Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Pedagogika, psychologia


Jacek Kurzępa
Młodzież pogranicza - świnki czyli o prostytucji nieletnich

Przedmiotem książki jest zjawisko prostytuowania się nieletnich dziewcząt i chłopców. W obiegowym slangu o młodych dziewczętach inicjujących w procederze prostytucji mówi się, używając określenia „świnki”. Dotyczy to przede wszystkim rejonu pogranicza zachodniego, natomiast czasami zamiennie używa się określeń „lolitki”, „mewki”, „towar”. Zjawisko jako takie nie jest nowe, wszak o prostytucji mówi się, że jest najstarszym zawodem świata. Książka przedstawia kilkuletni dorobek badawczy Autora, który dotarł do rozmaitych środowisk i stosując wielorakie metody badawcze próbował dokonać nie tylko ilościowy pomiar zjawiska, ale także starał się ukazWładysław Puślecki
Model pedagogicznej pracy naukowej

W pozycji tej w sposób ustruktualizowany pokazano co należy przedsięwziąć w toku czynności związanych z określonymi badaniami pedagogicznymi, by sprawnie i skutecznie osiągnąć zamierzomy cel. Posługiwanie się tym opracowaniem wymaga solidnych podstaw teoretycznych z zakresu metodologii badań pedagogicznych, logiki oraz statystyki. Jego adresatami są głównie studenci stacjonarni i zaoczi oraz doktoranci wyższych uczelni przygotowujący prace magisterskie i doktorskie z pedagogiki.


pod red. Mirosławy Partyki
Modele opieki nad dzieckiem zdolnym

Książka ta jest zbiorem cennych informacji o aktualnym stanie opieki nad dziećmi zdolnymi w Polsce. Zawarto w niej teksty wystąpień wybitnych uczonych oraz twórczych praktyków, prezentowane na I i II Ogólnopolskim Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi. Organizatorem obu spotkań było Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Publikacja daje Czytelnikowi możliwość: Zdobycia najnowszej wiedzy psychologicznej z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym. Uzyskania informacji o placówkach wspierających lub tworzących lobby dziecka zdolnego. Zapoznania sią z programami, metodami i formami pracy z dziećmi zdolnymi. Poznania eksperymentów


Nessia Laniado
Moje dziecko jest towarzyskie

Niniejsza książka, bogata w informacje i przykłady, podpowiada, jak pomóc dziecku dostosować się do ciągle zmieniającego się świata, jak nauczyć oceniać własny, indywidualny sposób bycia, a także jak odnaleźć własne miejsce w rodzinie oraz w grupie rówieśniczej. Odpowiada m.in. na pytania: - Czy można nauczyć dziecko szacunku dla siebie i dla innych, nie niszcząc jego spontaniczności? - Czy można przekazać dziecku umiejętność panowania nad sobą, tak by nie raniło bliźnich? - Jak pokazać sposoby zachowania właściwe dla danej chwili? - Jak nauczyć dziecko zawierania i podtrzymywania przyjaźni? Nessia Laniado studiowała filozofię i psychologię, jest dziennikarką. Była dyrektorem „Donna e


Grażyna Uhman
Motywowanie uczniów w praktyce

Celem publikacji jest przekazanie nauczycielom, że realizacja każdego działu, tematu z danego programu powinna wiązać się z budowaniem motywacji uczniów, a obok celów poznawczych i/lub psychomotorycznych powinny być stawiane cele sfery motywacyjnej. Autorka uzasadnia potrzebę stawiania celów motywacyjnych - podaje przykłady różnych przedmiotów i tematów na poziomie planowania wynikowego i metodycznego, a także przykłady realizacji celów motywacyjnych w powiązaniu z celami przedmiotowymi oraz sposoby wzbogacania zadań poznawczych elementami motywowania.


Emilia Martynowicz (pod red.)
Motywy, cele, wartości. Przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków

Prezentowany tom składa się z 14 artykułów stanowiących rezultat badań pracowników Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego z ostatnich dwóch lat. Książka składa się z trzech części. Pierwsza część, zatytułowana Motywy i wartości zawiera prace z różnych dziedzin psychologii (psychologia osobowości, psychologia społeczna, psychologia konsumenta oraz organizacji) podejmujące problematykę motywów ludzkiego działania, celów życiowych, światopoglądu, postaw i systemów wartości. Druga część - Rodzina i problemy wychowawcze – jest zaadresowana szczególnie do tych Czytelników, których interesuje rodzina, jej wpływ na młode pokolenie i różnorodnie pojętą problematyką wychowawczą, obejmują


Allan Pease
Mowa ciała

Czy mój rozmówca jest szczery, czy kłamie? Jak jest do mnie nastawiony – wrogo, czy przyjaźnie? Czy rzeczywiście interesuje go to, co do niego mówię? Te i wiele innych podobnych pytań towarzyszy nam przy każdym niemal spotkaniu z innymi ludźmi. Właściwa odpowiedź na nie może być bardzo ważna, bowiem mogą od niej zależeć jakieś istotne ustalenia, zawarcie korzystnych kontraktów lub po prostu nawiązanie interesującej znajomości. Najlepszym źródłem zdobywania wiedzy o intencjach, nastawieniu i emocjach naszych rozmówców będzie jednak to, co widzimy, a nie to, co słyszymy. Niemal 80% informacji o innych ludziach zdobywamy bowiem z ich zachowań i gestów.Książka Allana Pease’a jest zna


Mary Hartley
Mowa ciała w pracy

Czy zdajesz sobie sprawę, jak ogromny wpływ ma mowa ciała na codzienne sytuacje w pracy? Czy zastanawiasz się, co mówią twoje gesty i wygląd zewnętrzny, zanim wypowiesz pierwsze słowo? Czy jesteś w stanie odczytywać sygnały, które przesyłają inni ludzie poprzez język ciała? Rozumienie języka ciała poprawi każdy aspekt komunikacji między ludźmi w stosunkach pracy oraz wpłynie na osiąganie lepszych wyników. Mary Hartley, autorka m.in. książki "Dobry stres. Przewodnik"(Jedność, 2002) posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i warsztatów dotyczących osobistego rozwoju. W swoich publikacjach kieruje się zdrowym rozsądkiem, przytacza anegdoty i przykłady z życia. Tak też jest w ksią


Karlheinz Moosig
Można się kłócić - ale tylko fair

Tłumienie w sobie złości jest niezdrowe i zwykle gorzej się kończy niż wybuch agresji. Dobra i konstruktywna kłótnia to sztuka, której każdy może się nauczyć. Książka zawiera wiele przykładów reguł dobrych kłótni, rytuałów i ćwiczeń, za pomocą których autor wprowadza nas w tajniki "właściwego sposobu kłócenia się". Bowiem dobrze przeprowadzona kłótnia to taka, która nie dzieli ludzi, ale właśnie łączy.


Katarzyna Bocheńska
Mówię do ciebie, Człowieku

Poradnik dla młodzieży, przydatny w edukacji szkolnej - poświęcony zdobywaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej.Autorka wprowadza czytelnika w świat komunikacji, ciekawie odnosząc teorię do życia codziennego, budząc zainteresowanie, stosując zabiegi dydaktyczne. Wędrówka zaczyna się od wyjaśnienia samego procesu komunikacji - ukazania rozmaitości form języka, symboliki, a także barier utrudniających skuteczne porozumiewanie się. Stopniowo czytelnik jest wdrażany do działania praktycznego. Poznaje zasady prowadzenia rozmowy, przygotowania wypowiedzi pisemnych, takich jak podanie, życiorys, ogłoszenie, zaproszenie, zgłębia komunikaty niewerbalne. Ale przede wszystkim uczy się


Joseph LeDoux
Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego

"Badania LeDoux stanowi jedno z najbardziej doniosłych odkryć ostatniej dekady dotyczących natury emocji. To pierwsza praca ukazująca drogi nerwowe uczuć omijające korę mózgową, co w istocie wyjaśnia, dlaczego emocje czasem biorą górę nad rozsądkiem." Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna. Co takiego dzieje się w naszym mózgu, że czujemy strach, miłość, złość, radość? Czy kontrolujemy nasze emocje, a może one kontrolują nas? Czy zwierzęta mają emocje? W jaki sposób doznane we wczesnym dzieciństwie urazy wpływają na nasze późniejsze zachowanie, nawet jeśli zostały wyparte z naszej świadomej pamięci? W Mózgu emocjonalnym Joseph LeDoux ukazuje genezę ludzkich emocji i dowodzi, że wiele z ni


Jolanta Sokołowska
Na przekór losowi. Tworzenie rodziny przez osoby osierocone

Prezentowana pozycja jest pierwsza książką ujmującą w sposób całościowy problematykę przygotowania dorosłych wychowanków domu dziecka do życia w zakresie umiejętności organizacji życia domowego, przygotowania do pełnienia ról małżeńskich oraz przyjmowanych postaw rodzicielskich. Analizy przeprowadzone przez Autorkę mogą być przydatne w refleksji nad rolą i miejscem domu dziecka w zreformowanym systemie opieki nad dzieckiem oraz nad tym, czy przyjęte założenia i zmiany legislacyjne są właściwe. W książce omówiono istotę, zakres i cel przygotowania do życia w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących organizacji życia domowego, przygotowania do pełnienia ról małżeńskich oraz


Jarosław Jagieła
Narcystyczna szkołaO psychologicznej rzeczywistości szkoły

O psychologicznej rzeczywistości szkoły Nie sposób przedstawić bogactwa zdarzeń i myśli, postaw i uczuć, pragnień i działań, jakie można dostrzec w rzeczywistości szkolnej. Książka Jarosława Jagieły stanowi zbiór zagadnień, które są najważniejsze w szkole, a dotyczą relacji zachodzących między uczniem i nauczycielem. Szkoła, o jaką upomina się autor, winna być przede wszystkim miejscem urzeczywistniania wartości w procesie wychowania. SPIS TREŚCI: Gry psychologiczne w szkole Uczniowska pasywność Samotność ucznia Uczeń jedynak Autentyczność uczniowskiego sukcesu Narcystyczna szkoła Trudny uczeń Rozważne zaangażowanie nauczyciela Skrzywdzone dzieci naszej psychiki Komputer w szkole


Lew S. Wygotski
Narzędzie i znak w rozwoju dziecka

Jedna z najbardziej znaczących publikacji Lwa Wygotskiego. Autor przedstawia w niej główne założenia swojej teorii. Omawia rolę i znaczenie środków (narzędzi) i znaków (zwłaszcza mowy) w rozwoju wyższych czynności psychicznych. Nie ogranicza się tylko do analizy teoretycznej, ale prezentuje także swoje badania eksperymentalne, które w przekonujący sposób pokazują, jak kształtują się procesy psychiczne dziecka, jaką rolę spełniają znaki oraz jak tworzą się układy funkcjonalne, które umożliwiają człowiekowi reagowanie na złożone oddziaływanie otoczenia. "Popularność koncepcji L. S. Wygotskiego nieprawdopodobnie wzrasta. Stała się ona źródłem kolejnych niezmiernie interesujących inspiracji


Erich Petlak, Juraj Komora
Nauczanie w pytaniach i odpowiedziach

Autorami tej pozycji są dwaj naukowcy pedagodzy. Obaj są wykładowcami na wyższych uczelniach i prowadzą zajęcia dla studentów oraz nauczycieli uzupełniających kwalifikacje. Jak piszą we wstępie, powstanie tej książki jest w połowie zasługą studentów i nauczycieli, którzy zadając pytania, zmusili autorów do poszukiwania odpowiedzi. Struktura pracy jest tak pomyślana, że książka staje się wademekum w przejrzystej formie przedstawiającym najważniejsze zagadnienia nauczania. Wykorzystującformę pytań i odpowiedzi, wyjaśnia wielenajistotniejszych zagadnień pedagogicznych. Książka jest wprawdzie tłumaczeniem ze słowackiego, ale poruszone na jej kartach problemy są bliskie również polskim nauczyci


Christopher Cindy J.
Nauczyciel - Rodzic. Skuteczne porozumiewanie się

Wiele osób, które wybrały zawód nauczyciela, uczy się na studiach, jak pracować z dziećmi. Mało kto mówi im, jak współpracować z rodzicami tych dzieci. Książka ta odpowiada na wiele istotnych pytań: jak można zainteresować rodzica tym, co dzieje się w szkole? Jak w profesjonalny sposób informować o ocenach ucznia? Jak rozwiązać problemy pojawiające się w kontaktach nauczyciel - rodzic? Jak wreszcie przeprowadzić wywiadówkę i opowiedzieć rodzicom o słabych i mocnych stonach ich pociechy? Opisane przez autorkę sposoby zostały sprawdzone w wielu szkołach i na pewno okażą się przydatne zarówno studentom przygotowującym się do pracy nauczyciela, jak i doświadczonym nauczyielom oraz pracownikom ad


Agnieszka Rosiak, Monika Kostera
Nauczyciel akademicki

Wizerunek wykładowcyPrzygotowanie do zajęćIntegracja studentówSatysfakcja z pracyKażdy wykładowca szuka najlepszego sposobu poprowadzenia zajęć. Studenckie grupy są liczne, często niechętne do współpracy, czasem nie wiadomo, w jaki sposób przekazać materiał, aby był atrakcyjny dla słuchaczy. Co robić, by zmienić tę sytuację? Niniejsza książka podpowiada, jak poprowadzić zajęcia dydaktyczne, by: nawiązać dobrą współpracę z grupą, umiejętnie przekazać wiedzę, mieć satysfakcję ze wspólnych osiągnięć.


Magda Karkowska
Nauczyciel i uczeń. Interakcje a wartości w klasie szkolnejAnaliza etnograficzna

Książka podejmuje aktualną z pedagogicznego punktu widzenia tematykę odnoszącą się do reguł rządzących rzeczywistością szkoły rozumianej nie tylko jako środowisko wychowawcze, ale i system społeczno-kulturowy. Celem pracy było ustalenie wpływu interakcji i wartości w ich obrębie zawartych na kształtowanie się samoświadomości uczniów liceum, procesu nabywania wyobrażeń o świecie społecznym i tworzenia jego reprezentacji w umysłach uczniów. Ze strony praktycznej założono usprawnienie procesu komunikacji między uczniami i nauczycielami poprzez znoszenie blokad oraz ustalanie znaczeń rozbieżności w rozumieniu przekazów interakcyjnych. Książka składa się z dwóch części. Część teoretyczna opisuje


Klaus Schaefer
Nauczyciel w szkole

Awans i dokształcanie Organizacja w szkole i w domu Prace administracyjne Przygotowanie do lekcji Satysfakcja z pracyWspółczesna szkoła nie jest przyjazna nauczycielowi. Małe zarobki, zagrożenie ze strony agresywnych uczniów, przeciążenie… Wszystkie te czynniki sprawiają, że nie lubimy swojej pracy i odbieramy ją jako frustrującą i mało efektywną. Autor książki wskazuje na trzy sfery życia szkolnego – współpracę z uczniami, rodzicami i własnymi kolegami – które kształtują nasze zawodowe i osobiste funkcjonowanie. Pisze, jak usprawnić każdą z nich, wprowadzając zasady racjonalnego gospodarowania czasem, organizując dobrą lekcję czy ucząc się, jak korzystnie zaprezentować się


Ewa Kobyłecka
Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych

W prezentowanej publikacji Autorka odwołuje się do filozoficznych podstaw współczesnych zadań edukacyjnych. Oryginalność książki polega na holistycznym rozumieniu pedagogiki jako nauki. Publikacja ma interdyscyplinarny charakter. Jej celem jest ukazanie relacji między wiedza pedagogiczną nauczyciela a szeroko pojętą współczesnością reprezentowaną przez naukę, kulturę i filozofię. Oprócz rozważań teoretycznych książka zawiera projekty rozważań metodycznych, co jest dodatkowym walorem książki. Publikacja adresowana jest do nauczycieli oraz studentów. Może być przydatna pedagogom – praktykom pracującym w szkole oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Christopher Day
Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy

Nauczanie to zajęcie dla odważnych, wymagające energii, poświęcenia i determinacji. Podstawą dobrego nauczania jest pasja, objawiająca się między innymi poświęceniem i entuzjazmem, z jakimi nauczyciel traktuje swoich uczniów oraz nauczany przez siebie przedmiot. Nauczyciele pracujący z pasją kierują się raczej nadzieją niż optymizmem. To pracowici i praktyczni ludzie, którzy znają swój zawód i lubią swoich podopiecznych. Drzemią w nich niezgłębione pokłady intelektualnej i emocjonalnej energii, dzięki którym nigdy nie przestają się uczyć.Chrisopher Day uświadamia Czytelnikowi, jak wielką rolę w życiu nauczyciela odgrywa pasja oraz jakim zagrożeniem jest jej brak. Podkreśla, że nauczanie znac


Jacek Pyżalski
Nauczyciele - uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie

Problem dyscypliny w szkole jest często przedmiotem gorących dyskusji na różnych płaszczyznach: od płaszczyzny politycznej, poprzez regionalną – lokalnego zarządzania oświatą – aż do poziomu pokoju nauczycielskiego, rozmów ludzi w tramwaju czy internautów na forum internetowym. Rozmowom tym towarzyszy zwykle sporo emocji i konfliktów. W książce Autor stara się przedstawić wiedzę na temat dyscypliny, opartą na wynikach badań – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Badania dotyczą problematyki dyscypliny ujmowanej z punktu widzenia nauczycieli i uczniów. Autor od kilku lat zajmuje się poszukiwaniem i testowaniem konkretnych rozwiązań dotyczących radzenia sobie z łamaniem dys


Ewa Góralczyk
Nauczycielem być. Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą

Co nauczyciel-wychowawca powinien wiedzieć o sobie, swoich uczniach i wzajemnym oddziaływaniu na siebie obu stron, aby umieć poradzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i trudnymi sytuacjami w klasie. Zawiera scenariusze przykładowych, często spotykanych trudnych zachowań uczniów, rozmaitych zachowań-reakcji nauczycieli, wraz z opisem dalszych konsekwencji tychże reakcji nauczyciela.


Krystyna Bieluga
Nauczycielskie rozpoznanie cech inteligencji i myślenia twórczego

Głównym celem niniejszej publikacji jest naświetlenie problematyki zdolności intelektualnych i twórczych, udzielenie pomocy w konstruowaniu narzędzi do ich analizy i oceny oraz zarysowanie sposobów stymulowania - w procesie kształcenia i wychowania - poszczególnych cech inteligencji i myślenia twórczego. Książka skierowana jest do studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczycieli wszystkich przedmiotów i szczebli nauczania, wychowawców, którzy organizują dla dzieci i młodzieży różnorodne zajęcia, kadry kierowniczej edukacji, rodziców pragnących stworzyć swoim dzieciom szansę rozwoju ich zdolności oraz osób, które szukają sposobów kierowania swoim własnym rozwojem.


Marian Giermakowski
Nauczyć uczenia się

W perspektywie uczenia się przez całe życie problem nauczenia przez szkołę umiejętności samodzielnego uczenia się naszych uczniów i teraz, i w przeszłości - nabiera szczególnego znaczenia. Autor pomaga nam zgłębić tajniki warsztatowe nowoczesnego nauczania. Posługując się przykłądami prowadzi nas przez zawiłości trudnej sztuki uczenia się oraz tworzenia programów autorskich. To się powinno mieć i umieć.


Józef Kuźma
Nauka o szkoleStudium monograficzne. Zarys koncepcji

Prezentowana książka obejmuje zarys koncepcji scholiologii, czyli nauki o szkole. Studium składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje koncepcje scholiologii na tle historii szkoły i szkolnictwa oraz współczesnych teorii i zmian edukacyjnych w systemie szkolnym. W drugiej części - na podstawie dostępnych źródeł i tekstów – przeprowadzono syntetyczną analizę wzajemnych relacji między scholiologiią a podstawowymi dyscyplinami naukowymi związanymi ze szkołą i szkolnictwem. Ukazano istotną rolę takich dziedzin nauki, jak filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika łącznie z dydaktyką i innymi subdyscyplinami (w tym mediami), nauką o organizacji, zarządzaniu i ekonomice edukacji oraz pr


Krzysztof Jodzio (red. nauk.)
Neuronalny świat umysłu

W książce rozwinięto temat szeroko pojętej relacji między mózgiem a aktywnością umysłową w stanie normy oraz patologii wywołanej rozmaitymi chorobami neurologicznymi. Publikacja niniejszej książki była podyktowana chęcią zabrania głosu w dyskusji pogłębiania rozważań o neurobiologicznym wymiarze ludzkiego poznania i emocji, a tym samym wyjścia poza ramy refleksji teoretycznej zarezerwowanej tylko dla jednej dziedziny, np. psychologii ogólnej.Rozdziały pracy zostały ułożone według pokrewieństwa tematycznego. Dwa pierwsze opracowania zawierają analizę stanu badań i ogólnych teorii wyjaśniających mózgowy przebieg procesów psychicznych. Trzy kolejne omawiają problemy diagnostyczne w niektórych z


Aneta R. Borkowska (pod red.), ?ucja Domańska (pod red.)
Neuropsychologia kliniczna dziecka

Prezentowana książka omawia ważne zagadnienia neuropsychologii klinicznej związane ze stale powiększającą się grupą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zespół specjalistów i badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podejmuje takie problemy, jak: neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, specyficzne zaburzenia językowe u dzieci, specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, w opanowywaniu czytania i pisania, ADHD zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami mózgu. Zasadniczą zaletą książki są zagadnienia neuropsychologii wieku rozwojowego, niedos


David Heyne, Stephanie Rollings
Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje

Książka jest poradnikiem wyjaśniającym problem absencji szkolnej spowodowanej różnego rodzaju fobiami, niepowodzeniami, stresem oraz trudnymi sytuacjami w domu i w życiu młodego człowieka. Autorzy opracowali strategie interwencji i terapii wagarującej młodzieży oraz program grupy wsparcia dla zaniepokojonych rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom pokonać ten problem. Prezentują praktyczne testy służące zbadaniu odczuć dziecka w stosunku do szkoły, jego relacji z nauczycielami i rówieśnikami. Pokazują, że za problem odpowiada wiele czynników, z którymi można sobie poradzić, umiejętnie podchodząc do dziecka i zmieniając jego nastawienie. Książka ta jest więc przydatna w pracy każdego wycho


David Heyne, Stephanie Rollings
Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje?

Książka jest poradnikiem wyjaśniającym problem absencji szkolnej spowodowanej różnego rodzaju fobiami, niepowodzeniami, stresem oraz trudnymi sytuacjami w domu i w życiu młodego człowieka. Autorzy książki opracowali strategie interwencji i terapii wagarującej młodzieży oraz program grupy wsparcia dla zaniepokojonych rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom pokonać ten problem. Każdy nauczyciel powinnien wiedzieć jak prawidłowo zareagować w przypadku systematycznego opuszczania obowiązkowych zajęć przez jego wychowanków. Autorzy podpowiadają, jak zbadać lęki u dzieci, podsuwają gotowe scenariusze skutecznego postępowania. Radzą, co mówić i robić, by zażegnać ten problem, dodać wagarowiczow


Bruce Eimer, Moshe S. Torem
Niepewność jutra. 10 sposobów, jak pokonać lęk przed zmieniającym się światem

Żyjemy w świecie cechującym się niepewnością. Od niepamiętnych czasów toczyły się wojny i zdarzały różne katastrofy, nigdy jednak nie odbywało się to na tak wielką skalę. Ten brak poczucia pewności wobec przyszłościswojej i najbliższych może prowadzić do frustracji, chorób psychofizycznych, a nawet depresji i całkowitego załamania. Autorzy zdając sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa, podejmują próbę przywrócenia ludziom wiary we własne siły. Przedstawiają nieskomplikowane techniki i metody, których systematyczne praktykowanie zapewni nam dobresamopoczucie.


Valerio Albisetti
O miłości

Czy warto wychodzić za mąż, żenić się, zakładać rodzinę? Potoczna obserwacja nasuwa odpowiedź, że raczej nie warto. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na życie samotne, z krótkimi romansowymi epizodami. Takie życie wydaje się być bezpieczniejsze, łatwiejsze, dogodniejsze...Najważniejszą wartością małżeństwa jest trwanie, tak jak największą wartością życia jest po prostu istnienie. Nie tylko udane małżeństwo jest tajemnicą, nieudane także jest tajemnicą. Warto tę tajemnicę badać, przyglądać się jej. Może to jest droga do poznania tajemnicy życia?


Stefan Mieszalski
O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej

Skrócony spis treści: Wstęp   Rozdział 1. O niektórych edukacyjnych uproszczeniach, sprzecznościach i dylematach   Rozdział 2. O przymusie w szkole krótko   Rozdział 3. Przeciw przymusowi w szkole   Rozdział 4. Co uzasadnia przymus w szkole   Rozdział 5. Pierwszy podstawowy problem: przymus w szkole a warunki uczenia się   Rozdział 6. Drugi podstawowy problem: przymus w szkole a warunki pracy nauczyciela   Rozdział 7. O dyscyplinie w klasie szkolnej   Rozdział 8. O kierowaniu klasą szkolną Zamiast zakończenia - O trzech postawach nauczycieli wobec uczniów Bibliografia Do góry


Barbara Hajduk
O rodzajach pomocy

Celem prezentowanej publikacji jest uporządkowanie wiedzy o pożądanym, niezbędnym udziale człowieka w życiu innych ludzi. Wyraźnie określeni są adresaci tej książki, którymi są głównie studenci pedagogiki, socjologii oraz kierunków nauczycielskich, a także pracownicy instytucji pomocy i nauczyciele akademiccy. Książka zachęca do poznania różnych definicji człowieka dobrego, wyznaczników zachowań pomocnych oraz zapoznania się z propozycją podziału instytucji opieki i pomocy, jak również próbą wskazania kryteriów ich podziału.


Wanda Lemańska
O sile emocji pozytywnych. Zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży

Książka o emocjach pozytywnych, ich sile i możliwościach. Autorka zwraca szczególną uwagę na okres dorastania i młodej dorosłości. Pokazuje, jaki wpływ może mieć wychowawca/nauczyciel na tworzenie u podopiecznych pożądanych kompetencji emocjonalnych. Przedstawia wiedzę na ten temat z zakresu pedagogiki, psychologii i najnowszych osiągnięć neurobiologii. Opiera się też na własnych badaniach prowadzonych przez ostatnie trzy lata wśród młodzieży gimnazjalnej. Wyniki zaskoczyły skalą zagrożenia depresją – polska młodzież wkracza w dorosłe życie bez podstawowych umiejętności emocjonalnych. Im wcześniej zaczniemy edukację dzieci i młodzieży w tym zakresie, tym większe są szanse na ich przysz


Izabella Maria ?ukasik
O stresie inaczej-wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej

Głównym celem publikacji jest spojrzenie na problem stresu z pozycji neurobiologii, psychologii zdrowia oraz pedagogiki. Książka stanowi kompendium wiedzy z procesów neurobiologicznych zaangażowanych w reakcję na stres. Autorka odwołuje się do wielu badań z różnych dziedzin (szczególnie psychologii zdrowia) wskazujących na sposoby wzmacniania psychicznej kondycji człowieka (nawiązanie do najważniejszych faz rozwoju). Oprócz teorii w książce zaprezentowano przykładowy zestaw ćwiczeń do wykorzystania z dziećmi w zabawie, a poprzez myślenie twórcze zmuszające do szukania rozwiązań w bardzo trudnych sytuacjach. Na przykładzie przeprowadzonych zajęć ze studentami Autorka omawia również sposób pro


M. Karwowska - Struczyk, W. Hajnicz
Obserwacja w poznawaniu dziecka

Publikacja koncentruje się na różnych aspektach funkcjonowania i aktywności dziecka w wieku przedszkolnym - na jego kontaktach z otoczeniem, na procesie myślenia, rozwoju mowy i ekspresji emocji. Różnorodne techniki obserwacji proponowane przez autorki pozwalają wychowawcy przedszkolnemu odpowiedzieć na pytania: jakie jest dziecko, czy rozwija się prawidłowo, jak postępować, by ten rozwój wspomagać. Książka pomoże również diagnozować i rozwiązywać konflikty.


Bożena Janiszewska
Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań

OCENA DOJRZA?OŚCI SZKOLNEJArkusz oceny dojrzałościMetody badań dojrzałościPomoce do badańPrezentowana pozycja może być pomocą zarówno w ocenie dojrzałości szkolnej, jak i w wyrównywaniu startu szkolnego dzieci.Składa się ona z trzech podstawowych części:W części I - omówiony jest krótko problem dojrzałości szkolnej i pokazane są sylwetki dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki szkolnej.W części II - przedstawione są metody badania i oceny dojrzałości wraz z normami wiekowymi, dzięki czemu łatwiej jest ocenić poziom badanej funkcji i określić ewentualne opóźnienie.W części III - zamieszczono pomoce do badań.Integralną częścią jest arkusz oceny dojrzałości szkolnej tak skonstru


Beata Krzywosz-Rynkiewicz
Odpowiedzialność podmiotowa dzieci Jak rozumieć i inspirować jej rozwój?

Książka jest zwieńczeniem badań nad odpowiedzialnością dzieci w młodszym wieku szkolnym. Autorka współuczestniczyła w pracy dzieci poprzez przebywanie z nimi podczas lekcji, prowadzenie warsztatów rozwijających taką wiedzę, umiejętności i postawy, które będą sprzyjały kształtowaniu odpowiedzialności. Setki godzin spędzonych z uczniami i ich nauczycielką, wiele rozmów i analiz pozwoliło Autorce sformułować wnioski, które pomogą zarówno studentom, jak i nauczycielom praktykom czy rodzicom, w zrozumieniu, czym jest odpowiedzialność i jakie czynniki sprzyjają jej kształtowaniu.Czytelnik znajdzie w książce inspiracje zarówno koncepcyjne, jak i praktyczne, m.in. przegląd literatury przedmiotu, mo


Claudio Ris
Ojciec. Niezgoda na nieobecność

Współczesne społeczeństwo europejskie określane jest jako "społeczeństwo bez ojców". Niektórzy uważają to za fakt pozytywny, świadczący o końcu wszelkich "patriarchatów". Inni zaś - psychoanalityk Claudio Ris, dla którego ojciec jest psychologiczną postacią, wiążącą biografię jednostki z wymiarem transcendentnym - wskazują z niepokojem na pustkę spowodowana brakiem ojców.W niniejszej książce ukazuje on wyraźnie, że nieobecność ojca nie rodzi się z jakichś mglistych procesów psychosocjologicznych, ale z coraz częstszego zjawiska separacji i rozwodów, które prawie zawsze kończą się wyrzuceniem ojców z domu oraz zerwaniem (lub poważnym osłabieniem) relacji z dziećmi. Dodatkowym czynnikiem jest


Grzegorz Rogala
Oki i jego mistrz

Książka stanowi swoisty podręcznik, który poprzez metafory i zabawy dydaktyczne uczy dochodzenia do sukcesu, do pozytywnego myślenia, porozumiewania się. W oryginalny sposób ukierunkowuje czytelnika i ucznia na myślenie i działanie przedsiębiorcze.


Jan Kropiwnicki
Okruchy belferskiego życia

Książka traktuje o losach nietuzinkowego człowieka i nauczyciela. W wieku dziesięciu lat zupełnie nie zna języka polskiego. Wzrasta w trudnych warunkach powojennej Polski. Uczy się, pracuje zawodowo, awansuje na kolejne szczeble oświatowej kariery. Zawsze niespokojny, wciąż walczy z ograniczeniami własnymi i zewnętrznymi. Czytelnik śledzi losy jednostki w społecznych i historycznych uwikłaniach europejskiego półwiecza.


Hanna Olechnowicz
Opowieści terapeutów

Książka składa się z zapisków 10 osób - psychologów praktyków - dokonanych podczas pracy z dziećmi w różnych placówkach pedagogicznych lub psychologicznych w całej Polsce. Autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami - dobrymi i złymi, ale zawsze autentycznymi. Poszczególne rozdziały opatrzone są komentarzami doc. Hanny Olechnowicz, która równocześnie jest inspiratorką działań terapeutów - pod jej kierunkiem powstały programy terapeutyczne omawiane w książce. Praca jest świetną pomocą dla osób zajmujących się profesjonalnie dziećmi z zaburzeniami w rozwoju


Jeffrey A. Kottler
Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem

Jak terapeuta ma sobie radzić z manipulującym i kontrolującym klientem? Jak przezwyciężyć jego wrogość i niechęć do współpracy? Jak postępować wobec małżeństwa, które zamienia gabinet terapeuty w miejsce zaciekłej bitwy? To właśnie zmagania z trudnymi klientami stawiają pod znakiem zapytania książkową wiedzę i poddają próbie osobiste i zawodowe kompetencje terapeutów.Jeffrey A. Kottler – doświadczony teraputa – charakteryzuje różne typy trudnych klientów, bada samo zjawisko oporu i przekonuje, że konflikt może być pozytywną siłą. Pokazuje, że trudna terapia stwarza terapeucie okazję do zbadania własnych ograniczeń, daje szanse rozwoju i pogłębia zdolność do współczucia klientowi


Ewa Bilińska-Suchanek
Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu

Jakie są typy oporu młodego człowieka w okresie dorastania występujące w szkole i gdzie tkwią jego źródła to najczęściej zadawane pytania przez współczesnego nauczyciela oraz rodziców. Książka pomaga zrozumieć problematykę oporu, przedstawiając jego podstawy w aspekcie filozoficznym, psychologicznym i pedagogicznym. Prezentuje również wyniki badań, pozwalających stwierdzić, jakimi cechami charakteryzują się uczniowie marginalizowani w szkole.


Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz (red. nauk.)
Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej

Książka poświęcona jest problematyce niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorzy poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytania: jak funkcjonują osoby niepełnosprawne w roli studentów?, czy i na ile integrują się z grupą rówieśniczą?, jakie mają aspiracje życiowe?, jakimi wartościami się kierują w życiu?, czy i jakich problemów doświadczają?, jak sobie z nimi radzą?, jak są postrzegani przez studentów w pełni sprawnych?, jaki jest ich stosunek do uczelni i innych studiujących?Monografia składa się z czterech uporządkowanych problemowo części. W pierwszej części zawarto rozważania teoretyczne poświęcone przemianom w definiowaniu osób niepełnosprawnych. Druga część omawia zagad


Mieczysław Plopa, (red.)
Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie

Książka obejmuje odległe obszary tematyczne, od psychologii społecznej i psychologii osobowości, poprzez psychologię ogólną, psychologię poznawczą aż do tematów należących do tzw. psychologii stosowanej - psychologii klinicznej, neuropsychologii oraz psychologii organizacji i zarządzania. Ten obszerny podręcznik akademicki powinien się znaleźć w biblioteczce studentów psychologii oraz psychologów praktyków, a także kadry akademickiej na kierunkach związanych z psychologią.


Ewa Czerniawska
Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe

Publikacja jest poświęcona analizie zjawisk pamięciowych, które budzą duże zainteresowanie z powodu zauważania ich niezwykłości czy wyjątkowości. Prezentuje rzetelną, opartą na badaniach wiedzę dotyczącą zjawisk występujących powszechnie (pamięć utajona; amnezja dziecięca; pamięć autobiograficzna; pamięć fleszowa; pamięć węchowa; wpływ muzyki na procesy pamięciowe) oraz zjawisk rzadszych, specyficznych (falszywe wspomnienia; konfabulacje i zniekształcenia pamięciowe; synestezja; ejdetyzm; pamięć sawantów; pamięć ekspercka; mnemoniści).Autorzy książki pod redakcją Ewy Czerniawskiej nie tylko przedstawiają w niej analizę danych naukowych i koncepcji teoretycznych, ale ukazują znaczenie refleks


ks. Marek Dziewiecki
Pamiętnik Perełki

Zwierzenia Perełki to książka dla dzieci, które z wypiekami na twarzy pytają o tajemnicę świata i człowieka. Ale nie tylko – także dla nastolatków i dorosłych, którzy ocalili w sobie wrażliwość dziecka. Lektura tego pamiętnika sprawia, że zaczynamy w życiu dostrzegać to, co dotąd było ukryte i przeżywać to, co wydawało się nieosiągalne. Otwierając tę książkę, wyruszamy w podróż, która prowadzi nas do własnego wnętrza, a jednocześnie staje się drogą do tych, których chcemy kochać i którzy nas pokochali. Wyruszamy w podróż do prawej strony życia. To jedyna podróż, na którą nigdy nie jest za wcześnie. Ani za późno.


Otto Brink
Partnerskie reguły gry

W książce tej zostały przedstawione główne myśli Berta Hellingera, twórcy metody konstelacji rodzinnych, i wykorzystane w kontekście kształtowania więzi partnerskich. Chodzi o "porządek miłości" pomiędzy partnerami, o partnerską "ilną strukturę", a więc o zasadnicze warunki, dzięki którym związek między kobietą i mężczyzną jest udany. Miłość bowiem to coś więcej niż tylko uczucie: aby mogła się rozwijać, musi kształtować się w odpowiednich, dobrych relacjach i być oparta na wewnętrznych postawach. Autor - psychoanalityk z długoletnią praktyką w terapii systemowej par i rodzin - poprzez liczne przykłady uwrażliwia czytelników na szczególne warunki otoczenia, w jakim przeby


Stefan Witek
Partnerskie sprawowanie władzy

Niniejsza publikacja ukazuje możliwości wdrażania uczestniczącej strategii zarządzania ludźmi i indywidualnego rozwoju profesjonalnego. Może być pomocna nie tylko Młodym Menedżerom.


Bogusław Borys
Patrząc i słuchając - zapiski psychologa

Wyjątkowa lektura psychologiczna, w której spotykamy naszych bliskich(rodziców, małżonka, dzieci, przyjaciół), a przede wszystkim "spotykamy siebie" w różnych życiowychsytuacjach. Widzimy swoje przykurcze i zrosty emocjonalne, swój ból i dramat, swoje formy protestu, zaglądamy do swoich zakamarków, spotykamy swoją niedojrzałość, ale dzięki autorowi mamy również szansę na życiową mądrość. Mądrość ta mówi nam, że złość piękności szkodzi i że niektóre formy "pomocy" są w zasadzie niedźwiedzią przysługą. Dobrze się zatem stało, że dr Borys przybliżyłzwykłemu zjadaczowi chleba prawdę o nim samym i że uczynił to w formie lekkiej, łatwej i przyjemnej. Bo tak czyta się kolejne refleksje "na temat",


Krystyna Baranowicz
Pedagogika alternatywna. Dylematy praktyki

Myśli zawarte w materiałach z II Międzynarodowej Konferencji "Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki" mimo upływu czasu nie straciły na ważności. Dlatego na potrzeby m.in. studentów pedagogiki, nauczycieli i młodszych pracowników naukowych wznowiony został zbiór materiałów z tej konferencji (część dotycząca praktyki pedagogiki).


