Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Mierzenie jakości placówki


Renata Tylińska
Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju

Analiza SWOT służy do samooceny jednostki oraz identyfikacji otoczenia w jakim ona przebywa. Metoda ta w zależności od potrzeb może być stosowana przez każdego, w różnych momentach życia musi dokonywać wyborów. Jest pomocna w kształtowaniu "marketingowej postawy", dzięki której łatwiej poruszać się w otaczającej rzeczywistości, również tej szkolnej. Uczniowi, który lepiej pozna siebie, ułatwi wybór szkoły czy zawodu; nauczycielowi pomoże w planowaniu rozwoju zawodowego.Denis Meuret, Lars Jakobsen
Czy nasza szkoła jest dobra?

Międzynarodowy zespół autorski, pod auspicjami Komisji Europejskiej, napisał książkę o tym, jak szkoły mogą doskonalić się dzięki samooocenie. Nauczycielom pokazuje ona możliwości wykorzystania wewnątrzszkolnych źródeł zwiększania efektywności. Może być dobrym przewodnikiem dla szkół, m.in. uczestniczących w akcji "Szkoła z klasą".Osadzona w kontekście europejskim, opiera sie na przedsięwzięciu badawczym (w ramach programu SOKRATES), w którym uczestniczyło 18 krajów. 101 szkół pracowało według wspólnych założeń, ucząc tego, jak rzetelnie prowadzić samoocenę i jak przejść od niej do działań doskonalących - osiągania mierzalnej poprawy, wprowadzania innowacji, zmiany.Z jedniej strony


Jarosław Kordziński
Hospitacja może być przydatna

Książka jest przeznaczona dla osób prowadzących szkolne hospitacje lub są im poddawane. Podstawowym założeniem autora jest wykazanie możliwości skutecznego wspierania rozwoju nauczycieli na skutek dobrze zaplanowanych i umiejętnie prowadzonych spotkań, towarzyszących wieloaspektowemu oglądowi ich pracy. Stąd poszczególne części książki dotyczą takich kwestii, jak: celowość i istota informacji zwrotnej w procesie hospitacji, optymalne narzędzia oraz procedury hospitowania, przydatność hospitacji do planowania indywidualnego rozwoju nauczycieli oraz do projektowania rozwoju szkoły. Hospitacja jest tym elementem życia szkoły, którego nie lubią ani nauczyciele, ani dyrektorzy, a najbardziej zain


Wlazło Stefan
Iso w szkole

... uczniowie uczęszczający do szkoły z certyfikatem ISO otrzymują gwarancję uzyskania wykształcenia zgodnego z zapotrzebowaniem na rynku pracy...Certyfikacja ISO to system trwały co roku weryfikowany wewnętrznie. Może zostać cofnięty gdy instytucja nie spełnia wymogów normy. Coraz częściej szkoły zaczynają odczuwać presję, że nie posiadają zewnętrznego świadectwa jakości swej edukacyjnej pracy.Jest to przewodnik po szkolnym systemie ISO. Dostarcza precyzyjnej informacji zarówno o wprowadzaniu jak i funkcjonowaniu ISO w szkole. Tłumaczy plusy i minusy tego systemu, zawiera wzory dokumentacji i praktyczne porady. Niniejszą publikację polecamy każdemu, kto chce się zapoznać z tą problematyką


pod red. Danuty Elsner
Jak planować rozwój placówki oświatowej?Teoria i praktyka

Skrócony opis     Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem placówek oświatowych, zwłaszcza przedszkoli i różnych typów szkół. Pokazuje jak przygotować program rozwoju.Książka składa się z części: teoretycznej i praktycznejPierwsza część zawiera omówienie założeń teoretycznych planowania rozwoju, natomiast druga ich praktyczne zastosowanie.W części praktycznej znajdują się przykłady programów rozwoju:przedszkola;szkoły podstawowej;gimnazjum;liceum ogólnokształcącego;szkoły kształcącej zawodowoSkrócony spis treści:Część I - Założenia teoretyczne planowania rozwoju placówki oświatowej.1. Czym jest planowanie rozwoju?2. Co zyskujemy planując rozwój


