Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Edukacja europejska


Iwona Fechner-Sędzicka, Daria Główczewska
111 zabaw w edukacji europejskiej - edukacja europejska w szkole podstawowej

Książka jest uzupełnieniem treści zaprezentowanych w pracy "Poznajemy kraje Unii Europejskiej". Zawiera ona przede wszystkim propozycje kierowane do nauczycieli realizujących założenia edukacji europejskiej, zmierzające do urozmaicenia i ubogacenia treści kształcenia poprzez elementy gier i zabaw. Nie można zapominać o tym, że zabawowa forma ćwiczeń jest jednym z najcenniejszych środków dydaktycznych i wychowawczych stosowanych w metodyce nauczania zintegrowanego. Zastosowanie tego typu środków wydaje się szczególnie istotne właśnie w edukacji europejskiej, bowiem treści przez nią niesione wydają się stosunkowo trudne do opanowania przez dzieci z klas młodszych. Autorki proponują PHalina Bieda
15 lekcji o Europie

Publikacja przeznaczona jest dla młodzieży szkolnej oraz dla nauczycieli, dla których może stać się pomocą, podpowiedzią w prowadzeniu lekcji w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej.


Norbert Golluch
Atlas Unii Europejskiej

W Atlasie Unii Europejskiej znajdziemy odpowiedzi na podstawowe pytania: co to jest Unia Europejska? Które państwa do niej należą? Na licznych kolorowych ilustracjach i mapach pokazano krajobrazy, miasta, atrakcje turystyczne i osobliwości każdego kraju członkowskiego. Aktualne dane encyklopedyczne są umieszczone w tabelkach, a pierwsze kontakty z mieszkańcami innych państw ułatwią nam minirozmówki.


praca zbiorowa
Atlas. Historia i Przyszłość Integracji Europejskiej. Europa daleka czy bliska?

Dla bardzo wielu z nas zjawisko integracji europejskiej jawi się jako nowość. Myślimy, że dopiero w drugiej połowie XX w. po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się proces zbliżania się gospodarczych, politycznych i społecznych dróg krajów zachodniej części naszego kontynentu, który doprowadził do skutecznego zintegrowania tej części Europy. Na pewno jest w tym wiele racji. Powinnyśmy jednak pamiętać o tym, że korzenie zjednoczonej Europy tkwią w głębokiej przeszłości. Odsłonięcie tych korzeni, ukazanie działań naszych przodków, które w sposób mniej lub bardziej zamierzony przyczyniły się do dzisiejszego sukcesu zjednoczonej Europy, jest zadaniem tego atlasu. Publikacja powstała przy ws


Bogusława Izbaner-Bohdanowicz
Edukacja europejska - nauczanie zintegrowane. Spotkajmy się w Europie. Zeszyt 1 - Polska w Europie

Pakiet edukacyjny Spotkajmy się w Europie do zajęć o tematyce europejskiej składa się z pięciu zeszytów: Zeszyt 1. Polska w Europie - przybliża wiedzę na temat całego kontynentu i naszej Ojczyzny. Zeszyt 2. Blisko Polski - jest opowieścią o państwach - naszych sąsiadach, czyli Czechach, Słowacji, Niemczech, Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji, oraz ?otwie i o Estonii. Zeszyt 3. Ciepłe klimaty - zaprowadzi nas do Włoch, Watykanu, San Marino, na Węgry i Maltę, do Słowenii, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Grecji, Albani, Mołdawii, Rumunii, Hiszpanii i Portugalii. Zeszyt 4. Popatrzmy na zachód - będzie wycieczką do Francji, Andory, Monako, Belgii, Holand


Bogusława Izbaner-Bohdanowicz
Edukacja europejska - nauczanie zintegrowane. Spotkajmy się w Europie. Zeszyt 5 - Powiew chłodnego wiatru

Pakiet edukacyjny Spotkajmy się w Europie do zajęć o tematyce europejskiej składa się z pięciu zeszytów: Zeszyt 1. Polska w Europie - przybliża wiedzę na temat całego kontynentu i naszej Ojczyzny. Zeszyt 2. Blisko Polski - jest opowieścią o państwach - naszych sąsiadach, czyli Czechach, Słowacji, Niemczech, Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji, oraz ?otwie i o Estonii. Zeszyt 3. Ciepłe klimaty - zaprowadzi nas do Włoch, Watykanu, San Marino, na Węgry i Maltę, do Słowenii, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Grecji, Albani, Mołdawii, Rumunii, Hiszpanii i Portugalii. Zeszyt 4. Popatrzmy na zachód - będzie wycieczką do Francji, Andory, Monako, Belgii, Holand