Bogusław Śliwerski
Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii

Publikacja zawiera zbiór najbardziej interesujących materiałów z II Międzynarodowej Konferencji w ?odzi w dn. 12-14.10.1995 r. Podczas porad poruszano następujące bloki tematyczne: teoretyczne dylematy alternatywności pedagogiki i pedagogii, koncepcje szkół alternatywnych oraz alternatywy w edukacji pozaszkolnej. Pozycja adresowana jest do studentów kierunków pedagogicznych, naukowców oraz kadry nauczycielskiej.


Janusz Gajda
Pedagogika kultury w zarysie

Praca Pedagogika kultury w zarysie pomyślana została jako podręcznik akademicki i ma wszelkie szanse, żeby stać się publikacją zaliczaną do kanonu lektur na wielu kierunkach studiów humanistycznych, a przede wszystkim na kierunkach „pedagogika” i „kulturoznawstwo”. Autor – wybitny znawca i reprezentant pedagogiki kultury – przedstawił rodowód tego kierunku czy nurtu myśli pedagogicznej, nakreślił dzieje kształtowania się założeń filozoficznych i metodologicznych pedagogiki kultury, przywołał poglądy klasyków tego kierunku (tworzących w Polsce i w innych krajach). Przyjęty w tej pracy układ chronologiczno-problemowy pozwala śledzić losy pedagogiki kultury


Dzierżymir Jankowski
Pedagogika kultury. Studia i koncepcja

Książka włącza się w naukowe poszukiwania wiedzy o edukacji kulturalnej. Autor koncentruje się na edukacji kulturalnej rozumianej jako wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej i wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowego człowieka w toku rozwijanej przez niego całożyciowej aktywności kulturalnej.W 11 rozdziałach publikacji poruszono następujące główne tematy: pojęcie edukacji kulturalnej, aktywność i działalność kulturalna, klaryfikacja wartości w drodze uczestnictwa kulturalnego, upowszechnianie kultury i animacja kulturalna, czas wolny a kultura, permanentna edukacja kulturalna, autoedukacja jako warunek podmiotowego uczestnictwa kulturalnego jednostki, człowiek dorosły jako ws


Bronisław Siemieniecki (pod red.)
Pedagogika medialna - tom 1Podręcznik akademicki

Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji, a także funkcje i obszary badawcze pedagogiki mediów. Przybliża rolę radia, filmu i telewizji w wychowaniu i patologii. Ponadto autorzy omawiają zmiany w modelach nauczania oraz znaczenie technologii informacyjnej w procesie kształcenia, dokształcania i samokształcenia, w diagnostyce i terapii pedagogicznej, zarządzaniu edukacją, badaniach nauczycielskich, szkolnictwie zawodowym oraz edukacji na odległość. Publikacja porusza też zagadnienia metodyki kształcenia edukacji medialnej i technologii informacyjnej.


Bronisław Siemieniecki (pod red.)
Pedagogika medialna - tom 2Podręcznik akademicki

Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji, a także funkcje i obszary badawcze pedagogiki mediów. Przybliża rolę radia, filmu i telewizji w wychowaniu i patologii. Ponadto autorzy omawiają zmiany w modelach nauczania oraz znaczenie technologii informacyjnej w procesie kształcenia, dokształcania i samokształcenia, w diagnostyce i terapii pedagogicznej, zarządzaniu edukacją, badaniach nauczycielskich, szkolnictwie zawodowym oraz edukacji na odległość. Publikacja porusza też zagadnienia metodyki kształcenia edukacji medialnej i technologii informacyjnej.


Barbara Surma
Pedagogika Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce

"W czasie przemian obejmujących niemal każdą dziedzinę życia pedagodzy podejmują refleksję nad sposobem wychowania młodego człowieka oraz nad potrzebą stworzenia nowego systemu edukacji. Trwa poszukiwanie metod wychowawczych, które odpowiadałyby wyzwaniom czasu. W ostatnich latach w Polsce powstały i funkcjonują różnego typu placówki oświatowe, które w wielu przypadkach można zaliczyć do szkół eksperymentalnych i alternatywnych, czy to w sensie organizacyjnym, ideowym czy metodycznym. Jednym z systemów oświatowych reaktywowanych ostatnio w polskich przedszkolach i szkołach jest system Marii Montessori, któremu poświęcam tę książkę.Głównym celem mojej pracy jest przedstawienie teoretyczn


Teresa Hejnicka-Bezwińska
Pedagogika ogólna

Podręcznik dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz kierunków przygotowujących do zawodu nauczyciela, a także dla osób zajmujących się zawodowo problemami edukacji (politycy, pracownicy administracji, samorządowcy, dziennikarze). Książka ukazała się w serii "Pedagogika wobec współczesności".Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, pedagog i filolog; badacz o bogatym dorobku, potwierdzonym wieloma publikacjami z zakresu pedagogiki ogólnej. Kieruje Katedrą Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - przewodniczy Zespołowi Pedagogiki Ogólnej.


Grażyna Gajewska
Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki

Przedkładana książka stanowi zbiór rozważań, wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczej i jej metodyk, podejmowanych przez Autorkę w ostatnich kilku latach. Kierowana jest przede wszystkim do osób penetrujących pedagogikę opiekuńczą oraz kształtujących rzeczywistość opiekuńczo-wychowawczą, tj. pracowników naukowych zajmujących się tą dyscypliną, studemtów, głównia kierunków pedagogicznych, zwłaszcza ze specjalnością pedagogiki opiekuńczej, społeczenej i socjalnej oraz pedagogów - praktyków, podejmujących bezpośrednią działalność opiekuńczo-wychowawczą. Autorka traktuje ją głównie jako głos w dyskusji toczącej się wokół tożsamości naukowej pedagogiki, a także systemu opieki (profila


Elżbieta Jundziłł (pod red.), Róża Pawłowska (pod red.)
Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość

Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy z pedagogiki opiekuńczej. Uwzględnia podstawy oraz współczesne kierunki przemian teorii i praktyki tej dyscypliny naukowej. Autorami tekstów są czołowi znawcy tej problematyki z różnych ośrodków akademickich w kraju, zarówno ci, którzy podjęli się trudu wykreowania pedagogiki opiekuńczej na samodzielną dyscyplinę naukową oraz ci, którzy kontynuują to zadanie.Praca przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów pedagogiki oraz pracy socjalnej. Jest to publikacja ważna i niezwykle potrzebna, pokazuje miejsce pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk pedagogicznych, a treści w niej zawarte utwierdzają jej naukowy status.


Andrzej Bogaj, Barbara Baraniak
Pedagogika pracy

Nowoczesny podręcznik akademicki adresowany do studentów pedagogiki, a także kierunków pokrewnych przygotowujący do pracy nauczycielskiej w systemie szkolnym i pozaszkolnym zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi. Strukturę podręcznika tworzą elementy pedagogiki pracy związane z kolejnymi etapami życia szkolnego i zawodowego: edukacja przedzawodowa, prozawodowa, zawodowa, a także edukacja dorosłych rozpatrywana w kontekście idei uczenia się przez całe życie.


Janowski Andrzej
Pedagogika praktycznazarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań

Opis Książka jest przeznaczona dla wszystkich tych, którzy chcieliby zaznajomić się z podstawowymi wiadomościami koniecznymi dla uprawiania pracy pedagogicznej: dla studentów kierunków pedagogicznych dla nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy do tego zawodu dochodzą niejako "z boku", mając doświadczenie wynikłe z innego rodzaju pracy zawodowej, dla tych osób wreszcie, które zainteresowane są zrozumieniem, co i dlaczego odbywa się w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci, bo chciałyby jakoś pozytywnie wpłynąć na pracę szkoły Książkę można traktować jako wstęp czy wprowadzenie do studiów własnych, pozwalających na poznanie sygnalizowanych tu zagadnień w sposób pogłębiony. Rozważania tu p


Bogusław Śliwerski
Pedagogika tom 1Podstawy nauk o wychowaniu

Pierwszy tom jest poświęcony podstawom nauk o wychowaniu, czyli historii wychowania, wprowadzeniu we współczesne rozważania, czym jest pedagogika i jakie są jej główne kierunki, oraz zagadnieniom modeli wychowania, wynikającym z przekonania, że wychowanie jest podstawą egzystencji człowieka. Tom wieńczą rozważania o charakterze aksjologicznym, uzupełniającym prezentację podstaw pedagogiki o kwestie etyczne.


Bogusław Śliwerski
Pedagogika tom 2Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych

Tom drugi ukazuje funkcje, jakie pedagogika pełni w stosunku do edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Mamy zatem podstawy metodologii badań w zakresie pedagogiki, socjologiczne i porównawcze ukazanie stanu pedagogiki i edukacji w różnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. Poznajemy też podstawy dydaktyki szkolnej w ciekawie zaprezentowanym modelu, psychologię kształcenia, która wspiera ową dydaktykę, dowiadujemy się, jaka jest rola współczesnego nauczyciela i jego tożsamość oraz w jakich warunkach prawnych przychodzi mu działać.


Bogusław Śliwerski
Pedagogika tom 3Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej

W tomie trzecim zostały przedstawione wybrane subdyscypliny pedagogiki, tworzące współczesny zrąb zagadnień dla nich najistotniejszy. W syntetycznych ujęciach tom zawiera charakterystyki pedagogiki społecznej i andragogiki, pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej, pedagogiki pracy, opiekuńczej, medialnej i zdrowia. Całość zamyka wgląd w nauki o wychowaniu z perspektywy ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, zorientowanych na kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży w duchu porozumienia, współpracy i otwartości narodów.


Krzysztof J. Szmidt
Pedagogika twórczości

Pedagogika twórczości to subdyscyplina pedagogiki, której głównym zadaniem jest generowanie wiedzy z zakresu wychowania do twórczości oraz pomocy w tworzeniu i rozwijaniu postawy twórczej człowieka. Pedagogika twórczości Krzysztofa J. Szmidta to pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu tak szeroka próba przedstawienia problematyki i zainteresowań badawczych tej subdyscypliny. Autor, posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tej dziedzinie, dzieli się z nami swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną. Wyjaśnia kluczowe pojęcia związane z twórczością (w tym niezmiernie trudne do zdefiniowania samo pojęcie „twórczości”), przedstawia teorie twórczości, główne metody badawcze. O


pod red. Krzysztofa Kruszewskiego
Pedagogika w pokoju nauczycielskim

Kilkunastu autorów łączy to, że prowadzą studia i badania ważne dla nauczycieli. Każdy specjalnie dla nauczycieli relacjonuje ważne z punktu widzenia praktyki efekty swoich dociekań. Część tekstów służy lepszemu rozumieniu polskiej rzeczywistości oświatowej, część - przystosowaniu warsztatu pedagogicznego nauczycieli do wymogów zmieniającej się szkoły. Czytelnik znajdzie w książce m.in. bezstronną analizę brytyjskich i amerykańskich zapożyczeń w polskiej reformie oświaty, omówienie "prywatnej pedagogiki" nauczycieli, konfrontację stereotypów na temat młodzieży z jej własnymi opiniami o sobie, niebanalne spojrzenie na programy szkolne i zewnętrzną kontrolę ich realizacji, wskazówki


Clemens Hillenbrand
Pedagogika zaburzeń zachowania

„Książka zawiera kompendium wiedzy wprowadzającej do studiowania pedagogiki resocjalizacyjnej wraz z ćwiczeniami aktywizującymi czytelnika i sprzyjającymi dalszej edukacji zawodowej. Interesujące ćwiczenia – zadania dla czytelnika znakomicie aktywizują przyswajanie wiedzy”.Z recenzji prof. Jerzego Stochmiałka


Henryka Kwiatkowska
Pedeutologia

Podręcznik dla studentów wszystkich wydziałów pedagogicznych oraz nauczycieli akademickich przygotowujących studentów do zawodu nauczycielskiego, zgodny ze standardami kształcenia na kierunkach pedagogicznych.Uwzględnia kulturowo-społeczny kontekst pracy nauczyciela, przemiany funkcji zawodowych (intelektualizacja, informatyzacja), potrzeby edukacyjne młodzieży i jej współczesny wizerunek kulturowo-osobowy. Umożliwia nie tylko przyswojenie odpowiedniej teorii, ale także kształtowanie potrzeby i umiejętności dokonywania obserwacji własnej pracy, refleksji nad nią, samodzielnego tworzenia nowej wiedzy i nowych sprawności na podstawie już zdobytych kwalifikacji, kształtowania umiejętności defin


Władysław Puślecki
Pełnomocność ucznia

Publikacja posiada dziewięć rozdziałów merytorycznych, z czego sześć pierwszych jest poświęconych teoretycznym oraz praktycznno-pedagogicznym podstawom pełnomocności ucznia, nauczyciela i szkoły. Dwa kolejne rozdziały prezentują procedury pomiaru pełnomocności uczniów oraz wyniki badań stanu pełnomocności uczniów w młodszym wieku szkolnym. W ostatnim rozdziale Autor przedstawia projekt wielowymiarowej koncepcji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniającej pełnomocne funkcjonowanie uczniów. Pozycja ta adresowana jest do naukowców zajmujących się dziedziną pedagogiki, studentów kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli-praktyków.


Joanna Wilkońska
Pierwszy rok życia dziecka

Książka jest praktycznym poradnikiem zawierającym użyteczne informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz wskazówki odnoszące się do jego pielęgnacji i żywienia. Autorka stara się także przekazać Czytelnikom radość, jaką można czerpać z kontaktu z dzieckiem, choć nie ukrywa, że jego narodziny są prawdziwą rewolucją w życiu rodzinnym.Znajdujące się tu porady i informacje są w pełni zgodne z obecnym stanem wiedzy medycznej i najwyższymi standardami opieki nad dzieckiem.


Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha
Płeć kulturowa nauczycieliFunkcjonowanie w roli zawodowej

Tematem książki jest płeć kulturowa nauczycieli. Zainteresowanie polskiej pedagogiki perspektywą gender w edukacji ma krótką historię. Pojawiło się wraz z rozwojem studiów krytycznych nad edukacją. Dzięki nim płeć społeczno-kulturowa stała się "widzialna", jako źródło generowania różnic, nierówności i barier rozwojowych. Tym samym materia edukacji przestała być oczywista i jednoznaczna. Stała się tekstem kultury, który czeka na kolejne odczytanie. Proponowane w tej książce odczytanie ma źródła teoretyczne i zmierza do empirycznego opisu i wyjaśnienia relacji pomiędzy stadium rozwoju roli płciowej nauczycieli a ich funkcjonowaniem zawodowym. Książka składa się z trzech rozdziałów i ma formę


Bonner Sebastian, Kowach Robert
Poczucie własnej skuteczności ucznia

Jak nauczyć dzieci samodzielnego uczenia się? Jak pobudzić je do myślenia i poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie? Jak sprawić, by zaczęły one wykorzystywać techniki samodoskonalenia?Na wszystkie te pytania szczegółowo odpowiadają autorzy książki, podkreślając fakt, iż podstawą samodzielnej nauki i przyszłego powodzenia w pracy zawodowej i codziennym życiu jest zdrowe poczucie własnej skuteczności.


Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski
Podręcznik trenera

Autorzy napisali podręcznik, który uczy, jak uczyć innych. Powodowani motywacją prospołeczną postanowili podzielić się posiadaną wiedzą ekspercką, co znajduje swoje potwierdzenie na wszystkich stronach opiniowanej pracy.


Czesław Kupisiewicz
Podstawy dydaktyki

Publikacja jest przeznaczona dla wykładowców oraz studentów kierunków pedagogicznych. To zmieniona, unowocześniona wersja podręcznika wydawanego przez PWN, a następnie przez inne oficyny. Obejmuje podstwową wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej, ukazuje rozwój dyscypliny, wnosi nowe treści (dotyczące samokształcenia, czynników determinujących proces kształcenia, nowych technologii w kształceniu, zmiany w świecie szeroko ujmowanej edukacji). Podręcznik składa się z czterech części merytorycznych: Pojęcie i przedmiot dydaktyki. Proces kształcenia. Składniki procesu kształcenia. Dydaktyczne problemy współczesności. Percepcję treści ułatwią: w toku wykładu – bloki problemowe oraz bloki rozsze


Zaremba Danuta
Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przybliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można je rozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do pracy w szkole. Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami.Książka jest podzielona na dwie części. Część I (rozdziały 1-7) dotyczy matematyki w szkole podstawowej, a część II (rozdziały 8-12) dotyczy matematyki w gimnazjum.Ro


Anna Tkaczyk
Pokaż dziecku świat symboli. Inspiracje wychowawcze

Anna Tkaczyk pedagog, absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji (pedagogika mediów i animacji kulturalnej). Ukończyła studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność: pedagogika ogólna.Autorka książeczek dla dzieci i młodzieży pełnych zabawnych cytatów, sloganów i porad, oraz poradników dla miłośników zwierząt.Jej drugą pasją są prace plastyczne. Autorska kolekcja kart bożonarodzeniowych i ilustracji świątecznych została pokazana w grudniu 2004 roku na wernisażu i wystawie we wrocławskiej Galerii pod Kolumnami. W Słowie Polskim Gazecie Wrocławskiej prowadziła cykl „Małe dzieci, duży kłopot” oraz kurs e-mailowy z poradami i zabawami rozwijającym


Hanna Rylke
Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli?

Autorka analizuje źródła i występowanie takich zjawisk, jak przemoc czy narkomania, analizuje mechanizmy wchodzenia dzieci w sytuacje zagrożenia - wyjaśnia, dlaczego to robią, co sprzyja, a co zapobiega destrukcyjnym zachowaniom. Przykłady wzięte z życia, sposoby interwencji rodzicielskiej, programy profilaktyczne i edukacyjne - to niewątpliwe walory tej książki. Lektura dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.


Preston John
Pokonać depresję

Poradnik, z którym może się zapoznać obecnie także polski Czytelnik, w Stanach Zjednoczonych miał już trzy wydania i pomógł dziesiątkom tysięcy osób. "Mam nadzieję, że ta książka ci pomoże. Przekona, byś zgłosił się do poradni zdrowia psychicznego albo zasięgnął porady swojego lekarza, gdzie możesz uzyskać pomoc. Nie odkładaj tego na później. Z depresją można wygrać!" - z przedmowy AutoraCzytając go:dowiesz się, jakie znamy rodzaje depresji,sprawdzisz, jak poważny jest twój stan,poznasz sposoby, którymi samodzielnie możesz walczyć z depresją, dowiesz się, kiedy można samemu poradzić sobie z depresją, a kiedy trzeba szukać profesjonalnej pomocy,zrozumiesz, jak działają leki przeciwdepresyjne.


Wardetzki Barbel
Policzek dla duszyJak możemy lepiej poradzić sobie z urazami i odrzucaniem

Czy chcesz być ofiarą zewnętrznych okoliczności? A może zaczniesz działać i nie pozwolisz się poniżać? Ta książka nauczy Cię bronić się przed psychicznymi urazami.


Lucyna Kopciewicz
Polityka kobiecości jako pedagogika różnic

Prezentowana książka wpisuje się w nurt feministycznych rozważań poświęconych problematyce odtwarzania nierówności płciowych. Nie jest to temat często poruszany w dyscyplinach pedagogów. Publikacja zawiera interpretacje badań empirycznych, dotyczących kwestii kobiecości. Czytelnicy zainteresowani problemami "wieloznaczeniowości znaczeń kobiecości" znajdą w książce bogatą literaturę polsko-francuską, angielskojęzyczną, szerokie omówienie nurtów zarówno strukturalistycznego, jak i poststruktualistycznego myślenia na ten temat. Pozycja ta prezentuje bogaty repertuar teorii i orientacji feministycznych, nie dość jeszcze upowszechnionych na polskim rynku wydawniczym, takich jak np.: feminizm rady


Teresa Szaran
Pomiar dydaktyczny

W kolejnym tomiku z serii "Literatura Pedagogiczna" nauczyciel znajdzie podstawowe informacje o pomiarze dydaktycznym oraz szczegółowe wskazówki, jak przygotować narzędzie tego pomiaru na własny użytek. Książka może się okazać szczególnie potrzebna w związku z nowymi zadaniami, jakie stawia przed nauczycielem zreformowane nauczanie.


Niemierko Bolesław
Pomiar wyników kształcenia

Metodyka oceniania uczniów to główny temat tej książki. Składają się na nią trzy części: Przygotowanie pomiaru; Konstrukcja i zastosowanie testu; Wykorzystanie wyników pomiaru. Publikacja jest nowoczesnym i wyczerpującym kompendium wiedzy z tego zakresu, udostępnia także nauczycielowi praktyczne narzędzia pomiaru dydaktycznego. Przeznaczona dla nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia oraz wszystkich typów szkół, także dla studentów pedagogiki i pracowników administracji oświatowej. We wprowadzeniu Autor napisał: "Wykorzystałem liczne przykłady narzędzi zbudowanych przez wykonawców Międzynarodowych Badań Osiągnięć Uczniów, Nauczycieli i Szkół (IEA), przez wykonawców programów moderni


Longina Strumska-Cylwik
Pomiędzy otwartością i zamknięciem

Podjęty temat dotyczy kształcenia pedagogów, ale można go z powodzeniem odnieść do kształcenia w ogóle. Praca składa się z dwóch części: pierwsza część – teoretyczno-przeglądowa – wprowadza w zagadnienie otwartości/zamknięcia, ilustruje różnorodne perspektywy jego pojmowania. Zadaniem drugiej części, będącej prezentacją własnej próby eksperymentalnej Autorki, jest wskazanie na procesualność owej próby (przechodzenie respondentów od myślenia i pojmowania kategorii otwartości w sposób schematyczny do myślenia wielokontekstowego). W pracy można zauważyć silną inspirację myśleniem filozoficznym oraz psychologicznym. Obecne jest także sięganie do kontekstów literackich czy socjologicz


Violetta Drabik - Podgórna (red. nauk.)
Poradnictwo między etyką a techniką

W dzisiejszych czasach, w których człowiek poszukuje różnych form wsparcia, coraz większego znaczenia nabiera profesjonalne poradnictwo oraz poradoznawstwo. W refleksji nad poradnictwem konieczne jest uwzględnienie wymiarów: technicznego i etycznego. Dotychczas większość książek koncentrowała się na pierwszym aspekcie, pozostawiając kwestie etyki zawodu, potencjalnych dylematów moralnych samym doradcom i ich sumieniom.Praca jest próbą zarysowania powyższego problemu, wskazania podstawowych wartości i dylematów etycznych tkwiących w różnych wymiarach pracy doradcy, pojawiających się w prowadzonych badaniach naukowych oraz wynikających z wyzwań współczesności. Starano się znaleźć odpowiedzi m.


dr Lev Raphael, Pamela Espeland
Poznaj sam siebie - bądź sobąJak kształtować silną osobowość i pozytywną samoocenę u dzieci

Czy "czepiano się" Ciebie w szkole? Czy traktowano Cię niesprawiedliwie? Czy chcesz przeciwstawić się temu, ale nie wiesz jak? Ta książka jest dla Ciebie!W prostych słowach i przykładach wziętych z życia uczy, jak bronić się przed agresją innych, jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami w życiu. To co najważniejsze w książkach z tej serii, to rozwiązania dla dzieci i nastolatków, którzy chcą pomóc sobie samym oraz odnieść życiu sukces. Narzędziem niezbędnym do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, w którym można spotkać się z brutalnością i przemocą, jest pozytywna samoocena - najważniejsza umiejętność psychologiczna. Samoocena jest czymś z czym się rodzimy. Samoocena jest czymś czego się u


Rudolf Steiner
Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania

Rudolf Steiner jest z pewnością zdumiewającym zjawiskiem, które należłoby spróbować potraktować poważnie. Głosi on kilka nauk, w które wierzyłam od dawna, a między innymi tę, że (...) poznanie świata duchowego można zdobyć samemu dzięki silnemu, świadomemu i systematycznemu myśleniu. Nie wolno zachowywać się biernie jak mistyk czy marzyciel, lecz wysiłkiem własnego myślenia zdobyć ogląd świata, skądinąd przed nami ukrytego.


Elżbieta Zwierzyńska
Poznawanie klasy szkolnej. Poradnik dla nauczycieli

Poradnik Poznawanie klasy szkolnej jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Ma stanowić dla nich pomoc i zachętę do samodzielnego badania ważnych zagadnień związanych z życiem klasowej społeczności.


Gabriele ten Hvel, Bert Hellinger
Praca nad rodziną. Metoda Berta Hellingera

Żaden ze współczesnych kierunków terapii systemowej nie wywołał tylu dyskusji i kontrowersji co systemowa terapia Berta Hellingera. Opinie na ten temat są bardzo zróżnicowane. Zarówno wśród jego zwolenników, jak i przeciwników jest wielu wybitnych psychoterapeutów i myślicieli. Hellinger rozwinął niezwykłą "ultrakrótkoterminową terapię", której podstawową formą pracy jest "ustawienie rodziny". Zakłada on istnienie nadrzędnego, pierwotnego porządku, który wyznacza funkcjonowanie wszelkich systemów społecznych (rodzina, organizacja).


praca zbiorowa
Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli

W wielu placówkach oświatowych nauczyciele podejmują się pełnienia ważnej roli związanej z opieką nad studentami kierunków nauczycielskich, odbywających praktyki pedagogiczne. Publikacja "Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli" pokazuje, jak istotna jest rola nauczycieli, którzy pomagają studentom w sprawdzaniu w praktyce wiedzy i umiejętności nabywanych w czasie studiów.Książka zawiera studia przypadków dobrane tak, by pokazać różnorodność w kształceniu nauczycieli, w podejściu do przygotowania studentów do wykonywania przez niego trudnego i odpowiedzialnego zawodu nauczyciela.Adresatami książki są przede wszystkim nauczyciele pełniący funkcje opiekuna praktyk, przedstawic


Katarzyna Koszewska, (red.)
Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela

Publikacja poświęcona jest problematyce praw człowieka i wprowadzeniu tego zagadnienia do polskiej szkoły. Książka może być wykorzystywana w pracy związanej z kształtowaniem postaw tolerancji i popularyzowaniem wiedzy o prawach i wolnościach człowieka wśród nauczycieli, dzieci i młodzieży.Książka składa się z trzech, uzupełniających się części: Vademecum nauczyciela, Praca z dorosłymi - program zajęć warsztatowych, Praca z dziećmi i młodzieżą (zawierająca scenariusze lekcji w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej). Tematykę zawartą w prezentowanych scenariuszach można podzielić na dwa obszary:zagadnienia przygotowujące do uczenia o prawach człowieka, skupiające się głównie


Michał W. Kowalski, Mikołaj Jasiński
Prawa ucznia w szkole. Przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań. Analiza ogólnopolska

Prawa ucznia w szkole. Przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań. Analiza ogólnopolska prezentuje pionierskie przedsięwzięcie w polskim środowisku oświatowym, zrealizowane w ramach programu Rzecznik Praw Ucznia. Książka zawiera analizę badań socjologicznych, które zostały przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i kuratoria oświaty przy wsparciu merytorycznym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.Zakres badań socjologicznych obejmował upowszechnianie, przestrzeganie i egzekwowanie wybranych praw dziecka- praw ucznia: prawa do informacji, prawa do prywatności,


Marek Andrzejewski
Prawna ochrona rodziny

Publikacja ta w sposób przystępny i komunikatywny omawia i ilustruje podstawowe przepisy prawne dotyczące spraw rodziny (m.in. rozwodu, alimentów, władzy rodzicielskiej, praw dzieci, opieki zastępczej nad dzieckiem). Pytania z pogranicza pedagogiki, prawa i etyki pomagają zrozumieć związek litery prawa z procesami dydaktyczno-pedagogicznymi. W książce zamieszczono także wykaz instytucji zajmujących się załatwianiem spraw rodzinnych, podano informacje proceduralne oraz wzory pism urzędowych. W drugim wydaniu zaktualizowano treści w związku ze zmianą przepisów.Jest to pozycja podręcznikowa adresowana do studentów pedagogiki, słuchaczy policealnych szkół służb socjalnych, pedagogów szkolnych, p


Jadwiga Bińczycka (red. nauk.)
Prawo dziecka do zdrowia

Książka stanowi pokłosie Konferencji „Prawo dziecka do zdrowia”, którą w 2005 roku zorganizowało Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Celem konferencji, a także książki jest przedstawienie sytuacji dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, ich prawa do zdrowia, warunków i stopnia przestrzegania tego prawa. Zdrowie traktowane jest - zgodnie z definicją WHO – jako dobrostan fizyczny, psychiczny, moralny i społeczny. Według Janusza Korczaka zdrowie to nie tylko dobra kondycja fizyczna, ale również radość z bycia kochaną i szanowaną istotą, to poczucie bezpieczeństwa w świecie jasnych reguł moralnych, w świecie sprawiedliwości społecznej. Konferencja zapoczątkowała, a


praca zbiorowa
Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci

Książka zawiera tekst, będące rozszerzonymi wersjami referatów wygłoszonych podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologii Klinicznej Dziecka, która odbyła się w kwietniu 2005 r. w Konstancinie k. Warszawy.Na niniejszy tom złożyły się teksty poruszające jeden z wiodących tematów konferencji, to jest szeroko rozumianą psychologiczną problematykę kontaktu w diagnozie i terapii dzieci.Mimo iż autorzy prezentowanych tekstów odwołują się do różnych podejść teoretycznych, ich rozumienie pojęcia kontaktu jest w swojej istocie podobne. Uznają, że kontakt, jako kategoria psychologiczna, oznacza formę dostępu do psychiki drugiego człowieka – partnera kontaktu.


Decker F.Walker, Jonas F.Soltis
Program i cele kształcenia

Książka jest adresowana do wszystkich nauczycieli i administratorów oświaty. Autorzy zwięźle przedstawiają problemy związane z programem nauczania z perspektywy nauczyciela i dyrektora szkoły – wyjaśniają związek programu i procesu nauczania z zadaniami oświaty oraz szkoły, pokazują zadania nauczyciela w sytuacji zmian oświatowych, uwidaczniają zakres samodzielności nauczyciela jako twórcy i realizatora programu. Przystępny wykład, wiele przykładów sytuacji szkolnych.


Allan C. Ornstein, Francis P. Hunkins
Program szkolnyZałożenia, zasady, problematyka

Skrócony opis      Ten podręcznik akademicki poświęcony jest analizie teoretycznych, praktycznych i organizacyjnych kwestii związanych z konstruowaniem programu nauczania. Klarownie i w ciekawy sposób przedstawione zagadnienia (wzbogacone o pytania nakierowujące czytelnika, liczne diagramy, tabele, indeksy, stosowne wnioski i podsumowania) pomagają w rozwiązywaniu problemów nauczycieli, którzy coraz częściej zajmują się opracowywaniem programów. Książka polecana nauczycielom akademickim, teoretykom programu oraz studentom na zajęciach dydaktycznych. Do góry


Danuta Waloszek
Program w edukacji dzieci. Geneza Istota Kryteria

W minionej sytuacji, obowiązującego w Polsce jedynego programu edukacji, sprawa była prosta. Program dotyczył wszystkich dzieci i nauczycieli. Dziś na listach MENiS jest 15 zalecanych programów do edukacji przedszkolnej i 95 do edukacji zintegrowanej w klasach I-DI. Oczywiście, ciągle powstają nowe programy. Przed prawie każdym nauczycielem staje dylemat, który z nich wybrać. Autorka tego opracowania sugeruje co innego - stworzyć własny program oparty na znajomości dzieci, dostosowany do możliwości, jakimi dysponuje szkoła i lokalne środowisko. Program, który musi być wpisany w logikę pomocy młodemu człowiekowi w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Kim jestem i dokąd zmierzam? Właściwy progr


Bogusław Śliwerski
Program wychowawczy szkoły

Skrócony opis     Książka dla nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych oraz animatorów działalności wychowawczej i życia społecznego w środowiskach lokalnych.     Reforma systemu edukacji narodowej wywołała publiczną dyskusję nad programem wychowania w polskiej szkole. Książka jest ważnym głosem w tej dyskusji. Zawarte w niej rozważania nad istotą wychowania, podstawowymi koncepcjami wychowania oraz szkołą jako środowiskiem wychowawczym służą przedstawieniu uwarunkowań i zasad tworzenia, oraz realizowania programu, który włączałby do współpracy rodziców i społeczność pozaszkolną. Autor daleki jest jednak od idealistyczneg


Martin Verfurth
Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych

OpisKsiążka jest zbiorem niezbędnych informacji i porad dla liderów grup dziecięcych lub młodzieżowych, zwłaszcza jeśli sami prowadzący są młodzi i brakuje im doświadczenia. Autor przedstawia tu pedagogiczne podstawy i style prowadzenia grupy, odpowiada na pytania dotyczące organizacji i struktury grupy, opisuje różne propozycje spotkań grupowych.Książka ta pomoże również młodym ludziom, którzy zamierzają przejąć grupę, ale ciągle się jeszcze wahają - autor pomaga im poznać ich prawdziwe motywy. Dzięki temu mogą sprawdzić, czy ich wyobraźnia i cele zdadzą egzamin w rzeczywistej pracy z dziećmi i młodzieżą. Do góry


Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska (red.)
Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolnaProblemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości

Przemiany dokonujące się w wielu dziedzinach życia znajdują odzwierciedlenie w teorii pedagogicznej i praktyce oświatowej. W refleksji pedagogicznej można dostrzec m.in. świadomość zróżnicowania współczesnych społeczeństw i coraz lepsze odczytania społecznych i indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Sprawy edukacji szkolnej są szczególnie ważne w sytuacji zmieniających się uwarunkowań rozwoju i tożsamości człowieka.Kwestie dotyczące relacji między przemianami społecznymi i cywilizacyjnymi, edukacją szkolną oraz rozwojem indywidualnym podejmuje wiele nauk humanistycznych. Niniejsza publikacja w pewnym stopniu oddaje to szerokie zainteresowanie – wykraczające poza typowe pola rozważań nauk


Suzanne Guerin, Eilis Hennessy
Przemoc i prześladowanie w szkole

Często atakują nas sytuacje, w których nie radzimy sobie z wybuchami gniewu nastolatka czy zaplanowanym prześladowaniem jednych uczniów przez drugich. Warto zapoznać się z wiedzą na temat destrukcyjnych zachowań dzieci i młodzieży, by umieć skutecznie im przeciwdziałać. Autorzy ksiażki piszą, w jaki sposób nauczyciele i inni pracownicy oświaty mogą reagować w krytycznych przypadkach.


Małgorzata Falkiewicz-Szult
Przemoc symboliczna w przedszkolu

W procesie wychowania dzieci w rodzinie i przedszkolu zjawisko przemocy symbolicznej stanowi jeden z nieświadomych elementów socjalizacji. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytania: jakie przejawy przemocy symbolicznej zróżnicowane ze względu na treść występują w edukacji przedszkolnej, jak dochodzi do inicjowania przemocy symbolicznej wobec dzieci? Praca składa się z dwóch części. W pierwszej – teoretycznej – dokonano przeglądu literatury przedmiotu. W drugiej części książki skoncentrowano uwagę na prezentacji rzeczywistości przedszkolnej, w której zachodzą różne interakcje między podmiotami edukacji, uruchamiane przemocą symboliczną. Każdy z rozdziałów tej części zawiera opis


Irena Pospiszyl
Przemoc w rodzinie

Skrócony opis      Ta książka mówi o mrocznej stronie życia rodzinnego, o wykorzystywaniu, przemocy, znęcaniu się, zabójstwach. Uświadamia powszechność zjawiska, pokazuje, jak je rozpoznać, co jest jego przyczyną.      Autorka pisze: 'Niniejszą książkę taktuję jako próbę syntezy wiedzy na temat rozmiarów podstawowych mechanizmów kształtowania i uruchamiania zachowań krzywdzących, a także skutków zjawiska przemocy. Prezentuję także wybrane sposoby radzenia sobie w sytuacjach przemocy'. Skrócony spis treści: Wstęp   Rozdział 1. Przemoc. Próba zdefiniowania zjawiska   Rozdział 2. Rozmiar oraz charakterystyka zjawiska prze


Madanes Clo
Przemoc w rodziniePsychoterapia sprawców i ofiar

Autorka, od lat zajmująca się terapią rodzin, podjęła w swojej pracy próbę wyjaśnienia nierozerwalnych związków pomiędzy miłością i przemocą, które pojawiają się w rodzinie.Rozważania na ten temat zilustrowała wieloma przykładami z praktyki terapeutycznej. Zapisy poszczególnych sesji odsłaniają problemy trudne i bolesne, zwłaszcza tam, gdzie mowa o wykorzystywaniu seksualnym i maltretowaniu psychicznym dzieci. Madanes udało się jednak połączyć zawodową wnikliwość z wrażliwością na ludzkie cierpienie, dzięki czemu potrafiła poświęcić równie wiele uwagi wszystkim osobom stykającym się ze złem: zarówno sprawcom przemocy, ofiarom, jak i samym terapeutom, którzy w tej książce znajdą dla siebie wi


Rosemarie Portmann
Przemoc wśród dzieci

Brutalne zachowania wśród dzieci i młodzieży niepokoją pedagogów i rodziców oraz wzbudzają liczne pytania:Co właściwie oznaczają „agresja” i „przemoc”?Czy rzeczywiście można zaobserwować wzrost przemocy u dzieci?W jakim związku pozostają przemoc dziecięca i świat dorosłych?Jakie społeczne czynniki wpływają na podatność dzieci i młodzieżyna przemoc?Jak zaradzić agresji i przemocy?Rosemarie Portmann dostarcza gruntownej wiedzy o problemie przemocy wśród dzieci. Szukając dróg jego rozwiązania, nie skupia się jedynie na wiedzy teoretycznej, lecz bierze pod uwagę występujące w społeczeństwie brutalne zachowania oraz dobro dziecka.


