Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Metody aktywizujące


Zdzisław Kierstein
Aktywne metody w kształceniu matematycznym

Metody aktywne to takie sposoby działania, które pozwalają uczniowi rozwijać intuicję, nowe pomysły, wyrabiać umiejętność komunikowania się i sztukę dyskutowania. Nową wiedzę i umiejętności uczeń powinien przyswoić sobie nie tylko indywidualnie, ale i zespołowo. Współczesna szkoła powinna przygotować ucznia do tego rodzaju pracy przez przykłady i wskazówki związane z umiejętnością organizowania warsztatu pracy, planowania czasu pracy i metod uczenia się, zarówno w szkole, jak i poza nią.Elżbieta Frołowicz
Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli

Czym są aktywizujące działania nauczyciela w kształceniu muzycznym? Jak stymulować aktywność ucznia w procesie słuchania muzyki? Na te pytania odpowiada Elżbieta Frołowicz w swojej książce, opierając się na technikach Celestyna Freineta, teorii Batii Strauss i własnych, wieloletnich doświadczeniach. Jej praca to przedstawienie teorii i, w znacznej mierze, rozwiązań praktycznych. Pedagodzy-muzycy znajdą tu konkretne ćwiczenia i propozycje, które pozwolą im prowadzić ciekawe dla siebie i dla uczniów zajęcia.


praca zbiorowa
Interaktywne metody nauczania (z przykładowymi konspektami)Szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła zawodowa i średnia

Książka jest zbiorem przykładowych konspektów lekcji z wykorzystaniem różnych aktywnych metod nauczania na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Autorki wielu opracowań zawartych w tej książce propagują metody jak: dyskusja punktowana, drzewo decyzyjne, drama, symulacja, gra dydaktyczna, studium przypadku, projekty, debata oksfordzka i inne.


Edyta Brudnik
Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie 2. Przewodnik po metodach aktywizujących

Zestaw kolejnych 100 metod, technik i pomysłów, które gwarantują ciekawa i efektywną pracę dydaktyczną. Włączając metody aktywizujące do swojej pracy dydaktycznej, zwiększasz skuteczność nauczania o 70%. W drugiej części Przewodnika znajdziesz odpowiedź na wiele pytań:Jak wdrożyć uczniów do samodzielności i przejmowania odpowiedzialności za własną naukę?Jak różnicować wymagania w pracy zespołowej?Jak radzić sobie z dyscypliną, hałasem i innymi zakłóceniami na zajęciach?Jak oceniać twórczą pracę uczniów?Jak organizować pracę w grupach, aby była skuteczna?Jeżeli pragniesz pomóc swoim uczniom, a sobie ułatwić pracę, powinieneś mieć przewodnik po metodach aktywizujących.Dodaj swoją recenzję


A.Moszyńska, B.Owczarska
Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących

Już kilkanaście tysięcy nauczycieli korzysta z przewodnika, który:pozwala uwierzyć, że praca pedagogiczna nie musi być nudna i szablonowa;pomaga nauczycielom pracować z uczniem w sposób twórczy, ciekawy i skutecznyZawiera:opis 80 metod aktywizujacych uporządkowanych według kompetencji kluczowych i poziomów nauczania;cele, przebieg krok po kroku, opis mocnych i słabych stron oraz warianty każdej z metod;karty pracy ucznia.Dlatego powinien go mieć każdy nauczyciel szanujacy swój zawód i swoich uczniów.Ksiażka zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako podręcznik do kształcenia edukatorów.


Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz
Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji

Zaprezentowane tu metody, techniki i gry aktywizujące ucznia dostosowane są do możliwości dzieci oraz warunków pracy szkół podstawowych. Pozwalają maksymalnie aktywizować uczniów, sprzyjają zaspokajaniu ich potrzeb, są skuteczne. Przydatne są także w szkołach ponadpodstawowych. Autorki odnotowują korzyści ze stosowania każdej z metod. Poradnik ten cieszy się dużym uznaniem i powodzeniem wśród nauczycieli.