Anna Frydrychowicz
Jakość pracy poradni psychologiczno- pedagogicznej. Mierzenie, budowanie systemu, zarządzanie

„W pierwszej, dominującej części publikacji, przedstawiony został model jakości usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, różne rozwiązania systemowe stosowane w zapewnianiu jakości, a także budowanie w poradni, krok po kroku, systemu zapewniania jakości. Próbuję tu wykorzystywać swoje dotychczasowe doświadczenia i -refleksje dotyczące tego niełatwego zagadnienia jakim jest jakość pomagania i wszystkie jego uwarunkowania, odwołując się do dostępnej literatury. Próbuję także przekazać czytelnikom, którymi mam nadzieję będą dyrektorzy i pracownicy poradni, garść ogólnych informacji z zakresu systemowego zarządzania jakością. Drugą część książki stanowi skrót opracowanego prze


Klemens Stróżyński
Jakość pracy szkoły praktycznie

Książka zawiera nowe, dynamiczne rozumienie pojęcia jakości pracy w szkole, a także prezentuje koncepcję Całościowego Zarządzania Jakością (TQM), będącą podstawą ministerialnego programu mierzenia jakości pracy szkół. Omawia sposoby wewnątrzszkolnego diagnozowania i planowania jakości oraz zawiera przykłady gotowych narzędzi diagnostycznych i interpretacji ich wyników.


Dzierzgowski Sergiusz
Mierzenie jakości pracy gimnazjumPoradnik + Raport + Dyskietka

Wysoka jakość pracy jest celem, do którego powinna dążyć każda szkoła. Mierzenie jakości jest jedynie metodą, którą należy stosować realizując ten cel. Zaczynają funkcjonować gimnazja. Jak poddawać ocenie ich pracę? Zachęcamy do korzystania z tej publikacji składającej się z Poradnika, Raportu i dyskietki.


Irena Dzierzgowska, Maria Kalinowska
Mierzenie jakości pracy liceumPoradnik + Raport + Dyskietka

Mierzenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych, to zadanie stojące w myśl obowiązującego prawa oświatowego przed zewnętrznym i wewnętrznym nadzorem pedagogicznym. To zmiana sposobu myślenia o zadaniach nadzoru, o planowaniu pracy szkół, o działaniach podejmowanych przez różne podmioty na rzecz rozwoju polskiej edukacji. "Mierzenie jakości pracy liceum", to tytuł, który w znaczącym stopniu może wspomóc osoby zainteresowane działaniem na rzecz jakościowego rozwoju liceów ogólnokształcących. Dogodna i wyczerpująca zarazem forma edytorska łącząca poradnik (wraz z kompletem narzędzi) z przykładowym raportem oraz z programem komputerowym pozwalającym scalać i przetwarzać pozyskiwane w trakci


praca zbiorowa
Mierzenie jakości pracy placówki wychowania pozaszkolnego

Spis treści: Wprowadzenie Rozdział I Koncepcja jakości w pracy placówki wychowania pozaszkolnego Rozdział II Obszary i dziedziny mierzenia jakości pracy placówki wychowania pozaszkolnego Standardy jakości pracy placówki wychowania pozaszkolnego i wskaźniki działania EFEKTY DZIA?ALNOŚCI PLACÓWKI Osiągnięcia uczestników i nauczycieli instruktorów Znaczenie placówki w środowisku lokalnym Współpraca z placówkami podobnego typu w kraju i za granicą REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH Organizacja procesu edukacji Działalność wychowawcza placówki ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ Organizacja placówki Kierowanie placówką Kadra pedagogiczna Nadzór pedagogiczny Finanse PROMOCJA PLACÓWKI I JEJ DZIA?ALNOŚĆ Inform


Irena Dzierzgowska, Maria Rościszewska - Woźniak
Mierzenie jakości pracy przedszkolaPoradnik + Raport + Dyskietka