Herman Judith Lewis
Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi

"Jedna z najważniejszych prac psychiatrycznych opublikowanych od czasów Freuda".- Phullis Chasler, New York Times Book ReviewJudith Lewis Herman omawia powstawanie długotrwałego urazu psychicznego oraz jego psychologiczne i medyczne konsekwencje.Wykazuje, że pozornie tak odległe doświadczenia, jak przeżycia wojenne, przemoc fizyczna i seksualna, terror polityczny i maltretowanie w dzieciństwie, wywołują podobne skutki.Opierając się na własnych doświadczeniach terapeutycznych proponuje model skutecznej, długoterminowej terapii ofiar urazu psychicznego."Połączenie doświadczeń praktycznych - o czym świadczą znakomite przykłady z pracy terapeutycznej - z pogłębionymi studiami dotyczącymi procesó


Marian Śnieżyński
Przezwiska nauczycieli

Jednym z wielu motywów napisania książki była wieloletnia praca nauczycielska Autora w szkole podstawowej i średniej. Tutaj Autor zetknął się z przezwiskami, jakimi młodzież obdarzała większośćz grona pedagogicznego. W prezentowanej publikacji Autor poruszył zagadnienia relacji interpersonalnych w szkole, psychologicznych i pedagogicznych aspektów przezwisk. Omówione zostało także pochodzenie przezwisk, ich związek z osobą danego nauczyciela, zabarwienie emocjonalne oraz ich związek z osobowością i autorytetem pedagogów. W obszernym aneksie umieszczono w tabelach wybrane przykłady przezwisk nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz przykłady związane z pochodzeniem przezwisk.


Emily Calhoun, David Hopkins
Przykłady modeli uczenia się i nauczania

Ta książka pomoże nauczycielom wypełnić zadania związane z realizacją reform oświaty. Przedstawia osiem niezbędnych metod nauczania (ich opis, przykłady i zasady zastosowania) wraz z przewodnikiem, który uczy, jak posługiwać się nimi w praktyce. Autorzy analizują proces skutecznego nauczania, zwracają również uwagę na znaczenie działań kadry oświatowej w dostarczaniu nauczycielom motywacji w procesie kształcenia i rozwijania umiejętności dydaktycznych.


Jadwiga Lubwiecka
Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola

Proces adaptacji trzylatków do przedszkola autorka analizuje w aspekcie aktywności rodziców. Na podstawie badań udowadnia, że współdziałanie nauczycieli i rodziców przyczynia się do prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci, co jednocześnie oznacza dobre przygotowanie ich do środowiska szkolnego. Rozważania teoretyczne i wnioski z badań znajdują odzwierciedlenie w materiałach praktycznych (scenariusz wstępnego programu adaptacji dziecka do przedszkola; ankieta dla rodziców; kwestionariusz dla wychowawcy grupy przedszkolnej; arkusz obserwacyjny zachowań dziecka w różnych sytuacjach na terenie przedszkola). Odbiorcy: nauczyciele przedszkola, studenci pedagogiki.


Roman Zawadzki
Psychologia i twórczość

Publikacja przedstawia wzajemne uzupełnianie się twórczości (literatury i sztuki) i psychologii w opisie czlowieka. Rozważaniom o tym, że kultura jest dla psychologów źródłem "nieeksperymentalnej" wiedzy o człowieku, służy rozwinięcie następujących tematów: psychologiczne analizy postaci twórców, poszukiwanie cech osobowości twórczej, literaturoznawstwo a psychologia, rola kultury w kształtowaniu postaw jednostek i etosu zbiorowości, główne motywy ludzkich poczynań odwzorowane w literaturze (władza, namiętności, dominacja, zachowania społeczne), emocje jako siła napędowa ludzkich losów, kultura jako źródło poszukiwań własnej tożsamości, nowe media a literatura, nowi pisarze i nowa sztuka.Ksi


Mietzel Gerd
Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla nauczycieli i pedagogów

Książka wskazuje, że ważne są nie tylko treści poznawcze, ale również kształtowanie poczucia wartości ucznia, jego wiary w możliwości odniesienia sukcesu. Nauczyciel może poczuć się autentycznym wychowawcą, kiedy zrozumie, że uczyć to rzeczywiście wychowywać, czyli mieć odpowiedzialny wpływ na kształtowanie się ważnych sfer osobowości, motywacji, hierarchii wartości, skuteczności działania drugiego człowieka.Autor umiejętnie pokazuje, jak w procesie dydaktycznym można wykorzystać teorie psychologiczne, oraz udowadnia, że znajomość psychologii może być bardzo przydatna w mistrzowskim


Falko Rheinberg
Psychologia motywacji

Doskonałe wprowadzenie do psychologii motywacji przygotowane przez uznanego badacza tej dziedziny. Autor przedstawia złożone zagadnienie motywacji w sposób przejrzysty i przystępny szerokiemu gronu Czytelników. Wychodzi od doświadczeń dnia codziennego i stopniowo przechodzi ku rozważaniom teoretycznym i ustaleniom empirycznym. Powołuje się przy tym i wykorzystuje znane już modele motywacji. Nie poprzestaje jedynie na nich, ale referuje propozycje nowszych ujęć zagadnień związanych z tą dziedziną psychologiczną. Zagłębiając się w lekturę, Czytelnik wprowadzany jest w szczegółowe analizy motywacji, co pozwala Mu zorientować się w jej zakresie i znaczeniu dla funkcjonowania człowieka. Pośród te


ks. Marek Dziewiecki
Psychologia porozumiewania się

Skrócony opis      Niniejsza publikacja stanowi syntezę dorobku współczesnej psychologii w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej. Ukazuje konkretne sposoby przezwyciężania typowych trudności w tej dziedzinie, a jednocześnie uczy sztuki emaptii i asertywności. Lektura książki pomaga lepiej zrozumieć to, co mówią do nas inni, oraz precyzyjniej wyrażać treści, które pragniemy im przekazać. Do góry


Jolanta Miluska (pod red.)
Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia

Jest to próba pokazania różnych sposobów psychologicznego diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych (funkcjonowanie instytucji społecznych, promocja wartości, agresja społeczna, bierność społeczna). Adresowana jest przede wszystkim do studentów psychologii, socjologii, pedagogiki i politologii.


Jolanta Miluska (pod red.)
Psychologia rozwiązywania problemów szkoły

Prezentowana książka to wynik zbiorowego wysiłku Autorów, to szeroka panorama zagadnień dotyczących sytuacji współczesnej szkoły w Polsce i jej podmiotów: nauczycieli, uczniów, a także rodziców.


Aneta Chybicka
Psychologia twórczości grupowej.Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe

Jest to książka praktyczna, przeznaczona dla osób, które same chcą rozwinąć umiejętności twórczego myślenia lub stawiają pierwsze kroki w roli trenerów i moderatorów warsztatów twórczego myślenia. Duży pożytek z publikacji odniosą trenerzy biznesu, kadra kierownicza różnych szczebli (książka opisuje m.in. techniki efektywnego prowadzenia spotkań grupowych i inspirowania członków zespołu do kreatywnych działań), pracownicy działów HR, studenci nauk społecznych, a także osoby pracujące w szkole.Publikacja podzielona jest na cztery części tematyczne. Pierwsza część dotyczy twórczych teorii (m.in. psychologia twórczości, koncepcje badania twórczości). Kolejna część ma za zadanie wprowadzić Czyte


praca zbiorowa
Psychologia w szkole. Nr 2 (10) Lato 2006

Spis treści:Wychowanie: szanuj ucznia swego i oceniaj sprawiedliwie.Ocenianie inne niż wszystkie.Niedoceniana moc oceniania.Do zastosowania: gdy uczeń patrzy w sufit.O czym mówią pytania.Specjalista od przyjaźni potrzebny od zaraz.Śmiech wart szkoły.Elementarz psychologiczny: każdy jest konformistą.Agresja w szkole: niewłaściwi ludzie w niewłaściwym miejscu.Trening Zastępowania Agresji (część 2).Warsztaty na złagodzenie agresji.Szkoła i okolice: wychowanie w rodzinie do życia.Klasowa orkiestra pod dyrekcją nauczyciela.Nauczyciele starzy i młodzi.Zdrowie: ryzyko w szkolnym mundurku.Wysokie progi.Portret wychowawcy: pierwszy skaut Rzeczpospolitej.Lekcja wychowawcza: pomysł na siebie i swoje ży


praca zbiorowa
Psychologia w szkole. Nr 2 (6) Lato 2005

Spis treści:Do zastosowania Arteterapia - poza schematemRoztrząsania i rozbiory. Czy szkoła ma płeć?Rozmowa. Nauczycielu nie uciekajJak przemóc szkolną przemoc?Bezpieczna szkołaGimnazjum wirtualne miejscem (niedo)rozwoju uczniaDysleksja, a nauczanie języków obcychNarcyzm a szkołaElementarz psychologiczny - kary i nagrodyJak porozumieć się z innymiRecepta na zdrowy styl życiaMoja uczennica jest złodziejkąDrugoroczniCzy moje dziecko powinno pracować?


praca zbiorowa
Psychologia w szkole. Nr 3 (11) Jesień 2006

Spis treści:Wychowanie: wagary ponad miarę.Odmowa chodzenia do szkoły - problem wychowawczy czy zdrowotny?Jak to z Mateuszem było.Rozmowa: na co komu rodzice w szkole.Do zastosowania: osobowość ucznia.Dobre i złe strony etykietek.Elementarz psychologiczny: różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć.Szkoła i okolice: uczyć uczniów uczenia się, czyli 3 x U.Dojrzewanie do miłości.Agresja w szkole: szkoła chora na agresję.Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia.Trening Zastępowania Agresji (część 3).Portret wychowawcy: nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci.Zdrowie: otyły nie znaczy gorszy.Za granicą: holenderski przepis na nowe nauczanie.Lekcja wychowawcza: o emocjach, o sob


praca zbiorowa
Psychologia w szkole. Nr 4 (12) Zima 2006

Spis treści:Rozmowa: chłopcy mają gorzej.Wychowanie: czy chłopcy to łobuziaki, a dziewczynki to beksy?Nowy uczeń w klasie.Jak pomogłam Ali.Do zastosowania: od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji.Mowa ciała w klasie.Elementarz psychologiczny: osobowość wyuczona.Motywacja nauczyciela - jak skutecznie działać (część 1).Szkoła i okolice: w czepku urodzona, czyli portret szczęśliwej dyslektyczki.Szkoła nie dla Ikarów.Gdy Jaś ma tylko tatę.Agresja w szkole: Trening Zastępowania Agresji (część 4).Zrozumieć trudne dziecko.Portret wychowawcy: jak wychować dojrzałego ucznia.Zdrowie: "o poszukiwaczach spokoju..." - dzieci alergiczne i astmatyczne w szkole.Za granicą: 101 sposobów, b


praca zbiorowa
Psychologia w szkole. Nr I (5) Wiosna 2005

Spis terści:Szkolne rytuałyKowalski do tablicyWyjść poza koło przemocyDziecko jako sprawca przemocy seksualnejReformowanie edukacji...i okolicePortret wychowawcy : Janusz KorczakDziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planetySzkoła dla każdegoLekcja poznania świataCo to znaczy być obcym?Młodzież i alkoholKomputer w szkoleStres w pracy nauczycielaSpotkać rodziców ucznia i przeżyćMężczyźni w edukacjiBoję się moich uczniówKlasowa mądralaWejdź w jego skórę


Borys Bogusław
Psychologia życiem pisana

Z przedmowy:Na przebieg życia ludzkiego można spojrzeć jako na nieustanny proces rozwiązywania problemów. Od najwcześniejszych lat aż do późnej starości, niemal codziennie musimy podejmować większe albo mniejsze decyzje. Niemal zawsze dotyczą one tego, w jaki sposób zaspokoić własne potrzeby i realizować zadania wyznaczone przez samego siebie i przez otoczenie. Decyzje dotyczą spraw zasadniczych: uczyć się czy nie, czego się uczyć, kogo wybrać za przedmiot swojej miłości, małżeństwa, rodzicielstwa, rodzaju podejmowanej pracy, rodzaju kariery zawodowej, wyborów między dobrem i złem. Dotyczą także spraw drobnych, ale również bardzo ważnych: ubioru, diety, sposobu spędzania czasu wolnego,


Anita Sumiła, pod red.
Psychopatologia okresu dorastaniaWybrane zagadnienia

W książce przedstawiono biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń występujących u młodzieży - odżywiania się (anoreksja, bulimia), zespołu depresyjnego, zachowań agresywnych i autoagresywnych, prób samobójczych, schizofrenii katatonicznej oraz transseksualizmu. Publikacja stanowi uzupełnienie aktualnych podręczników psychiatrii wieku rozwojowego. Teksty przedstawione w książce są wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy autorami - lekarzami psychiatrami i psychologami.Adresatami podręcznika są lekarze psychiatrzy, psychologowie i pedagodzy,a także studenci wymienionych kierunków. Praca na pewno okaże się przydatnym narzędziem w codziennej praktyce zawodowej tych osób, t


Monika Modrzejewska-Świgulska (pod red. naukową)
Psychopedagogika działań twórczych

Temat książki jest jak najbardziej aktualny, ponieważ w dzisiejszych czasach kreatywności i twórczego podejścia do problemów wymaga się od wszystkich: uczniów, studentów, pracowników. Zwłaszcza w zmiennych uwarunkowaniach społecznych, kulturowych i gospodarczych. Ciągle nie bardzo wiadomo jak wdrażać metody nauczania twórczości, jak stymulować twórcze zachowania w szkołach i firmach, jak oceniać efekty prowadzonych zajęć twórczych? Prezentowana książka daje odpowiedź na te pytania. W czterech kolejnych częściach autorzy przedstawiają teoretyczne, metodyczne oraz praktyczne uwarunkowania psychopedagogiki twórczości. Uważny Czytelnik znajdzie tu wiele inspiracji oraz dydaktycznych wskazówek us


Ewa Białek
Psychosynteza w edukacjiWzrastanie samoświadomości człowieka

Książka jest pierwszym w Polsce opracowaniem psychosyntezy, zawiera teoretyczne omówienie podstawowych idei oraz część praktyczną (ćwiczenia, programy edukacyjne), adresowaną do nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji (od przedszkola, poprzez szkołę podstawową po szkolnictwo średnie oraz wyższe), psychologów i wychowawców, jak również osób zainteresowanych własnym rozwojem (samowychowaniem). Cenny poradnik dla rodziców zmierzających do "świadomego rodzicielstwa". Inspiracja dla zainteresowanych duchowością, edukacją "dla przyszłości", nowoczesnym zarządzaniem firmami "jutra" itp.


Elisabeth Schlumpf, Heidi Werder
Pułapki nadmiernej troskliwości

Znamy ich wszyscy. Może nawet do nich należymy? Ludzie, którzy chcą wszystkim dogodzić. Odgadują każde życzenie bliźniego, nim jeszcze zostanie ono wypowiedziane, są usłużni, życzliwi; sami niezwykle skromni i niewymagający. Aby nikomu się nie narazić, robią to, co nikomu nie służy: obciążają siebie i troszczą się o wszystkich i o wszystko – biorą całą odpowiedzialność tylko na swoje barki.Elisabeth Schlumpf i Heidi Werder znają ten fenomen ze swojej wieloletniej praktyki terapeutycznej. Nadmierne troszczenie się o innych nie jest chorobą, raczej postawą życiową, którą sobie przyswajamy w którymś momencie życia i która staje się potem naszą naturą. Na podstawie wielu przykładów autorki


Bogusław Śliwerski
Rada szkoły - Rada oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Niniejszy poradnik jest pierwszym tego typu pełnym kompendium wiedzy o tym, czym jest rada szkoły, co ją odróżnia od pozostałych organów szkolnych, w jaki sposób można ją powołać, jakimi dysponuje prawami, jak kierować jej działalnością, by zapewniała uczniom, nauczycielom i rodzicom wspólne z dyrekcją szkoły sprawowanie "władzy" społecznej, oddolnej. Niewątpliwie z książki tej skorzystają studenci pedagogiki i kierunków nauczycielskich, rodzice, uczniowie oraz nauczyciele.


Charles J. Gelso, Jeyyfrey A. Hayes
Relacja terapeutyczna

Tematem książki jest relacja między klientem a terapeutą w psychoterapii: to, z czego się składa, jak się rozwija w trakcie leczenia, czym się różni w poszczególnych szkołach psychoterapii, w jaki sposób działa i jak wpływa na leczenie. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej jako punkt wyjścia przyjęto wcześniejsze prace pierwszego z autorów oraz Jeana Cartera dotyczące relacji terapeutycznej.Według Gelsa i Cartera każda relacja terapeutyczna składa się z trzech elementów: sojuszu roboczego, konfiguracji przeniesienia (włączając w to przeciwprzeniesienie terapeuty) oraz z elementu rzeczywistej relacji. Po wstępnym opisaniu relacji terapeutycznej w części pierwszej autorzy zajmują się


Jarosław Jagieła
Relacje w rodzinie a szkoła

Dla każdego z nas rodzina pozostaje przez całe życie podstawowym układem odniesienia. Więzy łączące rodzinę należą do najsilniejszych i najbardziej charakterystycznych zjawisk decydujących o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Rodzina to nie prosta suma jej członków, mechaniczne dodanie matki z ojcem, dzieci z dziadkami, brata i siostry, czy innych osób zamieszkujących pod wspólnym dachem. Rodzina to coś znacznie więcej, to właśnie więzi, jakie łączą wszystkich ze sobą. One nadają tej wspólnocie niepowtarzalny kształt, charakter, klimat oraz atmosferę, rodzaj unikalnego swoistego smaku. Czy nauczyciele są zawsze świadomi więzi, jaka łączy ich uczniów z rodzicami i czy wiedzą, że wiedza ta jest n


Hubert Teml
Relaks w nauczaniu

Nie jest to zwykły podręcznik ćwiczeń relaksacyjnych. Są one bowiem potraktowane jako technika wspomagania procesu nauczania, powiększania zdolności i aktywności dziecka przez skupienie się na świadomym odczuwaniu, refleksji nad własnym postępowaniem w życiu codziennym. Ćwiczenia podzielono na cztery części: ruch i rozluźnianie się; uspokojenie i koncentracja; fantazjowanie; wzmacnianie sił witalnych. Ćwiczenia nie wymagają od nauczyciela specjalnego przygotowania, można je prowadzić z dziećmi od ósmego roku życia, są szczególnie polecane pedagogom pracującym z dziećmi niepełnosprawnymi.


Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik
Rodzina. Historia i współczesność

Prezentowany tom powstał w wyniku współdziałania wielu polskich ośrodków naukowych. Problematyka rodziny została ujęta w trzech zasadniczych aspektach: Rodzina w myśli chrześcijańskiej, Modele rodziny dawniej i dziś, Funkcje i zadania rodziny. Każdy z tych działów ukazuje bardzo ważne dla rodziny zagadnienia (m.in. małżeństwo i rodzina w koncepcjach Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. Marceliny Darowskiej, Augusta Hlonda; rodzina i wartości przez nią przekazywane na przestrzeni wieków, wzorce rodzinne w różnych okresach historycznych oraz różnych regionach Polski (także rozbiorowej). Najbardziej rozbudowana jest część trzecia książki Funkcje i zadania rodziny, gdzie opisano m.


Maria Pecyna
Rodzinne uwarunkowania zachowania dzieckaW świetle psychologii klinicznej

Autorka zajmuje się problemem wpływu stosunków małżeńsko-rodzinnych na rozwój osobowości dziecka. Ukazuje dojrzewanie intelektualne dziecka w młodszych latach szkolnych. Czytelnik znajdzie wiele praktycznych porad, jak rozpoznać objawy chorób dziecka, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, a także jak postępować w przypadku ich stwierdzenia. W rozdziale poświęconym dziecku ze wzmożoną aktywnością psychoruchową jest przedstawiona nowoczesna nieinwazyjna metoda Biofeedbacku, która wnosi postęp do diagnostyki i terapii tych dzieci


Roman Zawadzki, Małgorzata Taraszkiewicz
Rodzinny krąg

Adresowana do młodego czytelnika publikacja to swego rodzaju gawęda o rodzinie. Punktem wyjścia jest tu nagromadzona przez psychologię i socjologię wiedza o człowieku - o jednostce, rodzinie, potrzebach i rozterkach, zmuszająca do myślenia i refleksji. Wolna od kontekstu naukowego i psychodydaktycznego pouczania, pełna przykładów z życia, wskazuje na przemożny wpływ dzieciństwa na to, co człowiek będzie robił w przyszłości. Uzmysławia, jak duże mogą być, i bywają, rozbieżności między imaginacją a rzeczywistością w sferze ludzkich uczuć - jak ludzie obciążają swe uczucia i relacje z innymi osobami. Wiele miejsca poświęcono rozważaniom o małżeństwie i rodzinie. Autorzy, wciąż przywołując fakty


Maria Kazimierczak (pod red.)
Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Poradnik dla nauczycieli

W książce zostały przedstawione przyczyny powstawania konfliktów i najczęściej stosowane sposoby radzenia sobie z nimi. Autorzy poradnika przytaczają przykłady postaw i zachowań, które utrudniają rozwiązywanie konfliktu i prowadzą do jego eskalacji. Szczególnie podkreślone są negatywne konsekwencje ignorowania istniejących konfliktów i unikania działań na rzecz ich rozwiązania.


Jeffrey Turner, Donald Helms
Rozwój człowieka

Pierwszy w Polsce akademicki podręcznik psychologii rozwojowej ujmujący problematykę człowieka w ciągu pełnego cyklu życia. Autorzy charakteryzują kolejne okresy rozwojowe w sposób umożliwiający dostrzeganie ich ciągłości, kierunków zmian, poznawanie mechanizmów oraz uwarunkowań procesów dojrzewania i uczenia się. Publikację wyróżnia jasny język. Nie przytłacza ona nadmiarem szczegółów, zachęcając do intelektualnej aktywności dzięki pytaniom i zadaniom do wykonania.


Martin Herbert
Rozwój społeczny uczniaRozpoznanie potrzeb dzieci i ich problemów

Dzieci uczą się życia społecznego i nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi w domu, szkole i na podwórku. Często przejmują niewłaściwe wzorce. Autor książki wprowadza nas w tajniki wiedzy na temat prawidłowego rozwoju społecznego człowieka, podkreślając te zachowania, które należy uznać za aspołeczne i którym należy przeciwdziałać. Dzięki tej książce otrzymujemy przegląd skutecznych metod interwencyjnych, którymi w pracy mogą się posługiwać zarówno nauczyciele i pedagodzy szkolni, jak i rodzice.


Martin Herbert
Rozwój społeczny ucznia. Poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania

Dzieci i młodzież uczą się życia społecznego i nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi w domu, szkole i na podwórku. Często przejmują niewłaściwe wzorce. Autor książki wprowadza nas w tajniki wiedzy na temat prawidłowego rozwoju społecznego człowieka, podkreślając te zachowania, które należy uznać za aspołeczne i którym należy przeciwdziałać. Dzięki tej książce otrzymujemy przegląd skutecznych metod interwencyjnych, którymi w kontaktach z młodymi ludźmi mogą się posługiwać zarówno nauczyciele i pedagodzy szkolni, jak i rodzice.


Oster Gerald D., Gould Patricia
Rysunek w psychoterapii

Stworzenie skutecznego związku terapeutycznego często stanowi problem. Niektórzy pacjenci wykazują opór i przyjmują postawę obronną. Jednym z najlepszych rozwiązań jest posłużenie się rysunkiem, który z jednej strony ułatwia pacjentom wyrażanie własnych lęków, pragnień i fantazji, z drugiej zaś pomaga klinicystom w pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Ta niezwykle użyteczna książka zawiera ponad 90 ilustracji pomagających zrozumieć, w jakim stopniu włączenie sztuki do repertuaru klinicznego wzbogaca związek terapeutyczny. Jest to przewodnik dla każdego specjalisty od zdrowia psychicznego - niezależnie od jego orientacji teoretycznej - który pragnie posługiwać się rysunkiem w praktyce. Lekt


Romualda ?awrowska
Rytm muzyka taniec w edukacji. Podręcznik dla studentów i nauczycieli pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Podręcznik dla studentów różnych specjalności pedagogicznych oraz nauczycieli edukacji zintegrowanej z muzyką i muzyki w szkołach, przedszkolach, świetlicach, szkołach specjalnych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Może być również przydatna dla uczniów średnich szkół muzycznych i studentów akademii muzycznych.


Mariusz Dembiński
Rytualne oblicze lekcjiStudium teoretyczno-empiryczne

Lekcja, oblicze i rytuał to pojęcia tworzące temat prezentowanego tytułu. Książka jest zbiorem przemyśleń na temat rytuału i możliwości jego wykorzystania w rozumieniu otaczającej nas rzeczywistości (opracowanie idealnego modelu rytuału, metody badań – rytostrukcji – w nawiązaniu do której można odkryć to, co w rytualne jest niewidoczne, jak na niezależne zjawisko kultury (lekcja jako mikrorytuał). Rytualne oblicze lekcji jest książką dla każdego. Można w niej odnaleźć siebie niezależnie od tego, kim się jest, co się robi i ile ma się lat. Każdy spędził wiele lat w szkole, każdy doświadczał w niej siebie, w różnych relacjach z innymi i to w różnych kontekstach. Każdy, czy chce te


Wiesława A. Sacher, pod red.
Sacrum - sztuka - wychowanie

Zestawienie trzech terminów w tytule tej pracy jest rodzajem pojęciowych powiązań łączących je w logiczną całość. Świętość i sztuka mają doniosłe znaczenie dla wychowania, tworzą jego humanistyczny wymiar, wiążąc piękno idei z pięknem ludzi tworzących dzieła sztuki, z pięknem jej doznawania przez odbiorców. Sztuka zaś w wychowaniu miała i ma miejsce równie znaczące jak inne dziedziny wiedzy i umiejętności.Obecnie poszukuje się w sztuce nowych, nieodkrytych obszarów dla wychowania, szczególnie z perspektywy humanistycznej, stąd autorzy zbioru przedstawiają różne aspekty powyższej triady pojęciowej, odnosząc swoje poglądy do poszczególnych dziedzin sztuki oraz różnych stanowisk teoretycznych.


Joanna Głodkowska, Andrzej Giryński
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną - uwalnianie od schematów i uprzedzeń

"Prezentowana w opracowaniu tematyka mieści się w preferowanym aktualnie nurcie rozważań teoretycznych i analiz empirycznych dotyczących konieczności tworzenia osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do godnej egzystencji z podkreśleniem ich podmiotowości. Adresatami opracowania są grupy społeczne zainteresowane wspieraniem procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz stwarzaniem warunków do zaspokajana przez nie różnorodnych potrzeb, w tym i seksualnej."(ze wstępu)


Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka
Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej

"Książka napisana jest z myślą o nauczycielach wczesnej edukacji, studentach tego kierunku i pracownikach uniwersyteckich przygotowujących nauczycieli do przyszłej pracy. Może stanowić jeden z podstawowych podręczników do pedagogiki wczesnoszkolnej i metodyk z nią związanych.Praca ma charakter krytyczny i jest szczegółową analizą podstawowych obszarów kształcenia na poziomie początkowym. Stanowi bezpośrednie odniesienie do praktyki szkolnej, zawierające liczne zaczerpnięte z niej przykłady. Sprzyja to poszerzeniu zrozumienia wykładanych w książce kwestii. Równoległe nawiązania do teorii psychologicznych, nieustannie odnoszone do przebiegu lekcji, zapewniają dobre osadzenie myślenia nauc


Robert Myśliński
Siedem supełkówBajki, które pomagają wychowywać

Kiedyś, gdy mama chciała, aby dziecko pamiętało o czymś ważnym wiązała mu na chusteczce supełek. Siedem historii - po jednej na każdy dzień tygodnia jest takim właśnie supełkiem. Każda z nich porusza temat wart zapamiętania zarówno przez dziecko, jak i przez rodziców. Wychowując dzieci, należy pamiętać, aby samemu postępować zgodnie z przekazywanymi zasadami. Te opowieści pomogą rodzicom spojrzeć na świat oczami dziecka, zrozumieć jego emocje i marzenia.


Teresa Ewa Olearczyk
Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny

Autorka w swojej książce prezentuje stan zjawisk sieroctwa i osamotnienia oraz ich uwarunkowania i konsekwencje. Dokonuje również interpretacji sytuacji rodzinnych, prowadzących do sieroctwa i osamotnienia, zapoznaje czytelnika z rodzajami sieroctwa i zagrożeń tym problemem. Dużą wartością tej książki są konkretne wskazania profilaktyczne -indywidualne i instytucjonalne - obejmujące m.in. Kościół i system szkolny.Książka ma dużą aktualność społeczną i wagę praktyczną, a także znaczenie poznawcze w dziedzinie pedagogiki. Adresowana jest do pedagogów, katechetów, rodziców - wszystkich, którym zależy na dobru współczesnej rodziny.


Grażyna Krasowicz-Kupis
Skala inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-R w praktyce psychologicznej

Wprowadza w teoretyczne podstawy skali, charakteryzuje podtesty skali słownej i skali bezsłownej.Przedstawia zasady badania skalą WISC-R, jak również w sposób szczegółowy omawia zasady psychometrycznej i klinicznej interpretacji wynikówOmawia zastosowanie kliniczne skal Wechslera w diagnozie trudności w uczeniu się oraz w badaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami mowy i języka, z uszkodzonym słuchem, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania oraz w diagnozie neuropsychologicznej, a także w badaniu dzieci specjalnie uzdolnionychOmawia praktyczne aspekty badania skalą WISC-R, wykorzystując obserwacje i badania własne autorek


Jean Laplanche, J.-B. Pontalis
Słownik psychoanalizy

Słownik dostarcza rzetelnej i dogłębnej wiedzy zarówno czytelnikowi poszukującemu definicji pojęć, jak i specjaliście dążącemu do całościowego, krytycznego ogarnięcia dzieła Freuda. Obejmuje klasyczną terminologię psychoanalityczną, obszerny komentarz autorów do tych pojęć w ujęciu historycznym oraz podstawowe terminy z innych, późniejszych szkół psychoanalitycznych.Cennym walorem słownika jest obszerna bibliografia oraz indeks terminów psychoanalitycznych w trzech językach: niemieckim, angielskim i francuskim.Polecamy go głównie studentom psychologii, a także innym osobom uprawiającym psychoanalizę praktycznie i naukowo.Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny

Prezentuje zagadnienia z zakresu socjologii, z uwzględnieniem dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia społeczna, antropologia kulturowa i społeczna, polityka społeczna, filozofia, politologia.Przewodnik zawiera ponad 350 obszernych, napisanych przystępnym językiem i uporządkowanych alfabetycznie haseł, omawiających:pojęcia i terminygłówne kierunki i dyscypliny socjologicznekoncepcje i teorie socjologiczneruchy społecznedoktryny społeczno-polityczne.W Przewodniku znajdują się ponadto biogramy najważniejszych przedstawicieli socjologii.Przewodnik może spełniać nie tylko funkcje informacyjne, też być użytecznym repetytorium dla osób przygotowujących się do egzaminów na studia oraz dla stud


Shirley Lane-Smith
Spokojne dzieciaki Podstawowe i alternatywne terapie rozwijające pozytywne zachowanie u dzieci spokojne dzieciaki

Spokojne dzieciaki to mądra i inspirująca lektura dla rodziców. Stanowi rodzaj poradnika, który pomoże zidentyfikować pewne problemy, z którymi muszą się zmierzyć Twoje dzieci. Dostarczy wskazówek, jak pomagać małym dzieciom i nastolatkom w rozwijaniu poczucia własnej wartości oraz metod, dzięki którym rozwiną one zdolności organizacyjne i umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Książka zawiera również praktyczne porady jak np. pomóc dziecku uporać się ze stresem, który wywołują testy, sprawdziany i egzaminy. Shirley Lane-Smith dzieli sie swoim bogatym życiowym doświadczeniem, które nabyła wychowując troje dzieci. Aby wzbogacić rodzicielskie umiejętności, stosuje mnóstwo terapii alterna


Vittorio Luigi Castellazzi
Sposób na szczęście

Szczęście! Kto go nie pragnie? Kto do niego nie dąży? Kto z jego braku z czasem nie staje się zgorzkniały? Czym ono jest? Od wieków spierają się o jego definicję filozofowie. Od dawna też psychologowie wskazują na jego jakże pozytywną i nie do przecenienia rolę w rozwoju osobowym i wspólnotowym. Można odnieść wrażenie, że jest to jedyna rzecz, której tak naprawdę ludzie współcześnie namiętnie poszukują. Ale czy spełniają się ich sny o szczęściu? Niekoniecznie! Często towarzyszy owym poszukiwaniom rozczarowanie. W książce Castellazzi próbuje rzucić nieco światła na to, że szczęścia przybiera różne oblicza - niestety, także maski - ale pośród nich każdy znajduje to swoje.


Pamela J. Cooper
Sprawne porozumiewanie się114 scenariuszy z mówienia i słuchania

Spis treści:WstępCharakterystyka ćwiczeńBibliografiaMówienieSłuchaniePodstawy porozumiewania sięStosunki międzyludzkie Do góry


Małgorzata Mnich
Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Rozwój sprawności językowej umożliwia i warunkuje wszechstronny rozwój osobowości każdego człowieka. Osiągnięcie tej sprawności ułatwia życie, współżycie i współpracę z innymi ludźmi, daje możliwość kształcenia i zdobywania wiedzy. Książka jest wnikliwą analizą stanu sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie pisania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemowej, na którą składają się elementy leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe oraz organizacja tekstu pisanego. Analiza uwzględnia założenia lingwistyki edukacyjnej oraz dynamiczną normę rozwojową, a nie jak dotychczas – statystyczną normę słownikową. Odbiorcami publikacji będą nauczyciele nauczania


Iwona Wagner
Stałość czy zmienność autorytetówPedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie

W książce zaprezentowano główne aspekty przemian społecznych, gospodarczych i politycznych oraz ich skutki, także w postaci zmiany lub degradacji dotychczasowych autorytetów. Współczesne wychowanie i nowe programy edukacyjne powinny uwzględniać szereg negatywnych zjawisk społecznych sprzyjających dezintegracji rodziny, zanikaniu ogólnoludzkich wartości i norm moralnych. Szczególną rolę mają osoby znaczące, obdarzone autorytetem, posiadające kompetencje i cieszące się społecznym uznaniem. Autorka stara się przybliżyć wyniki badań empirycznych trzech grup społecznych (dorosłych mieszkańców, przedstawicieli elit, studentów) dobranych celowo, aby ukazać mechanizmy i procesy wpływające na postrze


praca zbiorowa
Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice

Po ponad dwudziestu latach od pierwszego wydania mamy przyjemność przekazać do rąk Czytelników nową wersję książki Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Od wielu lat publikacja ta jest dla psychologów i pedagogów drogowskazem przy podejmowaniu wszelkich działań diagnostycznych.Standardy powinny stać się lekturą obowiązkową nie tylko dla studentów psychologii, pedagogiki czy socjologii, ale także dla wszystkich specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, dla wszystkich tych, dla których test jest narzędziem, a uzyskane dzięki niemu wyniki stanowią podstawę (czasem jedyną!) podejmowania decyzji dotyczących losów poszczególnych osób czy grup.Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice

Po ponad dwudziestu latach od pierwszego wydania mamy przyjemność przekazać do rąk Czytelników nową wersję książki Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Od wielu lat publikacja ta jest dla psychologów i pedagogów drogowskazem przy podejmowaniu wszelkich działań diagnostycznych."Standardy powinny stać się lekturą obowiązkową nie tylko dla studentów psychologii, pedagogiki czy socjologii, ale także dla wszystkich specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, dla wszystkich tych, dla których test jest narzędziem, a uzyskane dzięki niemu wyniki stanowią podstawę (czasem jedyną!) podejmowania decyzji dotyczących losów poszczególnych osób czy grup" - z r


Scott Paris, Linda Ayres
Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem

Ta poświęcona dydaktyce publikacja lansuje model nauczyciela jako "refleksyjnego praktyka", koncentrującego się na umiejętności wyciągania wniosków ze swoich doświadczeń edukacyjnych i na tej podstawie modyfikującego metody czy techniki kształcenia, wyrabiając jednocześnie podobne postawy u uczniów w procesie uczenia. Efektywnej analizie doświadczeń nauczyciela służą liczne przykłady, projekty pomysłowo i atrakcyjnie powiązane z elementami teorii psychologicznych. Książka polecana szczególnie wychowawcom nauczania początkowego.


Myron Dembo
Stosowana psychologia wychowawcza

Ten akademicki podręcznik z zakresu psychologii nauczania, prezentujący zastosowanie wiedzy psychologicznej w procesie dydaktycznym, jest adresowany do nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do tego zawodu.Problematyka, którą zajmuje się autorka, to między innymi: role nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia, proces uczenia się i zdobywania motywacji w najważniejszych ujęciach teoretycznych, przebieg nauczania i wychowania w szkole, rozwój jednostki, różnice indywidualne a decyzje pedagogiczne, pomiar i ocena osiągnięć szkolnych.Wielowątkowe treści, bogate dane z zakresu psychologii ogólnej, wychowawczej, społecznej i klinicznej zostały przedstawione w ciekawej oprawie dydaktycz


Baker Roger
Strach i paniczny lęk. Mity a rzeczywistość

Książka pomoże Czytelnikowi w zrozumieniu deprymujących uczuć lęku, strachu czy paniki. Powinna być podstawową lekturą zarówno dla osób doświadczających paraliżujących ataków tych uczuć, jak i dla ich rodzin oraz przyjaciół.


Richard K. James, Burl E. Gilliland
Strategie interwencji kryzysowej

Większość osób korzysta z poradnictwa psychologicznego lub psychoterapii z powodu jakiegoś kryzysu osobistego związanego na przykład ze śmiercią bliskiej osoby, nadużywaniem alkoholu, przemocą lub wypaleniem zawodowym. Kryzys pojawia się nagle i nieoczekiwanie, naruszając równowagę emocjonalno-fizyczną człowieka i mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Brak pomocy i wsparcia w takiej chwili może doprowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, behawioralnych i poznawczych. Potrzebna jest natychmiastowa interwencja, która pomoże rozwiązać problem i uchroni przed destrukcją emocjonalną. Interwencja kryzysowa nie jest terapią - to pierwsza pomoc psychologiczna, która poprzedza terapię.Publika


Roman Zawadzki
Stres - sztuka życia

Książka dla starszej i dorosłej uczącej się młodzieży. Prezentuje wiedzę o zjawisku stresu i wynikających z niej możliwościach poznawania siebie. Treści są wypośrodkowane między tym, co "naukowe" a tym, co "popularne"; podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest pomoc w wypracowaniu własnych "technik" radzenia sobie ze stresem; zawierające odwołania do przykładów z literatury (mitologii, historii, filmu). Tematy szczegółowe: źródła, objawy i skutki (negatywne i pozytywne) stresu; zróżnicowanie odmian stresu, wyodrębnienie oddziaływań niejako naturalnych i wymuszonych; ukazanie stresu w zestawieniu z innymi czynnikami wpływającymi na zachowanie; uwarunkowania


Izabela Renata Galicka-Płachta
Stres w szkoleJak potwora uczynić przyjacielem

Niniejsza książka przedstawia skuteczne metody neutralizacji stresu i uczy, jak przekształcać go w twórczą i pozytywną siłę. Podpowiada jak zmienić swoje nastawienie, aby stres przestał "zżerać" i zaczął pracować na naszą korzyść. Książka adresowana jest przede wszystkim do młodzieży. Powinni ją jednak przeczytać rodzice i nauczyciele, aby lepiej zrozumieć swoich podopiecznych.