Bogusława Izbaner-Bohdanowicz, Alina Stangierska
Edukacja europejska - nauczanie zintegrowane. Spotkajmy się w Europie. Zeszyt 6 - Wczoraj i dziś

Pakiet edukacyjny Spotkajmy się w Europie do zajęć o tematyce europejskiej składa się z pięciu zeszytów: Zeszyt 1. Polska w Europie - przybliża wiedzę na temat całego kontynentu i naszej Ojczyzny. Zeszyt 2. Blisko Polski - jest opowieścią o państwach - naszych sąsiadach, czyli Czechach, Słowacji, Niemczech, Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji, oraz ?otwie i o Estonii. Zeszyt 3. Ciepłe klimaty - zaprowadzi nas do Włoch, Watykanu, San Marino, na Węgry i Maltę, do Słowenii, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Grecji, Albani, Mołdawii, Rumunii, Hiszpanii i Portugalii. Zeszyt 4. Popatrzmy na zachód - będzie wycieczką do Francji, Andory, Monako, Belgii, Holand


Przemysław Paweł Grzybowski
Edukacja europejska - od wielokulturowości do międzykulturowości

Książka ukazuje problemy edukacji europejskiej w perspektywie zróżnicowania kulturowego. Wykorzystane w niej źródła pochodzą przede wszystkim z obszaru francuskojęzycznego. Jej przedmiotem są koncepcje edukacji europejskiej, głównie te, które mają na celu wspieranie integracji społeczno-kulturowej, zawierają treści dotyczące tożsamości, obywatelskości i wspólnotowości europejskiej oraz zakładają formalną i nieformalną współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji. Autor podejmuje m.in. kwestie komunikacji, dyskryminacji i integracji kultur, wyróżnianych na podstawie narodowości, rasy, płci, religii, orientacji seksualnej, sytuacji socjalnej. Najistotniejsze kategorie pojęciowe to: Inni i O


Tomasz Kaczmarek, Jerzy J. Parysek
Edukacja europejska - podręcznik, szkoła ponadgimnazjalna. Nasza Europa

Autorzy w interesujący sposób podchodzą do wielu zagadnień. Edukację europejską rozumieją znacznie szerzej, niż traktowanie o szansach i zagrożeniach UE. Nasz kontynent widzą jako niezwykle bogatą i różnorodną mozaikę wielu krajów i narodów, o różnych tradycjach i zwyczajach, historii, geografii i gospodarce. Podręcznik zawiera 13 bloków tematycznych, w których problemowo ujęto zagadnienia edukacji europejskiej, obrazu współczesnej Europy i miejsca Polski w jej strukturach. Rozważania zostały osadzone w realiach środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz w kontekście globalnym, regionalnym i lokalnym. Treści zostały wzbogacone oryginalnymi zdjęciami oraz atrakcyjnymi tabelami,


Nina Ostrowska, Grażyna Spychała
Edukacja europejska na lekcjach matematyki

Autorski program edukacji europejskiej przeznaczony jest dla uczniów z klas II-III do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Możliwy jest również do realizacji z całym zespołem klasowym. Edukacja europejska ma znaczące miejsce w procesie oddziaływania pedagogicznego w szkole. Bardzo ważną rzeczą w edukacji dzieci jest wychowanie ich w świadomości, że my nie jesteśmy sami na świecie, że obok nas żyją ludzie innych narodowości, odmiennych kultur i religii. Aby żyć w harmonii i przyjaźni, potrzebna jest wzajemna pomoc, współpraca i na nie należy szczególnie uczulić dzieci..