Mierzenie jakości pracy przedszkola to poradnik przeznaczony dla dyrektorów przedszkoli, wizytatorów Kuratoriów Oświaty, inspektorów samorządów terytorialnych, dla doradców metodycznych i dla zarządów placówek niepublicznych.Dla każdego, kto zainteresowany jakością edukacji chciałby przyczynić się do jej poprawy. Wszystkie materiały służące mierzeniu jakości pracy przedszkola przygotowane zostały w sposób wygodny do praktycznego stosowania. W zestawie znajduje się: "Mierzenie jakości pracy przedszkola" - Poradnik w wersji książkowej wzorcowy Raport z mierzenia jakości pracy przedszkola - również w wersji książkowej dyskietka z programem komputerowym służącym rejestracji danych ze wszystkich


Stefan Wlazło, Sergiusz Dzierzgowski
Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowejPoradnik + Raport + Dyskietka

Mierzenie jakości pracy szkoły to procedura, która zadomowiła się już w praktyce oświatowej. Może je prowadzić każdy kto zna zasady i odpowiedni sposób postępowania. Każdy, kto zapozna się z Poradnikiem.Poradnik składa się z trzech części. Pierwsza to wprowadzenie do teorii jakości, wykaz czynników wpływających na jakość pracy szkoły, narzędzia mierzenia jakości i opis procedury. Część druga to wzorcowy Raport z mierzenia jakości szkoły podstawowej. Trzecią stanowi dyskietka z programami służącymi rejestracji danych. Mierzenie jakości to pierwszy krok służący poprawie wskaźników działania szkoły. Warto go zrobić.


Stefan Wlazło
Mierzenie jakości pracy szkoły. Część I

Spis treści: Wstęp   Rozdział 1. Światowa krytyka systemów edukacyjnych   Rozdział 2. Istota reform oświatowych   Rozdział 3. Strategie wprowadzania zmian   Rozdział 4. Jakość w edukacji   Rozdział 5. Standardy i ich rola w mierzeniu jakości   Rozdział 6. Tworzenie szkolnych programów edukacyjnych   Rozdział 7. Monitoring w szkole   -------- 7.1. Monitorowanie   -------- 7.2. Ankietowanie   -------- 7.3. Samoocena-autorefleksja   -------- 7.4. Hospitacje diagnozujące   -------- 7.5. Diagnozy zespołowe   Rozdział 8. Zakończenie Do góry


Stefan Wlazło
Mierzenie jakości pracy szkoły. Część IIIJak pełnić nowy nadzór pedagogiczny

Spis treści: Wstęp   Rozdział 1. Przemoc. Dlaczego inny nadzór   Rozdział 2. Standardy jakości pracy szkoły   Rozdział 3. Wskaźnik osiągania standardów jakości pracy szkoły   Rozdział 4. Wizje, misje, programy, koncepce, plany   Rozdział 5. Monitorowanie jako podstawowa strategia stosowania   Rozdział 6. Wizytator w roli eksperta jakości edukacji Aneks Do góry


Stefan Wlazło
Mierzenie jakości pracy szkoły. Część IVJak tworzyć księgę jakości pracy szkoły?

Spis treści:1. Dlaczego mierzenie?2. Postrzeganie jakości w edukacji3. Księga jakości, czyli tworzenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości pracy szkoły4. Wychowanie jako priorytet5. Ocenianie jako priorytet6. Monitoring kierowniczy7. Aneks


Jarosław Kordziński
Mierzenie jakości pracy w oświacie

Książka przedstawia uwarunkowania formalno-prawne zarządzania jakością w placówkach oświatowych. Autor analizuje zapisy ustaw i rozporządzeń dotyczących mierzenia jakości pracy, a także szczegółowe kompetencje i zadania poszczególnych podmiotów uprawnionych do dokonywania pomiaru jakości (kuratora oświaty, wizytatora, dyrektora placówki), prezentuje standardy jakości w odniesieniu do praktycznych uwarunkowań szkolnych oraz znaki jakości, o które mogą ubiegać się szkoły.