Ellen Key
Stulecie dziecka

Już ponad 100 lat minęło od pierwszego wydania tej książki. 100 lat doświadczeń, poszukiwań, eksperymentów. Czy przez ten czas życie zmieniło się na tyle, że nowy i lepszy stał się człowiek? Na początku XX w. mówiono, że będzie to stulecie dziecka. Czy tak się stało rzeczywiście? Czy na początku XXI w. nie zaczynamy wszystkiego od nowa? Może więc, zanim zaczniemy zachwycać się nowymi teoriami dotyczącymi życia i praw dziecka, metod wychowania i kształcenia, sięgnijmy do tej pozycji i zobaczmy, jak to dawniej bywało.


Gary D.Fenstermacher, Jonas F.Soltis
Style nauczania

Książka traktuje o roli zawodowej nauczyciela - o typach osobowości pedagogicznej nauczyciela i filozofiach pedagogicznych. Autorzy charakteryzują trzy style nauczania: kierowniczy (menedżerski), terapeutyczny (wspierający) i wyzwalający. Analiza owych ideologii, połączona z krytyką, wsparta przykładami z praktyki, pozwala zrozumieć różne podejścia dydaktyczne, prowadzi do określenia własnej koncepcji, do świadomego wyboru stylu kształcenia lub dopracowania się zasad realizacji zadań dydaktycznych.


Monika ?ukasiewicz
Sukces w szkole

Poznaj techniki pamięciowe, które pomogą ci:W ciągu kilku minut zapamiętać łańcuch kilkunastu informacji. Już po półgodzinnym treningu podwoić szybkość czytania. Skrócić każdą powtórkę do paru minut dzięki wykorzystaniu map umysłowych. Skutecznie przygotować się do każdego sprawdzianu, egzaminu i klasówki. Poznaj sekrety geniuszy. Naucz się wykorzystywać dobrodziejstwa stanu Alfa.


Christina Buchner
Sukces w szkole jest możliwy.

Każde dziecko może osiągnąć sukces w szkole, zwłaszcza jeśli pomogą mu w tym rodzice i nauczyciele. To dzięki ich poświęceniu i zaangażowaniu mały uczeń powinien się przekonać, w pierwszych latach swej edukacji szkolnej, że nauka może sprawiać wiele przyjemności. Książka zawiera liczne wskazówki i porady doświadczonego pedagoga i dyrektora szkoły podstawowej, pokazujące, jak wspierać dziecko w nauce i pomóc mu mieć dobre osiągnięcia w szkole.


Maria C. Gilbert, Kenneth Evans
Superwizja w psychoterapii

Autorzy książki jako pierwsi spróbowali dogłębnie zbadać możliwości wykorzystania podejścia zintegrowanego w superwizji, gdzie wzajemnie oddziałują na siebie intersubiektywna relacja między psychoterapeutą a klientem, i intersubiektywna relacja między psychoterapeutą a superwizorem. Gilbert i Evans dostarczają również bardzo praktycznych wskazówek w takich dziedzinach rozwoju zawodowego, jak: ocena, etyka i jednakowe szanse. Praca okaże się nieoceniona nie tylko dla superwizorów psychoterapii, lecz także dla psychoterapeutów, konsultantów psychologicznych oraz dla osób, które prowadzą w tej dziedzinie szkolenia.Poza jasno wyszczególnionymi przypadkami, podane w książce przykłady superwizji z


Verena Kast
Syndrom opuszczonego gniazda

Przejmujący smutek i bezsilna złość, czułość i nadzieja na przyszłość, zawód i zrozumienie nieodłączne bliskiemu związkowi – w procesie odchodzenia dzieci z domu mieszają się różne: tak pozytywne, jak i negatywne uczucia. Dla rodziców i ich dorastających pociech głównym zadaniem jest w tym okresie nauczenie się wzajemnego opuszczania, aby odnaleźć się w nowej sytuacji, zbudować nowe relacje w rodzinie, a przede wszystkim, by stworzyć na nowo własną tożsamość, warunkującą i akceptującą te zmiany. Verena Kast, znana psychoterapeutka specjalizująca się w psychologii głębi, przedstawia fazy i szanse tego nieuchronnego procesu. Pokazuje, w jaki sposób ów przełom może być owocnie wykorzystan


Forward Susan, Frazier Donna
Szantaż emocjonalny. Jak się obronić przed manipulacją i wykorzystaniem

Jeśli ważni w twoim życiu ludzie: nieustannie grożą, że cię opuszczą, jeśli nie zrobisz tego, czego chcą;zawsze chcą więcej, niezależnie od tego, ile im dajesz;mówią ci, że będą zaniedbywać obowiązki, zrobią sobie krzywdę lub popadną w depresję, jeśli nie spełnisz ich żądań;zazwyczaj nie liczą się z twoimi uczuciami i pragnieniami;wiele ci obiecują, ale spełnienie tych obietnic uzależniają od twojego zachowania;akceptują cię, kiedy im ulegasz, a odrzucają, kiedy nie chcesz ulec......oznacza to, że jesteś emocjonalnie szantażowany. Zapewniamy cię jednak, że lektura tej ksiażki ułatwi ci wprowadzenie w życie wielu zmian, które poprawią twoją sytuację i samopoczucie.


Peter Pauling
Szczęśliwe dzieci - czyli udane wychowanie

Autor - ojciec rodziny i wykwalifikowany pedagog - wyjaśnia codzienne problemy wychowawcze. Na często zadawane przez rodziców, wychowawców i nauczycieli pytania nie odpowiada gotowymi receptami, lecz omawia w interesujący sposób założenia i cele rozsądnego wychowania.


Ken Ernst
Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić

Książka dla nauczyciela praktyka, wywodząca się z nurtu psychologii zwanego analizą transakcyjną. Chodzi o rozpatrywanie psychicznych problemów człowieka – tu: nauczyciela i ucznia – na tle jego kontaktów z innymi ludźmi. Autor analizuje gry ("zagrywki"), które pojawiają się w każdej klasie szkolnej, np. "Błaznowanie". Przedstawia na przykładach różne formy gry, motywy jej podejmowania, ukazuje spodziewane korzyści, ale także ryzyko dla grającego, zwraca uwagę na sposoby wciągania w grę i możliwości wyjścia z gry (ważne dla nauczyciela!). Główne części tematyczne to: Gry podejmowane w celu wywołania kłopotów i zamieszania. Gry podejmowane, by poniżyć drugą oso


Iwona Fechner-Sędzicka
Szkolny system wspierania zdolności. Jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia?

Książka "Szkolny system wspierania zdolności" jest ciekawą propozycją dla nauczycieli zainteresowanych zagadnieniem zdolności uczniów. Książka traktuje to zagadnienie zarówno w ujęciu teoretycznym jak i konkretnych rozwiązań metodycznych. Podkreślić należy niezwykle cenne podejście do zdolności dzieci przez pryzmat wszechstronnego rozwoju, który umożliwia każdemu odkrycie własnego potencjału. Bardzo ważnym momentem jest decydowanie dziecka o swoich działaniach, poczucie sprawstwa a w rezultacie świadomość własnych zainteresowań czy zdolności.Autorka prezentuje Szkolny System Wspierania Zdolności, którego skuteczność zależy również od tworzenia koalicji osób zaangażowanych w pomoc dzieciom: r


Vera F. Birkenbihl
Szkoła bez stresu!

Informacje zawarte w tej książce są wynikiem długoletnich doświadczeń, zdobytych podczas seminariów seminariów USA i w Europie.Książka polecana:RodzicomNauczycielomNauka tylko wtedy jest sucha, nudna, stresująca czy trudna, gdy nie uwzględnia się w niej sposobu, w jaki pracuje mózg (co, niestety, bardzo często ma miejsce w szkołach). Problem ten można jednak rozwiązać, o ile jako rodzice będziecie wiedzieli, co jest jego przyczyną!


Ewa Puchała, Joanna Sokołowska
Szkoła dla rodziców i wychowawców - część 2

Warsztaty umiejętności wychowawczych w oparciu o książkę Adele Faber, Elaine Mazlish: Rodzeństwo bez rywalizacji. Materiały pomocnicze tylko dla realizatorów zajęć (psychologów i pedagogów), którzy uczestniczyli w kursach przygotowawczych (dotyczących zarówno I jak i II części "Szkoły dla rodziców i wychowawców") i wyrazili chęć kontynuowania zajęć.


Joanna Sakowska
Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część 1

Książka została opracowana w oparciu o koncepcję Thomasa Gordona: "Wychowanie bez porażek" i pozycję autorstwa Adele Faber i Elaine Mazlish z cyklu: "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" i stanowi punkt wyjścia do zajęć warsztatowych na ten temat. Jest odpowiedzią na potrzeby i pytania praktyków - psychologów i pedagogów prowadzących warsztaty w wielu miejscowościach w Polsce. Stanowi kompendium wiedzy na temat rodziny i wychowania. Opiera się zarówno na wiedzy teoretycznej, jak i na doświadczenich własnych autorki.


John Dewey
Szkoła i dziecko

Czytając dzisiaj książkę Deweya "Szkoła i dziecko", której pierwsza wersja ukazała się w Nowym Jorku w 1900 roku, odnosi się wrażenie, że poglądy wówczas zaprezentowane są ciągle świeże i aktualne. Według Deweya szkoła to przede wszystkim dziecko, a nauczyciel jest po to, by mu pomagać. Wychowywać, według niego, to wprawiać w ruch te wszystkie siły wewnętrzne, które stanowią osobowość każdego dziecka. Rolą nauczyciela jest odwoływać się do zdolności wrodzonych, aby je budzić i umiejętnie nimi kierować.


Walter Feinberg, Jonas F.Soltis
Szkoła i społeczeństwo

Autorzy przystępnie analizują następujące kwestie: kształcenie szkolne jako socjalizacja i postęp, równość szans oświatowych, reforma oświatowa, edukacja wyrównawcza, program ukryty szkoły. Odwołują się przy tym do praktyki, omawiając konkretne przypadki. Książka, adresowana do nauczycieli i autorów reformy szkolnictwa, pozwala zrozumieć uwarunkowania kształtujące pracę szkoły i nauczyciela.


Pierre Wolff
Sztuka dobrego wyboru

Jeśli chcemy zwiększyć swe szanse na podejmowanie trafnych decyzji i na dokonywanie wyborów w sposób wolny, musimy nauczyć się "rozeznawania", czyli sztuki dobrego wyboru. Rozeznawanie jest procesem decydowania się na wybór, który odpowiada obiektywnej rzeczywistości, jest możliwie nieskrępowany przez nasze wewnętrzne kompulsje oraz jest dostrojony do systemu naszych przekonań i zasad wiary (a jeśli nie posiadamy żadnych przekonań religijnych, do naszego systemu wartości).Treść niniejszej książki jest interpretacją metody rozeznawania, która zrodziła się w XVI wieku za sprawą Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. To on podjął systematyczną refleksję i wskazał, że rozeznawanie nie jes


Elena Guarrella, Giorgio M. Sofia
Sztuka mówienia nieporadnik

Nie rodzimy się z umiejętnością mówienia nie, uczymy się tego przez całe życie. Niby takie proste, a jednak ile razy stanąłeś przed problemem jak odmówić, powiedzieć nie? Autorzy niniejszej książki - poradnika pragną wprowadzić nas w sztukę mówienia nie, sztukę stawiania granic i ich przekraczania, uczą jak mówić nie bez lęku i jednocześnie nie niszcząc siebie lub drugiego człowieka.


Krzysztof Kruszewski (pod red.)
Sztuka nauczania. Czynności nauczycielaPodręcznik akademicki

Podręcznik:omawia zagadnienia nauczania i uczenia się uwzględniając reorganizację systemu oświaty w Polsce oraz postęp w badaniach pedagogicznych,prezentuje praktyczne scenariusze różnych sytuacji dydaktycznych,podaje przykłady ciekawych metod nauczania i gier dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych,przybliża problemy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,koresponduje z nowoczesnymi podręcznikami wydanymi w Europie i na świecie. Podręcznik przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków nauczycielskich oraz studentów pedagogiki. Niezwykle pomocny nauczycielom w ich codziennej praktyce.


Krzysztof Konarzewski (pod red.)
Sztuka nauczania. SzkołaPodręcznik akademicki

Podręcznik:przedstawia najważniejsze przemiany zachodzące w instytucji szkolnej od czasów antycznych do początku naszego stulecia,omawia istotne zmiany w oświacie po 1989 roku,pomaga pojąć historyczny, społeczny i psychologiczny sens działalności zawodowej nauczyciela,przybliża rolę nauczyciela i związane z nią trudności,pokazuje przykłady, w jaki sposób poznać i zrozumieć ucznia oraz jego „świat",przygotowuje do racjonalnego wyboru programów nauczania, a także zachęca do tworzenia programów autorskich. Podręcznik przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków nauczycielskich oraz studentów pedagogiki. Niezwykle pomocny nauczycielom w ich codziennej praktyce.


Klaus W. Vopel
Sztuka opowiadania, sztuka słuchania

Opowiadania są doskonałym tworzywem do pracy z grupami w szkole i poza nią; stanowią również instrument pomocny w rozmaitych terapiach i treningach. Opowiadania przemawiają do naszej podświadomości. Dzięki nim łatwiej się uczymy, ponieważ budzą zainteresowanie obrazami i symbolami. „Sztuka opowiadania, sztuka słuchania” oferuje różnorodny materiał ćwiczeń dla wszystkich, którzy chcieliby płynnie pisać i żywo opowiadać. Zamieszczone tutaj eksperymenty pomagają uczestnikom w rozwijaniu fantazji i kreatywności. Wzmacniają one zdolność komunikowania się oraz przyczyniają się do rozpoznawania ograniczających uprzedzeń, które są przeszkodą w intensywnych kontaktach tak ze sobą, jak i z


Klaus W. Schneider
Sztuka pozytywnego myślenia

Czy można zaprogramować swój sukces?Czy negatywne myślenie może spowodować śmierć?Czy jesteśmy w stanie wygrać z "życiowym pechem"?Czy charakter myśli może zmienić nasze życie?Autor nie chce nam sugerować, że na każde z tych pytań zawsze trzeba odpowiedzieć twierdząco. Chce nas jednak przekonać, że myślowy optymizm pomaga osiągać cele, które pesymista, czarnowidz czy "pechowiec" z własnej woli z góry uznaje za niemożliwe do osiągnięcia.Klaus W. Schneider jako lekarz medycyny i psycholog zarazem ukazuje związki miedzy charakterem myśli, pozytywnych lub negatywnych, a stanem fizycznym i psychologicznym człowieka, a w konsekwencji sprawnością i skutecznością jego działania. Dodaj swoją recenzję


Maud Winkler, Anka Commichau
Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji

Książka ta jest adresowana do tych, którzy chcą uczyć z pasją. Dwie doświadczone specjalistki prezentują, jak budować kontakt z audytorium, jak prezentować to, co masz do powiedzenia i jak optymalizować efekty uczenia. Teorii towarzyszą przykłady z życia i sugestie wynikające z refleksji nad praktyką w świetle osiągnięć i odkryć psychologii komunikacji.Maud Winkler (ur. 1968 r.), psycholog, specjalista w psychoterapii i poradnictwie systemowym. Wykładowca na uniwersytecie w Hamburgu na wydziale psychologii. Działa jako trener komunikacji i doradca. Superwizor w rozmaitych formach kształcenia w zakresie psychologii komunikacji. Jej zainteresowania to szkolenie kadr kierowniczych, rozwój zespo


Friedemann Schulz von Thun
Sztuka rozmawiania. Część I - Analiza zaburzeń

Książka, którą masz przed sobą, jest dla Ciebie. Mówi o tym, z czym spotykasz się setki razy każdego dnia, co być może jest dla Ciebie przyczyną radości, ale też zgryzot. Czyli o tym, co dzieje się między Tobą a Twoim rozmówcą (kolegą z pracy, żoną, mężem, dzieckiem, teściową, przełożonym, przyjacielem, pacjentem, interesantem, uczniem, policjantem), kiedy zaczynacie ze sobą rozmawiać, dlaczego udaje się wam porozumienie, ewentualnie dlaczego dochodzi do nieporozumień. Proponuje też drogowskazy, jak podnosić jakość naszych codziennych kontaktów, jak szukać wyjść w trudnych sytuacjach, jak bardziej zrozumiale i klarownie się wyrażać, jak bardziej świadomie i fachowo unikać potknięć i porażek


Friedemann Schulz von Thun
Sztuka rozmawiania. Część II - Rozwój osobowy

Książka poświęcona komunikacji międzyosobowej. Autor przedstawia osiem różnych stylów komunikacji. Analizuje je teoretycznie, wskazując wyraźnie (poprzez przykłady z życia wzięte) na ich praktyczne zastosowanie w celu uniknięcia nieporozumień związanych z kontaktami międzyludzkimi i naprawie wzajemnego porozumienia. Celem jest ukazanie warunków i elementów życia psychicznego człowieka. Książka stanowi kompetentne, psychologiczne bardzo dobrze udokumentowane źródło teorii w praktyce.


Friedemann Schulz von Thun
Sztuka rozmawiania. Część III - Dialog wewnętrzny

Część trzecia poświęcona jest dialogowi wewnętrznemu, który ma uzdolnić osobę do działania na "własną miarę”. W jej określeniu każdy skazany jest na samodzielne poszukiwania. Autor podpowiada jedynie niektóre metody i proponuje specjalne ćwiczenia psychologiczne. Książka z pewnością pomoże w poszukiwaniu lepszych sposobów rozmawiania z innymi i z sobą samym.


Friedemann Schulz von Thun
Sztuka rozmawiania. Część IV - W porozumieniu z sobą i innymi - komunikacja i kompetencje społeczne

Rozmawiać, słuchać, działać - tak można streścić czwartą część książki Sztuka Rozmawiania. Harmonizujące ze sobą teksty wprowadzają najpierw w poszczególne etapy kształtowania się koncepcji psychologii komunikacji Autora, czyniąc ją poprzez to bardziej zrozumiałą przekonywającą. Wyrosłe z konkretnych spotkań i wydarzeń prezentowane tu szkice dotykają wymiaru komunikacji tak ważnych i różnorodnych zjawisk jak odwaga cywilna, komputeryzacja, wizualizacja czy też... głoszenie kazań.


Rudolf Steiner
Sztuka wychowania. Metodyka i dydaktyka

Jest to cykl wykładów wygłoszonych przez Steinera w Oxfordzie. Poświęcone są one pedagogice waldorfskiej. Steiner rozpoczyna od przedstawienia duchowego podłoża wychowania. Przedstawiając trzy pierwsze siedmioletnie okresy życia w rozwoju człowieka, wskazuje, jak w każdym z tych okresów dziecko oczekuje od swoich nauczycieli i wychowawców innego sposobu prowadzenia lekcji...


Friedemann Schulz von Thun, Christoph Thomann
Sztuka wyjaśniania. Poradnik dla prowadzących trudne rozmowy

W jaki sposób winien postępować doradca, moderator lub terapeuta jeśli osoby sobie bliskie np. w małżeństwie, czy w rodzinie, lub też pracujące ze sobą, przykładowo w firmie, w sposób ewidentny, znajdują się w sytuacji patowej, jeśli chodzi o komunikację między nimi, a ich wzajemne relacje narażone są na rozpad.Niniejszy poradnik w sposób fachowy podejmuje problem zaburzeń mogących wystąpić w relacjach międzyosobowych, wprowadza w umiejętność ich rozpoznawania i diagnozowania a także wspólnego ich przezwyciężania. Poradnik proponuje praktyczne rady z punktu widzenia psychologii komunikacji, ubogacone licznymi pomocnymi przykładami.


Johannes Ruppel, Roswitha Stratmann
Sztuka zarządzaniaPsychologia komunikacji dla szefów i liderów

Autorzy przedstawiają różne oblicza sztuki prowadzenia rozmów w zespołach pracowniczych. Koncentrują się na sposobach polepszenia samopoznania szefa i mocnych stron podwładnych. Jakość kontaktów międzyosobowych w dużej mierze zależy od umiejętności rozmowy ujawniania siebie. Zarówno szef jak i pracownicy mogą podnosić efektywność pracy, nie gubiąc przy tym tzw. człowieczeństwa w warunkach pracy i wydajności. Rozwiązywanie konfliktów i problemów, zdaniem autorów, dokonuje się na drodze rozpoznania swych możliwości, docenienia wartości własnej oraz jasności w formułowaniu swych autentycznych myśli i odczuć i ich ujawnianiu. Czytelnik przekona się, że struktura szef-podwładny może być "z ludzką


Christine Kgerl
Świadomość i opanowanie. Wzmacnianie osobowości dziecka

Jedne dzieci są niesforne i ruchliwe, inne delikatne i subtelne. Każdy temperament jest wartościowy i przyniesie dobro, jeżeli tylko poznamy jego siłę i potencjał. Nic nie powinno się robić wbrew osobowości, dlatego szczególnym zadaniem opiekunów jest wspieranie dzieci w odkrywaniu ich talentów. Świadomość i opanowanie polegają na zrównoważonym uwzględnianiu indywidualnych cech charakteru, faz rozwoju, warunków społecznych i rodzinnych. Autorka, doświadczony pedagog, daje wiele cennych i praktycznych porad, przytacza przykłady z codzienności, podpowiada, co zrobić, by dorastanie młodego człowieka przebiegało spójnie i harmonijnie. Ten poradnik podpowie Państwu, jak twórczo pokierować rozwoje


Joanna Zawodniak
Teaching Children English with Reliance on the Lexically Driven Syllabus

The book is devoted to the elaboration and evaluative examination of the present author’s lexically driven syllabus design addressed to the oparational children aged 8 and 9. its aim was to ensure the young learners a stress-free, semantically organised flow from the right, non-verbal, imaginative hemisphere to its left, verbal, logical counterpart. The syllabus design became subject to the empirical research drawing on formal experiment and differential case study. Formal experiment findings pointed to the experimental groups vocabulary knowledge as significaly exceeding the knowledge displayed by the control groups. Case study findings pointed on syllabus design as being better suite


Wiesława Limont, pod red.
Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych

Książka jest zbiorem artykułów, które zostały przygotowane na II Ogólnopolską Konferencję Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych. Publikacja podzielona jest na dwie części. W części pierwszej znajdują się artykuły dotyczące teoretycznego aspektu zagadnień kształcenia zdolności i twórczości. W drugiej części zostały umieszczone artykuły nauczycieli realizujących autorskie programy w pracy z uczniami szczególnie zdolnymi. Zwiększone zainteresowanie metodami i strategiami kształcenia uczniów szczególnie zdolnych na świecie, w krajach UE, w tym także w Polsce, wskazuje na konieczność prowadzenia badań w tym zakresie, jak również wypracowanie koncepcji edukacji jednostek szcze


Gerald Corey
Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii

Przegląd współczesnych modeli terapeutycznychPsychoterapia wielokulturowa i jej implikacjeCele terapii, relacje i techniki terapeutyczneObszary zastosowań różnych koncepcji terapeutycznychTerapia feministycznaOgraniczenia metod terapeutycznych


Rosemary Perry
Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem

Autorka na podstawie wieloletniego doświadczenia pedagogicznego (nauczycielka - doradca metodyczny - wykładowca uniwersytecki) pokazuje, na czym polega praca w "laboratorium relacji międzyludzkich", jak nazywa edukację małych dzieci. Umiejętność nawiązania kontaktu z dzieckiem, z jego rodzicami, z nauczycielami uważa za tak ważną, jak umiejętność organizacji i prezentacji treści nauczania. Kolejne rozdziały są poświęcone następującym aspektom działania nauczyciela-wychowawcy: jak rozumieć dziecko, czym jest i od czego zależy program dydaktyczno-wychowawczy, jak kształtować środowisko wychowawcze, jak tworzyć i rozwijać własny program pedagogiczny. Wiele tu odniesień do praktyki - o


Barry J. Wadsworth
Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka

Książka ta przybliża koncepcje wielkiego psychologa i epistemologa J. Piageta. Autor w sposób ciekawy i klarowny syntezuje i przekazuje naukę badacza, zachęcając czytelnika do analizy i refleksji. Pokazuje również możliwości zastosowania teorii Piageta w edukacji, wychodziąc z założenia, że ułatwią one nauczycielom rozumienie dzieci i odkrycie w nich motywacji do nauki, formułuje konkretne wskazówki dydaktyczne. Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, psychologów, studentów kierunków pedagogicznych.


Albert Bandura
Teoria społecznego uczenia się

Książka prezentuje jedną z podstawowych koncepcji psychologicznych, wykorzystywanych bardzo szeroko we wszystkich gałęziach tej dyscypliny. Podejście to łączy podstawy teorii uczenia z naciskiem na ludzkie interakcje z otoczeniem społecznym. Uwypukla złożone i dynamiczne powiązania między czynnikami indywidualnymi, zachowaniami a bodźcami środowiskowymi. Praca jest uznawana za kluczową dla poznawczych teorii osobowości. Ma ona również ważne znaczenie aplikacyjne, ucząc, jak lepiej wychowywać dzieci i pomagać im w nauce, dlatego też jest niezbędną pozycją nie tylko dla psychologów, ale i odpowiedzialnych rodziców i nauczycieli, dbających o rozwój społeczno-poznawczy swoich podopiecznych. Wska


Mieczysław ?obocki
Teoria wychowania w zarysie

Prezentowany podręcznik przedstawia wybrane zagadnienia współczesnej teorii wychowania. Należą do nich problemy dotyczące: teorii wychowania jako dyscypliny pedagogicznej; różnego rozumienia pojęcia "wychowanie"; wychowania w świetle kilku koncepcji psychologicznych i pedagogicznych; wartości jako podstawowego tworzywa wychowania; celów wychowania i różnych opinii na ich temat; psychospołecznych uwarunkowań skuteczności wychowania; indywidualnych i grupowych metod wychowania; technik oddziaływań wychowawczych; wybranych dziedzin wychowania; podstawowych środowisk wychowawczych. Książka adresowana jest szczególnie do studentów pedagogiki, odbywających studia zarówno licencjackie, ja


Marian Nowak
Teorie i koncepcje wychowania

Podręcznik do przedmiotu teoria wychowania dla studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich (studia magisterskie, zawodowe licencjackie, podyplomowe) oraz dla praktyków, nauczycieli, pedagogów i wychowawców, pracowników administracji oświatowej, dziennikarzy, ekonomistów, działaczy społeczno-politycznych.Autor przedstawił nowatorskie podejście do teorii wychowania, m.in.: relacje z innymi dyscyplinami pedagogicznymi i naukami humanistycznymi, tradycyjne i nowe obszary problemów dotyczących wychowania (teorie interakcyjne, kontekst europejski, wielokulturowość), metodologie badań, planowanie działalności wychowawczej; uwzględnił najnowsze standardy akademickiego kształcenia pedagogicznego


Yair Schiftan, Andrzej Stadnicki
Terapia akustyczno - wibracyjna Musica Medica w oddziaływaniach zdrowotnych i pedagogicznych

Pasja prof. dr. Y. Schiftana - którą jest muzyka i jej wpływ na organizm człowieka - stała się inspiracją do stworzenia metody oddziaływania akustyczno - wibracyjnego Musica Medica, która znalazła zastosowanie w medycynie, pedagogice ogólnej i specjalnej. Jest on twórcą aparatury przydatnej w oddziaływaniach terapeutyczno - pedagogicznych. Aparaty systemu Musica Medica - to elektroniczne urządzenia transmitujące nagrania muzyczne oraz przetwarzające je w drgania przekazywane do organizmu za pomocą dwóch przetworników bezpośrednio przykładanych do różnych części ciała


Gunthard Weber
Terapia systemowa Berta Hellingera

Bert Hellinger, urodzony w 1925 roku, studiował filozofię, teologię i pedagogikę. Pracował przez szesnaście lat jako członek katolickiego zakonu misyjnego wśród Zulusów w Afryce Południowej. Następnie został psychoanalitykiem, a poprzez doświadczenia dynamiki grupowej, terapii perwotnej, analizy relacji i różnych działań hipnoterapeutycznych doszedł do etapu utworzenia własnej metody — niezwykłej terapii sięgającej w przeszłość, ukazującej rodzinne ponadpokoleniowe uwikłania i problemy. Choć wiele z tego, co mówi Bert Hellinger, zdaje się dotyczyć przeszłości, to jego uczucia i intuicja skierowane są zawsze na rozwiązanie, które wyzwala i otwiera nowe możliwości. Lektura tej książki je


Berckham Barbara
Teraz trudno mnie zranić

Czy Wy również to znacie? Bezsenne noce z powodu nierzeczowej krytyki, bóle żołądka po emocjonalnym szantażu, kłębiące się w głowie myśli będące efektem zdenerwowania i trosk, albo inne szarpiące nasze nerwy sytuacje? Teraz już z tym koniec. Nowa książka autorki bestselerów B. Berckhan zawiera proste i niezwykle skuteczne techniki rozmowy, dzięki którym nie pozwolicie się zranić. Przy pomocy sześciu strategii będziecie mogli w suwerenny i pewny siebie sposób bronić się przed trudnymi ludźmi; bez problemów poradzicie sobie z „niszczycielami wieży”, unieszkodliwicie jad w „jaskini węży” oraz obronicie swoje terytorium przed niepożądaną inwazją.Wszyscy, którzy zbyt łatwo


Anne Anastasi, Susana Urbina
Testy psychologiczne

Testy używane głównie w psychologicznej diagnozie indywidualnej, znajdują coraz szersze zastosowania. Zaczyna się je na przykład na większą skalę w selekcji zawodowej. Książka ta uzupełnia dotychczasowy brak na rynku wydawniczym obszerniejszych publikacji z tej dziedziny. Publikacja ta łączy w sobie wysoki poziom naukowy i rzetelność z przystępnością sposobu prezentacji treści. Położono tu silny akcent na różnorodność badań testowych oraz zastosowanie poszczególnych ich typów.


Maria Sobolewska, Elżbieta Zwierzyńska
Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Przewodnik metodyczny

W przewodniku metodycznym autorki sporządziły informacje o narzędziach diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, które mogą być użyteczne w pracy psychologa i pedagoga. Narzędzia są tu rozumiane szeroko: chodzi o testy pomiaru zdolności i osiągnięć, inwentarze osobowości i zainteresowań, techniki projekcyjne, testy wiadomości. Zestaw narzędzi ma stanowić pomoc metodyczną dla praktyków.W rozszerzonym drugim wydaniu łącznie zaprezentowano 48 testów psychologicznych i 13 testów pedagogicznych.


Elżbieta Gaweł-Luty (pod red.), Jerzy Kojkoł (pod red.)
Tożsamość - reminiscencje

"Nasze mówienie o tożsamości jest obarczone bardzo często znamieniem europocentryczności. W tym kontekście – jak słusznie zauważa Z. Bauman – europejskość rozpatrywana jest w dwóch znaczeniach. Pierwsze z nich włącza nas do tej wspólnoty, powołując się na idee braterstwa. Ta ostatnia stanowi, że ktoś odmienny, a jednak "taki sam", oddzielony, ale przecież nierozłączny, niezależny, a zarazem włączony we wspólnotę kulturową, staje się nam bliski i tożsamy. Europejskość w drugim znaczeniu wyłącza jednostkę z szerszej wspólnoty, ponieważ określa tożsamość w kategoriach narodowych. (...) Niniejsza praca prezentuje spojrzenie uniwersalistyczne, w którym dominują takie za


Henryka Kwiatkowska
Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią

"Jest to kolejna dobrze napisana książka Henryki Kwiatkowskiej podejmująca badania nad tożsamością nauczycieli w okresie szybkich przemian współczesności, bogata w treści, problemy do przemyślenia, wprowadzająca w lektury do przeczytania. W wielu miejscach zachęcająca do dyskusji i badań, a przy tym napisana przystępnie i zwięźle".z recenzji wydawniczej prof. Z. Kwiecińskiego


Bill Rogers
Trudna klasaOpanować, wychować, nauczyć...

W jakimś momencie swojej kariery każdy nauczyciel napotyka trudną klasę. Kiedy to się stanie, zaczyna odliczać czas - do końca dnia, semestru, roku. Pomimo tego, że trudna klasa stanowi olbrzymie wyzwanie, nie musi zdominować naszego życia i przenikać przez wszystkie jego chwile. W książce Trudna klasa Bill Rogers podaje wiele praktycznych strategii, które można wprowadzić, by przezwyciężyć syndrom trudnej klasy.Poza konstruktywnymi pomysłami i strategiami radzenia sobie z trudną klasą, książka ta podkreśla normalność uczucia presji i stresu odczuwanego przez nauczycieli, którzy mają do czynienia z takimi klasami.


Otto Speck
Trudności wychowawcze. Być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych

Jedna z najważniejszych książek pedagogicznych ostatnich czasów. Traktuje o trudnej roli wychowawcy w czasach chaosu, ucząc go, jak zachować zarówno autonomię własną, jak i ucznia. "Autor prowokuje do pogłębionej refleksji i dyskusji nad moralnymi aspektami wychowania w czasie narastającej rezygnacji, pesymizmu i poczucia bezradności w toku oddziaływań pedagogicznych wielu wychowawców – rodziców, nauczycieli czy instytucjonalnych opiekunów dzieci i młodzieży. Niezależnie od zakresu i głębi procesów globalizacyjnych nie unikniemy zadawania pytań o kondycję ludzką, istotę człowieczeństwa w ponowoczesnym świecie i rolę oraz odpowiedzialność wychowania i wychowawców wobec społeczeństw


Jarosław Jagieła
Trudny uczeń w szkole

Poradnik jest próbą przekonania czytelnika, że powyższe stwierdzenia niekonieczne muszą być prawdziwe - wbrew pozorom, uczniowie trudni nie zdarzają się się wyłącznie jemu samemu lub nauczycielom słabym, czy niedoświadczonym. Wychowankowie sprawiający kłopoty swoim zachowaniem zdarzają się wszystkim nauczycielom, i to bez względu na posiadane przez nich kwalifikacje, staż pracy lub zaangażowanie. Jednak sposób, w jaki potrafimy radzić sobie z kłopotliwym uczniem, jest miarą profesjonalizmu w tym zawodzie. Mówiąc krótko - trudny uczeń jest wyzwaniem dla kompetencji nauczycielskich i wychowawczych.


Edward C. Wragg
Trzy wymiary programu

"Książka prezentuje trójwymiarowy model programu szkolnego. Pierwszy wymiar stanowi materiał nauczania. Drugi - tematyka międzyprzedmiotowa, która kształtuje rozwój intelektu i charakter uczniów. Trzeci - sposoby nauczania i uczenie się. Napisana niezwykle przystępnie, z myślą o nauczycielach i niespecjalistach uwikłanych w dyskusje o zadaniach współczesnej szkoły i w prace nad programami szkolnymi. Dostarcza potrzebnego do tego języka i pokazuje, jakie uwarunkowania brać pod uwagę. Stąd bierze się jej aktualność w warunkach polskiej reformy" (z recenzji tłumacza Krzysztofa Kruszewskiego).


Renate Walthes
Tyflopedagogika

„Pracę R. Walthes uważam za wartościowe uzupełnienie polskiej literatury dotyczącej pracy z osobami niewidomymi lub z innymi zakłóceniami w funkcjonowaniu analizatora wzrokowego. Może ona stanowić wartościowy podręcznik akademicki. Jej wartość polega nie tylko na tym, że dostarcza nowych informacji. Ona zachęca, łagodnie i konsekwentnie przymusza, do skonfrontowania własnego sposobu myślenia z tym, który charakteryzuje pedagogikę europejską. Jest to zatem książka, która może być, zarówno źródłem wiedzy, jak i wyzwaniem do kontroli oraz rozbudowania własnej orientacji metodologicznej, a nawet światopoglądowej”.Z recenzji prof. Włodzisława Zeidlera


Bogusława Gołębniak
Uczenie metodą projektów

Publikacja pomocnicza dla nauczycieli, edukatorów, studentów i wykładowców kierunków pedagogicznych. Jej autorami są nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W przewodniku przedstawiono pracę metodą projektów w realizowaniu uczenia się całościowego, to znaczy ukierunkowanego na kształtowanie całej osobowości ucznia - na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny. Pokazano możliwość zastosowania i rozwijania proponowanej formy niezależnie od treści przedmiotowych, akcentując czynności projektowania nauczania, angażowanie wszystkich uczestników edukacji, a więc i nauczycieli, i uczniów. Proponowaną formę dydaktyczną obrazują przykłady projektów dla różnych


John R. Anderson
Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień

Autor tego podręcznika akademickiego jest zaliczany do grona najwybitniejszych specjalistów z dziedziny psychologii. Jego książkę wyróżniają integracyjność ujęcia tematu i konsekwencja prowadzonego wykładu, w którym czytelnik znajdzie między innymi: rys historyczny rozwoju dziedziny, opis funkcjonowania układu nerwowego, analizę procesu uczenia się wzbogaconą o dane laboratoryjne oraz wskazówki umożliwiające zastosowanie wyników badań. Szczególnie przydatne mogą być dla nauczyciela rozdziały poświęcone wykorzystywaniu psychologicznych prawidłowości uczenia się i zapamiętywania w kształceniu. Pozycję tę polecamy psychologom, nauczycielom oraz studentom kierunków pedagogicznych.