Krzysztof Ruchniewicz
Edukacja Europejska. Europa daleka czy bliska? Poradnik metodyczny

Poradnik metodyczny do programu "Edukacja Europejska. Europa daleka czy bliska?". W poradniku zamieszczone są propozycje realizowania poszczególnych treści podręcznika z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oferowanych przez PPWK S. A. Nauczyciel znajdzie tam także wiele tekstów źródłowych, które mogą być wykorzystane na zajęciach. Poradnik wzbogacony jest o kalendarium integracji europejskiej, indeks osób, instytucji i organów Unii Europejskiej. Poradnik jest zatwierdzony do użytku szkolnego przez MENiS pod numerem DKOS-4014-15/02.


Krzysztof Ruchniewicz
Edukacja Europejska. Europa daleka czy bliska? Program nauczania do gimnazjum

Program nauczania do podręcznika "Edukacja Europejska. Europa daleka czy bliska?" jest propozycją realizowania ścieżki edukacji europejskiej. Autor rozpisuje treści edukacji europejskiej na różne przedmioty. Ścieżka może być więc realizowana przez wszystkich nauczycieli w szkole lub ewentualnie na wydzielonych zajęciach. W publikacji można znaleźć cele edukacyjne, podział treści nauczania na moduły tematyczne, proponowany podział treści nauczania na poszczególne przedmioty, procedury osiągania celów oraz osiągnięcia ucznia. Zamieszczona jest także podstawowa literatura oraz wykazy przydatnych adresów.


Maria Bartoszewska
Edukacja europejska. Program ścieżki edukacyjnej dla klas 1-3 gimnazjum

Stanowi podstawę do organizowania i projektowania procesu uczenia się, ukierunkowanego na osiągnięcie celów zamierzonych w edukacji europejskiej. Program w sposób ciekawy i rzetelny przedstawiatreści kształcenia oraz przewidywane osiągnięcia ucznia według działów:Zarys historii integracji europejskiej; Unia Europejska - nowy typ związku między państwami; Polska w strukturach europejskich i światowych; Polska w strukturach subregionalnych.Podane zagadnienia można włączyć do różnych przedmiotów nauczania lub realizować w postaci odrębnego modułu. Prezentowane treści sprzyjają rozwijaniu zainteresowań uczniów problematyką europejską.


Maria Bednarska, Joanna Piasta-Siechowicz
Euroekspres. Polska w zjednoczonej Europie. Zeszyt ćwiczeń dla klas 1-3 gimnazjum

Zawiera zagadnienia dotyczące historii Europy, formowania się idei jej zjednoczenia i kierunków współczesnej myśli politycznej. Podstawowe wiadomości uzupełniono o ważne i praktyczne informacje dotyczące instytucji unijnych oraz ich kompetencji, formowania się Unii Europejskiej, a także miejsca Polski w jej strukturach.Autorki rozszerzyły ćwiczenia o teksty źródłowe (np. fragmenty przemówień wybitnych polityków europejskich czy zwierzchników Kościoła), co jest dodatkowym atutem, rozwija bowiem umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz selekcjonowania informacji. Ćwiczenia zróżnicowano pod względem metod pracy; jedne przeznaczono do samodzielnego wykonania, inne do pracy w grupie. Wprowadzeni


Sylwia Bloch, Jolanta Tabor
Europejska podróż Krzysia. Przewodnik dla dzieci po krajach Unii Europejskiej - pomoc w realizacji ścieżki prounijnej

1Książka dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej ukazująca poszczególne kraje Unii Europejskiej, której członkiem od maja 2004 roku będzie również Polska. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej w formie zabawnych wierszyków zaprezentowane są poszczególne kraje Unii, znajdują się też mapki państw z zaznaczeniem głównych miast i charakterystycznych obiektów. Druga część to zestaw zabaw i łamigłówek dotyczących poznanych państw. Dodatkiem jest kartonowa wkładka zawierająca na jednej stronie domino europejskie, a na drugiej układankę z mapą Europy. Europejska podróż Krzysia - to doskonała pomoc dla nauczycieli realizujących prounijną ścieżkę edukacyjną, również w klasach młodszych,


Karina Mucha, Jadwiga Tabor
Europejska podróż. Nowe kraje

Nowe kraje – to dalsza cześć Podróży Krzysia – książki uhonorowanej nagrodą EDUKACJA XXI w kategorii książek popularyzujących problematykę związaną z integracją Polski z Unią Europejską podczas XVI Targów Książki Edukacyjnej, Warszawa 2004. Książka dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Tym razem Krzyś ze swoją siostrą Kamilą prezentują kraje, które wstąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, również Polskę. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej w formie rozmowy między dziećmi zaprezentowane są poszczególne kraje, znajdują się też mapki państw z zaznaczonymi głównymi miastami i charakterystycznymi obiektami. Druga część to zestaw zabaw i łamigłówek dotyczącyc


Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Dariusz Biegacz
Hymny, flagi, godłaUnia Europejska, członkowie i kandydaci

Książka zawiera hymny, flagi i godła poszczególnych państw, członków i kandydatów Unii Europejskiej. Hymny poszczególnych państw przedstawiono w zapisie nutowym. Teksty są w językach ojczystych i przetłumaczone na język polski. Publikacja zawiera też kolorowe flagi i godła wraz z ich szczegółowym opisem.


Katarzyna Walkowska
Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. Ćwiczenia dla klas I-III

Książka "Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem" jest adresowana do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.Zawiera treści z różnych obszarów edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z programem kształcenia zintegrowanego.Jej motywem przewodnim są treści służące edukacji regionalnej i europejskiej. Na każdej stronie książki towarzyszy uczniowi Gwiazdek, którego imię kojarzy się z gwiazdami na fladze Unii Europejskiej.Treści wprowadzane na tym etapie kształcenia nie mogą być zbyt trudne i dlatego uczeń zostaje wybiórczo zapoznany z elementami wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej.Cele poszczególnych ćwiczeń:przybliżenie uczniowi podstawowych wiadomości o otaczającym go świecie i sposobach komunikowania


praca zbiorowa
Karty Europa. Zestaw kart do gier o tematyce Unii Europejskiej

Karty EUROPA – komplet 75 kart do gier o tematyce Unii Europejskiej dla uczniów szkoły podstawowej. W zestawie jest propozycja 5 gier. Przeznaczone dla 2 – 5 osób.Karty mogą być wykorzystane do pracy w grupach na zajęciach pozalekcyjnych, np. Kółka Europejskiego, mogą również stanowić ważny element zajęć dydaktycznych poświęconych tematyce Unii Europejskiej. Można oczywiście grać również w domu i w świetlicy. Gry służą powtarzaniu, utrwalaniu wiedzy. Kształtują umiejętność logicznego myślenia, ćwiczą pamięć i ją rozwijają. Karty są dwustronne.Strona pierwsza to karty z nazwami państw, stolic i flagami Unii Europejskiej. Druga strona kart pomyślana jest jako puzzle. Po prawidłowym


Sylwia Bloch
?amigłówki europejskie

Zbiorek łamigłówek, zagadek i krzyżówek przeznaczony dla uczniów klas I – III tematycznie powiązanych Unią Europejską. Zadania zawierają elementy nauki czytania, pisania, liczenia oraz treści przyrodnicze, ćwiczą spostrzegawczość, uczą korzystania z różnic źródeł informacji, posługiwania się walutą Euro. Mogą być wykorzystane jako urozmaicenie lekcji, rozrywka w domu oraz pomoc w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych.


Katarzyna Ewa Dębska
Najmłodsi w Europie - podróże z Misiem UnisiemMateriały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i klas 0

Opracowanie stanowi zbiór scenariuszy zajęć z dziećmi przybliżających im najważniejsze treści dotyczące kultury, zwyczajów i podstawowych zagadnień historycznych wybranych krajów Europy. Wszystkie zaproponowane gry, zabawy i ćwiczenia nie wymagają od dzieci umiejętności czytania i pisania; można więc wykorzystać je już w pracy z najmłodszą grupą wiekową przedszkolaków. Tylko nieliczne zadania są trudniejsze i realizować je można z dziećmi powyżej 4 lat.


