Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Metodyka oceniania


Henryk Szaleniec
Jak komunikować uczniom wyniki egzaminów

Opracowanie to ma charakter przewodnika, pozwalającego osadzić wynik egzaminów zewnętrznych w kontekście samooceny ucznia i szkoły. Autor zachęca czytelników do starannego przygotowania się do przyjęcia wyników egzaminacyjnych jako ważnej informacji o osiągnięciach uczniów i szkoły. Informacji, która nabiera właściwego sensu i wagi, jeżeli znamy jej relacje z możliwościami i innymi dokonaniami naszych uczniów. Pierwszy etap komunikowania wyników to upewnienie się na początku roku szkolnego, czy uczniowie znają wymagania egzaminacyjne. Przedostatni - to analiza w zespole nauczycielskim informacji pochodzących z okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz doświadczeń nauczycieli zdobytych podczasWalczak Wojciech
Jak oceniać ucznia? Teoria i praktyka

Skrócony opis      Książka Wojciecha Walczaka 'Jak oceniać ucznia? Teoria i praktyka' zasługuje na to, by stać się obowiązkową lekturą każdego ambitnego, twórczego nauczyciela. Większość nauczycieli nie lubi oceniania. Większość uczniów nie lubi być oceniana. Nauczyciele przyznają, że często już po wystawieniu ocen przeżywają wątpliwości - czy stopnie odzwierciedlają rzeczywiste dokonania uczniów, czy są dostatecznie wnikliwe i sprawiedliwe, czy pomogą uczniom poznać ich silne i słabe strony? Dla uczniów ocenianie często jest stresujące. Złe stopnie zaniżają samoocenę, zniechęcają do pracy. Dobre - traktowane są jako nagroda lub jak punkty, których należy uzyskaćOcenianie kształtujące. Doskonalenie kształcenia w szkole średniej

Ocenianie kształtujące- częste, interaktywne ocenianie wiedzy i postępów ucznia, mające na celu określenie potrzeb związanych z uczeniem się i przystosowanie do nich nauczania- stało się głównym zagadnieniem reformy edukacji. Ocenianie kształtujące wpływa na podniesienie poziomu osiągnięć, jest jedną z najważniejszych, kiedykolwiek badanych, interwencji edukacyjnych. O ile wielu nauczycieli stosowanie oceniania kształtującego spotyka się znacznie rzadziej.W opracowaniu podano przykłady zastosowania oceniania kształtującego w szkołach średnich w: Kanadzie, Danii, Anglii, Finlandii, Australii, Nowej Zelandii, Szkocji oraz we Włoszech. Zebrano różnojęzyczną literaturę naukową, podano wyniki w


Bolesław Niemierko
Ocenianie szkolne bez tajemnic

Tajemnice oceniania szkolnego mają trojakie źródła: nieświadomość założeń, walorów i ograniczeń tego procesu; nieznajomość uczniów, a dokładniej ich potrzeb w zakresie oceniania szkolnego; obyczaj ukrywania przed uczniami – może już nie, jak kiedyś - bieżących ocen, lecz tych zasad, strategii i kryteriów, które o ocenach zdecydowały.Jawność oceniania szkolnego jest niewątpliwym postępem. By ją uzyskać, nie wystarczy odpowiednio formułować hasła, ale trzeba przygotować dokumenty i narzędzia, przedyskutować i przećwiczyć metody, a nadto ukształtować obyczaj współpracy nauczycieli z uczniami w tym zakresie. Tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest książka. Potrzeba nam bowiem wiedzy o oce


Klemens Stróżyński
Ocenianie szkolne dzisiaj. Poradnik dla nauczyciela

Niniejsza książka, chociaż zawiera wiele praktycznych wiadomości dotyczących ustalania oceny, zwłaszcza drogą pomiaru dydaktycznego, nastawiona jest na wyeksponowanie pedagogicznego znaczenia oceniania szkolnego, to znaczy na teoretyczne i praktyczne ukazanie metod komunikowania ocen. Przystępność przekazu czyni tę książkę przydatną dla nauczycieli praktyków, a zawarte w niej nowe i ważne problemy pedagogiczne i psychologiczne umożliwiają korzystanie z niej na wszelkich studiach dla nauczycieli. Książka zawiera wiele praktycznych wiadomości z zakresu psychologii oceniania oraz sposobów dokonywania pomiaru dydaktycznego. Wszystkie wskazówki ilustrowane są przykładami praktycznymi, stąd w ksią


Elżbieta Czapnik
Od standardu wymagań egzaminacyjnych do oceniania na egzaminie

Książka przedstawia przykłady standardów wymagań egzaminacyjnych w ujęciu modelowym wraz z komentarzem dotyczącym interpretowania ich zapisu. Autorka zwraca szczególną uwagę na wyodrębnienie z zapisów standardu zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych i ocenianych na egzaminie. Komentarz uzupełniają przykłady analiz zapisów umiejętności określonych w standardach. Analizy te mogą być pomocne w przygotowaniu uczniów do zewnętrznego oceniania i tym samym ułatwić planowanie efektywnego procesu kształcenia.