Teresa Bauman (red.naukowa)
Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie

Książka podejmuje problematykę uczenia się, traktowanego jako ważny składnik procesu kształcenia, sygnalizując jego dydaktyczne i społeczne konteksty. Autorzy przedstawiają różne uwarunkowania i obszary uczenia się szkolnego i pozaszkolnego oraz sygnalizują konieczność rozpatrywania uczenia się jako aktywności poznawczej podmiotu, odbywającej się w różnych miejscach, w różnym czasie i z różnym nasileniem. Celem książki jest przywrócenie uczeniu się należnemu mu miejsca w dydaktyce. Autorzy przedstawiają etyczne, polityczne, społeczne i dydaktyczne aspekty uczenia się, traktując je jako aktywność ważną dla rozwoju każdego człowieka, grup społecznych i całych społeczeństw.Książką powinni być z


Peter Forrestal, Jonathan Cook
Uczenie się w małych grupach w klasie

Książka jest poświęcona analizie konkretnych form organizacji pracy grupowej, przedstawia nowe, pomysłowe procedury nauczania. Autorzy skupiają się przede wszystkim na wymiarze praktycznym procesu dydaktycznego, w którym planowanie pracy uczniów, kontrola i ocena zespołów odgrywają istotną rolę. Przystępność i wnikliwość analiz to niewątpliwie atuty tej książki. Polecamy ja nauczycielom i studentom pedagogiki.


Renata Pijarowska, Anna Seweryńska
Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli

W prezentowanym przewodniku autorka omawia znaczenie postawy "dobrego dorosłego" w procesie wychowania i nauczania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Definiuje strukturę i mechanizmy funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej. Charakteryzuje zachowania dzieci wzrastających w takich rodzinach (strategie przetrwania - "role", konsekwencje zdrowotne, psychologiczne i społeczne) oraz objawy na poziomie zachowania (różnicowanie objawów w zależności od etapu rozwojowego). Przedstawia sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej (strategie: informująca, wspierająca, odsyłająca), radzi, do kogo zwrócić się o pomoc, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami. Opisuje relacje nauczyci


Salamon Jadwiga
Uczę się żyćPomoce dydaktyczne do zajęć

Ze wstępu      Oddajemy do rąk nauczycieli, wychowawców i uczniów zbiór esejów pod tytułem 'Uczę się żyć'. Przygotowana pozycja stanowi pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów w ich wspólnej drodze dialogu o wartościach, kulturze, naturze i miejscu konkretnej osoby w świecie. Autorka, wykorzystując myśl filozoficzną, etyczną, pedagogiczną i teologiczną zarówno starożytnych autorów, jak i wielkich twórców kultury i nauki z różnych okresów historii nowożytnej, prowadzi nauczyciela i ucznia ku poznaniu i zrozumieniu wartości egzystencjalnych, religijnych, moralnych. Nie pomija zagadnień, które pobudzają refleksję nad sensem i celem życia, nad możliwościami osobi


Bill Rogers
Uczniowie w szkole. Rzecz o zachowaniu

Książka Uczniowie w szkole. Rzecz o zachowaniu to praktyczny przewodnik skutecznego nauczania, panowania nad zachowaniem uczniów i koleżeńskiego wsparcia. Przedstawia związek między skutecznym nauczaniem z jednej strony, a kierowaniem zachowaniami uczniów, dyscypliną oraz wzajemnym wspieraniem się nauczycieli z drugiej. Omawia - między innymi - takie problemy, jak umiejętność radzenia sobie z wyzywającymi lub prowokacyjnymi uczniami, uczniami z problemami emocjonalnymi, kierowanie trudną klasą , panowanie nad gniewem. To książka napisana przez praktyka, który doskonale wie, jakim wyzwaniem jest praca nauczyciela. Polecamy ją wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół, niezależnie od staż


Richard I. Arends
Uczymy się nauczać

Wydanie zmienione pod względem merytorycznym. Zachowując cele, tematykę i sposób ujęcia, autor wprowadził nowe zagadnienia (alternatywne sposoby kontroli i oceny, samokierowane uczenie się, planowanie i prowadzenie badań, pamięć i funkcjonowanie mózgu, motywacja), poszerzył rozdział o edukacji wielokulturowej i nauczaniu w klasach integrujących. Uaktualnienie i wzbogacenie treści, a jednocześnie rezygnacja z części materiału zwiększają walory dydaktyczne podręcznika.


Silberman Mel
Uczymy się uczyć

Nauczanie nie polega tylko na słownym przekazie wiedzy i jej objaśnianiu, a pobieranie wiedzy nie ogranicza się do bezrefleksyjnego zapamiętywania informacji. Proces ten wymaga od ucznia i nauczyciela umysłowego zaangażowania i działania. Nie osiągniemy tego, stosując tradycyjne sposoby pracy w szkole.Książka ta prezentuje 101 metod aktywizujących nauczanie, dzieki którym kształcenie stanie się nie tylko owocne, ale również będzie satysfakcjonujące i przyjemne.


Robert Fisher
Uczymy, jak myśleć

"Każda lekcja jest lekcją myślenia" (G. Ryle) - to z pewnością trafne przesłanie tej książki. Autor, profesor uniwersytecki, wykorzystując własne doświadczenie dydaktyczne, przedstawia wiedzę oraz umiejętności przydatne nauczycielom w procesie rozwijania myślenia uczniów. Opisuje przejawy umiejętności myślenia, omawia programy jego rozwoju (nauczanie - jak myśleć), proponuje ćwiczenia i scenariusze zajęć, uzasadniając tezę o społecznych uwarunkowaniach rozwoju myślenia dzieci. Podkreśla konieczność takiego aktywizowania wiedzy zdobytej przez ucznia w szkole, aby mogła ona przydać się w codziennym życiu. Książka jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli szkół podstawowych, może też zain


Robert Fisher
Uczymy, jak się uczyć

W 41 zadaniach autor zawarł przykłady różnorodnych form pracy dydaktycznej i wychowawczej dowodzących, że nauczyciel może w sposób atrakcyjny dla ucznia "nauczyć go, jak się uczyć". Służą temu takie metody, jak: planowanie, dyskusja, umiejętność stawiania pytań, zajęcia rozwijające myślenie twórcze, zwiększające samoocenę, praca w grupach. Książka niezwykle praktyczna i zarazem ciekawa, przeznaczona szczególnie dla nauczycieli szkół podstawowych.


Thomas J. Tyrrell
Udręki zakochania

Prosty i przystępny przewodnik, który oprowadza nas po najciemniejszych zakamarkach zakochania. Pomimo swojego skomplikowania, zakochanie jest jednym z najważniejszych i najpiękniejszych stanów ludzkiego umysłu i ducha.


Windy Dryden
Ujarzmić gniew

Czy gniew może być dobry? Windy Dryden, psychoterapeuta i autor wielu publikacji z zakresu poradnictwa, przekonuje, że tak. W tej niewielkiej książeczce czyni podział między gniewem zdrowym i niezdrowym. Stara się pokazać, w jaki sposób należy kontrolować ów zły gniew – droga ku temu wiedzie poprzez zrozumienie jego mechanizmów oraz przyczyn go wywołujących. Sztywne i niewłaściwe przekonania zwykle tworzą krąg, z którego trudno się wyrwać, który jest niebezpieczny, zaburza prawidłowy osąd i blokuje dobre zamiary.Dr Dryden udowadnia jednak, że nie jest to regułą. Można, a nawet należy dokonać zmian w swoim życiu i odkryć konstruktywne strategie ujawniania gniewu, pozwalające wyrazić to


Windy Dryden
Ujarzmić lęk

Boisz się. Lęk przychodzi do ciebie w najmniej spodziewanych momentach. Zaczynasz się wtedy pocić, masz kłopoty z oddychaniem, trzęsą ci się ręce, czujesz napięcie w całym ciele, cierpisz na bezsenność. Coraz trudniej ci radzić sobie z tym destrukcyjnym uczuciem, coraz niechętniej wychodzisz z domu. Jesteś przekonany, że nie ma dla ciebie żadnej skutecznej recepty. Ale... czy na pewno? Dr Windy Dryden, psychoterapeuta i autor licznych popularnych książek, podpowiada, jak ujarzmić lęk. Jego przewodnik radzenia sobie z tym problemem pomoże ci zrozumieć przede wszystkim przyczyny twojego lęku, a także pokaże ci, jak rozpoznać i zmienić niewłaściwe przekonania i nawyki. Dzięki praktycznym wskazó


Wiktor Żłobicki
Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją

Problematyka poruszona w publikacji dotyczy ukrytego programu edukacji, czyli tego wszystkiego co zostaje przyswojone przez uczniów podczas nauki w szkole obok oficjalnego programu nauczania. W książce Autor wyjaśnia pojęcie ukrytego programu, dokonuje przeglądu dotychczasowych studiów nad tym problemem, podejmuje rozważania ma temat tego, jak rozwiązania architektoniczne mogą wpływać na efekty uczenia się, omawia treści podręczników szkolnych zawierających niespójno?ci i przekłamania. W książce poruszone są także problemy stereotypów i ukrytych przesłań w baśniach dla najmłodszych oraz zawarta jest analiza przemocy strukturalnej i symbolicznej w edukacji. Publikacja adresowana jest do naucz


Ewa Góralczyk
Umowa z klasą. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga

Jak wychowawca może sobie ułatwić porozumienie z klasą i zapewnić konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad. Jak na początku roku szkolnego zawrzeć umowę z uczniami, aby wyjaśnić wzajemne oczekiwania oraz wprowadzić system konsekwencji i nagród. Jak się przygotować do opracowania z uczniami dobrej umowy. Z jakich elementów powinna składać się dobra umowa. Jak korzystać z umowy w ciągu roku szkolnego, aby panować nad klasą, I na zakończenie: Scenariusze lekcji prowadzących do spisania dobrej umowy z klasą.


Anselm Grn, Ramona Robben
Ustalać granice- szanować granice

Anselm Grn i Ramona Robben jako doświadczeni kierownicy duchowi zauważyli, że aby nasze relacje z innymi ludźmi były udane, konieczne jest zachowanie równowagi między postawą otwartości a chronieniem siebie, między dystansem a poświęceniem. Niezbędny jest także szacunek wobec cudzej odmienności, ponieważ każdy człowiek w inny sposób ustanawia swoje granice i reaguje na zranienia. Szanowanie, a nawet pokochanie naszych granic, a także granic innych ludzi jest wręcz kluczem do udanego życia, kluczem do szczęścia. Najważniejsze jest życie świadome, odnalezienie korzeni we własnym wnętrzu i w świecie wartości. Kto nie potrafi powiedzieć „nie”, kto chce za wszelką cenę spełniać wszys


Małgorzata Święcicka
Uwaga, samokontrola, emocje. Psychologiczna analiza zachowań dzieci z zaburzeniami uwagi

Książka jest dobrze przemyślaną próbą wykorzystania wiedzy z psychologii poznawczej i nauki o układzie nerwowym do rozwiązywania problemów psychologii klinicznej. Zadanie, jakie autorka postawiła przed sobą, jest bardzo ambitne i zasługujące na uznanie.


Gladeana McMahon
Uwierz w siebie

Nie masz pojęcia, jak kiepską opinię mam na swój temat – i jak bardzo na nią nie zasłużyłem (W. S. Gilbert)Pod tymi słowami podpisać by się mogła niejedna osoba, bowiem często sami dla siebie jesteśmy najsurowszymi sędziami. Nie doceniamy własnej inteligencji, możliwości i urody. Winą za wszelkie niepowodzenia obarczamy samych siebie. Nierzadko bywa tak, że gdy ktoś nas skrzywdzi, to wydaje nam się, że na to zasłużyliśmy, że nasza nieudolność jak piorunochron ściąga wszelkie zło świata. Co gorsza, taka negatywna opinia o nas samych udziela się naszemu otoczeniu – i tak błędne koło zamyka się, pozostawiając nas smutnych i zrezygnowanych.Niniejsza publikacja stanowi profesjonalną,


Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz
Vademecum pedagoga szkolnego

Przewodnik dla pedagogów szkolnych, oparty na doświadczeniach autorów w tej roli zawodowej.Refleksje i wnioski z pracy dotyczą następujących zagadnień: pedagog w świetle prawa oświatowego; usytuowanie pedagoga w szkole (funkcje, zadania); osobowość (sztuka bycia sobą); kierunki działania (rola w procesach wychowania – profilaktyka drugo- i trzeciorzędowa, reżyserowanie wydarzeń, współtworzenie planów i programów, odpowiedzialność za uczucia, pomoc materialna); współpraca z rodzicami, nauczycielami i psychologiem; najczęstsze problemy szkolne, rodzinne i osobiste ucznia; kiedy kierować do specjalisty; techniki diagnostyczne i badawcze; dokumentacja pracy; samodoskonalenie zawodowe.W ksi


Powers John
W poszukiwaniu wewnętrznego spokoju

Opis Dlaczego ze złością ranisz ludzi, których kochasz? Co można zrobić, kiedy zadawnione urazy i cierpienia nie pozwalają przebaczyć? I jak pogodzić "ciemną stronę" własnej osobowości z pociągającą, pełną akceptacji osobą, którą naprawdę chciałbyś być?W poszukiwaniu wewnętrznego spokoju podpowiada, jak dać sobie radę z tymi problemami poprzez sztukę rozmawiania z samym sobą. Twórczy proces wewnętrznego dialogu umożliwi Ci lepsze poznanie samego siebie. Będziesz mógł zmierzyć się z szalejącymi w Tobie namiętnościami i drzemiącymi emocjami, które są źródłem konfliktu między duszą a umysłem. Możesz słuchać i rozmawiać ze swoim gniewem, lękiem, troską, ze swymi nałogami i winą, nadzieją i odw


Mieczysław ?obocki
W trosce o wychowanie w szkole

Wychowanie w polskich szkołach pozostawia wiele do życzenia. Nawet nauczyciele z wykształceniem wyższym nie radzą sobie z nim najlepiej. Jedną z przyczyn jest brak należytego przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu, a zwłaszcza niemożność wykazania się przez nich rzetelną wiedzą o wychowaniu. Nawet, gdy ją posiadają, nie są skłonni do jej weryfikowania. Towarzyszy temu zazwyczaj poczucie bezradności w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Książka ma dopomóc nauczycielom zapoznać się z pewnym minimum wiedzy o wychowaniu, niezbędnej dla usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami. Treści książki mogą dopomóc w rozumieniu tego, jak wielkie znaczenie dla usprawnienia wychowania mogą mie


Klaus V.Wopel
Warsztaty - skuteczna forma nauki

Poradnik ten prezentuje szerokie spektrum wskazówek z zakresu psychologii nauki oraz wiele praktycznych pomysłów do wykorzystania w pracy nad przygotowaniem warsztatów. Aby każdy moderator mógł wyciągnąć z niego maksymalne korzyści, znajdzie tutaj cztery ważne elementy, które służą podnoszeniu jego kwalifikacji zawodowych oraz rozwojowi umiejętności dydaktycznych.Omówienie podstawowych zasad nowoczesnej teorii nauki opartej na psychologii głębi i dynamice grupowej, wzbogaconej dzięki badaniom "neuoro-sciences" o najnowsze rezultaty badań nad mózgiem;Cenne informacje dotyczące możliwości wprowadzenia dynamicznej nauki, zgrupowane pod hasłem "Dydaktyczne konsekwencje";Wprowadzenie do teorii "s


Stefan Kunowski
Wartości w procesie wychowania

Niniejsza publikacja w dział pedagogiki wnosi wiele ważnych treści. Jest cennym źródłem informacji i obszernej wiedzy dotyczącej problematyki introcepcji wartości, tak rzadko poruszanej w literaturze naukowej. Praca profesora Kunowskiego jest bardzo ważnym dziełem i rozpowszechnianie jej należy do powinności każdego pedagoga. Pozycja składa się z sześciu rozdziałów, z których pierwszy dotyczy współczesnych prądów pedagogicznych opisujących proces wychowania. Rozdział drugi porusza problematykę filozofii wartości wyjaśniającej proces wychowania (teoria wartości Maxa Schelera, inne systemy wartości, spór o istotę wartości i kultury, znaczenie wartości w pedagogice). Trzeci rozdział skoncentrow


red. Grażyna Kmita, Teresa Kaczmarek
Wczesna interwencja - miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną

Oddajemy do Państwa rąk drugi tom Zeszytów Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, poświęcony problematyce wczesnej interwencji, a w szczególności miejscu psychologa w opiece nad dzieckiem i jego rodziną.


Barbara Winczura, pod red.
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

W prezentowanej książce dokonano przeglądu propozycji oddziaływań na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub zaburzone w rozwoju. Obszary zagadnień dotyczą poszczególnych etapów postępowania w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci. Niektórzy autorzy poruszają zagadnienia inspirujące do planowania i realizowania działań wspomagających prawidłowy rozwój dziecka, inni z kolei pokazują propozycje technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie określonych dysfunkcji w rozwoju dziecka, a także dokonują przeglądu oddziaływań terapeutycznych na małe dzieci, u których już pojawiają się nieprawidłowości. Przedstawione zagadnienia mogą stanowić inspirację do pracy z


Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo
Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia

Książka przeznaczona jest dla terapeutów, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkoli, rodziców i opiekunów dzieci zdrowych oraz dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Opisuje w sposób przystępny wszystkie sfery rozwojowe dzieci od pierwszego miesiąca do zakończenia szóstego roku życia (tj. motoryka, spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, mowa, zabawa, także rozwój społeczny). Podaje wiele przykładów ćwiczeń stymulujących dla każdego etapu rozwojowego. Dodatkowo posiada rozdział zawierający wskazówki dotyczące wczesnej nauki czytania. Autorki są terapeutkami z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy oraz z różnorodnymi zespołami chorobowymi. Dodaj s


Jirina Prekop
Wczuwanie się, czyli inteligencja serca

Inteligencja serca to interesujący "zbiór uprzytamniający" czytelnikom, jak dużo nieświadomych przewinień, wynikających ze stępionej wrażliwości na potrzeby innych popełniamy w codziennych kontaktach z drugim człowiekiem. Autorka wyraża przekonanie, że wczuwanie się jest sednem miłości. Jeśli chcemy przetrwać jako społeczeństwo, musimy na nowo ukształtować w sobie ową od zarania nam daną zdolność. Jirina Prekop ukazuje na licznych przykładach, w jak wielu dziedzinach życia napotykamy na brak zdolności wczuwania się w drugiego człowieka. Analizuje ona przyczyny, które to utrudniają, i wskazuje, jak można temu zaradzić.


Wiesław ?ukaszewski
Wielkie pytania psychologii

"Wielkie pytania psychologii" to książka, która zawiera najważniejsze pytania stawiane w psychologii naukowej i możliwie najbardziej aktualne odpowiedzi na nie. Z ogromnej liczby pytań stawianych w tej stosunkowo nowej nauce Autor wybrał kilkanaście bardzo ważnych. Większość ma długą historię. Starał się i pytania, i odpowiedzi zaprezentować w taki sposób, aby ukazać psychologię jako pole niezwykłych intelektualnych zmagań.


Urszula Sokal
Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych

Książka przedstawia więzi uczuciowe jako niezwykle istotny element życia rodzinnego, zarówno w rodzinach rozwiedzionych, jak i pełnych. Zwraca uwagę na szczególny okres rozwoju człowieka – okres relacji pomiędzy dorosłymi dziećmi i ich rodzicami.W książce przedstawione są informacje teoretyczne dotyczące problematyki rozwodów i więzi uczuciowych oraz wyniki badań własnych Autorki. Więź uczuciową analizowano w odniesieniu do myśli, uczuć, pragnień i postaw, jakie miały dorosłe córki i synowie w odniesieniu do swoich matek i ojców. Konsekwencje rozwodu wywierają istotne znaczenie dla wzajemnych relacji ojciec - córka, czy ojciec – syn, ale nie są jedynym czynnikiem, który te relacj


Mieczysław Plopa
Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań

Badanie systemów rodzinnych jest zadaniem bardzo złożonym. Bez względu na to, czy w procesie badawczym interesuje nas tylko konkretna jednostka, niezbędne jest osadzenie tych badań w kontekście szeroko rozumianego życia rodzinnego. Prezentowana publikacja ma pomóc badaczowi rodziny w poznawaniu niektórych aspektów jej funkcjonowania. Autor przedstawia nowe narzędzia badawcze, głównie pozwalające na ujmowanie problemów małżeństwa i rodziny z perspektywy małżonków.Publikacja składa się z sześciu części. W pierwszej omówiono teorie i metody badań nad rodziną, w drugiej, trzeciej i czwartej zaprezentowano kolejno Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2), Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej


Mary Jane Kehily
Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem

Praca zbiorowa, przedstawiająca starannie dobrany zbiór artykułów na temat współczesnych badań nad dzieciństwem, napisanych przez badaczy reprezentujących różne dziedziny naukowe i różne podejścia badawcze. Publikację podzielono na trzy części, stosownie do trzech dominujących obszarów, w których prowadzone są aktualne badania nad dzieciństwem (historyczny, socjokulturowy i politologiczny). Poprzedzone zostały obszernym wprowadzeniem, w którym J. M. Kehily wnikliwie omawia każdy z obszarów badawczych i zarysowuje tematykę poszczególnych artykułów. Książka może służyć jako cenny podręcznik studentom uczęszczającym zarówno na zajęcia o tematyce podejmującej zagadnienia dzieciństwa, jak i z zak


Mieczysław ?obocki
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Prezentowana publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki. Ułatwi im ona przygotowanie prac dyplomowych i magisterskich. Stanowi też dobre wyjście do rozumienia i oceniania wartości poznawczej opracowań naukowo-badawczych, z którymi można się spotkać w literaturze pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Książka może stanowić też pomoc dla doktorantów i habilitantów, którzy piszą prace z zakresu pedagogiki, jak również dla wszystkich innych osób bliżej zainteresowanych metodologicznymi problemami badań pedagogicznych.


Teresa Jaworska, Roman Leppert
Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów

Jest to znakomity podręcznik akademicki adresowany do studentów pedagogiki, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Za kryterium wyboru tekstów posłużyło Autorom określenie pedagogiki jako wiedzy o edukacji. "Wprowadzenie do pedagogiki" pojmują oni jako wprowadzenie do poznawania problematyki edukacyjnej. Wśród Autorów tekstów są: Joanna Rutkowiak, Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Jan Tarnowski, Henry A. Giroux, Ryszard ?ukaszewicz, Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Wiesław ?ukaszewski, Roman Schulz, Mirosława Nowak, Zygmunt Bauman, Tomasz Szkudlarek, Teresa Hejnicka-Bezwińska.Wybór tekstów pomyślany został jako pomoc dydaktyczna w realizacji treści takich przedmiotów jak: wpr


Robert Sternberg
Wprowadzenie do psychologii

Wybitny amerykański psycholog dokonał wyboru podstawowych zagadnień psychologicznych i przedstawił je w syntetycznej, perfekcyjnej pod względem dydaktycznym formie. W książce Czytelnik znajdzie szczegółowy opis takich tematów, jak: historia psychologii, metody badawcze, proces uczenia się, inteligencja, osobowość, emocje, pamięć, psychopatologia, psychologia zdrowia. Podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów pedagogiki, psychologii, nauczycieli oraz młodzieży zainteresowanej psychologią.


Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki
Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela

W książce: - rozwiązania organizacyjne dotyczące kształcenia, opieki i promowania uczniów zdolnych m.in. zindywidualizowanie programów kształcenia, nagradzanie i promowanie oraz formy rywalizacji; - zagadnienia awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności rola i zadania dyrektora szkoły, zasady odbywania stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego, przebieg postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz nadawanie stopni awansu zawodowego w drodze decyzji administracyjnych.


Halina Dmochowska
Współczesne modele kształcenia nauczycieli przedszkola

W książce skupiono się na aktualnych formach kształcenia nauczycieli przedszkola, jednak dla uwypuklenia problemu kształcenia nauczyciela w bardzo dużym uproszczeniu prześledzono jego wcześniejsze formy. Badania nauczycieli reprezentujących różne formy kształcenia oraz podnoszących poziom swojego wykształcenia (do studiów licencjackich bądź magisterskich) przeprowadzono w latach 1995 – 1999.Podręcznik podzielono na siedem rozdziałów, w których poruszono m.in. zagadnienia okresu dzieciństwa i jego znaczenia w rozwoju człowieka w poglądach filozofów i pedagogów, przyjrzano się współczesnemu przedszkolu będącemu elementem systemu edukacyjnego, przeanalizowano start zawodowy badanych naucz


Mirosława Nyczaj-Drąg, Michał Głażewski (red.)
Współprzestrzenie edukacjiSzkoła - Rodzina - Społeczeństwo - Kultura

Prezentowana publikacja składa się z kilkunastu artykułów, które podzielone zostały na trzy części tematyczne. Pierwsza część, zatytułowana „Współprzestrzeń szkolno-pedagogiczna” , opisuje zagadnienia kształcenia nauczycieli, konfliktu jako kompetencji rozwojowej człowieka, przeciwdziałania agresji dzieci i młodzieży w szkole oraz pedagogiki społecznej wobec wychowawczych kontekstów pracy socjalnej w środowiskach szkolnych.Druga część publikacji „Współprzestrzeń rodzinno-szkolna” porusza m.in. tematy współpracy rodziny i szkoły jako funkcji życia społecznego, współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, dial


Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska
Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, tom 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju

Dwuczęściowa publikacja „Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych” powstała dzięki spotkaniu wybitnych specjalistów: pedagogów, psychologów i nauczycieli zajmujących się problematyką zdolności. Tom I opracowania, zatytułowany „Zdolności i stymulowanie ich rozwoju”, podzielony został na trzy rozdziały zawierające teksty na temat zdolności, metod ich kształcenia oraz rozwoju. Rozdział pierwszy porusza problematykę teoretycznych i praktycznych problemów zdolności. W drugim rozdziale opisano temat rozwijania zdolności twórczych, a w trzecim – rozwój i kształcenie zdolności muzycznych. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona humanistów, ze szczególnym uwz


Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska
Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, tom 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja

Dwuczęściowa publikacja „Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych powstała dzięki spotkaniu wybitnych specjalistów: pedagogów, psychologów i nauczycieli zajmujących się problematyką zdolności. Tom II zatytułowany „Uczeń – Nauczyciel – Edukacja” zawiera artykuły napisane przez autorówz kraju i zza granicy. Tom tworzy pięć rozdziałów. W książce Czytelnik może się zapoznać m.in. z psychologicznymi i neurobiologicznymi podstawami rozwoju zdolności, rolą nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym, programami edukacyjnymi dla dzieci zdolnych. Jeden z rozdziałów poświęcony jest Gimnazjum i Liceum Akademickiemu w Toruniu – jedynej tego typu szkole w Polsce –


Stanisław Jasionek
Wychować człowiekaOsoba ludzka. Prawa człowieka. Wychowanie moralne

Książka ks. Stanisława Jasionka Wychować człowieka składa się z trzech komplementarnych odsłon, tworzących jasną, dobrze skonstruowaną i opisaną całość, podejmującą najważniejsze problemy dla życia człowieka - jako jednostki i uczestnika życia społecznego. Autor dokonuje analizy prawdy, że sam kontakt z drugim człowiekiem, klimat wytworzony w tym kontakcie, kultura zachowania itp. podlegają moralnej ocenie, a więc są przedmiotem odpowiedzialności moralnej. Świadomość, że każdy człowiek jest wolny i jako taki jest podmiotem odpowiedzialnym za swoje działanie, pozwala wyjść do niego z życzliwą propozycją wychowawczą. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków pedagogicz


Alina Wróbel
Wychowanie a manipulacja

Prezentowana książka wpisuje się w refleksję nad teoretycznymi podstawami współczesnej pedagogiki. Autorka stara się udzielić odpowiedzi na pytania o istotę wychowania, jego związek z praktyką pedagogiczną oraz jego podstawy filozoficzne i teoretyczne uzasadnienia. Podstawowym celem było wskazanie takich działań funkcjonujących w rzeczywistości wychowawczej, które są przykładem manipulacji. Pierwsza część pracy to rozważania dotyczące istoty manipulacji. Kolejna część książki zawiera opisy wybranych obszarów funkcjonowania manipulacji w przestrzeni społecznej. Są to: manipulacja jako forma nacisku, interpretacja ukrytego programu jako formy manipulacji , opis koegzystencji manipulacji i prop


opracowanie: Maria Ryś
Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla młodzieży

Skrócony opis      Wprowadzenie nowego przedmiotu 'Wychowanie do życia w rodzinie' stało się okazją, aby nad problematyką dotyczącą miłości, małżeństwa i rodziny zastanowili się ponownie specjaliści. Wieloosobowy zespół specjalistów przygotował dla rodziców, wychowawców, nauczycieli młodzieży książkę zawierającą materiały pomocnicze, które ułatwią przeprowadzanie rozmów, lekcji, spotkań. Do góryDodaj swoją recenzję


pod red. K.Ostrowskiej, M.Ryś
Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców

Skrócony opis      Niniejsza publikacja jest rozszerzoną i zmodyfikowaną wersją książki pt. Przygotowanie do życia w rodzinie. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, wychowawców, rodziców (1997).Dostarcza ona informacji, które obejmują takie zagadnienia, jak:Dorastanie do małżeństwa (godność osobowa człowieka, osiąganie dojrzałości, rozwój i integracja płciowości, znaczenie miłości w rozwoju człowieka);Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej (przygotowanie do małżeństwa i rodziny, małżeństwo i rodzina w świetle prawa, wzajemne relacje małżonków);Rodzina jako zadanie (rodzina w wymiarze jednostkowym i społecznym, podstawowe funkcje rodziny, rodzina pierwszym środ


Wolfgang Brezinka
Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowychPodręcznik akademicki

Autor, jeden z najwybitniejszych współczesnych teoretyków nauki o wychowaniu, w książce ukazuje skomplikowaną sytuację, w jakiej znalazł się świat współczesny w związku z zachodzącymi przemianami kulturowymi. Zmianom towarzyszy dezorientacja w dziedzinie wartości, będąca wyzwaniem dla działalności wychowawczej. Co robić w tej sytuacji, aby zmniejszyć negatywne skutki procesów i wykorzystać ich szanse? Odpowiedzią na to pytanie jest obecna książka - realistyczny przewodnik po życiu, wychowaniu i polityce oświatowej. Autor wskazuje w niej na braki nauki o wychowaniu i opowiada się za rehabilitacją pedagogiki praktycznej, pomocnej rodzicom, nauczycielom i pozostałym wychowawcom.


Marta Myszkowska-Litwa
Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej

W wychowaniu intelektualnym zwraca się uwagę na osobowość umysłową człowieka. Ważne są takie cechy, jak: otwartość na wiedzę, dociekliwość naukowa, dążenie do prawdy, wytrwałość, ale jednocześnie zdolność selekcji wiedzy i krytyczne oceny napływających informacji. Autorka traktuje człowieka jako jedność psychofizyczną. Wyodrębnienie sfery intelektualnej (wychowania intelektualnego) ma charakter poznawczy i służy lepszemu uzmysłowieniu pedagogom - zarówno teoretykom, jak i praktykom - możliwości oraz potrzeb w zakresie wychowania intelektualnego, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności jego realizowania w szkole.Wykorzystanie wiedzy o wychowaniu intelektualnym w praktyce edukacyjnej może s


Mieczysław ?obocki
Wychowanie moralne w zarysie

W niniejszej publikacji autor pisze o różnych aspektach oddziaływania na sferę moralną chłopców i dziewcząt. W książce omówione zostały zagadnienia charakterystyki wychowania moralnego i jego uwarunkowania, rozwoju moralnego dzieci i młodzieży, wartości, autorytetu, nauczania religii, wychowania seksualnego w aspekcie wychowania moralnego, a także czynników dezorganizujących wychowanie moralne. Książka adresowana jest do nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz studentów pedagogiki, psychologii i kierunków nauczycielskich. Pozycja ta przydatna będzie także pracownikom naukowo-dydaktycznym zainteresowanym problematyką wychowawczą i zajmującym się nauczaniem teorii wychowania w szkołach wyższy


ks. Marek Dziewiecki
Wychowanie w dobie ponowoczesności

Niniejsza publikacja jest prezentacją podstaw odpowiedzialnego wychowania w kontekście dominującego obecnie nurtu kultury, zwanego ponowoczesnością. Wskazania zawarte w tej pracy są w znacznej mierze wynikiem spotkań autora z rodzicami, nauczycielami, profilaktykami uzależnień, a także ze studentami i młodzieżą. To właśnie te spotkania wychowawcze określają język i treści prezentowane w książce adresowanej do tych dorosłych, którzy pragną być kompetentnymi wychowawcami w dobie ponowoczesności. Również w tej epoce nie sposób pomagać wychowankom w osiągnięciu dojrzałości i życiowej satysfakcji inaczej niż poprzez kształtowanie w nich człowieka, który potrafi krytycznie myśleć, mądrze kochać i


Diane Tillman
Wychowanie w duchu wartości. Poszerzanie świata (8-14 lat)

Trzecia publikacja z zestawu (4 książki) przeznaczonego dla pedagogów (nauczycieli, wychowawców) chcących pracować z dziećmi i młodzieżą w duchu wartości moralnych i wyrabiania cech oraz sprawności umożliwiających uczestniczenie w życiu społecznym - realizowania programu opracowanego przez D. Tillman i współpracowników.POSZERZANIE ŚWIATA ukierunkowuje pracę nauczyciela (pedagoga, wychowawcy) z uczniami (wychowankami) w wieku 8-14 lat. Prezentuje serię lekcji (zajęć), na których poprzez stosowne zadania i ćwiczenia - skoncentrowane na tematach: pokój, szacunek, miłość, odpowiedzialność, szczęście, współpraca, uczciwość, skromność, tolerancja, prostota, wspólnota, wolność - dzieci przyswajają


Diane Tillman, Pilar Colomina
Wychowanie w duchu wartości. Przewodnik

Pierwsza publikacja z zestawu (4 książki) przeznaczonego dla pedagogów (nauczycieli, wychowawców) chcących pracować z dziećmi i młodzieżą w duchu wartości moralnych i wyrabiania cech oraz sprawności umożliwiających uczestniczenie w życiu społecznym - programu opracowanego przez D. Tillman (psycholog wychowawczy) i współpracowników, wspieranego przez UNESCO, wprowadzanego w wielu krajach świata. Program ten to przemyślany, pomysłowo skonstruowany projekt nauczania praktycznego, którego myślą przewodnią jest promowanie szacunku dla samego siebie, krytycznego myślenia, inteligencji emocjonalnej, kreatywności. Szczegółowe programy pracy edukacyjnej (metody, techniki, treści) są dostosowane do mo


Diane Tillman
Wychowanie w duchu wartości. Wchodzenie w dorosłość

Czwarta publikacja z zestawu (4 książki) przeznaczonego dla pedagogów (nauczycieli, wychowawców) chcących pracować z dziećmi i młodzieżą w duchu wartości moralnych i wyrabiania cech oraz sprawności umożliwiających uczestniczenie w życiu społecznym - realizowania programu opracowanego przez D. Tillman i współpracowników.WCHODZENIE W DOROS?OŚĆ ukierunkowuje pracę nauczyciela (pedagoga, wychowawcy) z młodzieżą w wieku powyżej 15 lat. Prezentuje serię lekcji (zajęć), na których poprzez stosowne zadania i ćwiczenia - skoncentrowane na tematach: pokój, szacunek, miłość, odpowiedzialność, szczęście, współpraca, uczciwość, skromność, tolerancja, prostota, wspólnota, wolność – młodzież przyswaj


Diane Tillman, Diana Hsu
Wychowanie w duchu wartości. Wchodzenie w świat (3-7 lat)

Druga publikacja z zestawu (4 książki) przeznaczonego dla pedagogów (nauczycieli, wychowawców) chcących pracować z dziećmi i młodzieżą w duchu wartości moralnych i wyrabiania cech oraz sprawności umożliwiających uczestniczenie w życiu społecznym - realizowania programu opracowanego przez D. Tillman i współpracowników.WCHODZENIE W ŚWIAT ukierunkowuje pracę nauczyciela (pedagoga, wychowawcy) z dziećmi w wieku 3-7 lat. Prezentuje serię lekcji (zajęć), na których poprzez stosowne zadania i ćwiczenia - skoncentrowane na tematach: pokój, szacunek, miłość, odpowiedzialność, szczęście, współpraca, uczciwość, skromność, tolerancja, prostota, wspólnota - następuje przyswajanie wiedzy, uczenie się wspó


Cezary Stypułkowski
Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym

Książka jest pionierskim opracowaniem metod oddziaływań wychowawczo-zdrowotnych w procesie nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych na wszystkich poziomach rozwoju wychowanków. Zbiór wiadomości bezpośrednio i pośrednio związanych ze zdrowiem ułatwi każdemu nauczycielowi propagowanie treści wychowawczo-zdrowotnych w ramach obligatoryjnych przedmiotów szkolnych.