Teresa Duralska - Macheta
Nasza Europa. ABC Unii Europejskiej (książka + CD)

Leksykon przedstawiający w atrakcyjny sposób najważniejsze informacje o wszystkich państwach Unii (załączone są również Rumunia i Bułgaria). Czytelnicy poznają flagę kraju, sławne postaci (także literackie), wydarzenia, ciekawostki obyczajowe, przepisy kulinarne i podstawowe zwroty w danym języku. Informacje uzupełnione są ilustracjami i zdjęciami. Do książki dołączona jest płyta CD prezentująca melodie ludowe z każdego z przedstawionych krajów.


praca zbiorowa
Niezwykłe podróże z Syriuszem po krajach Unii Europejskiej. Karty pracy - część 1

Pierwsza z serii dwóch książek przeznaczonych dla młodszych uczniów szkoły podstawowej. Postacią przewodnią książki jest maskotka Unii Europejskiej - Syriusz, który w przyjazny sposób zaprasza dzieci w pełną przygód podróż po krajach Unii. Znajdziemy tu mnóstwo edukacyjnych gier, zabaw, przeskakiwanek literowych i ćwiczeń o różnym stopniu trudności. Syriusz pełni rolę nauczyciela, partnera i mądrego opiekuna, doceniającego trud i osiągnięcia ucznia.


praca zbiorowa
Niezwykłe podróże z Syriuszem po krajach Unii Europejskiej. Karty pracy - część 2

Druga z serii dwóch książek przeznaczonych dla młodszych uczniów szkoły podstawowej. Postacią przewodnią książki jest maskotka Unii Europejskiej - Syriusz, który w przyjazny sposób zaprasza dzieci w pełną przygód podróż po krajach Unii. Znajdziemy tu mnóstwo edukacyjnych gier, zabaw, przeskakiwanek literowych i ćwiczeń o różnym stopniu trudności. Syriusz pełni rolę nauczyciela, partnera i mądrego opiekuna, doceniającego trud i osiągnięcia ucznia.


Joanna Plit, Florian Plit
Odkrywamy Unię Europejską - kompendium wiedzy

Książka jest adresowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako podręczne źródło wiedzy, uzupełniające podręczniki do geografii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji europejskiej. Ma to swoje odbicie w formie wydania - poręcznej, niedużej książce z esencją informacji.Omówiono w niej:ewolucję procesu integracji w ramach Unii Europejskiej; drogę Polski do członkostwa w Unii i wyniki zakończonych negocjacji; zadania organów władzy oraz podstawowych instytucji unijnych; pozycję Unii Europejskiej w gospodarce i polityce światowej; geografię 24 członków Unii, ich potencjał gospodarczy, ludnościowy i kulturowy oraz specyfikę środowiska naturalnego; miejsce Polski w Unii - nasz potencjał


praca zbiorowa
Odkrywamy Unię Europejską- atlas

Atlas jest adresowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Zawiera ponad 80 barwnych map o tematyce:ogólnogeograficznej,ekologicznej,krajobrazowej,gospodarczej.Ich treścią jest geografia Unii Europejskiej, poszczególnych jej członków oraz kandydatów.Ponadto w atlasie znajdują się:leksykon państw,indeks nazw geograficznych.


Luciano Bardi, Piero Ignazi
Parlament Europejski

Prezentowana książka pojawiła się na rynku wydawniczym w samą porę, mimo, że pierwszew naszej historii wybory do parlamentu europejskiego mamy już za sobą. Wartość tej książki nie ogranicza się jednak tylko do zaprezentowania samej instytucji unijnej, chodzi w niej o ideę Europy demokratycznej, o koncepcję Unii Europejskiej jako unii politycznej, a nie tylko ekonomicznej.Zagadnienia poruszane w tej pozycji dotyczą rysu historycznego Parlamentu Wspólnoty (od źródeł do Traktatu Rzymskiego, od Aktu Europejskiego do projektu Traktatu Konstytucyjnego), organów i uprawnień Parlamentu Europejskiego, wyborów, grup parlamentarnych, struktury politycznej Parlamentu, konsolidacji, ideologii tej instytu


praca zbiorowa
Paszport Małego Europejczyka

Jaka jest Unia? Jacy są ludzie w państwach wchodzących do niej? Co jedzą, jak pracują, jak spędzają czas wolny? Czego możemy się od nich nauczyć? A czego oni od nas?W tej bajecznie kolorowej książeczce edukacyjnej próbowaliśmy pomóc Wam w znalezieniu odpowiedzi na te, naturalne przecież, pytania.Proponujemy Wam zabawę z bohaterami "Paszportu Małego Europejczyka" - Jasiem i Marcysią. Dzieci poprowadzą Was w świat zagadek, łamigłówek, labiryntów, wyszukiwanek, kolorowanek i zadań logicznych. Pomogą zdobyć wiedzę o otaczającym Was świecie oraz dodatkowe umiejętności językowe.