Aleksandra Grodzka-Borowska
Planowanie wynikowe procesu dydaktycznego

Publikacja odtyczy wprowadzonego od 1999 r. obowiązku formułowania wymagań programowych przez nauczycieli. Autorka omawia rodzaje planowania procesu dydaktycznego, strukturę i poziom wymagań programowych, charakteryzuje normy wymagań na ocenę szkolną oraz plan wynikowy jako dokument przedmiotowego systemu nauczania i oceniania.


Maria Fryska, Dorota Obidniak
Szkolny system oceniania. Praktyczny poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli

"Trudno wskazać bardziej aktualne i bardziej odpowiedzialne zadanie rad pedagogicznych szkół różnych szczebli niż tworzenie systemów oceniania osiągnięć uczniów. Zanim się z tym uporają, muszą starannie przeanalizować potrzeby, dobrze poznać parę wcześniejszych systemów i wybrać właściwy sposób własnego działania. W tym wszystkim pomoże książka "Szkolny System Oceniania". Jest to poradnik oparty na dużym doświadczeniu pedagogicznym autorów, wzbogacony oryginalnymi przykładami zagranicznymi. Jego autorzy traktują czytelnika po koleżeńsku, dyskutują z nim, a nawet przekomarzają się i żartują, ale nigdy nie tracą z pola widzenia swego celu, jakim jest poszerzenie wiedzy i rozwinięcie wyobraźni


Iwona Hudańska
Szkolny system oceniania. Wskazówki dla rad pedagogicznych

Poradnik dla rad pedagogicznych. Uwzględnia m.in. działania nauczycieli w celu opracowania i stosowania zasad oceniania osiągnięć uczniów. Książka zawiera również przykładowe scenariusze zajęć i formularze ankiet, które mogą być w tym przydatne.


Maria Sobolewska
Testy i sprawdziany osiągnięć szkolnych w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Przewodnik metodyczny

Opracowanie składa się z dwóch części: metodycznej i informacji o wybranych testach i sprawdzianach dostępnych na rynku wydawniczym, proponowanych do wykorzystania w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym.W części I omówiono problematykę diagnostyki dydaktyczno-wychowawczej w poradni psychologiczno-pedagogicznej i kompetencje pedagoga w tym zakresie, pojęcie testów i sprawdzianów oraz norm - ze szczególnym uwzględnieniem norm wymagań i norm lokalnych, a także różne sposoby wykorzystywania w poradni testów i sprawdzianów prezentowanych w przewodniku.W części II zamieszczono informację o 27 wybranych testach i sprawdzianach proponowanych do wykorzystania przez pedagogów w procesie diagnosty


Elżbieta Goźlińska
Zacznij od dziś. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Broszura zawiera aktualne informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Krótko przypomniano podstawowe informacje o egzaminach i wskazano na różnice między egzaminem po zsz i technikum. Wskazano źródła rzetelnych informacji o egzaminach i materiały, które mogły być pomocne dla nauczycieli. Na postawie analizy wyników z dotychczas przeprowadzonych egzaminów zawarto wskazówki, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, przygotowując uczniów do egzaminów. Na końcu broszury podano skrótowo najważniejsze informacje o egzaminach w układzie alfabetycznym.


Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko
Zacznij od dziś. Egzaminy zewnętrzne w pigułce. Poradnik dla nauczycieli, uczniów i rodziców

Poradnik-informator o obowiązujących egzaminach przeprowadzanych na zakończenie kolejnych szczebli szkolnictwa. Adresowany do wszystkich zainteresowanych edukacją – uczniów, rodziców, nauczycieli, doradców metodycznych, liderów Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli – udostępnia kompletną wiedzę o organizacji i zasadach egzaminów.Autorki uzasadniają celowość wprowadzenia egzaminów zewnętrznych, opisują poszczególne egzaminy (sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej, egzamin w trzeciej klasie gimnazjum, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, matura), wskazują, na jakie udogodnienia mogą liczyć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, piszą o informatorach i s


Reklamacopyright © e-targ.pl