Maria Czerepaniak - Walczak, Maria Dudzikowa
Wychowanie. Tom I. Pojęcia, procesy, konteksty

Nadrzędnym celem niniejszej serii jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Czym jest wychowanie? Dzięki czemu jest tym, czym jest, i czym różni się od innych działań mających na celu wprowadzanie zmian w drugim człowieku? Czy i jak jest możliwe dzisiaj? Ku jakiemu światu wychowywać? Poprzez jakie procesy, w jakich kontekstach, z jakim skutkiem? Kim jest i jak jest potencjalny wychowanek? Kim jest/może/powinien być wychowawca i ze względu na kogo/na co? Prezentowane studia i eseje wskazują na nowe kategorie i pola, które mogą i powinny stać się przedmiotem refleksji wychowawczej wykraczającej poza tradycyjny krąg nauk o wychowaniu. W esejach poruszane są również problemy, które już znajdują s


Wolfgang Brezinka
Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki

Książka wybitnego znawcy i klasyka pedagogiki praktycznej, prof. Wolfganga Brezinki, jest dziełem z dziedziny normatywnej filozofii wychowania. Autor przedstawia w niej linie przewodnie udanego wychowania. Składają się na nie: jasno sformułowane, realistyczne, ale i akceptowane społecznie cele wychowania, religijne lub światopoglądowe przekonania oraz - będąca ideałem osobowościowym - edukacja harmonijna.Ta, prezentująca trzeźwe podejście do pedagogiki praktycznej pozycja, której istotną podstawę stanowi pragmatyzm, osadzona jest silnie w kontekście typowych fenomenów współczesnej kultury. Nie pomija ona jednak przy tym "starych" a zarazem ciągle "nowych", trudnych zagadn


Iwona Kutrzyk-Jurków
Wychowywać, ale jak? Przewodnik dla nauczyciela - wychowawcy

Młodzi ludzie oczekują od wychowawcy nie tylko przekazywania im wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, w znalezieniu swego miejsca w grupie, w szkole, w domu i w życiu. Oczekują zrozumienia, empatii, cierpliwości oraz...czasu.Czego od wychowawcy oczekują rodzice?Rodzice z kolei zakładają, że szkoła - a przede wszystkim wychowawca - będzie ich wspierać w wychowaniu dziecka. Pomoże im lepiej zrozumieć, nauczy jak radzić sobie z jego problemami, udzieli praktycznych wskazówek, jak postępować w trudnych wychowawczo sytuacjach.Czego od wychowawcy oczekuje szkoła?Spełnienia wszystkich oczekiwań uczniów i rodziców, a ponadto nawiązania bliskiej współpracy w


Jadwiga Bińczycka, Barbara Smolińska-Theiss (red.nauk.)
Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie

Prezentowana publikacja jest odbiciem XX-wiecznej refleksji o dziecku, odbiciem dziecięcych losów w stuleciu deklaracji praw dziecka, solennych zapewnień o ich przestrzeganiu. XX wiek odbierany jest jako czas pogłębiania się wiedzy o dziecku, czas odkrywania tajemnic dzieciństwa, a jednocześnie wiek dziecka maltretowanego, wiek dzieci ofiar wojny, dzieci uchodźców i wygnańców, dzieci żołnierzy walczących w grupach rebelianckich, dzieci ulicy.Niniejsza publikacja, ukazująca się na początku XXI wieku, stanowi przegląd problemów ubiegłego stulecia i jest swoistym protokołem z kontroli, z którego wynikają wskazówki na przyszłość – co trzeba zmienić, co naprawić? Dotyczy ona wyzwań, z który


Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa Domagała (pod red.)
Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja - samorealizacja - wsparcie

Każda inwestycja poczyniona w celu stymulowania skłonności do autentycznej wypowiedzi poprzez rozmaite drogi komunikacji stać się może propedeutyką otwartego i rzetelnego nastawienia do rzeczywistości i innych osób. Niniejszy tom zbiorowy stanowi próbę poszukiwania sposobów generowania twórczej ekspresji najmłodszych, przynosi też konstatacje dotyczące istoty kreatywności i dywergencyjnego potencjału kilku- i kilkunastolatków. Książka mieści w sobie szereg zróżnicowanych opracowań, jest niejako konglomeratem spojrzeń na twórczość i ekspresję dziecka.


Stephen Bowkett
Wyobraź sobie, że ...Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów

Skrócony opis     Zbiór stu ćwiczeń służących doskonaleniu nauczania, pomocnych w kształceniu kluczowych kompetencji uczniów. Nauczyciel otrzymuje gotowe narzędzie nauczania - do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów, na różnych poziomach nauczania. Każdy opis ćwiczenia zawiera również szczegółowe informacje dotyczące czasu, organizacji i wyposażenia klasy.  Skrócony spis treści:Wprowadzenie i rady praktycznePodstawowe technikiCzęść 1. Skojarzenia i sekwencjeCzęść 2. Pięcioma zmysłamiCzęść 3. Obserwacja i dedukcjaCzęść 4. Pytania, decyzje, rozwiązywanie problemówCzęść 5. Punkty widzenia i emocjeCzęść 6. Wiara w siebie i socjalizacjaCzęść 7. Snucie opowie


Lazarus Arnold
Wyobraźnia w psychoterapii

"To, co wyobrażone, łatwo staje się tym, co rzeczywiste" - taka jest myśl przewodnia książki, omawiającej techniki terapeutyczne oparte na wykorzystywaniu kreatywnej siły wyobraźni. Lazarus, znakomity terapeuta, dowodzi, iż wyobraźnia stanowi bardzo skuteczne narzędzie do pokonywania problemów natury psychicznej. Niewątpliwą zaletą książki są liczne przykłady, które ukazują sposoby rozwiązywania rozmaitych trudności, jak skrępowanie w codziennych relacjach z innymi, trema towarzysząca wystąpieniom publicznym, zawód miłosny, czyli takich, które pojawiają się w życiu każdego z nas, oraz poważnych zaburzeń psychicznych, jak: lęki, fobie, depresja czy uzależnienia


Inghard Langer, Reinhard Tausch
Wyrażać się zrozumiale

Tytuł książki nie pozostawia wątpliwości: im bardziej zrozumiale się wyrażamy, tym lepiej możemy się porozumiewać. Porozumienie z innymi dotyczy wszystkich obszarów naszego funkcjonowania. Niezrozumiały tekst w podręczniku, niezrozumiałe kazanie czy niezrozumiała instrukcja obsługi, niezrozumiały... - to koszmary, jakie mogą nas dopaść wszędzie. Ile razy ogarniała nas złość na to, że tak trudno zrozumieć tekst lub wypowiedź w sprawie, zdawałoby się, prostej.Czy można to zmienić? Autorzy, specjaliści od komunikacji międzyosobowej, przekonują, że tak. Jak tego dokonać? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w książce, która została napisana w sposób uporządkowany i przejrzysty.


Katarzyna Stemplewska- Żakowicz
Wywiad psychologiczny 1-3 (komplet)

Kontakt interpersonalny w wywiadzie diagnostycznym Technika prowadzenia wywiadu Tematyka wywiadu Obserwacja swobodna Analiza i interpretacja danych z wywiadu i obserwacji Wywiad dziennikarski a wywiad psychologiczny: porównanie Relacja diagnostyczna Specyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznym Spotkanie z osobą z innej kultury Dylematy etyczne i kontrowersje wokół pierwszego kontaktu klinicysty z pacjentem Instrumenty konwersacyjne. Rozróżnienia, klasyfikacje i badania Wywiad kliniczny z osobą chorującą na schizofrenię przed przyjęciem na oddział dzienny szpitala psychiatrycznego Wywiad z kobietą - ofiarą przemocy domowej Wywiad psychologiczny z ofiarą przemocy seksualnej Wywiad psychologi


Katarzyna Stemplewska- Żakowicz
Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze

Kontakt interpersonalny w wywiadzie diagnostycznym. Technika prowadzenia wywiadu. Tematyka wywiadu. Obserwacja swobodna. Analiza i interpretacja danych z wywiadu i obserwacji


Katarzyna Stemplewska- Żakowicz
Wywiad psychologiczny 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem

Wywiad dziennikarski a wywiad psychologiczny: porównanieRelacja diagnostycznaSpecyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznymSpotkanie z osobą z innej kulturyDylematy etyczne i kontrowersje wokół pierwszego kontaktu klinicysty z pacjentemInstrumenty konwersacyjne. Rozróżnienia, klasyfikacje i badania


Katarzyna Stemplewska- Żakowicz
Wywiad psychologiczny 3. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych

Wywiad kliniczny z osobą chorującą na schizofrenię przed przyjęciem na oddziałdzienny szpitala psychiatrycznegoWywiad z kobietą - ofiarą przemocy domowejWywiad psychologiczny z ofiarą przemocy seksualnejWywiad psychologiczny na potrzeby wspierania rozwoju osobowościZastosowanie wywiadu w zarządzaniu zasobami ludzkimi


Robert B. Cialdini
Wywieranie wpływu na ludzi (płyta CD)

Książka, która czyta się sama. Zdobywasz wiedzę, oszczędzając czasprowadząc samochódlecąc samolotemjadąc na rowerzena spacerze, na plaży, w wannie ...Robert Cialdini w swej bestsellerowej pracy udziela jasnych i przekonujących odpowiedzi na pytania:Jak nakłonić drugiego człowieka do zmiany sposobu postępowania?Jak zachęcić do podjęcia lub zmiany decyzji?Jak dokonać tego, by zmiany takiej zapragnął?Jak obronić się przed wpływem innych na nasze decyzje?Jak uniknąć sytuacji, w których dopiero po czasie orientujemy się, że oto ktoś (znowu) naciągnął nas na coś, na co wcale nie mamy ochoty?Do tych rewelacyjnych odkryć prof. Cialdini doszedł nie tylko poprzez typową pracę badawczą, ale zatrudniają


Robert B. Cialdini
Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

Książka skierowana jest do osób, które zawodowo zajmują się wpływem na innych: do dziennikarzy, psychologów, kierowników i negocjatorów, specjalistów od reklamy i marketingu, prawników i ekonomistów, nauczycieli i wychowawców. Publikacja ta udziela odpowiedzi na pytania:- Jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania? - Zachęcić do podjęcia lub zmiany decyzji? - Jak dokonać tego, by zmiany takiej zapragnął i na wiele innych.


Robert B. Cialdini
Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

Książka skierowana jest do osób, które zawodowo zajmują się wpływaniem na innych: do dziennikarzy i psychologów, kierowników i negocjatorów, specjalistów od reklamy i marketingu, prawników i ekonomistów, nauczycieli i wychowawców. Służyć może wiedzą i pomocą zarówno tym, którzy chcą wpływać na innych, jak i tym, którzy pragną się obronić przed niepożądanym wpływem. Jest to więc książka dla każdego z nas.


Kim Barnes
Wywieranie wpływu. Ćwiczenia

Jest wiele spraw w życiu, na które chcemy mieć wpływ. Zależy nam na dobrych relacjach z ludźmi, osiąganiu wyników w pracy, tworzeniu dobrych związków - słowem, na sukcesie w życiu zawodowym i osobistym. Sztuki świadomego wywierania wpływu na ludzi można się nauczyć. Autorka książki proponuje nam proste ćwiczenia, dzięki którym będziemy umieli wprowadzić w życie zasady skutecznego oddziaływania na innych i zrealizować własne potrzeby.


Mark Leary
Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

Człowiek inaczej zachowuje się wówczas, gdy nikt go nie obserwuje, a inaczej, gdy świadkami jego zachowań są inni ludzie. Choć twierdzenie to wydaje się oczywiste, stosunkowo długo psychologia nie interesowała się tym, dlaczego właściwie taka różnica występuje, jakie czynniki ją potęgują i jakie są jej konsekwencje. Książka Marka Learyego poświęcona jest tym właśnie zagadnieniom. Autor, znany psycholog społeczny i jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie autoprezentacji, w systematyczny sposób omawia problematykę związaną z wywieraniem wrażenia na innych. Czyni to w sposób nadzwyczaj kompetentny, a zarazem przystępny, toteż po tę publikację sięgną nie tylko psychologowie.


Mark Leary
Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji

Człowiek inaczej zachowuje się wówczas, gdy nikt go nie obserwuje, a inaczej, gdy świadkami jego zachowań są inni ludzie. Choć twierdzenie to wydaje się oczywiste, stosunkowo długo psychologia nie interesowała się tym, dlaczego właściwie taka różnica występuje, jakie czynniki ją potęgują i jakie są jej konsekwencje. Książka Marka Leary’ego poświęcona jest tym właśnie zagadnieniom. Autor – znany psycholog społeczny i jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie autoprezentacji – w systematyczny sposób omawia problematykę związaną z wywieraniem wrażenia na innych. Czyni to w sposób nadzwyczaj kompetentny, a zarazem przystępny, toteż po tę publikację sięgną nie tylko psyc


Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski
Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki

Książka niezbędna dla studentów kierunków pedagogicznych, dokształcających się nauczycieli, pracowników nauki.Akceptowane przez T. Szkudlarka funkcje i wartości pedagogiki krytycznej skupiają się w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze ukazuje ona ukryte wymiary procesów edukacyjnych: przemoc, promowanie uległej bezmyślności, tłumienie indywidualności i niezależności. Jej druga funkcja, będąca konsekwencją tej pierwszej to prowokacyjne kwestionowanie podstaw teoretyczności pedagogiki, stawianie pytań o jej istotę, postawy filozoficzne, związek z praktyką edukacji.


Elżbieta Maria Minczakiewicz
Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach

Książka stanowi swoiste studium zabawy. Studium to pozwoliło spojrzeć Autorce na dwie zasadnicze drogi rozwoju spontanicznej dziecięcej zabawy i samego bawienia się. Jedna z nich to droga naturalnego rozwoju zabawy, o szerokim spektrum poznania i realizowania się, dająca dziecku nieograniczone wręcz możliwości przeżyć wynikających z działania. Druga z nich, to ta, która często bywa kręta i wyboista, najeżona trudnościami ograniczeniami różnej natury, wynikającymi często z choroby, wad i deficytów rozwoju dziecka, a mimo to prowadzi do celu. Publikacja adresowana jest do rodziców oraz nauczycieli i opiekunów (opiekunek) pracujących z małymi dziećmi. Adresatami są także pedagodzy specjalni ora


Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska
Zabawa w zabijanie

Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Dzieci bawią się w zabijanie. Setki scen przemocy ogladanych w telewizji i setki morderstw dokonywanych w grach komputerowych. Czy to dobra zabawa? Autorki stawiają pytanie o oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Oddziaływanie telewizji na psychikę dzieci jest przedmiotem licznych konferencji, wypowiedzi specjalistów i publikacji prasowych. Pewne, choć niewystarczające, próby działania podejmuje w tej sprawie także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jednocześnie problem oddziaływania gier komputerowych jest w Polsce jeszcze prawie nieznany, a ich treść, rozpowszechnianie, reklamowanie i tym podo


Jacek Kurzępa
Młodzież pogranicza - świnki czyli o prostytucji nieletnich

Przedmiotem książki jest zjawisko prostytuowania się nieletnich dziewcząt i chłopców. W obiegowym slangu o młodych dziewczętach inicjujących w procederze prostytucji mówi się, używając określenia „świnki”. Dotyczy to przede wszystkim rejonu pogranicza zachodniego, natomiast czasami zamiennie używa się określeń „lolitki”, „mewki”, „towar”. Zjawisko jako takie nie jest nowe, wszak o prostytucji mówi się, że jest najstarszym zawodem świata. Książka przedstawia kilkuletni dorobek badawczy Autora, który dotarł do rozmaitych środowisk i stosując wielorakie metody badawcze próbował dokonać nie tylko ilościowy pomiar zjawiska, ale także starał się ukaz


Władysław Puślecki
Model pedagogicznej pracy naukowej

W pozycji tej w sposób ustruktualizowany pokazano co należy przedsięwziąć w toku czynności związanych z określonymi badaniami pedagogicznymi, by sprawnie i skutecznie osiągnąć zamierzomy cel. Posługiwanie się tym opracowaniem wymaga solidnych podstaw teoretycznych z zakresu metodologii badań pedagogicznych, logiki oraz statystyki. Jego adresatami są głównie studenci stacjonarni i zaoczi oraz doktoranci wyższych uczelni przygotowujący prace magisterskie i doktorskie z pedagogiki.


pod red. Mirosławy Partyki
Modele opieki nad dzieckiem zdolnym

Książka ta jest zbiorem cennych informacji o aktualnym stanie opieki nad dziećmi zdolnymi w Polsce. Zawarto w niej teksty wystąpień wybitnych uczonych oraz twórczych praktyków, prezentowane na I i II Ogólnopolskim Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi. Organizatorem obu spotkań było Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Publikacja daje Czytelnikowi możliwość: Zdobycia najnowszej wiedzy psychologicznej z zakresu pracy z dzieckiem zdolnym. Uzyskania informacji o placówkach wspierających lub tworzących lobby dziecka zdolnego. Zapoznania sią z programami, metodami i formami pracy z dziećmi zdolnymi. Poznania eksperymentów


Nessia Laniado
Moje dziecko jest towarzyskie

Niniejsza książka, bogata w informacje i przykłady, podpowiada, jak pomóc dziecku dostosować się do ciągle zmieniającego się świata, jak nauczyć oceniać własny, indywidualny sposób bycia, a także jak odnaleźć własne miejsce w rodzinie oraz w grupie rówieśniczej. Odpowiada m.in. na pytania: - Czy można nauczyć dziecko szacunku dla siebie i dla innych, nie niszcząc jego spontaniczności? - Czy można przekazać dziecku umiejętność panowania nad sobą, tak by nie raniło bliźnich? - Jak pokazać sposoby zachowania właściwe dla danej chwili? - Jak nauczyć dziecko zawierania i podtrzymywania przyjaźni? Nessia Laniado studiowała filozofię i psychologię, jest dziennikarką. Była dyrektorem „Donna e


Grażyna Uhman
Motywowanie uczniów w praktyce

Celem publikacji jest przekazanie nauczycielom, że realizacja każdego działu, tematu z danego programu powinna wiązać się z budowaniem motywacji uczniów, a obok celów poznawczych i/lub psychomotorycznych powinny być stawiane cele sfery motywacyjnej. Autorka uzasadnia potrzebę stawiania celów motywacyjnych - podaje przykłady różnych przedmiotów i tematów na poziomie planowania wynikowego i metodycznego, a także przykłady realizacji celów motywacyjnych w powiązaniu z celami przedmiotowymi oraz sposoby wzbogacania zadań poznawczych elementami motywowania.


Emilia Martynowicz (pod red.)
Motywy, cele, wartości. Przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków

Prezentowany tom składa się z 14 artykułów stanowiących rezultat badań pracowników Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego z ostatnich dwóch lat. Książka składa się z trzech części. Pierwsza część, zatytułowana Motywy i wartości zawiera prace z różnych dziedzin psychologii (psychologia osobowości, psychologia społeczna, psychologia konsumenta oraz organizacji) podejmujące problematykę motywów ludzkiego działania, celów życiowych, światopoglądu, postaw i systemów wartości. Druga część - Rodzina i problemy wychowawcze – jest zaadresowana szczególnie do tych Czytelników, których interesuje rodzina, jej wpływ na młode pokolenie i różnorodnie pojętą problematyką wychowawczą, obejmują


Allan Pease
Mowa ciała

Czy mój rozmówca jest szczery, czy kłamie? Jak jest do mnie nastawiony – wrogo, czy przyjaźnie? Czy rzeczywiście interesuje go to, co do niego mówię? Te i wiele innych podobnych pytań towarzyszy nam przy każdym niemal spotkaniu z innymi ludźmi. Właściwa odpowiedź na nie może być bardzo ważna, bowiem mogą od niej zależeć jakieś istotne ustalenia, zawarcie korzystnych kontraktów lub po prostu nawiązanie interesującej znajomości. Najlepszym źródłem zdobywania wiedzy o intencjach, nastawieniu i emocjach naszych rozmówców będzie jednak to, co widzimy, a nie to, co słyszymy. Niemal 80% informacji o innych ludziach zdobywamy bowiem z ich zachowań i gestów.Książka Allana Pease’a jest zna


Mary Hartley
Mowa ciała w pracy

Czy zdajesz sobie sprawę, jak ogromny wpływ ma mowa ciała na codzienne sytuacje w pracy? Czy zastanawiasz się, co mówią twoje gesty i wygląd zewnętrzny, zanim wypowiesz pierwsze słowo? Czy jesteś w stanie odczytywać sygnały, które przesyłają inni ludzie poprzez język ciała? Rozumienie języka ciała poprawi każdy aspekt komunikacji między ludźmi w stosunkach pracy oraz wpłynie na osiąganie lepszych wyników. Mary Hartley, autorka m.in. książki "Dobry stres. Przewodnik"(Jedność, 2002) posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i warsztatów dotyczących osobistego rozwoju. W swoich publikacjach kieruje się zdrowym rozsądkiem, przytacza anegdoty i przykłady z życia. Tak też jest w ksią


Karlheinz Moosig
Można się kłócić - ale tylko fair

Tłumienie w sobie złości jest niezdrowe i zwykle gorzej się kończy niż wybuch agresji. Dobra i konstruktywna kłótnia to sztuka, której każdy może się nauczyć. Książka zawiera wiele przykładów reguł dobrych kłótni, rytuałów i ćwiczeń, za pomocą których autor wprowadza nas w tajniki "właściwego sposobu kłócenia się". Bowiem dobrze przeprowadzona kłótnia to taka, która nie dzieli ludzi, ale właśnie łączy.


Katarzyna Bocheńska
Mówię do ciebie, Człowieku

Poradnik dla młodzieży, przydatny w edukacji szkolnej - poświęcony zdobywaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej.Autorka wprowadza czytelnika w świat komunikacji, ciekawie odnosząc teorię do życia codziennego, budząc zainteresowanie, stosując zabiegi dydaktyczne. Wędrówka zaczyna się od wyjaśnienia samego procesu komunikacji - ukazania rozmaitości form języka, symboliki, a także barier utrudniających skuteczne porozumiewanie się. Stopniowo czytelnik jest wdrażany do działania praktycznego. Poznaje zasady prowadzenia rozmowy, przygotowania wypowiedzi pisemnych, takich jak podanie, życiorys, ogłoszenie, zaproszenie, zgłębia komunikaty niewerbalne. Ale przede wszystkim uczy się


Joseph LeDoux
Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego

"Badania LeDoux stanowi jedno z najbardziej doniosłych odkryć ostatniej dekady dotyczących natury emocji. To pierwsza praca ukazująca drogi nerwowe uczuć omijające korę mózgową, co w istocie wyjaśnia, dlaczego emocje czasem biorą górę nad rozsądkiem." Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna. Co takiego dzieje się w naszym mózgu, że czujemy strach, miłość, złość, radość? Czy kontrolujemy nasze emocje, a może one kontrolują nas? Czy zwierzęta mają emocje? W jaki sposób doznane we wczesnym dzieciństwie urazy wpływają na nasze późniejsze zachowanie, nawet jeśli zostały wyparte z naszej świadomej pamięci? W Mózgu emocjonalnym Joseph LeDoux ukazuje genezę ludzkich emocji i dowodzi, że wiele z ni


Jolanta Sokołowska
Na przekór losowi. Tworzenie rodziny przez osoby osierocone

Prezentowana pozycja jest pierwsza książką ujmującą w sposób całościowy problematykę przygotowania dorosłych wychowanków domu dziecka do życia w zakresie umiejętności organizacji życia domowego, przygotowania do pełnienia ról małżeńskich oraz przyjmowanych postaw rodzicielskich. Analizy przeprowadzone przez Autorkę mogą być przydatne w refleksji nad rolą i miejscem domu dziecka w zreformowanym systemie opieki nad dzieckiem oraz nad tym, czy przyjęte założenia i zmiany legislacyjne są właściwe. W książce omówiono istotę, zakres i cel przygotowania do życia w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących organizacji życia domowego, przygotowania do pełnienia ról małżeńskich oraz


Jarosław Jagieła
Narcystyczna szkołaO psychologicznej rzeczywistości szkoły

O psychologicznej rzeczywistości szkoły Nie sposób przedstawić bogactwa zdarzeń i myśli, postaw i uczuć, pragnień i działań, jakie można dostrzec w rzeczywistości szkolnej. Książka Jarosława Jagieły stanowi zbiór zagadnień, które są najważniejsze w szkole, a dotyczą relacji zachodzących między uczniem i nauczycielem. Szkoła, o jaką upomina się autor, winna być przede wszystkim miejscem urzeczywistniania wartości w procesie wychowania. SPIS TREŚCI: Gry psychologiczne w szkole Uczniowska pasywność Samotność ucznia Uczeń jedynak Autentyczność uczniowskiego sukcesu Narcystyczna szkoła Trudny uczeń Rozważne zaangażowanie nauczyciela Skrzywdzone dzieci naszej psychiki Komputer w szkole


Lew S. Wygotski
Narzędzie i znak w rozwoju dziecka

Jedna z najbardziej znaczących publikacji Lwa Wygotskiego. Autor przedstawia w niej główne założenia swojej teorii. Omawia rolę i znaczenie środków (narzędzi) i znaków (zwłaszcza mowy) w rozwoju wyższych czynności psychicznych. Nie ogranicza się tylko do analizy teoretycznej, ale prezentuje także swoje badania eksperymentalne, które w przekonujący sposób pokazują, jak kształtują się procesy psychiczne dziecka, jaką rolę spełniają znaki oraz jak tworzą się układy funkcjonalne, które umożliwiają człowiekowi reagowanie na złożone oddziaływanie otoczenia. "Popularność koncepcji L. S. Wygotskiego nieprawdopodobnie wzrasta. Stała się ona źródłem kolejnych niezmiernie interesujących inspiracji


Erich Petlak, Juraj Komora
Nauczanie w pytaniach i odpowiedziach

Autorami tej pozycji są dwaj naukowcy pedagodzy. Obaj są wykładowcami na wyższych uczelniach i prowadzą zajęcia dla studentów oraz nauczycieli uzupełniających kwalifikacje. Jak piszą we wstępie, powstanie tej książki jest w połowie zasługą studentów i nauczycieli, którzy zadając pytania, zmusili autorów do poszukiwania odpowiedzi. Struktura pracy jest tak pomyślana, że książka staje się wademekum w przejrzystej formie przedstawiającym najważniejsze zagadnienia nauczania. Wykorzystującformę pytań i odpowiedzi, wyjaśnia wielenajistotniejszych zagadnień pedagogicznych. Książka jest wprawdzie tłumaczeniem ze słowackiego, ale poruszone na jej kartach problemy są bliskie również polskim nauczyci


Christopher Cindy J.
Nauczyciel - Rodzic. Skuteczne porozumiewanie się

Wiele osób, które wybrały zawód nauczyciela, uczy się na studiach, jak pracować z dziećmi. Mało kto mówi im, jak współpracować z rodzicami tych dzieci. Książka ta odpowiada na wiele istotnych pytań: jak można zainteresować rodzica tym, co dzieje się w szkole? Jak w profesjonalny sposób informować o ocenach ucznia? Jak rozwiązać problemy pojawiające się w kontaktach nauczyciel - rodzic? Jak wreszcie przeprowadzić wywiadówkę i opowiedzieć rodzicom o słabych i mocnych stonach ich pociechy? Opisane przez autorkę sposoby zostały sprawdzone w wielu szkołach i na pewno okażą się przydatne zarówno studentom przygotowującym się do pracy nauczyciela, jak i doświadczonym nauczyielom oraz pracownikom ad


Agnieszka Rosiak, Monika Kostera
Nauczyciel akademicki

Wizerunek wykładowcyPrzygotowanie do zajęćIntegracja studentówSatysfakcja z pracyKażdy wykładowca szuka najlepszego sposobu poprowadzenia zajęć. Studenckie grupy są liczne, często niechętne do współpracy, czasem nie wiadomo, w jaki sposób przekazać materiał, aby był atrakcyjny dla słuchaczy. Co robić, by zmienić tę sytuację? Niniejsza książka podpowiada, jak poprowadzić zajęcia dydaktyczne, by: nawiązać dobrą współpracę z grupą, umiejętnie przekazać wiedzę, mieć satysfakcję ze wspólnych osiągnięć.


Magda Karkowska
Nauczyciel i uczeń. Interakcje a wartości w klasie szkolnejAnaliza etnograficzna

Książka podejmuje aktualną z pedagogicznego punktu widzenia tematykę odnoszącą się do reguł rządzących rzeczywistością szkoły rozumianej nie tylko jako środowisko wychowawcze, ale i system społeczno-kulturowy. Celem pracy było ustalenie wpływu interakcji i wartości w ich obrębie zawartych na kształtowanie się samoświadomości uczniów liceum, procesu nabywania wyobrażeń o świecie społecznym i tworzenia jego reprezentacji w umysłach uczniów. Ze strony praktycznej założono usprawnienie procesu komunikacji między uczniami i nauczycielami poprzez znoszenie blokad oraz ustalanie znaczeń rozbieżności w rozumieniu przekazów interakcyjnych. Książka składa się z dwóch części. Część teoretyczna opisuje


Klaus Schaefer
Nauczyciel w szkole

Awans i dokształcanie Organizacja w szkole i w domu Prace administracyjne Przygotowanie do lekcji Satysfakcja z pracyWspółczesna szkoła nie jest przyjazna nauczycielowi. Małe zarobki, zagrożenie ze strony agresywnych uczniów, przeciążenie… Wszystkie te czynniki sprawiają, że nie lubimy swojej pracy i odbieramy ją jako frustrującą i mało efektywną. Autor książki wskazuje na trzy sfery życia szkolnego – współpracę z uczniami, rodzicami i własnymi kolegami – które kształtują nasze zawodowe i osobiste funkcjonowanie. Pisze, jak usprawnić każdą z nich, wprowadzając zasady racjonalnego gospodarowania czasem, organizując dobrą lekcję czy ucząc się, jak korzystnie zaprezentować się


Ewa Kobyłecka
Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych

W prezentowanej publikacji Autorka odwołuje się do filozoficznych podstaw współczesnych zadań edukacyjnych. Oryginalność książki polega na holistycznym rozumieniu pedagogiki jako nauki. Publikacja ma interdyscyplinarny charakter. Jej celem jest ukazanie relacji między wiedza pedagogiczną nauczyciela a szeroko pojętą współczesnością reprezentowaną przez naukę, kulturę i filozofię. Oprócz rozważań teoretycznych książka zawiera projekty rozważań metodycznych, co jest dodatkowym walorem książki. Publikacja adresowana jest do nauczycieli oraz studentów. Może być przydatna pedagogom – praktykom pracującym w szkole oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Christopher Day
Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy

Nauczanie to zajęcie dla odważnych, wymagające energii, poświęcenia i determinacji. Podstawą dobrego nauczania jest pasja, objawiająca się między innymi poświęceniem i entuzjazmem, z jakimi nauczyciel traktuje swoich uczniów oraz nauczany przez siebie przedmiot. Nauczyciele pracujący z pasją kierują się raczej nadzieją niż optymizmem. To pracowici i praktyczni ludzie, którzy znają swój zawód i lubią swoich podopiecznych. Drzemią w nich niezgłębione pokłady intelektualnej i emocjonalnej energii, dzięki którym nigdy nie przestają się uczyć.Chrisopher Day uświadamia Czytelnikowi, jak wielką rolę w życiu nauczyciela odgrywa pasja oraz jakim zagrożeniem jest jej brak. Podkreśla, że nauczanie znac


Jacek Pyżalski
Nauczyciele - uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie

Problem dyscypliny w szkole jest często przedmiotem gorących dyskusji na różnych płaszczyznach: od płaszczyzny politycznej, poprzez regionalną – lokalnego zarządzania oświatą – aż do poziomu pokoju nauczycielskiego, rozmów ludzi w tramwaju czy internautów na forum internetowym. Rozmowom tym towarzyszy zwykle sporo emocji i konfliktów. W książce Autor stara się przedstawić wiedzę na temat dyscypliny, opartą na wynikach badań – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Badania dotyczą problematyki dyscypliny ujmowanej z punktu widzenia nauczycieli i uczniów. Autor od kilku lat zajmuje się poszukiwaniem i testowaniem konkretnych rozwiązań dotyczących radzenia sobie z łamaniem dys


Ewa Góralczyk
Nauczycielem być. Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą

Co nauczyciel-wychowawca powinien wiedzieć o sobie, swoich uczniach i wzajemnym oddziaływaniu na siebie obu stron, aby umieć poradzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i trudnymi sytuacjami w klasie. Zawiera scenariusze przykładowych, często spotykanych trudnych zachowań uczniów, rozmaitych zachowań-reakcji nauczycieli, wraz z opisem dalszych konsekwencji tychże reakcji nauczyciela.


Krystyna Bieluga
Nauczycielskie rozpoznanie cech inteligencji i myślenia twórczego

Głównym celem niniejszej publikacji jest naświetlenie problematyki zdolności intelektualnych i twórczych, udzielenie pomocy w konstruowaniu narzędzi do ich analizy i oceny oraz zarysowanie sposobów stymulowania - w procesie kształcenia i wychowania - poszczególnych cech inteligencji i myślenia twórczego. Książka skierowana jest do studentów przygotowujących się do pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczycieli wszystkich przedmiotów i szczebli nauczania, wychowawców, którzy organizują dla dzieci i młodzieży różnorodne zajęcia, kadry kierowniczej edukacji, rodziców pragnących stworzyć swoim dzieciom szansę rozwoju ich zdolności oraz osób, które szukają sposobów kierowania swoim własnym rozwojem.


Marian Giermakowski
Nauczyć uczenia się

W perspektywie uczenia się przez całe życie problem nauczenia przez szkołę umiejętności samodzielnego uczenia się naszych uczniów i teraz, i w przeszłości - nabiera szczególnego znaczenia. Autor pomaga nam zgłębić tajniki warsztatowe nowoczesnego nauczania. Posługując się przykłądami prowadzi nas przez zawiłości trudnej sztuki uczenia się oraz tworzenia programów autorskich. To się powinno mieć i umieć.


Józef Kuźma
Nauka o szkoleStudium monograficzne. Zarys koncepcji

Prezentowana książka obejmuje zarys koncepcji scholiologii, czyli nauki o szkole. Studium składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje koncepcje scholiologii na tle historii szkoły i szkolnictwa oraz współczesnych teorii i zmian edukacyjnych w systemie szkolnym. W drugiej części - na podstawie dostępnych źródeł i tekstów – przeprowadzono syntetyczną analizę wzajemnych relacji między scholiologiią a podstawowymi dyscyplinami naukowymi związanymi ze szkołą i szkolnictwem. Ukazano istotną rolę takich dziedzin nauki, jak filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika łącznie z dydaktyką i innymi subdyscyplinami (w tym mediami), nauką o organizacji, zarządzaniu i ekonomice edukacji oraz pr


Krzysztof Jodzio (red. nauk.)
Neuronalny świat umysłu

W książce rozwinięto temat szeroko pojętej relacji między mózgiem a aktywnością umysłową w stanie normy oraz patologii wywołanej rozmaitymi chorobami neurologicznymi. Publikacja niniejszej książki była podyktowana chęcią zabrania głosu w dyskusji pogłębiania rozważań o neurobiologicznym wymiarze ludzkiego poznania i emocji, a tym samym wyjścia poza ramy refleksji teoretycznej zarezerwowanej tylko dla jednej dziedziny, np. psychologii ogólnej.Rozdziały pracy zostały ułożone według pokrewieństwa tematycznego. Dwa pierwsze opracowania zawierają analizę stanu badań i ogólnych teorii wyjaśniających mózgowy przebieg procesów psychicznych. Trzy kolejne omawiają problemy diagnostyczne w niektórych z


Aneta R. Borkowska (pod red.), ?ucja Domańska (pod red.)
Neuropsychologia kliniczna dziecka

Prezentowana książka omawia ważne zagadnienia neuropsychologii klinicznej związane ze stale powiększającą się grupą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zespół specjalistów i badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podejmuje takie problemy, jak: neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, specyficzne zaburzenia językowe u dzieci, specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, w opanowywaniu czytania i pisania, ADHD zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami mózgu. Zasadniczą zaletą książki są zagadnienia neuropsychologii wieku rozwojowego, niedos


David Heyne, Stephanie Rollings
Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje

Książka jest poradnikiem wyjaśniającym problem absencji szkolnej spowodowanej różnego rodzaju fobiami, niepowodzeniami, stresem oraz trudnymi sytuacjami w domu i w życiu młodego człowieka. Autorzy opracowali strategie interwencji i terapii wagarującej młodzieży oraz program grupy wsparcia dla zaniepokojonych rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom pokonać ten problem. Prezentują praktyczne testy służące zbadaniu odczuć dziecka w stosunku do szkoły, jego relacji z nauczycielami i rówieśnikami. Pokazują, że za problem odpowiada wiele czynników, z którymi można sobie poradzić, umiejętnie podchodząc do dziecka i zmieniając jego nastawienie. Książka ta jest więc przydatna w pracy każdego wycho


David Heyne, Stephanie Rollings
Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje?

Książka jest poradnikiem wyjaśniającym problem absencji szkolnej spowodowanej różnego rodzaju fobiami, niepowodzeniami, stresem oraz trudnymi sytuacjami w domu i w życiu młodego człowieka. Autorzy książki opracowali strategie interwencji i terapii wagarującej młodzieży oraz program grupy wsparcia dla zaniepokojonych rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom pokonać ten problem. Każdy nauczyciel powinnien wiedzieć jak prawidłowo zareagować w przypadku systematycznego opuszczania obowiązkowych zajęć przez jego wychowanków. Autorzy podpowiadają, jak zbadać lęki u dzieci, podsuwają gotowe scenariusze skutecznego postępowania. Radzą, co mówić i robić, by zażegnać ten problem, dodać wagarowiczow


Bruce Eimer, Moshe S. Torem
Niepewność jutra. 10 sposobów, jak pokonać lęk przed zmieniającym się światem

Żyjemy w świecie cechującym się niepewnością. Od niepamiętnych czasów toczyły się wojny i zdarzały różne katastrofy, nigdy jednak nie odbywało się to na tak wielką skalę. Ten brak poczucia pewności wobec przyszłościswojej i najbliższych może prowadzić do frustracji, chorób psychofizycznych, a nawet depresji i całkowitego załamania. Autorzy zdając sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa, podejmują próbę przywrócenia ludziom wiary we własne siły. Przedstawiają nieskomplikowane techniki i metody, których systematyczne praktykowanie zapewni nam dobresamopoczucie.


Valerio Albisetti
O miłości

Czy warto wychodzić za mąż, żenić się, zakładać rodzinę? Potoczna obserwacja nasuwa odpowiedź, że raczej nie warto. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na życie samotne, z krótkimi romansowymi epizodami. Takie życie wydaje się być bezpieczniejsze, łatwiejsze, dogodniejsze...Najważniejszą wartością małżeństwa jest trwanie, tak jak największą wartością życia jest po prostu istnienie. Nie tylko udane małżeństwo jest tajemnicą, nieudane także jest tajemnicą. Warto tę tajemnicę badać, przyglądać się jej. Może to jest droga do poznania tajemnicy życia?


Stefan Mieszalski
O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej

Skrócony spis treści: Wstęp   Rozdział 1. O niektórych edukacyjnych uproszczeniach, sprzecznościach i dylematach   Rozdział 2. O przymusie w szkole krótko   Rozdział 3. Przeciw przymusowi w szkole   Rozdział 4. Co uzasadnia przymus w szkole   Rozdział 5. Pierwszy podstawowy problem: przymus w szkole a warunki uczenia się   Rozdział 6. Drugi podstawowy problem: przymus w szkole a warunki pracy nauczyciela   Rozdział 7. O dyscyplinie w klasie szkolnej   Rozdział 8. O kierowaniu klasą szkolną Zamiast zakończenia - O trzech postawach nauczycieli wobec uczniów Bibliografia Do góry


Barbara Hajduk
O rodzajach pomocy

Celem prezentowanej publikacji jest uporządkowanie wiedzy o pożądanym, niezbędnym udziale człowieka w życiu innych ludzi. Wyraźnie określeni są adresaci tej książki, którymi są głównie studenci pedagogiki, socjologii oraz kierunków nauczycielskich, a także pracownicy instytucji pomocy i nauczyciele akademiccy. Książka zachęca do poznania różnych definicji człowieka dobrego, wyznaczników zachowań pomocnych oraz zapoznania się z propozycją podziału instytucji opieki i pomocy, jak również próbą wskazania kryteriów ich podziału.