pod red. Jana Kropiwnickiego
Mierzenie jakości w szkole (placówce)

Spis treści: Rozdział 1. MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKO?Y Rozdział 2. SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Rozdział 3. OCENA OPISOWA Rozdział 4. SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA Rozdział 5. EWALUACJA Do góry


praca zbiorowa
Mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkołySzkolny program wychowania. Wewnątrzszkolny system oceniania

Autorzy w praktyczny sposób prezentują: szkolny program wychowawczy, WSO, raport oraz program naprawczy. Celem działań nowoczesnej szkoły jest pozyskiwanie informacji o efektach pracy i wprowadzanie dzięki nim ewentualnych modyfikacji w działaniu pedagogicznym szkoły. Dla czytelnika niniejszej publikacji cenne będą treści programowe , wnioski wynikające z przeprowadzonych ankiet, jak również możliwość śledzenia procesu powstawania programu wychowawczego szkoły i zmienianie haseł w konkretne zadania.


Joanna Semrau
Mierzenie jakości. Program rozwoju szkołyPropozycje dla dyrektorów i wizytatorów. Raport

Nowa koncepcja nadzoru pedagogicznego. Książka przedstawia w sposób klarowny proces nadzoru na przykładzie konkretnej szkoły. Nadzór ów to realizacja koncepcji wspólnego z radą pedagogiczną namysłu nad osiągnięciami i trudnościami w pracy szkoły i nad projektowaniem zmian. Przy współpracy uczniów i rodziców. Gotowy materiał szkoleniowy dla wizytatorów i dyrektorów.


Maria Koszmider
O jakości w zarządzaniu pracą szkołyPytania i odpowiedzi

Skrócony opis      Nastawienie na jakość wymieniane jest jako jeden z megatrendów w rozwoju światowej edukacji na najbliższe lata. Nie omija ono także aktualnie reformowanej szkoły w Polsce. Wprawdzie wypracowuje ona własne drogi osiągania jakości, ale poszukuje jeszcze odpowiedzi na liczne, związane z tym tematem pytania. Książka jest próbą odpowiedzi na niektóre z tych pytań: jak można wykorzystać postulaty systemu TQM w szkole? czego wymagają od szkoły normy ISO 9000? jak można budować szkolny system jakości? Książka może być wykorzystana przez dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy: tworzą wizję i misję szkoły organizują mierzenie jakości pracy szkoły opracowu


Jadwiga Pytlarczyk
Pięcioletni program rozwoju przedszkola

Od Autorki: Pisząc niniejsze opracowanie korzystam z przepisów prawa oświatowego, a także publikacji wymienionych w bibliografii, ale przede wszystkim z własnego doświadczenia jako wieloletni dyrektor przedszkola. Ważne są także moje spostrzeżenia z licznych kontaktów z dyrektorami i nauczycielami przedszkoli. Wielokrotnie widziałam dokumenty placówek przedszkolnych w różnych rejonach Polski i często (zbyt często, aby pozostawić to bez refleksji i prób zmiany tego faktu) widziałam piękne graficznie opracowania, które tak naprawdę nie zawierały przemyślanej koncepcji funkcjonowania przedszkola i były bez wzajemnego ze sobą związku. Związek ten jest niezbędny w celu rzeczywistego doskonalenia


Małgorzata Jaśkiewicz, Zbigniew Jędras
Pięcioletni program rozwoju szkoły

Autorzy programu są dyrektorami szkół: podstawowej i gimnazjum. W książce prezentują własne materiały, takie jak pięcioletni program rozwoju szkoły, roczny plan rozwoju szkoły i raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. Opracowania te mogą służyć dyrektorom i nauczycielom jako przykład w tworzeniu tego typu dokumentów dla poszczególnych rodzajów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


E. Rodzińska, H. Składanowski
Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania. SP i Gimz ankietami dla nauczycieli, rodziców, uczniów

Opracowanie zawiera zagadnienia rozwoju szkoły wraz z ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Punktem wyjścia dla każdego projektu planu rozwoju powinna być analiza teraźniejszości, która daje obraz przyszłych planowanych zmian. Plany rozwoju szkoły będą różne, zależnie od placówki oświatowej, dostosowane do sytuacji i doświadczeń. Ważne jest aby zamierzony plan był realistyczny zaś ludzie tworzący zmiany mieli świadomość swoich działań i oczekiwań wobec samych siebie.