praca zbiorowa
Plansza edukacyjna EUROPA

Plansza edukacyjna EUROPA z mapą Europy i wzorcowym ułożeniem Kart Europa (stolica, flaga, państwo). Plansza jest pomocą w zabawach Kartami Europa. Szczegołnie przydatna jest w pracy z młodszymi dziećmi. Na mapie zaznaczone są charakterystyczne dla poszczególnych krajów obiekty


Małgorzata Mroczkowska
Podróż za 1 euro. Wszystko o zjednoczonej Europie dla uczniów szkół podstawowych

Jeżeli jesteś nauczycielem nauczania zintegrowanego, nauczycielem wychowawcą, wychowawcą świetlicy, rodzicem zainteresowanym edukacją europejską swojego dziecka, to ta książka na pewno jest przeznaczona dla Ciebie ! W tej książce znajdziesz: najważniejsze fakty z historii Unii Europejskiej niezbędne informacje o Unii Europejskiej wszystko o wspólnej walucie euro wkładkę do kolorowania z flagami i godłami poszczególnych państw członkowskich i kandydujących Poznasz: wszystkie kraje Unii Europejskiej wszystkie kraje kandydujące A przede wszystkim: historię i kulturę tych państw osobliwości i ciekawostki, dotyczące poszczególnych krajów W książce znajduje się kolorowa wkładka z flagami i godł


Małgorzata Mroczkowska
Podróż za 1 euro. Wszystko o zjednoczonej Europie dla uczniów szkół podstawowych

Jeżeli jesteś nauczycielem nauczania zintegrowanego, nauczycielem wychowawcą, wychowawcą świetlicy, rodzicem zainteresowanym edukacją europejską swojego dziecka, to ta książka na pewno jest przeznaczona dla Ciebie ! W tej książce znajdziesz: najważniejsze fakty z historii Unii Europejskiej niezbędne informacje o Unii Europejskiej wszystko o wspólnej walucie euro wkładkę do kolorowania z flagami i godłami poszczególnych państw członkowskich i kandydujących Poznasz: wszystkie kraje Unii Europejskiej wszystkie kraje kandydujące A przede wszystkim: historię i kulturę tych państw osobliwości i ciekawostki, dotyczące poszczególnych krajów W książce znajduje się kolorowa wkładka z flagami i godł


praca zbiorowa
Podróże po krajach Unii Europejskiej. Przewodnikprogram, scenariusze zajęć, inscenizacje

Bogaty materiał pomocniczy dla nauczycieli szkół podstawowych. Książka zawiera program, plan pracy edukacyjnej, 27 scenariuszy zajęć do realizacji w pierwszym etapie edukacyjnym oraz testy i inscenizacje dla drugiego etapu edukacyjnego. Odpowiednio dobrany materiał, ciekawe gry i zabawy wprowadzą ucznia polskiej szkoły w grono małych Europejczyków.Nauczyciel zaopatrzony w tę książkę pomoże dzieciom dokładniej poznać tradycje i kulturę poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Autorzy zadbali o praktyczną konstrukcję przewodnika, poprzez stworzenie kart pracy dla dzieci, w których wartościową i przyjazną postacią jest Syriusz - maskotka Unii. Karty pracy dla uczniów, skorelowane


Magdalena Mazińska
Polityka edukacyjna Unii Europejskiej

W prezentowanej publikacji autorka przedstawia etapy kształtowania się polityki edukacyjnej Unii Europejskiej – od najważniejszych działań i dokumentów przyjmowanych od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku – po traktat z Maastricht z 1993 roku i postanowienia Strategii Lizbońskiej. Omawia kluczowe kompetencje i ich znaczenie w kontekście Strategii Lizbońskiej. Dużą część pracy poświęca przedstawieniu zbieżności i różnic w organizacji systemów edukacji w krajach europejskich, umożliwiając Czytelnikowi porównanie rozwiązań stosowanych w innych krajach z własną wiedzą i doświadczeniem, a także ocenę i refleksję na temat miejsca polskiej oświaty w rodzinie europejskiej. Przypomina


Iwona Fechner-Sędzicka, Daria Sędzicka
Poznajemy kraje Unii Europejskiej - część II nowe państwa

Jest to druga część ćwiczeń dla ucznia, w której poznaje kolejne państwa: Czechy, Cypr, Estonia, Słowenia, Węgry, Litwa, ?otwa, Słowacja, Malta, Polska. Przewodnikiem po zadaniach, tekstach źródłowych, różnorodnych łamigłówkach i rebusach jest Syriusz - maskotka Unii Europejskiej. Nagrodą za poprawne wykonywanie zadań jest tym razem kolorowanka.