Wanda Lemańska
O sile emocji pozytywnych. Zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży

Książka o emocjach pozytywnych, ich sile i możliwościach. Autorka zwraca szczególną uwagę na okres dorastania i młodej dorosłości. Pokazuje, jaki wpływ może mieć wychowawca/nauczyciel na tworzenie u podopiecznych pożądanych kompetencji emocjonalnych. Przedstawia wiedzę na ten temat z zakresu pedagogiki, psychologii i najnowszych osiągnięć neurobiologii. Opiera się też na własnych badaniach prowadzonych przez ostatnie trzy lata wśród młodzieży gimnazjalnej. Wyniki zaskoczyły skalą zagrożenia depresją – polska młodzież wkracza w dorosłe życie bez podstawowych umiejętności emocjonalnych. Im wcześniej zaczniemy edukację dzieci i młodzieży w tym zakresie, tym większe są szanse na ich przysz


Izabella Maria ?ukasik
O stresie inaczej-wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej

Głównym celem publikacji jest spojrzenie na problem stresu z pozycji neurobiologii, psychologii zdrowia oraz pedagogiki. Książka stanowi kompendium wiedzy z procesów neurobiologicznych zaangażowanych w reakcję na stres. Autorka odwołuje się do wielu badań z różnych dziedzin (szczególnie psychologii zdrowia) wskazujących na sposoby wzmacniania psychicznej kondycji człowieka (nawiązanie do najważniejszych faz rozwoju). Oprócz teorii w książce zaprezentowano przykładowy zestaw ćwiczeń do wykorzystania z dziećmi w zabawie, a poprzez myślenie twórcze zmuszające do szukania rozwiązań w bardzo trudnych sytuacjach. Na przykładzie przeprowadzonych zajęć ze studentami Autorka omawia również sposób pro


M. Karwowska - Struczyk, W. Hajnicz
Obserwacja w poznawaniu dziecka

Publikacja koncentruje się na różnych aspektach funkcjonowania i aktywności dziecka w wieku przedszkolnym - na jego kontaktach z otoczeniem, na procesie myślenia, rozwoju mowy i ekspresji emocji. Różnorodne techniki obserwacji proponowane przez autorki pozwalają wychowawcy przedszkolnemu odpowiedzieć na pytania: jakie jest dziecko, czy rozwija się prawidłowo, jak postępować, by ten rozwój wspomagać. Książka pomoże również diagnozować i rozwiązywać konflikty.


Bożena Janiszewska
Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań

OCENA DOJRZA?OŚCI SZKOLNEJArkusz oceny dojrzałościMetody badań dojrzałościPomoce do badańPrezentowana pozycja może być pomocą zarówno w ocenie dojrzałości szkolnej, jak i w wyrównywaniu startu szkolnego dzieci.Składa się ona z trzech podstawowych części:W części I - omówiony jest krótko problem dojrzałości szkolnej i pokazane są sylwetki dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki szkolnej.W części II - przedstawione są metody badania i oceny dojrzałości wraz z normami wiekowymi, dzięki czemu łatwiej jest ocenić poziom badanej funkcji i określić ewentualne opóźnienie.W części III - zamieszczono pomoce do badań.Integralną częścią jest arkusz oceny dojrzałości szkolnej tak skonstru


Beata Krzywosz-Rynkiewicz
Odpowiedzialność podmiotowa dzieci Jak rozumieć i inspirować jej rozwój?

Książka jest zwieńczeniem badań nad odpowiedzialnością dzieci w młodszym wieku szkolnym. Autorka współuczestniczyła w pracy dzieci poprzez przebywanie z nimi podczas lekcji, prowadzenie warsztatów rozwijających taką wiedzę, umiejętności i postawy, które będą sprzyjały kształtowaniu odpowiedzialności. Setki godzin spędzonych z uczniami i ich nauczycielką, wiele rozmów i analiz pozwoliło Autorce sformułować wnioski, które pomogą zarówno studentom, jak i nauczycielom praktykom czy rodzicom, w zrozumieniu, czym jest odpowiedzialność i jakie czynniki sprzyjają jej kształtowaniu.Czytelnik znajdzie w książce inspiracje zarówno koncepcyjne, jak i praktyczne, m.in. przegląd literatury przedmiotu, mo


Claudio Ris
Ojciec. Niezgoda na nieobecność

Współczesne społeczeństwo europejskie określane jest jako "społeczeństwo bez ojców". Niektórzy uważają to za fakt pozytywny, świadczący o końcu wszelkich "patriarchatów". Inni zaś - psychoanalityk Claudio Ris, dla którego ojciec jest psychologiczną postacią, wiążącą biografię jednostki z wymiarem transcendentnym - wskazują z niepokojem na pustkę spowodowana brakiem ojców.W niniejszej książce ukazuje on wyraźnie, że nieobecność ojca nie rodzi się z jakichś mglistych procesów psychosocjologicznych, ale z coraz częstszego zjawiska separacji i rozwodów, które prawie zawsze kończą się wyrzuceniem ojców z domu oraz zerwaniem (lub poważnym osłabieniem) relacji z dziećmi. Dodatkowym czynnikiem jest


Grzegorz Rogala
Oki i jego mistrz

Książka stanowi swoisty podręcznik, który poprzez metafory i zabawy dydaktyczne uczy dochodzenia do sukcesu, do pozytywnego myślenia, porozumiewania się. W oryginalny sposób ukierunkowuje czytelnika i ucznia na myślenie i działanie przedsiębiorcze.


Jan Kropiwnicki
Okruchy belferskiego życia

Książka traktuje o losach nietuzinkowego człowieka i nauczyciela. W wieku dziesięciu lat zupełnie nie zna języka polskiego. Wzrasta w trudnych warunkach powojennej Polski. Uczy się, pracuje zawodowo, awansuje na kolejne szczeble oświatowej kariery. Zawsze niespokojny, wciąż walczy z ograniczeniami własnymi i zewnętrznymi. Czytelnik śledzi losy jednostki w społecznych i historycznych uwikłaniach europejskiego półwiecza.


Hanna Olechnowicz
Opowieści terapeutów

Książka składa się z zapisków 10 osób - psychologów praktyków - dokonanych podczas pracy z dziećmi w różnych placówkach pedagogicznych lub psychologicznych w całej Polsce. Autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami - dobrymi i złymi, ale zawsze autentycznymi. Poszczególne rozdziały opatrzone są komentarzami doc. Hanny Olechnowicz, która równocześnie jest inspiratorką działań terapeutów - pod jej kierunkiem powstały programy terapeutyczne omawiane w książce. Praca jest świetną pomocą dla osób zajmujących się profesjonalnie dziećmi z zaburzeniami w rozwoju


Jeffrey A. Kottler
Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem

Jak terapeuta ma sobie radzić z manipulującym i kontrolującym klientem? Jak przezwyciężyć jego wrogość i niechęć do współpracy? Jak postępować wobec małżeństwa, które zamienia gabinet terapeuty w miejsce zaciekłej bitwy? To właśnie zmagania z trudnymi klientami stawiają pod znakiem zapytania książkową wiedzę i poddają próbie osobiste i zawodowe kompetencje terapeutów.Jeffrey A. Kottler – doświadczony teraputa – charakteryzuje różne typy trudnych klientów, bada samo zjawisko oporu i przekonuje, że konflikt może być pozytywną siłą. Pokazuje, że trudna terapia stwarza terapeucie okazję do zbadania własnych ograniczeń, daje szanse rozwoju i pogłębia zdolność do współczucia klientowi


Ewa Bilińska-Suchanek
Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu

Jakie są typy oporu młodego człowieka w okresie dorastania występujące w szkole i gdzie tkwią jego źródła to najczęściej zadawane pytania przez współczesnego nauczyciela oraz rodziców. Książka pomaga zrozumieć problematykę oporu, przedstawiając jego podstawy w aspekcie filozoficznym, psychologicznym i pedagogicznym. Prezentuje również wyniki badań, pozwalających stwierdzić, jakimi cechami charakteryzują się uczniowie marginalizowani w szkole.


Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz (red. nauk.)
Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej

Książka poświęcona jest problematyce niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorzy poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytania: jak funkcjonują osoby niepełnosprawne w roli studentów?, czy i na ile integrują się z grupą rówieśniczą?, jakie mają aspiracje życiowe?, jakimi wartościami się kierują w życiu?, czy i jakich problemów doświadczają?, jak sobie z nimi radzą?, jak są postrzegani przez studentów w pełni sprawnych?, jaki jest ich stosunek do uczelni i innych studiujących?Monografia składa się z czterech uporządkowanych problemowo części. W pierwszej części zawarto rozważania teoretyczne poświęcone przemianom w definiowaniu osób niepełnosprawnych. Druga część omawia zagad


Mieczysław Plopa, (red.)
Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie

Książka obejmuje odległe obszary tematyczne, od psychologii społecznej i psychologii osobowości, poprzez psychologię ogólną, psychologię poznawczą aż do tematów należących do tzw. psychologii stosowanej - psychologii klinicznej, neuropsychologii oraz psychologii organizacji i zarządzania. Ten obszerny podręcznik akademicki powinien się znaleźć w biblioteczce studentów psychologii oraz psychologów praktyków, a także kadry akademickiej na kierunkach związanych z psychologią.


Ewa Czerniawska
Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe

Publikacja jest poświęcona analizie zjawisk pamięciowych, które budzą duże zainteresowanie z powodu zauważania ich niezwykłości czy wyjątkowości. Prezentuje rzetelną, opartą na badaniach wiedzę dotyczącą zjawisk występujących powszechnie (pamięć utajona; amnezja dziecięca; pamięć autobiograficzna; pamięć fleszowa; pamięć węchowa; wpływ muzyki na procesy pamięciowe) oraz zjawisk rzadszych, specyficznych (falszywe wspomnienia; konfabulacje i zniekształcenia pamięciowe; synestezja; ejdetyzm; pamięć sawantów; pamięć ekspercka; mnemoniści).Autorzy książki pod redakcją Ewy Czerniawskiej nie tylko przedstawiają w niej analizę danych naukowych i koncepcji teoretycznych, ale ukazują znaczenie refleks


ks. Marek Dziewiecki
Pamiętnik Perełki

Zwierzenia Perełki to książka dla dzieci, które z wypiekami na twarzy pytają o tajemnicę świata i człowieka. Ale nie tylko – także dla nastolatków i dorosłych, którzy ocalili w sobie wrażliwość dziecka. Lektura tego pamiętnika sprawia, że zaczynamy w życiu dostrzegać to, co dotąd było ukryte i przeżywać to, co wydawało się nieosiągalne. Otwierając tę książkę, wyruszamy w podróż, która prowadzi nas do własnego wnętrza, a jednocześnie staje się drogą do tych, których chcemy kochać i którzy nas pokochali. Wyruszamy w podróż do prawej strony życia. To jedyna podróż, na którą nigdy nie jest za wcześnie. Ani za późno.


Otto Brink
Partnerskie reguły gry

W książce tej zostały przedstawione główne myśli Berta Hellingera, twórcy metody konstelacji rodzinnych, i wykorzystane w kontekście kształtowania więzi partnerskich. Chodzi o "porządek miłości" pomiędzy partnerami, o partnerską "ilną strukturę", a więc o zasadnicze warunki, dzięki którym związek między kobietą i mężczyzną jest udany. Miłość bowiem to coś więcej niż tylko uczucie: aby mogła się rozwijać, musi kształtować się w odpowiednich, dobrych relacjach i być oparta na wewnętrznych postawach. Autor - psychoanalityk z długoletnią praktyką w terapii systemowej par i rodzin - poprzez liczne przykłady uwrażliwia czytelników na szczególne warunki otoczenia, w jakim przeby


Stefan Witek
Partnerskie sprawowanie władzy

Niniejsza publikacja ukazuje możliwości wdrażania uczestniczącej strategii zarządzania ludźmi i indywidualnego rozwoju profesjonalnego. Może być pomocna nie tylko Młodym Menedżerom.


Bogusław Borys
Patrząc i słuchając - zapiski psychologa

Wyjątkowa lektura psychologiczna, w której spotykamy naszych bliskich(rodziców, małżonka, dzieci, przyjaciół), a przede wszystkim "spotykamy siebie" w różnych życiowychsytuacjach. Widzimy swoje przykurcze i zrosty emocjonalne, swój ból i dramat, swoje formy protestu, zaglądamy do swoich zakamarków, spotykamy swoją niedojrzałość, ale dzięki autorowi mamy również szansę na życiową mądrość. Mądrość ta mówi nam, że złość piękności szkodzi i że niektóre formy "pomocy" są w zasadzie niedźwiedzią przysługą. Dobrze się zatem stało, że dr Borys przybliżyłzwykłemu zjadaczowi chleba prawdę o nim samym i że uczynił to w formie lekkiej, łatwej i przyjemnej. Bo tak czyta się kolejne refleksje "na temat",


Krystyna Baranowicz
Pedagogika alternatywna. Dylematy praktyki

Myśli zawarte w materiałach z II Międzynarodowej Konferencji "Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki" mimo upływu czasu nie straciły na ważności. Dlatego na potrzeby m.in. studentów pedagogiki, nauczycieli i młodszych pracowników naukowych wznowiony został zbiór materiałów z tej konferencji (część dotycząca praktyki pedagogiki).


Bogusław Śliwerski
Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii

Publikacja zawiera zbiór najbardziej interesujących materiałów z II Międzynarodowej Konferencji w ?odzi w dn. 12-14.10.1995 r. Podczas porad poruszano następujące bloki tematyczne: teoretyczne dylematy alternatywności pedagogiki i pedagogii, koncepcje szkół alternatywnych oraz alternatywy w edukacji pozaszkolnej. Pozycja adresowana jest do studentów kierunków pedagogicznych, naukowców oraz kadry nauczycielskiej.


Janusz Gajda
Pedagogika kultury w zarysie

Praca Pedagogika kultury w zarysie pomyślana została jako podręcznik akademicki i ma wszelkie szanse, żeby stać się publikacją zaliczaną do kanonu lektur na wielu kierunkach studiów humanistycznych, a przede wszystkim na kierunkach „pedagogika” i „kulturoznawstwo”. Autor – wybitny znawca i reprezentant pedagogiki kultury – przedstawił rodowód tego kierunku czy nurtu myśli pedagogicznej, nakreślił dzieje kształtowania się założeń filozoficznych i metodologicznych pedagogiki kultury, przywołał poglądy klasyków tego kierunku (tworzących w Polsce i w innych krajach). Przyjęty w tej pracy układ chronologiczno-problemowy pozwala śledzić losy pedagogiki kultury


Dzierżymir Jankowski
Pedagogika kultury. Studia i koncepcja

Książka włącza się w naukowe poszukiwania wiedzy o edukacji kulturalnej. Autor koncentruje się na edukacji kulturalnej rozumianej jako wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej i wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowego człowieka w toku rozwijanej przez niego całożyciowej aktywności kulturalnej.W 11 rozdziałach publikacji poruszono następujące główne tematy: pojęcie edukacji kulturalnej, aktywność i działalność kulturalna, klaryfikacja wartości w drodze uczestnictwa kulturalnego, upowszechnianie kultury i animacja kulturalna, czas wolny a kultura, permanentna edukacja kulturalna, autoedukacja jako warunek podmiotowego uczestnictwa kulturalnego jednostki, człowiek dorosły jako ws


Bronisław Siemieniecki (pod red.)
Pedagogika medialna - tom 1Podręcznik akademicki

Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji, a także funkcje i obszary badawcze pedagogiki mediów. Przybliża rolę radia, filmu i telewizji w wychowaniu i patologii. Ponadto autorzy omawiają zmiany w modelach nauczania oraz znaczenie technologii informacyjnej w procesie kształcenia, dokształcania i samokształcenia, w diagnostyce i terapii pedagogicznej, zarządzaniu edukacją, badaniach nauczycielskich, szkolnictwie zawodowym oraz edukacji na odległość. Publikacja porusza też zagadnienia metodyki kształcenia edukacji medialnej i technologii informacyjnej.


Bronisław Siemieniecki (pod red.)
Pedagogika medialna - tom 2Podręcznik akademicki

Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji, a także funkcje i obszary badawcze pedagogiki mediów. Przybliża rolę radia, filmu i telewizji w wychowaniu i patologii. Ponadto autorzy omawiają zmiany w modelach nauczania oraz znaczenie technologii informacyjnej w procesie kształcenia, dokształcania i samokształcenia, w diagnostyce i terapii pedagogicznej, zarządzaniu edukacją, badaniach nauczycielskich, szkolnictwie zawodowym oraz edukacji na odległość. Publikacja porusza też zagadnienia metodyki kształcenia edukacji medialnej i technologii informacyjnej.


Barbara Surma
Pedagogika Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce

"W czasie przemian obejmujących niemal każdą dziedzinę życia pedagodzy podejmują refleksję nad sposobem wychowania młodego człowieka oraz nad potrzebą stworzenia nowego systemu edukacji. Trwa poszukiwanie metod wychowawczych, które odpowiadałyby wyzwaniom czasu. W ostatnich latach w Polsce powstały i funkcjonują różnego typu placówki oświatowe, które w wielu przypadkach można zaliczyć do szkół eksperymentalnych i alternatywnych, czy to w sensie organizacyjnym, ideowym czy metodycznym. Jednym z systemów oświatowych reaktywowanych ostatnio w polskich przedszkolach i szkołach jest system Marii Montessori, któremu poświęcam tę książkę.Głównym celem mojej pracy jest przedstawienie teoretyczn


Teresa Hejnicka-Bezwińska
Pedagogika ogólna

Podręcznik dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz kierunków przygotowujących do zawodu nauczyciela, a także dla osób zajmujących się zawodowo problemami edukacji (politycy, pracownicy administracji, samorządowcy, dziennikarze). Książka ukazała się w serii "Pedagogika wobec współczesności".Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, pedagog i filolog; badacz o bogatym dorobku, potwierdzonym wieloma publikacjami z zakresu pedagogiki ogólnej. Kieruje Katedrą Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - przewodniczy Zespołowi Pedagogiki Ogólnej.


Grażyna Gajewska
Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki

Przedkładana książka stanowi zbiór rozważań, wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczej i jej metodyk, podejmowanych przez Autorkę w ostatnich kilku latach. Kierowana jest przede wszystkim do osób penetrujących pedagogikę opiekuńczą oraz kształtujących rzeczywistość opiekuńczo-wychowawczą, tj. pracowników naukowych zajmujących się tą dyscypliną, studemtów, głównia kierunków pedagogicznych, zwłaszcza ze specjalnością pedagogiki opiekuńczej, społeczenej i socjalnej oraz pedagogów - praktyków, podejmujących bezpośrednią działalność opiekuńczo-wychowawczą. Autorka traktuje ją głównie jako głos w dyskusji toczącej się wokół tożsamości naukowej pedagogiki, a także systemu opieki (profila


Elżbieta Jundziłł (pod red.), Róża Pawłowska (pod red.)
Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość

Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy z pedagogiki opiekuńczej. Uwzględnia podstawy oraz współczesne kierunki przemian teorii i praktyki tej dyscypliny naukowej. Autorami tekstów są czołowi znawcy tej problematyki z różnych ośrodków akademickich w kraju, zarówno ci, którzy podjęli się trudu wykreowania pedagogiki opiekuńczej na samodzielną dyscyplinę naukową oraz ci, którzy kontynuują to zadanie.Praca przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów pedagogiki oraz pracy socjalnej. Jest to publikacja ważna i niezwykle potrzebna, pokazuje miejsce pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk pedagogicznych, a treści w niej zawarte utwierdzają jej naukowy status.


Andrzej Bogaj, Barbara Baraniak
Pedagogika pracy

Nowoczesny podręcznik akademicki adresowany do studentów pedagogiki, a także kierunków pokrewnych przygotowujący do pracy nauczycielskiej w systemie szkolnym i pozaszkolnym zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi. Strukturę podręcznika tworzą elementy pedagogiki pracy związane z kolejnymi etapami życia szkolnego i zawodowego: edukacja przedzawodowa, prozawodowa, zawodowa, a także edukacja dorosłych rozpatrywana w kontekście idei uczenia się przez całe życie.


Janowski Andrzej
Pedagogika praktycznazarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań

Opis Książka jest przeznaczona dla wszystkich tych, którzy chcieliby zaznajomić się z podstawowymi wiadomościami koniecznymi dla uprawiania pracy pedagogicznej: dla studentów kierunków pedagogicznych dla nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy do tego zawodu dochodzą niejako "z boku", mając doświadczenie wynikłe z innego rodzaju pracy zawodowej, dla tych osób wreszcie, które zainteresowane są zrozumieniem, co i dlaczego odbywa się w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci, bo chciałyby jakoś pozytywnie wpłynąć na pracę szkoły Książkę można traktować jako wstęp czy wprowadzenie do studiów własnych, pozwalających na poznanie sygnalizowanych tu zagadnień w sposób pogłębiony. Rozważania tu p


Bogusław Śliwerski
Pedagogika tom 1Podstawy nauk o wychowaniu

Pierwszy tom jest poświęcony podstawom nauk o wychowaniu, czyli historii wychowania, wprowadzeniu we współczesne rozważania, czym jest pedagogika i jakie są jej główne kierunki, oraz zagadnieniom modeli wychowania, wynikającym z przekonania, że wychowanie jest podstawą egzystencji człowieka. Tom wieńczą rozważania o charakterze aksjologicznym, uzupełniającym prezentację podstaw pedagogiki o kwestie etyczne.


Bogusław Śliwerski
Pedagogika tom 2Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych

Tom drugi ukazuje funkcje, jakie pedagogika pełni w stosunku do edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Mamy zatem podstawy metodologii badań w zakresie pedagogiki, socjologiczne i porównawcze ukazanie stanu pedagogiki i edukacji w różnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. Poznajemy też podstawy dydaktyki szkolnej w ciekawie zaprezentowanym modelu, psychologię kształcenia, która wspiera ową dydaktykę, dowiadujemy się, jaka jest rola współczesnego nauczyciela i jego tożsamość oraz w jakich warunkach prawnych przychodzi mu działać.


Bogusław Śliwerski
Pedagogika tom 3Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej

W tomie trzecim zostały przedstawione wybrane subdyscypliny pedagogiki, tworzące współczesny zrąb zagadnień dla nich najistotniejszy. W syntetycznych ujęciach tom zawiera charakterystyki pedagogiki społecznej i andragogiki, pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej, pedagogiki pracy, opiekuńczej, medialnej i zdrowia. Całość zamyka wgląd w nauki o wychowaniu z perspektywy ich uwarunkowań społeczno-kulturowych, zorientowanych na kształcenie i wychowywanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży w duchu porozumienia, współpracy i otwartości narodów.


Krzysztof J. Szmidt
Pedagogika twórczości

Pedagogika twórczości to subdyscyplina pedagogiki, której głównym zadaniem jest generowanie wiedzy z zakresu wychowania do twórczości oraz pomocy w tworzeniu i rozwijaniu postawy twórczej człowieka. Pedagogika twórczości Krzysztofa J. Szmidta to pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu tak szeroka próba przedstawienia problematyki i zainteresowań badawczych tej subdyscypliny. Autor, posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w tej dziedzinie, dzieli się z nami swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną. Wyjaśnia kluczowe pojęcia związane z twórczością (w tym niezmiernie trudne do zdefiniowania samo pojęcie „twórczości”), przedstawia teorie twórczości, główne metody badawcze. O


pod red. Krzysztofa Kruszewskiego
Pedagogika w pokoju nauczycielskim

Kilkunastu autorów łączy to, że prowadzą studia i badania ważne dla nauczycieli. Każdy specjalnie dla nauczycieli relacjonuje ważne z punktu widzenia praktyki efekty swoich dociekań. Część tekstów służy lepszemu rozumieniu polskiej rzeczywistości oświatowej, część - przystosowaniu warsztatu pedagogicznego nauczycieli do wymogów zmieniającej się szkoły. Czytelnik znajdzie w książce m.in. bezstronną analizę brytyjskich i amerykańskich zapożyczeń w polskiej reformie oświaty, omówienie "prywatnej pedagogiki" nauczycieli, konfrontację stereotypów na temat młodzieży z jej własnymi opiniami o sobie, niebanalne spojrzenie na programy szkolne i zewnętrzną kontrolę ich realizacji, wskazówki


Clemens Hillenbrand
Pedagogika zaburzeń zachowania

„Książka zawiera kompendium wiedzy wprowadzającej do studiowania pedagogiki resocjalizacyjnej wraz z ćwiczeniami aktywizującymi czytelnika i sprzyjającymi dalszej edukacji zawodowej. Interesujące ćwiczenia – zadania dla czytelnika znakomicie aktywizują przyswajanie wiedzy”.Z recenzji prof. Jerzego Stochmiałka


Henryka Kwiatkowska
Pedeutologia

Podręcznik dla studentów wszystkich wydziałów pedagogicznych oraz nauczycieli akademickich przygotowujących studentów do zawodu nauczycielskiego, zgodny ze standardami kształcenia na kierunkach pedagogicznych.Uwzględnia kulturowo-społeczny kontekst pracy nauczyciela, przemiany funkcji zawodowych (intelektualizacja, informatyzacja), potrzeby edukacyjne młodzieży i jej współczesny wizerunek kulturowo-osobowy. Umożliwia nie tylko przyswojenie odpowiedniej teorii, ale także kształtowanie potrzeby i umiejętności dokonywania obserwacji własnej pracy, refleksji nad nią, samodzielnego tworzenia nowej wiedzy i nowych sprawności na podstawie już zdobytych kwalifikacji, kształtowania umiejętności defin


Władysław Puślecki
Pełnomocność ucznia

Publikacja posiada dziewięć rozdziałów merytorycznych, z czego sześć pierwszych jest poświęconych teoretycznym oraz praktycznno-pedagogicznym podstawom pełnomocności ucznia, nauczyciela i szkoły. Dwa kolejne rozdziały prezentują procedury pomiaru pełnomocności uczniów oraz wyniki badań stanu pełnomocności uczniów w młodszym wieku szkolnym. W ostatnim rozdziale Autor przedstawia projekt wielowymiarowej koncepcji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniającej pełnomocne funkcjonowanie uczniów. Pozycja ta adresowana jest do naukowców zajmujących się dziedziną pedagogiki, studentów kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli-praktyków.


Joanna Wilkońska
Pierwszy rok życia dziecka

Książka jest praktycznym poradnikiem zawierającym użyteczne informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz wskazówki odnoszące się do jego pielęgnacji i żywienia. Autorka stara się także przekazać Czytelnikom radość, jaką można czerpać z kontaktu z dzieckiem, choć nie ukrywa, że jego narodziny są prawdziwą rewolucją w życiu rodzinnym.Znajdujące się tu porady i informacje są w pełni zgodne z obecnym stanem wiedzy medycznej i najwyższymi standardami opieki nad dzieckiem.


Mariola Chomczyńska-Rubacha, Krzysztof Rubacha
Płeć kulturowa nauczycieliFunkcjonowanie w roli zawodowej

Tematem książki jest płeć kulturowa nauczycieli. Zainteresowanie polskiej pedagogiki perspektywą gender w edukacji ma krótką historię. Pojawiło się wraz z rozwojem studiów krytycznych nad edukacją. Dzięki nim płeć społeczno-kulturowa stała się "widzialna", jako źródło generowania różnic, nierówności i barier rozwojowych. Tym samym materia edukacji przestała być oczywista i jednoznaczna. Stała się tekstem kultury, który czeka na kolejne odczytanie. Proponowane w tej książce odczytanie ma źródła teoretyczne i zmierza do empirycznego opisu i wyjaśnienia relacji pomiędzy stadium rozwoju roli płciowej nauczycieli a ich funkcjonowaniem zawodowym. Książka składa się z trzech rozdziałów i ma formę


Bonner Sebastian, Kowach Robert
Poczucie własnej skuteczności ucznia

Jak nauczyć dzieci samodzielnego uczenia się? Jak pobudzić je do myślenia i poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie? Jak sprawić, by zaczęły one wykorzystywać techniki samodoskonalenia?Na wszystkie te pytania szczegółowo odpowiadają autorzy książki, podkreślając fakt, iż podstawą samodzielnej nauki i przyszłego powodzenia w pracy zawodowej i codziennym życiu jest zdrowe poczucie własnej skuteczności.


Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski
Podręcznik trenera

Autorzy napisali podręcznik, który uczy, jak uczyć innych. Powodowani motywacją prospołeczną postanowili podzielić się posiadaną wiedzą ekspercką, co znajduje swoje potwierdzenie na wszystkich stronach opiniowanej pracy.


Czesław Kupisiewicz
Podstawy dydaktyki

Publikacja jest przeznaczona dla wykładowców oraz studentów kierunków pedagogicznych. To zmieniona, unowocześniona wersja podręcznika wydawanego przez PWN, a następnie przez inne oficyny. Obejmuje podstwową wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej, ukazuje rozwój dyscypliny, wnosi nowe treści (dotyczące samokształcenia, czynników determinujących proces kształcenia, nowych technologii w kształceniu, zmiany w świecie szeroko ujmowanej edukacji). Podręcznik składa się z czterech części merytorycznych: Pojęcie i przedmiot dydaktyki. Proces kształcenia. Składniki procesu kształcenia. Dydaktyczne problemy współczesności. Percepcję treści ułatwią: w toku wykładu – bloki problemowe oraz bloki rozsze


Zaremba Danuta
Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom

Książka jest przeznaczona głównie dla studentów matematyki, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Powstała w wyniku mojego doświadczenia - zarówno w nauczaniu matematyki w szkole, jak i w prowadzeniu zajęć z metodyki na uniwersytecie. Opowiadając o problemach przybliżania uczniom matematyki i podpowiadając, jak można je rozwiązywać, pragnę pomóc przyszłym nauczycielom w przygotowaniu się do pracy w szkole. Z książki mogą skorzystać także już pracujący nauczyciele. Mam nadzieję, że pomoże ona doskonalić ich pracę z uczniami.Książka jest podzielona na dwie części. Część I (rozdziały 1-7) dotyczy matematyki w szkole podstawowej, a część II (rozdziały 8-12) dotyczy matematyki w gimnazjum.Ro


Anna Tkaczyk
Pokaż dziecku świat symboli. Inspiracje wychowawcze

Anna Tkaczyk pedagog, absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji (pedagogika mediów i animacji kulturalnej). Ukończyła studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalność: pedagogika ogólna.Autorka książeczek dla dzieci i młodzieży pełnych zabawnych cytatów, sloganów i porad, oraz poradników dla miłośników zwierząt.Jej drugą pasją są prace plastyczne. Autorska kolekcja kart bożonarodzeniowych i ilustracji świątecznych została pokazana w grudniu 2004 roku na wernisażu i wystawie we wrocławskiej Galerii pod Kolumnami. W Słowie Polskim Gazecie Wrocławskiej prowadziła cykl „Małe dzieci, duży kłopot” oraz kurs e-mailowy z poradami i zabawami rozwijającym


Hanna Rylke
Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli?

Autorka analizuje źródła i występowanie takich zjawisk, jak przemoc czy narkomania, analizuje mechanizmy wchodzenia dzieci w sytuacje zagrożenia - wyjaśnia, dlaczego to robią, co sprzyja, a co zapobiega destrukcyjnym zachowaniom. Przykłady wzięte z życia, sposoby interwencji rodzicielskiej, programy profilaktyczne i edukacyjne - to niewątpliwe walory tej książki. Lektura dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.


Preston John
Pokonać depresję

Poradnik, z którym może się zapoznać obecnie także polski Czytelnik, w Stanach Zjednoczonych miał już trzy wydania i pomógł dziesiątkom tysięcy osób. "Mam nadzieję, że ta książka ci pomoże. Przekona, byś zgłosił się do poradni zdrowia psychicznego albo zasięgnął porady swojego lekarza, gdzie możesz uzyskać pomoc. Nie odkładaj tego na później. Z depresją można wygrać!" - z przedmowy AutoraCzytając go:dowiesz się, jakie znamy rodzaje depresji,sprawdzisz, jak poważny jest twój stan,poznasz sposoby, którymi samodzielnie możesz walczyć z depresją, dowiesz się, kiedy można samemu poradzić sobie z depresją, a kiedy trzeba szukać profesjonalnej pomocy,zrozumiesz, jak działają leki przeciwdepresyjne.


Wardetzki Barbel
Policzek dla duszyJak możemy lepiej poradzić sobie z urazami i odrzucaniem

Czy chcesz być ofiarą zewnętrznych okoliczności? A może zaczniesz działać i nie pozwolisz się poniżać? Ta książka nauczy Cię bronić się przed psychicznymi urazami.


Lucyna Kopciewicz
Polityka kobiecości jako pedagogika różnic

Prezentowana książka wpisuje się w nurt feministycznych rozważań poświęconych problematyce odtwarzania nierówności płciowych. Nie jest to temat często poruszany w dyscyplinach pedagogów. Publikacja zawiera interpretacje badań empirycznych, dotyczących kwestii kobiecości. Czytelnicy zainteresowani problemami "wieloznaczeniowości znaczeń kobiecości" znajdą w książce bogatą literaturę polsko-francuską, angielskojęzyczną, szerokie omówienie nurtów zarówno strukturalistycznego, jak i poststruktualistycznego myślenia na ten temat. Pozycja ta prezentuje bogaty repertuar teorii i orientacji feministycznych, nie dość jeszcze upowszechnionych na polskim rynku wydawniczym, takich jak np.: feminizm rady


Teresa Szaran
Pomiar dydaktyczny

W kolejnym tomiku z serii "Literatura Pedagogiczna" nauczyciel znajdzie podstawowe informacje o pomiarze dydaktycznym oraz szczegółowe wskazówki, jak przygotować narzędzie tego pomiaru na własny użytek. Książka może się okazać szczególnie potrzebna w związku z nowymi zadaniami, jakie stawia przed nauczycielem zreformowane nauczanie.


Niemierko Bolesław
Pomiar wyników kształcenia

Metodyka oceniania uczniów to główny temat tej książki. Składają się na nią trzy części: Przygotowanie pomiaru; Konstrukcja i zastosowanie testu; Wykorzystanie wyników pomiaru. Publikacja jest nowoczesnym i wyczerpującym kompendium wiedzy z tego zakresu, udostępnia także nauczycielowi praktyczne narzędzia pomiaru dydaktycznego. Przeznaczona dla nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia oraz wszystkich typów szkół, także dla studentów pedagogiki i pracowników administracji oświatowej. We wprowadzeniu Autor napisał: "Wykorzystałem liczne przykłady narzędzi zbudowanych przez wykonawców Międzynarodowych Badań Osiągnięć Uczniów, Nauczycieli i Szkół (IEA), przez wykonawców programów moderni


Longina Strumska-Cylwik
Pomiędzy otwartością i zamknięciem

Podjęty temat dotyczy kształcenia pedagogów, ale można go z powodzeniem odnieść do kształcenia w ogóle. Praca składa się z dwóch części: pierwsza część – teoretyczno-przeglądowa – wprowadza w zagadnienie otwartości/zamknięcia, ilustruje różnorodne perspektywy jego pojmowania. Zadaniem drugiej części, będącej prezentacją własnej próby eksperymentalnej Autorki, jest wskazanie na procesualność owej próby (przechodzenie respondentów od myślenia i pojmowania kategorii otwartości w sposób schematyczny do myślenia wielokontekstowego). W pracy można zauważyć silną inspirację myśleniem filozoficznym oraz psychologicznym. Obecne jest także sięganie do kontekstów literackich czy socjologicz


Violetta Drabik - Podgórna (red. nauk.)
Poradnictwo między etyką a techniką

W dzisiejszych czasach, w których człowiek poszukuje różnych form wsparcia, coraz większego znaczenia nabiera profesjonalne poradnictwo oraz poradoznawstwo. W refleksji nad poradnictwem konieczne jest uwzględnienie wymiarów: technicznego i etycznego. Dotychczas większość książek koncentrowała się na pierwszym aspekcie, pozostawiając kwestie etyki zawodu, potencjalnych dylematów moralnych samym doradcom i ich sumieniom.Praca jest próbą zarysowania powyższego problemu, wskazania podstawowych wartości i dylematów etycznych tkwiących w różnych wymiarach pracy doradcy, pojawiających się w prowadzonych badaniach naukowych oraz wynikających z wyzwań współczesności. Starano się znaleźć odpowiedzi m.


dr Lev Raphael, Pamela Espeland
Poznaj sam siebie - bądź sobąJak kształtować silną osobowość i pozytywną samoocenę u dzieci

Czy "czepiano się" Ciebie w szkole? Czy traktowano Cię niesprawiedliwie? Czy chcesz przeciwstawić się temu, ale nie wiesz jak? Ta książka jest dla Ciebie!W prostych słowach i przykładach wziętych z życia uczy, jak bronić się przed agresją innych, jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami w życiu. To co najważniejsze w książkach z tej serii, to rozwiązania dla dzieci i nastolatków, którzy chcą pomóc sobie samym oraz odnieść życiu sukces. Narzędziem niezbędnym do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, w którym można spotkać się z brutalnością i przemocą, jest pozytywna samoocena - najważniejsza umiejętność psychologiczna. Samoocena jest czymś z czym się rodzimy. Samoocena jest czymś czego się u


Rudolf Steiner
Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania

Rudolf Steiner jest z pewnością zdumiewającym zjawiskiem, które należłoby spróbować potraktować poważnie. Głosi on kilka nauk, w które wierzyłam od dawna, a między innymi tę, że (...) poznanie świata duchowego można zdobyć samemu dzięki silnemu, świadomemu i systematycznemu myśleniu. Nie wolno zachowywać się biernie jak mistyk czy marzyciel, lecz wysiłkiem własnego myślenia zdobyć ogląd świata, skądinąd przed nami ukrytego.


Elżbieta Zwierzyńska
Poznawanie klasy szkolnej. Poradnik dla nauczycieli

Poradnik Poznawanie klasy szkolnej jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Ma stanowić dla nich pomoc i zachętę do samodzielnego badania ważnych zagadnień związanych z życiem klasowej społeczności.