Jarosław Kordziński
Po co szkole regulamin. Zasady projektowania, wdrażania i realizacji uregulowań wewnątrzszkolnych

Książka jest przeznaczona dla wszystkich nauczycieli, którzy są odpowiedzialni za tworzenie rozmaitych dokumentów regulujących funkcjonowanie wybranych obszarów placówki oświatowej.Autor pokazuje związki, jakie zachodzą między obowiązującym prawem (nie tylko oświatowym, ale także prawem pracy) a koniecznością wypracowania w szkole odpowiednich regulaminów. Stąd wśród treści prezentowanych w książce znalazły się takie, jak:podstawy prawne uregulowań wewnątrzszkolnych, celowość oraz sposób tworzenia uregulowań wewnątrzszkolnych, przykłady regulaminów szkolnych.Przygotowywanie rozmaitych regulaminów, decydujących o funkcjonowaniu szkoły, bywa zwykle zajęciem nieciekawym i niechętnie podejmowany


Marzenna Owczarz (pod red.)
Poradnik wizytatora zeszyt 1

"Poradnik wizytatora" to publikacja poświęcona sprawnemu, skutecznemu i nowoczesnemu nadzorowi pedagogicznemu, wydawana w tematycznych zeszytach.Forma zeszytów pozwala na szybkie reagowanie na zmiany dziejące się w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz stałe aktualizowanie treści. Jest to istotne ze względu na szeroki zakres spraw związanych z pełnieniem nadzoru pedagogicznego, obejmujących różnorodne obszary tematyczne z różnych dziedzin naukowych, przykładowo takich jak zarządzanie, socjologia, pedagogika i psychologia.Pierwszy zeszyt "Jakość w edukacji" przybliża zagadnienia związane z jakością w edukacji i wewnątrzszkolnym systemem zapewniania jakości.


Marzenna Owczarz (pod red.)
Poradnik wizytatora zeszyt 2

"Poradnik wizytatora" to publikacja poświęcona sprawnemu, skutecznemu i nowoczesnemu nadzorowi pedagogicznemu, wydawana w tematycznych zeszytach.Forma zeszytów pozwala na szybkie reagowanie na zmiany dziejące się w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz stałe aktualizowanie treści. Jest to istotne ze względu na szeroki zakres spraw związanych z pełnieniem nadzoru pedagogicznego, obejmujących różnorodne obszary tematyczne z różnych dziedzin naukowych, przykładowo takich jak zarządzanie, socjologia, pedagogika i psychologia.Drugi zeszyt "Analiza wyników egzaminów zewnętrznych" poświęcony jest interpretowaniu i komunikowaniu wyników egzaminów zewnętrznych. Poruszane zagadnienia z pewnością zainte


Ewa Kędracka-Feldman
W trosce o jakość szkoły

W TROSCE O JAKOŚĆ SZKO?Y to zeszyt, który w przystępny sposób wprowadza czytelnika w tematykę zapewniania jakości w oświacie. Autorka podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego współczesny świat (a więc i integrująca się Europa) taką wagę przywiązuje do jakości w edukacji? A co to znaczy jakość kształcenia? Dobra szkoła? Jakość pracy nauczyciela? Dobra lekcja?... W jaki sposób polskie prawo oświatowe przyczynia się do zapewniania jakości pracy szkół? Co wynika z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym dla dyrektora szkoły, dla nauczycieli? Skąd wiadomo, że szkoła pracuje dobrze? Jak mierzenie jakości może się przyczynić do zapewniania jakości pracy szkoły?


Reklamacopyright © e-targ.pl