Daria Główczewska, Alicja Nehring
Poznajemy kraje Unii Europejskiej - edukacja europejska w szkole podstawowej

Wejście Polski do rodziny państw Unii Europejskiej jest już przesądzone. Jest zatem rzeczą niezmiernie istotną przygotowanie najmłodszych obywateli naszego państwa do tego doniosłego momentu. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleciło wprowadzenie do programu nauczania zintegrowanego elementów tzw. edukacji europejskiej. Realizowaniu jej założeń posłużyć może ta właśnie książka. Zawiera ona informacje z zakresu historii, tradycji, obyczajów i kultury poszczególnych państw Unii, podane w formie zabawowej - poprzez zbiór rozmaitych krzyżówek, rebusów, łamigłówek, zagadek, zadań matematycznych i plastycznych. Opracowane przez autorki ćwiczenia, możliwe do przeprowadzenia zarówno w indy


Anna Jackowska
Poznajemy zjednoczoną Europę. Edukablok 9-12 lat

Niezbędna młodemu Europejczykowi wiedza o Unii Europejskiej z zakresu: geografii, przyrody, kultury i sztuki, religii i życia codziennego jej mieszkańców. Najciekawsze zabytki, najważniejsze instytucje europejskie, flagi państw UE, narodowe przysmaki... Zapraszamy na wycieczkę po zjednoczonej Europie! Znajdziecie tutaj: 96 kolorowych stron z zadaniami i rozwiązaniami, ważne informacje podane w ciekawej formie, oraz krzyżówki, rebusy i łamigłówki o różnym stopniu trudności a także kolorowe mapy.


praca zbiorowa
Poznaję kraje Zjednoczonej Europy

Zabawka ułatwia rozpoznawanie wielkości, kształtów i położenia względem siebie państw Wspólnoty Europejskiej. Zestaw zawiera: mapę Europy, na której trzeba wkleić w białe pola, brakujące państwa, kontury państw wycięte z kolorowej folii samoprzylepnej, spis państw Europy z wyszczególnieniem krajów Unii Europejskiej, spis stolic europejskich, zakładkę - linijkę z flagami państw.


Alina Stagierska
Spotkajmy się w Europie - scenariusze zajęć do zeszytów 1 i 2

Zaplanowane w scenariuszach ćwiczenia pozwalają dzieciom przyswoić sobie wiedzę na tematy europejskie poprzez różnorodne zabawy, gry dramowe, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, wykreślanek, diagramów. Zachęcają dzieci do działania grupowego, wspólnych poszukiwań, komunikowania się. Uczą korzystania z różnych źródeł wiedzy, a w szczególności map fizycznych, politycznych, gospodarczych oraz przewodników. Niektóre ćwiczenia można przeprowadzać na powietrzu podczas zajęć kultury fizycznej.


Justyna Sobieska
Testy o Unii Europejskiej

Książka zawiera 500 pytań testowych z odpowiedziami z zakresu integracji europejskiej oraz systemu instytucyjno-prawnego Unii Europejskiej.


Michał Braun, Aneta Popiel
Uczeń i szkoła w edukacji europejskiejMateriały pomocnicze w zakresie edukacji europejskiej dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych

Ciekawe opracowanie zawierające mnóstwo informacji związanych z edukacją europejską. Znajdziemy tu podpowiedzi jak założyć klub europejski, korzystać z mediów, wygłaszać referaty, opracowywać różne projekty. Autorzy książki są studentami, którzy podczas pobytu w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz poprzez korespondencję z ambasadami krajów członkowskich Unii zebrali wiele ciekawych tematów, którymi warto zainteresować uczniów polskich szkół. Książka zawiera opisy legend, gier i zabaw, przepisy kulinarne posegregowane alfabetycznie wg nazw krajów członkowskich. Ponad to bardzo przydatne są adresy klubów europejskich, fundacji, komitetów oraz Centr Informacji Europejskiej w poszczególny