Agnieszka Mikina, Bożena Zając
Jak wdrażać metodę projektów?Poradnik dla nauczycieli i uczniów gomnazjum, liceum i szkoły za

Jest to poradnik umożliwiający skuteczne wdrażanie metody projektów do praktyki szkolnej. Główna tematyka książki ukierunkowana jest na techniki kształtowania umiejętności ponadzawodowych uczniów. W książce autorki omawiają zagadnienia dotyczące kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów, modeli i technik rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie. Poradnik zawiera wiele praktycznych wskazówek związanych z wdrażaniem tej metody na etapie przygotowania projektu, jego wykonania i oceny. Pozycja szczególnie przydatna dla nauczycieli gimnazjów i szkół średnich, tym bardziej, że w książce znajdują się przykłady dotyczące opracowania kontraktu, konspektu projektu, różnorodne arkusze oceny pra


Agnieszka Harasimik
Język jako tworzywo twórczości

Zbiór zadań wspomagających proces rozwijania zdolności polonistycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania oraz technologii informacyjnej To bardzo praktyczna publikacja dla nauczycieli-polonistów do wykorzystania na zajęciach koła polonistycznego, albo - po pewnej selekcji - na lekcjach. Zadania dzielą się na kilka grup:umiejętność pracy w zespole;zabawy nie tylko słowem;od słowa do...;na marginesie tekstów literackich;zdobywanie, selekcja i wykorzystywanie informacji;na deskach szkolnego teatru;dynamiczny język polski.Bogactwo zawartego w książce materiału sprawia, że każdy nauczyciel znajdzie w niej coś ciekawego do bezpośredniego zastosowania


Judy Harris Helm, Lilian G. Katz
Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej

Książka przedstawia metodę projektów, metodę czynnego uczenia się przygotowującą do pracy z dziećmi przedszkolnymi - małymi badaczami świata. Wprowadzenie tej metody w edukacji na poziomie elementarnym jest czymś nowym - zarówno w teorii, jak i w praktyce. Autorki podkreślają, że tym, co wyróżnia projekty spośród innych metod jest przede wszystkim możliwość dokonywania wyboru przez dziecko, stopień jego zaangażowania w przebieg zajęć, względnie duży wpływ na rodzaj aktywności własnej oraz wkład w uzyskane wyniki.Podręcznik jest polecany przez wydawnictwa CODN szczególnie nauczycielom przedszkoli, klas zerowych i pierwszych, a także kandydatom przygotowującym się do zawodu nauczycielskiego.


Krystyna Chałas
Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyceW poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły

Metoda projektów, jako metoda aktywizująca, może odegrać ważną rolę w realizacji głównych celów kształcenia zawartych w podstawie programowej reformującej się szkoły, w których kładzie się nacisk na umiejętności. Metoda ta jest mikroszkołą wychowania przez zadania, których wykonanie wymaga konkretnych umiejętności, samodzielności i odpowiedzialności. Opracowanie zawiera przykłady wdrożonych projektów z zakresu historii, wychowania obywatelskiego, ekologii i przyrody, języka polskiego, techniki, geografii, informatyki, wychowania wraz z omówieniem osiągniętych efektów wychowawczo-dydaktycznych.


Borowska Bernadeta, Panfil Violetta
Metody aktywizujące w edukacji biolog., chem. i ekologicznejPropozycje scenariuszy lekcji

Poradnik dla nauczycieli zawierający m. in. opis wielu aktywizujących metod nauczania wraz z scenariuszami lekcji biologii i chemii, które są dostosowane do aktualnych "podstaw programowych" ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej.


Bożena Kubiczek
Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się?

Metody aktywne czy metody aktywizujące? To jeden z problemów, które wymagają rozstrzygnięcia. Inne pytania wymagające odpowiedzi to m.in.: Na czym polega istota metod aktywizujących (aktywnych)? Kogo lub co mają one aktywizować? Czym różnią się one od innych metod zwanych podającymi? Jak je stosować?Celem publikacji jest próba znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania związane z modernizacją nauczania, zaprezentowane w formie przewodnika podstawowej wiedzy dotyczącej prawidłowości procesu uczenia się, a także próba obalenia kilku mitów na temat uczenia się. Książka prezentuje również zbiór 30 metod i technik aktywizujących oraz propozycje ich zastosowania.