Elżbieta Stadtmller, pod redakcją
Unia Europejska - Słownik encyklopedyczny

Słownik skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, zawiera:historię i strukturę Unii Europejskiejzagadnienia prawne, społeczne, polityczne, ekonomiczneplany reform i kierunków rozwojukwestie rozszerzenia Unii na kraje Europy Środkowo-WschodniejPozycja obejmuje 3000 haseł + aneks z Traktatem Akcesyjnym oraz najważniejsze adresy instytucji unijnych i polskich związanych z UE, kalendarium integracji.W przystępny sposób przedstawia zagadnienia związane z procesem integracji europejskiej.


Agnieszka i Grzegorz Barczykowscy
Unia Europejska. Pytania i odpowiedzi

Książka przedstawia w interesujący sposób najważniejsze informacje o Unii Europejskiej - ustrój, instytucje, symbole, najważniejsze postacie i daty, fakty i ciekawostki. Jej konstrukcja ułatwia naukę i powtarzanie wiadomości. Bogato ilustrowana z licznymi fotografiami, mapami i wykresami, została podzielona na rozdziały: Historia idei;Instytucje;Symbole;Religia i kościół;Euroregiony;Fundusze strukturalne;Fundusze pomocowe;Kraje członkowskie;Kraje kandydujące i oczekujące;Euromity;Edukacja;Negocjacje i przyszłość.


Bożena Forma, Grażyna Majdańska
Wędrówki po krajach Unii Europejskiej

Informacje zawarte w książce mają na celu pomoc w przekazaniu najmłodszym wiedzy związanej z otaczającym światem. Zawarte w niej treści stanowią kompedium wiedzy dotyczących krajów członkowskich Unii. Treści zostały ujęte w sposób, który umożliwia ich rozszerzenie lub skrót w zależności od realizaji przewidzianego celu. Dodatkowe wiadomości umieszczone pod każdym scenariuszem mogą stanowić pomoc do wykorzystania własnych pomysłów.


Małgorzata Mroczkowska
Zaczarowana lekcja w Europie. Wszystko o nauce, zabawie i tradycjach w krajach Unii Europejskiej dla uczniów szkół podstawowych

W tej książce znajdziesz: wszystko o szkole i nauce w krajach Unii Europejskiej opis najpiękniejszych tradycji, zwyczajów i świąt najważniejsze informacje o konstytucji europejskiej niezbędne wiadomości o Szkolnych Klubach Europejskich słowniczek najważniejszych pojęć kalendarz świąt szkolnych A ponadto: wierszyki, piosenki (z nutami), wyliczanki, rymowanki we wszystkich europejskich językach (w oryginale z podaną transliteracją) wizerunki najważniejszych bohaterów dziecięcych przepisy kulinarne na desery ze wszystkich stron Europy legendy, tajemnicze opowieści z różnych zakątków naszego kontynentu ciekawe załączniki (kolorowanki, wycinanki, teatrzyk) pomagające urozmaicić zajęcia o Unii Eur


Jolanta Lisowska, Małgorzata Mroczkowska
Żyjemy i uczymy się w Europie. Scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych

Jeżeli jesteś: nauczycielem nauczania zintegrowanego, nauczycielem wychowawcą, wychowawcą świetlicy, to znaczy, że ta książka jest właśnie dla Ciebie! W tej książce znajdziesz: 40 scenariuszy zajęć, dotyczących edukacji europejskiej i obywatelskiej załączniki w postaci: krzyżówek, zagadek, rebusów, wierszyków. Tematyka scenariuszy obejmuje: historię Unii Europejskiej instytucje Unii Europejskiej związki Polski z Europą prezentacje państw europejskich prawa dziecka opis postaw obywatelskich i proeuropejskich Scenariusze wykorzystują metody aktywizujące: dramę metodę projektu metodę stymulacji analizę przypadku burzę mózgów Wszystkie konspekty zostały opracowane na podstawie bogatej bibliograf


Reklamacopyright © e-targ.pl