Potocka Bożena, Nowak Lesława
Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczyciela

Opis Książka zawiera odpowiedzi na wiele pytań, które stawiają nauczyciele włączając metodę projektu do swoich działań. Opisuje kolejne etapy realizacji projektu, rady jak pracować z grupą, jak oceniać pracę uczniów, jak dokonać ewaluacji projektu. Przykładowe scenariusze projektów można realizować w całości lub potraktować jako schemat do uzupełnienia własnymi pomysłami i treściami. Jest to praktyczny (bez zbędnej teorii) poradnik dla tych nauczycieli, którzy nie chcą poddać się rutynie, poszukują nowych rozwiązań, stawiają wysokie wymagania nie tylko swoim uczniom, ale także i sobie. Spis treści: Wstęp Co to jest projekt edukacyjny Zastosowanie projektów w procesie edukacyjnym Prac


Karl-Hermann Schneider, Renate Schneider
SMS do KleopatryNauczanie historii przez zabawy aktiwizujące

Doskonałym sposobem na odświeżenie szkolnych, często suchych wiadomości są wszelkie zgadywanki, gry, prace ręczne oraz przepisy kulinarne. Dzięki przedstawionym w tej książce pomysłom dzieci lepiej zrozumieją konkretne wydarzenia, będą się chętniej uczyć, a przede wszystkim polubią lekcje historii. Różnorodność propozycji sprawia, że znalezienie zabawy odpowiedniej dla konkretnej grupy wiekowej nie powinno stanowić żadnej trudności. Niektóre z nich mogą służyć jako pomoce dla uczniów słabszych, inne można wykorzystać jako zadania dodatkowe dla prymusów.


Doug Buehl
Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się

W tej chwili, bardziej niz kiedykolwiek, priorytetem dla nauczycieli staje się rozwijanie u uczniów skutecznych zachowań w procesie czytania oraz umiejętność samego czytania i pisania. Prezentowane strategie skupiają się na innowacyjnych pomysłach do pracy w klasach o zróżnicowanym poziomie, z uczniami, którzy mają różne wymagania w procesie uczenia. Autor książki dociera do źródeł każdej ze strategii, opisując je krok po kroku, co pozwala na korzytsanie z nich nauczycielom niespecjalizującym się w nauczaniu czytania. Każda strategia zawiera "identyfikator startegii", którym nauczyciel może posłużyć się, aby szybko rozpoznać korzyści płynące z jej zastosowania. Aneks do książki pos


Brigitte vom Wege, Mechthild Wessel
Zabawy aktywizujące w przedszkolu - tom I

Książka oferuje ciekawe i sprawdzone w praktyce pomysły zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, które wspierają ich doświadczenia zmysłowe, pobudzają wyobraźnię, wzmacniają poczucie wspólnoty, rozwijają umiejętność kooperacji, a co najważniejsze przynoszą im wiele radości. Opracowane przez pedagogów specjalizujących się w tej tematyce i szczegółowo przedstawione łańcuchy zabaw oraz serie zabaw aktywizujących odpowiadają dziecięcej potrzebie integracyjnego rozwoju i służą procesowi wychowania. Obszerne ich zbiory urozmaicone licznymi wierszykami, rymowankami czy wyliczankami sprzyjają także twórczej zabawie z grupą przedszkolną, ponadto zaś dają impulsy do tworzenia własnych propozycji, dosto


Brigitte vom Wege, Mechthild Wessel
Zabawy aktywizujące w przedszkolu - tom II

Książka ta jest kontynuacją tomu I zabaw aktywizujących dla dzieci w wieku przedszkolnym, można ją jednak wykorzystać niezależnie od wcześniejszej publikacji. Zawiera ciekawe i sprawdzone pomysły zabaw odnoszących się do nowych obszarów tematycznych, które rozwijają zmysły, pobudzają wyobraźnię, wzmacniają poczucie wspólnoty i zdolność koncentracji. Dzieci chętnie się w nie angażują, gdyż sprawiają im dużo radości . ?ańcuchy zabaw i akcje zabawowe zostały dokładnie przedstawione, dlatego łatwo je przeprowadzić w podanej formie, bądź w oparciu o nie opracować własne propozycje. Zachęcają do tego podane wiersze, rymowanki, scenki pantomimiczne, a także alfabetyczny spis wszystkich zabaw z zazn


Reklamacopyright © e-targ.pl