Gabriele ten Hvel, Bert Hellinger
Praca nad rodziną. Metoda Berta Hellingera

Żaden ze współczesnych kierunków terapii systemowej nie wywołał tylu dyskusji i kontrowersji co systemowa terapia Berta Hellingera. Opinie na ten temat są bardzo zróżnicowane. Zarówno wśród jego zwolenników, jak i przeciwników jest wielu wybitnych psychoterapeutów i myślicieli. Hellinger rozwinął niezwykłą "ultrakrótkoterminową terapię", której podstawową formą pracy jest "ustawienie rodziny". Zakłada on istnienie nadrzędnego, pierwotnego porządku, który wyznacza funkcjonowanie wszelkich systemów społecznych (rodzina, organizacja).


praca zbiorowa
Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli

W wielu placówkach oświatowych nauczyciele podejmują się pełnienia ważnej roli związanej z opieką nad studentami kierunków nauczycielskich, odbywających praktyki pedagogiczne. Publikacja "Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli" pokazuje, jak istotna jest rola nauczycieli, którzy pomagają studentom w sprawdzaniu w praktyce wiedzy i umiejętności nabywanych w czasie studiów.Książka zawiera studia przypadków dobrane tak, by pokazać różnorodność w kształceniu nauczycieli, w podejściu do przygotowania studentów do wykonywania przez niego trudnego i odpowiedzialnego zawodu nauczyciela.Adresatami książki są przede wszystkim nauczyciele pełniący funkcje opiekuna praktyk, przedstawic


Katarzyna Koszewska, (red.)
Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela

Publikacja poświęcona jest problematyce praw człowieka i wprowadzeniu tego zagadnienia do polskiej szkoły. Książka może być wykorzystywana w pracy związanej z kształtowaniem postaw tolerancji i popularyzowaniem wiedzy o prawach i wolnościach człowieka wśród nauczycieli, dzieci i młodzieży.Książka składa się z trzech, uzupełniających się części: Vademecum nauczyciela, Praca z dorosłymi - program zajęć warsztatowych, Praca z dziećmi i młodzieżą (zawierająca scenariusze lekcji w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej). Tematykę zawartą w prezentowanych scenariuszach można podzielić na dwa obszary:zagadnienia przygotowujące do uczenia o prawach człowieka, skupiające się głównie


Michał W. Kowalski, Mikołaj Jasiński
Prawa ucznia w szkole. Przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań. Analiza ogólnopolska

Prawa ucznia w szkole. Przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań. Analiza ogólnopolska prezentuje pionierskie przedsięwzięcie w polskim środowisku oświatowym, zrealizowane w ramach programu Rzecznik Praw Ucznia. Książka zawiera analizę badań socjologicznych, które zostały przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i kuratoria oświaty przy wsparciu merytorycznym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.Zakres badań socjologicznych obejmował upowszechnianie, przestrzeganie i egzekwowanie wybranych praw dziecka- praw ucznia: prawa do informacji, prawa do prywatności,


Marek Andrzejewski
Prawna ochrona rodziny

Publikacja ta w sposób przystępny i komunikatywny omawia i ilustruje podstawowe przepisy prawne dotyczące spraw rodziny (m.in. rozwodu, alimentów, władzy rodzicielskiej, praw dzieci, opieki zastępczej nad dzieckiem). Pytania z pogranicza pedagogiki, prawa i etyki pomagają zrozumieć związek litery prawa z procesami dydaktyczno-pedagogicznymi. W książce zamieszczono także wykaz instytucji zajmujących się załatwianiem spraw rodzinnych, podano informacje proceduralne oraz wzory pism urzędowych. W drugim wydaniu zaktualizowano treści w związku ze zmianą przepisów.Jest to pozycja podręcznikowa adresowana do studentów pedagogiki, słuchaczy policealnych szkół służb socjalnych, pedagogów szkolnych, p


Jadwiga Bińczycka (red. nauk.)
Prawo dziecka do zdrowia

Książka stanowi pokłosie Konferencji „Prawo dziecka do zdrowia”, którą w 2005 roku zorganizowało Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Celem konferencji, a także książki jest przedstawienie sytuacji dzieci i młodzieży we współczesnym świecie, ich prawa do zdrowia, warunków i stopnia przestrzegania tego prawa. Zdrowie traktowane jest - zgodnie z definicją WHO – jako dobrostan fizyczny, psychiczny, moralny i społeczny. Według Janusza Korczaka zdrowie to nie tylko dobra kondycja fizyczna, ale również radość z bycia kochaną i szanowaną istotą, to poczucie bezpieczeństwa w świecie jasnych reguł moralnych, w świecie sprawiedliwości społecznej. Konferencja zapoczątkowała, a


praca zbiorowa
Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci

Książka zawiera tekst, będące rozszerzonymi wersjami referatów wygłoszonych podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologii Klinicznej Dziecka, która odbyła się w kwietniu 2005 r. w Konstancinie k. Warszawy.Na niniejszy tom złożyły się teksty poruszające jeden z wiodących tematów konferencji, to jest szeroko rozumianą psychologiczną problematykę kontaktu w diagnozie i terapii dzieci.Mimo iż autorzy prezentowanych tekstów odwołują się do różnych podejść teoretycznych, ich rozumienie pojęcia kontaktu jest w swojej istocie podobne. Uznają, że kontakt, jako kategoria psychologiczna, oznacza formę dostępu do psychiki drugiego człowieka – partnera kontaktu.


Decker F.Walker, Jonas F.Soltis
Program i cele kształcenia

Książka jest adresowana do wszystkich nauczycieli i administratorów oświaty. Autorzy zwięźle przedstawiają problemy związane z programem nauczania z perspektywy nauczyciela i dyrektora szkoły – wyjaśniają związek programu i procesu nauczania z zadaniami oświaty oraz szkoły, pokazują zadania nauczyciela w sytuacji zmian oświatowych, uwidaczniają zakres samodzielności nauczyciela jako twórcy i realizatora programu. Przystępny wykład, wiele przykładów sytuacji szkolnych.


Allan C. Ornstein, Francis P. Hunkins
Program szkolnyZałożenia, zasady, problematyka

Skrócony opis      Ten podręcznik akademicki poświęcony jest analizie teoretycznych, praktycznych i organizacyjnych kwestii związanych z konstruowaniem programu nauczania. Klarownie i w ciekawy sposób przedstawione zagadnienia (wzbogacone o pytania nakierowujące czytelnika, liczne diagramy, tabele, indeksy, stosowne wnioski i podsumowania) pomagają w rozwiązywaniu problemów nauczycieli, którzy coraz częściej zajmują się opracowywaniem programów. Książka polecana nauczycielom akademickim, teoretykom programu oraz studentom na zajęciach dydaktycznych. Do góry


Danuta Waloszek
Program w edukacji dzieci. Geneza Istota Kryteria

W minionej sytuacji, obowiązującego w Polsce jedynego programu edukacji, sprawa była prosta. Program dotyczył wszystkich dzieci i nauczycieli. Dziś na listach MENiS jest 15 zalecanych programów do edukacji przedszkolnej i 95 do edukacji zintegrowanej w klasach I-DI. Oczywiście, ciągle powstają nowe programy. Przed prawie każdym nauczycielem staje dylemat, który z nich wybrać. Autorka tego opracowania sugeruje co innego - stworzyć własny program oparty na znajomości dzieci, dostosowany do możliwości, jakimi dysponuje szkoła i lokalne środowisko. Program, który musi być wpisany w logikę pomocy młodemu człowiekowi w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Kim jestem i dokąd zmierzam? Właściwy progr


Bogusław Śliwerski
Program wychowawczy szkoły

Skrócony opis     Książka dla nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych oraz animatorów działalności wychowawczej i życia społecznego w środowiskach lokalnych.     Reforma systemu edukacji narodowej wywołała publiczną dyskusję nad programem wychowania w polskiej szkole. Książka jest ważnym głosem w tej dyskusji. Zawarte w niej rozważania nad istotą wychowania, podstawowymi koncepcjami wychowania oraz szkołą jako środowiskiem wychowawczym służą przedstawieniu uwarunkowań i zasad tworzenia, oraz realizowania programu, który włączałby do współpracy rodziców i społeczność pozaszkolną. Autor daleki jest jednak od idealistyczneg


Martin Verfurth
Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych

OpisKsiążka jest zbiorem niezbędnych informacji i porad dla liderów grup dziecięcych lub młodzieżowych, zwłaszcza jeśli sami prowadzący są młodzi i brakuje im doświadczenia. Autor przedstawia tu pedagogiczne podstawy i style prowadzenia grupy, odpowiada na pytania dotyczące organizacji i struktury grupy, opisuje różne propozycje spotkań grupowych.Książka ta pomoże również młodym ludziom, którzy zamierzają przejąć grupę, ale ciągle się jeszcze wahają - autor pomaga im poznać ich prawdziwe motywy. Dzięki temu mogą sprawdzić, czy ich wyobraźnia i cele zdadzą egzamin w rzeczywistej pracy z dziećmi i młodzieżą. Do góry


Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska (red.)
Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolnaProblemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości

Przemiany dokonujące się w wielu dziedzinach życia znajdują odzwierciedlenie w teorii pedagogicznej i praktyce oświatowej. W refleksji pedagogicznej można dostrzec m.in. świadomość zróżnicowania współczesnych społeczeństw i coraz lepsze odczytania społecznych i indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Sprawy edukacji szkolnej są szczególnie ważne w sytuacji zmieniających się uwarunkowań rozwoju i tożsamości człowieka.Kwestie dotyczące relacji między przemianami społecznymi i cywilizacyjnymi, edukacją szkolną oraz rozwojem indywidualnym podejmuje wiele nauk humanistycznych. Niniejsza publikacja w pewnym stopniu oddaje to szerokie zainteresowanie – wykraczające poza typowe pola rozważań nauk


Suzanne Guerin, Eilis Hennessy
Przemoc i prześladowanie w szkole

Często atakują nas sytuacje, w których nie radzimy sobie z wybuchami gniewu nastolatka czy zaplanowanym prześladowaniem jednych uczniów przez drugich. Warto zapoznać się z wiedzą na temat destrukcyjnych zachowań dzieci i młodzieży, by umieć skutecznie im przeciwdziałać. Autorzy ksiażki piszą, w jaki sposób nauczyciele i inni pracownicy oświaty mogą reagować w krytycznych przypadkach.


Małgorzata Falkiewicz-Szult
Przemoc symboliczna w przedszkolu

W procesie wychowania dzieci w rodzinie i przedszkolu zjawisko przemocy symbolicznej stanowi jeden z nieświadomych elementów socjalizacji. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytania: jakie przejawy przemocy symbolicznej zróżnicowane ze względu na treść występują w edukacji przedszkolnej, jak dochodzi do inicjowania przemocy symbolicznej wobec dzieci? Praca składa się z dwóch części. W pierwszej – teoretycznej – dokonano przeglądu literatury przedmiotu. W drugiej części książki skoncentrowano uwagę na prezentacji rzeczywistości przedszkolnej, w której zachodzą różne interakcje między podmiotami edukacji, uruchamiane przemocą symboliczną. Każdy z rozdziałów tej części zawiera opis


Irena Pospiszyl
Przemoc w rodzinie

Skrócony opis      Ta książka mówi o mrocznej stronie życia rodzinnego, o wykorzystywaniu, przemocy, znęcaniu się, zabójstwach. Uświadamia powszechność zjawiska, pokazuje, jak je rozpoznać, co jest jego przyczyną.      Autorka pisze: 'Niniejszą książkę taktuję jako próbę syntezy wiedzy na temat rozmiarów podstawowych mechanizmów kształtowania i uruchamiania zachowań krzywdzących, a także skutków zjawiska przemocy. Prezentuję także wybrane sposoby radzenia sobie w sytuacjach przemocy'. Skrócony spis treści: Wstęp   Rozdział 1. Przemoc. Próba zdefiniowania zjawiska   Rozdział 2. Rozmiar oraz charakterystyka zjawiska prze


Madanes Clo
Przemoc w rodziniePsychoterapia sprawców i ofiar

Autorka, od lat zajmująca się terapią rodzin, podjęła w swojej pracy próbę wyjaśnienia nierozerwalnych związków pomiędzy miłością i przemocą, które pojawiają się w rodzinie.Rozważania na ten temat zilustrowała wieloma przykładami z praktyki terapeutycznej. Zapisy poszczególnych sesji odsłaniają problemy trudne i bolesne, zwłaszcza tam, gdzie mowa o wykorzystywaniu seksualnym i maltretowaniu psychicznym dzieci. Madanes udało się jednak połączyć zawodową wnikliwość z wrażliwością na ludzkie cierpienie, dzięki czemu potrafiła poświęcić równie wiele uwagi wszystkim osobom stykającym się ze złem: zarówno sprawcom przemocy, ofiarom, jak i samym terapeutom, którzy w tej książce znajdą dla siebie wi


Rosemarie Portmann
Przemoc wśród dzieci

Brutalne zachowania wśród dzieci i młodzieży niepokoją pedagogów i rodziców oraz wzbudzają liczne pytania:Co właściwie oznaczają „agresja” i „przemoc”?Czy rzeczywiście można zaobserwować wzrost przemocy u dzieci?W jakim związku pozostają przemoc dziecięca i świat dorosłych?Jakie społeczne czynniki wpływają na podatność dzieci i młodzieżyna przemoc?Jak zaradzić agresji i przemocy?Rosemarie Portmann dostarcza gruntownej wiedzy o problemie przemocy wśród dzieci. Szukając dróg jego rozwiązania, nie skupia się jedynie na wiedzy teoretycznej, lecz bierze pod uwagę występujące w społeczeństwie brutalne zachowania oraz dobro dziecka.


Herman Judith Lewis
Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi

"Jedna z najważniejszych prac psychiatrycznych opublikowanych od czasów Freuda".- Phullis Chasler, New York Times Book ReviewJudith Lewis Herman omawia powstawanie długotrwałego urazu psychicznego oraz jego psychologiczne i medyczne konsekwencje.Wykazuje, że pozornie tak odległe doświadczenia, jak przeżycia wojenne, przemoc fizyczna i seksualna, terror polityczny i maltretowanie w dzieciństwie, wywołują podobne skutki.Opierając się na własnych doświadczeniach terapeutycznych proponuje model skutecznej, długoterminowej terapii ofiar urazu psychicznego."Połączenie doświadczeń praktycznych - o czym świadczą znakomite przykłady z pracy terapeutycznej - z pogłębionymi studiami dotyczącymi procesó


Marian Śnieżyński
Przezwiska nauczycieli

Jednym z wielu motywów napisania książki była wieloletnia praca nauczycielska Autora w szkole podstawowej i średniej. Tutaj Autor zetknął się z przezwiskami, jakimi młodzież obdarzała większośćz grona pedagogicznego. W prezentowanej publikacji Autor poruszył zagadnienia relacji interpersonalnych w szkole, psychologicznych i pedagogicznych aspektów przezwisk. Omówione zostało także pochodzenie przezwisk, ich związek z osobą danego nauczyciela, zabarwienie emocjonalne oraz ich związek z osobowością i autorytetem pedagogów. W obszernym aneksie umieszczono w tabelach wybrane przykłady przezwisk nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz przykłady związane z pochodzeniem przezwisk.


Emily Calhoun, David Hopkins
Przykłady modeli uczenia się i nauczania

Ta książka pomoże nauczycielom wypełnić zadania związane z realizacją reform oświaty. Przedstawia osiem niezbędnych metod nauczania (ich opis, przykłady i zasady zastosowania) wraz z przewodnikiem, który uczy, jak posługiwać się nimi w praktyce. Autorzy analizują proces skutecznego nauczania, zwracają również uwagę na znaczenie działań kadry oświatowej w dostarczaniu nauczycielom motywacji w procesie kształcenia i rozwijania umiejętności dydaktycznych.


Jadwiga Lubwiecka
Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola

Proces adaptacji trzylatków do przedszkola autorka analizuje w aspekcie aktywności rodziców. Na podstawie badań udowadnia, że współdziałanie nauczycieli i rodziców przyczynia się do prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci, co jednocześnie oznacza dobre przygotowanie ich do środowiska szkolnego. Rozważania teoretyczne i wnioski z badań znajdują odzwierciedlenie w materiałach praktycznych (scenariusz wstępnego programu adaptacji dziecka do przedszkola; ankieta dla rodziców; kwestionariusz dla wychowawcy grupy przedszkolnej; arkusz obserwacyjny zachowań dziecka w różnych sytuacjach na terenie przedszkola). Odbiorcy: nauczyciele przedszkola, studenci pedagogiki.


Roman Zawadzki
Psychologia i twórczość

Publikacja przedstawia wzajemne uzupełnianie się twórczości (literatury i sztuki) i psychologii w opisie czlowieka. Rozważaniom o tym, że kultura jest dla psychologów źródłem "nieeksperymentalnej" wiedzy o człowieku, służy rozwinięcie następujących tematów: psychologiczne analizy postaci twórców, poszukiwanie cech osobowości twórczej, literaturoznawstwo a psychologia, rola kultury w kształtowaniu postaw jednostek i etosu zbiorowości, główne motywy ludzkich poczynań odwzorowane w literaturze (władza, namiętności, dominacja, zachowania społeczne), emocje jako siła napędowa ludzkich losów, kultura jako źródło poszukiwań własnej tożsamości, nowe media a literatura, nowi pisarze i nowa sztuka.Ksi


Mietzel Gerd
Psychologia kształcenia. Praktyczny podręcznik dla nauczycieli i pedagogów

Książka wskazuje, że ważne są nie tylko treści poznawcze, ale również kształtowanie poczucia wartości ucznia, jego wiary w możliwości odniesienia sukcesu. Nauczyciel może poczuć się autentycznym wychowawcą, kiedy zrozumie, że uczyć to rzeczywiście wychowywać, czyli mieć odpowiedzialny wpływ na kształtowanie się ważnych sfer osobowości, motywacji, hierarchii wartości, skuteczności działania drugiego człowieka.Autor umiejętnie pokazuje, jak w procesie dydaktycznym można wykorzystać teorie psychologiczne, oraz udowadnia, że znajomość psychologii może być bardzo przydatna w mistrzowskim


Falko Rheinberg
Psychologia motywacji

Doskonałe wprowadzenie do psychologii motywacji przygotowane przez uznanego badacza tej dziedziny. Autor przedstawia złożone zagadnienie motywacji w sposób przejrzysty i przystępny szerokiemu gronu Czytelników. Wychodzi od doświadczeń dnia codziennego i stopniowo przechodzi ku rozważaniom teoretycznym i ustaleniom empirycznym. Powołuje się przy tym i wykorzystuje znane już modele motywacji. Nie poprzestaje jedynie na nich, ale referuje propozycje nowszych ujęć zagadnień związanych z tą dziedziną psychologiczną. Zagłębiając się w lekturę, Czytelnik wprowadzany jest w szczegółowe analizy motywacji, co pozwala Mu zorientować się w jej zakresie i znaczeniu dla funkcjonowania człowieka. Pośród te


ks. Marek Dziewiecki
Psychologia porozumiewania się

Skrócony opis      Niniejsza publikacja stanowi syntezę dorobku współczesnej psychologii w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej. Ukazuje konkretne sposoby przezwyciężania typowych trudności w tej dziedzinie, a jednocześnie uczy sztuki emaptii i asertywności. Lektura książki pomaga lepiej zrozumieć to, co mówią do nas inni, oraz precyzyjniej wyrażać treści, które pragniemy im przekazać. Do góry


Jolanta Miluska (pod red.)
Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia

Jest to próba pokazania różnych sposobów psychologicznego diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych (funkcjonowanie instytucji społecznych, promocja wartości, agresja społeczna, bierność społeczna). Adresowana jest przede wszystkim do studentów psychologii, socjologii, pedagogiki i politologii.


Jolanta Miluska (pod red.)
Psychologia rozwiązywania problemów szkoły

Prezentowana książka to wynik zbiorowego wysiłku Autorów, to szeroka panorama zagadnień dotyczących sytuacji współczesnej szkoły w Polsce i jej podmiotów: nauczycieli, uczniów, a także rodziców.


Aneta Chybicka
Psychologia twórczości grupowej.Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe

Jest to książka praktyczna, przeznaczona dla osób, które same chcą rozwinąć umiejętności twórczego myślenia lub stawiają pierwsze kroki w roli trenerów i moderatorów warsztatów twórczego myślenia. Duży pożytek z publikacji odniosą trenerzy biznesu, kadra kierownicza różnych szczebli (książka opisuje m.in. techniki efektywnego prowadzenia spotkań grupowych i inspirowania członków zespołu do kreatywnych działań), pracownicy działów HR, studenci nauk społecznych, a także osoby pracujące w szkole.Publikacja podzielona jest na cztery części tematyczne. Pierwsza część dotyczy twórczych teorii (m.in. psychologia twórczości, koncepcje badania twórczości). Kolejna część ma za zadanie wprowadzić Czyte


praca zbiorowa
Psychologia w szkole. Nr 2 (10) Lato 2006

Spis treści:Wychowanie: szanuj ucznia swego i oceniaj sprawiedliwie.Ocenianie inne niż wszystkie.Niedoceniana moc oceniania.Do zastosowania: gdy uczeń patrzy w sufit.O czym mówią pytania.Specjalista od przyjaźni potrzebny od zaraz.Śmiech wart szkoły.Elementarz psychologiczny: każdy jest konformistą.Agresja w szkole: niewłaściwi ludzie w niewłaściwym miejscu.Trening Zastępowania Agresji (część 2).Warsztaty na złagodzenie agresji.Szkoła i okolice: wychowanie w rodzinie do życia.Klasowa orkiestra pod dyrekcją nauczyciela.Nauczyciele starzy i młodzi.Zdrowie: ryzyko w szkolnym mundurku.Wysokie progi.Portret wychowawcy: pierwszy skaut Rzeczpospolitej.Lekcja wychowawcza: pomysł na siebie i swoje ży


praca zbiorowa
Psychologia w szkole. Nr 2 (6) Lato 2005

Spis treści:Do zastosowania Arteterapia - poza schematemRoztrząsania i rozbiory. Czy szkoła ma płeć?Rozmowa. Nauczycielu nie uciekajJak przemóc szkolną przemoc?Bezpieczna szkołaGimnazjum wirtualne miejscem (niedo)rozwoju uczniaDysleksja, a nauczanie języków obcychNarcyzm a szkołaElementarz psychologiczny - kary i nagrodyJak porozumieć się z innymiRecepta na zdrowy styl życiaMoja uczennica jest złodziejkąDrugoroczniCzy moje dziecko powinno pracować?


praca zbiorowa
Psychologia w szkole. Nr 3 (11) Jesień 2006

Spis treści:Wychowanie: wagary ponad miarę.Odmowa chodzenia do szkoły - problem wychowawczy czy zdrowotny?Jak to z Mateuszem było.Rozmowa: na co komu rodzice w szkole.Do zastosowania: osobowość ucznia.Dobre i złe strony etykietek.Elementarz psychologiczny: różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć.Szkoła i okolice: uczyć uczniów uczenia się, czyli 3 x U.Dojrzewanie do miłości.Agresja w szkole: szkoła chora na agresję.Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia.Trening Zastępowania Agresji (część 3).Portret wychowawcy: nauczycielka nauczycieli, uczennica dzieci.Zdrowie: otyły nie znaczy gorszy.Za granicą: holenderski przepis na nowe nauczanie.Lekcja wychowawcza: o emocjach, o sob


praca zbiorowa
Psychologia w szkole. Nr I (5) Wiosna 2005

Spis terści:Szkolne rytuałyKowalski do tablicyWyjść poza koło przemocyDziecko jako sprawca przemocy seksualnejReformowanie edukacji...i okolicePortret wychowawcy : Janusz KorczakDziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planetySzkoła dla każdegoLekcja poznania świataCo to znaczy być obcym?Młodzież i alkoholKomputer w szkoleStres w pracy nauczycielaSpotkać rodziców ucznia i przeżyćMężczyźni w edukacjiBoję się moich uczniówKlasowa mądralaWejdź w jego skórę


Borys Bogusław
Psychologia życiem pisana

Z przedmowy:Na przebieg życia ludzkiego można spojrzeć jako na nieustanny proces rozwiązywania problemów. Od najwcześniejszych lat aż do późnej starości, niemal codziennie musimy podejmować większe albo mniejsze decyzje. Niemal zawsze dotyczą one tego, w jaki sposób zaspokoić własne potrzeby i realizować zadania wyznaczone przez samego siebie i przez otoczenie. Decyzje dotyczą spraw zasadniczych: uczyć się czy nie, czego się uczyć, kogo wybrać za przedmiot swojej miłości, małżeństwa, rodzicielstwa, rodzaju podejmowanej pracy, rodzaju kariery zawodowej, wyborów między dobrem i złem. Dotyczą także spraw drobnych, ale również bardzo ważnych: ubioru, diety, sposobu spędzania czasu wolnego,


Anita Sumiła, pod red.
Psychopatologia okresu dorastaniaWybrane zagadnienia

W książce przedstawiono biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń występujących u młodzieży - odżywiania się (anoreksja, bulimia), zespołu depresyjnego, zachowań agresywnych i autoagresywnych, prób samobójczych, schizofrenii katatonicznej oraz transseksualizmu. Publikacja stanowi uzupełnienie aktualnych podręczników psychiatrii wieku rozwojowego. Teksty przedstawione w książce są wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy autorami - lekarzami psychiatrami i psychologami.Adresatami podręcznika są lekarze psychiatrzy, psychologowie i pedagodzy,a także studenci wymienionych kierunków. Praca na pewno okaże się przydatnym narzędziem w codziennej praktyce zawodowej tych osób, t


Monika Modrzejewska-Świgulska (pod red. naukową)
Psychopedagogika działań twórczych

Temat książki jest jak najbardziej aktualny, ponieważ w dzisiejszych czasach kreatywności i twórczego podejścia do problemów wymaga się od wszystkich: uczniów, studentów, pracowników. Zwłaszcza w zmiennych uwarunkowaniach społecznych, kulturowych i gospodarczych. Ciągle nie bardzo wiadomo jak wdrażać metody nauczania twórczości, jak stymulować twórcze zachowania w szkołach i firmach, jak oceniać efekty prowadzonych zajęć twórczych? Prezentowana książka daje odpowiedź na te pytania. W czterech kolejnych częściach autorzy przedstawiają teoretyczne, metodyczne oraz praktyczne uwarunkowania psychopedagogiki twórczości. Uważny Czytelnik znajdzie tu wiele inspiracji oraz dydaktycznych wskazówek us


Ewa Białek
Psychosynteza w edukacjiWzrastanie samoświadomości człowieka

Książka jest pierwszym w Polsce opracowaniem psychosyntezy, zawiera teoretyczne omówienie podstawowych idei oraz część praktyczną (ćwiczenia, programy edukacyjne), adresowaną do nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji (od przedszkola, poprzez szkołę podstawową po szkolnictwo średnie oraz wyższe), psychologów i wychowawców, jak również osób zainteresowanych własnym rozwojem (samowychowaniem). Cenny poradnik dla rodziców zmierzających do "świadomego rodzicielstwa". Inspiracja dla zainteresowanych duchowością, edukacją "dla przyszłości", nowoczesnym zarządzaniem firmami "jutra" itp.


Elisabeth Schlumpf, Heidi Werder
Pułapki nadmiernej troskliwości

Znamy ich wszyscy. Może nawet do nich należymy? Ludzie, którzy chcą wszystkim dogodzić. Odgadują każde życzenie bliźniego, nim jeszcze zostanie ono wypowiedziane, są usłużni, życzliwi; sami niezwykle skromni i niewymagający. Aby nikomu się nie narazić, robią to, co nikomu nie służy: obciążają siebie i troszczą się o wszystkich i o wszystko – biorą całą odpowiedzialność tylko na swoje barki.Elisabeth Schlumpf i Heidi Werder znają ten fenomen ze swojej wieloletniej praktyki terapeutycznej. Nadmierne troszczenie się o innych nie jest chorobą, raczej postawą życiową, którą sobie przyswajamy w którymś momencie życia i która staje się potem naszą naturą. Na podstawie wielu przykładów autorki


Bogusław Śliwerski
Rada szkoły - Rada oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów

Niniejszy poradnik jest pierwszym tego typu pełnym kompendium wiedzy o tym, czym jest rada szkoły, co ją odróżnia od pozostałych organów szkolnych, w jaki sposób można ją powołać, jakimi dysponuje prawami, jak kierować jej działalnością, by zapewniała uczniom, nauczycielom i rodzicom wspólne z dyrekcją szkoły sprawowanie "władzy" społecznej, oddolnej. Niewątpliwie z książki tej skorzystają studenci pedagogiki i kierunków nauczycielskich, rodzice, uczniowie oraz nauczyciele.


Charles J. Gelso, Jeyyfrey A. Hayes
Relacja terapeutyczna

Tematem książki jest relacja między klientem a terapeutą w psychoterapii: to, z czego się składa, jak się rozwija w trakcie leczenia, czym się różni w poszczególnych szkołach psychoterapii, w jaki sposób działa i jak wpływa na leczenie. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej jako punkt wyjścia przyjęto wcześniejsze prace pierwszego z autorów oraz Jeana Cartera dotyczące relacji terapeutycznej.Według Gelsa i Cartera każda relacja terapeutyczna składa się z trzech elementów: sojuszu roboczego, konfiguracji przeniesienia (włączając w to przeciwprzeniesienie terapeuty) oraz z elementu rzeczywistej relacji. Po wstępnym opisaniu relacji terapeutycznej w części pierwszej autorzy zajmują się


Jarosław Jagieła
Relacje w rodzinie a szkoła

Dla każdego z nas rodzina pozostaje przez całe życie podstawowym układem odniesienia. Więzy łączące rodzinę należą do najsilniejszych i najbardziej charakterystycznych zjawisk decydujących o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Rodzina to nie prosta suma jej członków, mechaniczne dodanie matki z ojcem, dzieci z dziadkami, brata i siostry, czy innych osób zamieszkujących pod wspólnym dachem. Rodzina to coś znacznie więcej, to właśnie więzi, jakie łączą wszystkich ze sobą. One nadają tej wspólnocie niepowtarzalny kształt, charakter, klimat oraz atmosferę, rodzaj unikalnego swoistego smaku. Czy nauczyciele są zawsze świadomi więzi, jaka łączy ich uczniów z rodzicami i czy wiedzą, że wiedza ta jest n


Hubert Teml
Relaks w nauczaniu

Nie jest to zwykły podręcznik ćwiczeń relaksacyjnych. Są one bowiem potraktowane jako technika wspomagania procesu nauczania, powiększania zdolności i aktywności dziecka przez skupienie się na świadomym odczuwaniu, refleksji nad własnym postępowaniem w życiu codziennym. Ćwiczenia podzielono na cztery części: ruch i rozluźnianie się; uspokojenie i koncentracja; fantazjowanie; wzmacnianie sił witalnych. Ćwiczenia nie wymagają od nauczyciela specjalnego przygotowania, można je prowadzić z dziećmi od ósmego roku życia, są szczególnie polecane pedagogom pracującym z dziećmi niepełnosprawnymi.


Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik
Rodzina. Historia i współczesność

Prezentowany tom powstał w wyniku współdziałania wielu polskich ośrodków naukowych. Problematyka rodziny została ujęta w trzech zasadniczych aspektach: Rodzina w myśli chrześcijańskiej, Modele rodziny dawniej i dziś, Funkcje i zadania rodziny. Każdy z tych działów ukazuje bardzo ważne dla rodziny zagadnienia (m.in. małżeństwo i rodzina w koncepcjach Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. Marceliny Darowskiej, Augusta Hlonda; rodzina i wartości przez nią przekazywane na przestrzeni wieków, wzorce rodzinne w różnych okresach historycznych oraz różnych regionach Polski (także rozbiorowej). Najbardziej rozbudowana jest część trzecia książki Funkcje i zadania rodziny, gdzie opisano m.


Maria Pecyna
Rodzinne uwarunkowania zachowania dzieckaW świetle psychologii klinicznej

Autorka zajmuje się problemem wpływu stosunków małżeńsko-rodzinnych na rozwój osobowości dziecka. Ukazuje dojrzewanie intelektualne dziecka w młodszych latach szkolnych. Czytelnik znajdzie wiele praktycznych porad, jak rozpoznać objawy chorób dziecka, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, a także jak postępować w przypadku ich stwierdzenia. W rozdziale poświęconym dziecku ze wzmożoną aktywnością psychoruchową jest przedstawiona nowoczesna nieinwazyjna metoda Biofeedbacku, która wnosi postęp do diagnostyki i terapii tych dzieci


Roman Zawadzki, Małgorzata Taraszkiewicz
Rodzinny krąg

Adresowana do młodego czytelnika publikacja to swego rodzaju gawęda o rodzinie. Punktem wyjścia jest tu nagromadzona przez psychologię i socjologię wiedza o człowieku - o jednostce, rodzinie, potrzebach i rozterkach, zmuszająca do myślenia i refleksji. Wolna od kontekstu naukowego i psychodydaktycznego pouczania, pełna przykładów z życia, wskazuje na przemożny wpływ dzieciństwa na to, co człowiek będzie robił w przyszłości. Uzmysławia, jak duże mogą być, i bywają, rozbieżności między imaginacją a rzeczywistością w sferze ludzkich uczuć - jak ludzie obciążają swe uczucia i relacje z innymi osobami. Wiele miejsca poświęcono rozważaniom o małżeństwie i rodzinie. Autorzy, wciąż przywołując fakty


Maria Kazimierczak (pod red.)
Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Poradnik dla nauczycieli

W książce zostały przedstawione przyczyny powstawania konfliktów i najczęściej stosowane sposoby radzenia sobie z nimi. Autorzy poradnika przytaczają przykłady postaw i zachowań, które utrudniają rozwiązywanie konfliktu i prowadzą do jego eskalacji. Szczególnie podkreślone są negatywne konsekwencje ignorowania istniejących konfliktów i unikania działań na rzecz ich rozwiązania.


Jeffrey Turner, Donald Helms
Rozwój człowieka

Pierwszy w Polsce akademicki podręcznik psychologii rozwojowej ujmujący problematykę człowieka w ciągu pełnego cyklu życia. Autorzy charakteryzują kolejne okresy rozwojowe w sposób umożliwiający dostrzeganie ich ciągłości, kierunków zmian, poznawanie mechanizmów oraz uwarunkowań procesów dojrzewania i uczenia się. Publikację wyróżnia jasny język. Nie przytłacza ona nadmiarem szczegółów, zachęcając do intelektualnej aktywności dzięki pytaniom i zadaniom do wykonania.


Martin Herbert
Rozwój społeczny uczniaRozpoznanie potrzeb dzieci i ich problemów

Dzieci uczą się życia społecznego i nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi w domu, szkole i na podwórku. Często przejmują niewłaściwe wzorce. Autor książki wprowadza nas w tajniki wiedzy na temat prawidłowego rozwoju społecznego człowieka, podkreślając te zachowania, które należy uznać za aspołeczne i którym należy przeciwdziałać. Dzięki tej książce otrzymujemy przegląd skutecznych metod interwencyjnych, którymi w pracy mogą się posługiwać zarówno nauczyciele i pedagodzy szkolni, jak i rodzice.


Martin Herbert
Rozwój społeczny ucznia. Poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania

Dzieci i młodzież uczą się życia społecznego i nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi w domu, szkole i na podwórku. Często przejmują niewłaściwe wzorce. Autor książki wprowadza nas w tajniki wiedzy na temat prawidłowego rozwoju społecznego człowieka, podkreślając te zachowania, które należy uznać za aspołeczne i którym należy przeciwdziałać. Dzięki tej książce otrzymujemy przegląd skutecznych metod interwencyjnych, którymi w kontaktach z młodymi ludźmi mogą się posługiwać zarówno nauczyciele i pedagodzy szkolni, jak i rodzice.


Oster Gerald D., Gould Patricia
Rysunek w psychoterapii

Stworzenie skutecznego związku terapeutycznego często stanowi problem. Niektórzy pacjenci wykazują opór i przyjmują postawę obronną. Jednym z najlepszych rozwiązań jest posłużenie się rysunkiem, który z jednej strony ułatwia pacjentom wyrażanie własnych lęków, pragnień i fantazji, z drugiej zaś pomaga klinicystom w pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Ta niezwykle użyteczna książka zawiera ponad 90 ilustracji pomagających zrozumieć, w jakim stopniu włączenie sztuki do repertuaru klinicznego wzbogaca związek terapeutyczny. Jest to przewodnik dla każdego specjalisty od zdrowia psychicznego - niezależnie od jego orientacji teoretycznej - który pragnie posługiwać się rysunkiem w praktyce. Lekt


Romualda ?awrowska
Rytm muzyka taniec w edukacji. Podręcznik dla studentów i nauczycieli pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Podręcznik dla studentów różnych specjalności pedagogicznych oraz nauczycieli edukacji zintegrowanej z muzyką i muzyki w szkołach, przedszkolach, świetlicach, szkołach specjalnych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Może być również przydatna dla uczniów średnich szkół muzycznych i studentów akademii muzycznych.


Mariusz Dembiński
Rytualne oblicze lekcjiStudium teoretyczno-empiryczne

Lekcja, oblicze i rytuał to pojęcia tworzące temat prezentowanego tytułu. Książka jest zbiorem przemyśleń na temat rytuału i możliwości jego wykorzystania w rozumieniu otaczającej nas rzeczywistości (opracowanie idealnego modelu rytuału, metody badań – rytostrukcji – w nawiązaniu do której można odkryć to, co w rytualne jest niewidoczne, jak na niezależne zjawisko kultury (lekcja jako mikrorytuał). Rytualne oblicze lekcji jest książką dla każdego. Można w niej odnaleźć siebie niezależnie od tego, kim się jest, co się robi i ile ma się lat. Każdy spędził wiele lat w szkole, każdy doświadczał w niej siebie, w różnych relacjach z innymi i to w różnych kontekstach. Każdy, czy chce te


Wiesława A. Sacher, pod red.
Sacrum - sztuka - wychowanie

Zestawienie trzech terminów w tytule tej pracy jest rodzajem pojęciowych powiązań łączących je w logiczną całość. Świętość i sztuka mają doniosłe znaczenie dla wychowania, tworzą jego humanistyczny wymiar, wiążąc piękno idei z pięknem ludzi tworzących dzieła sztuki, z pięknem jej doznawania przez odbiorców. Sztuka zaś w wychowaniu miała i ma miejsce równie znaczące jak inne dziedziny wiedzy i umiejętności.Obecnie poszukuje się w sztuce nowych, nieodkrytych obszarów dla wychowania, szczególnie z perspektywy humanistycznej, stąd autorzy zbioru przedstawiają różne aspekty powyższej triady pojęciowej, odnosząc swoje poglądy do poszczególnych dziedzin sztuki oraz różnych stanowisk teoretycznych.


Joanna Głodkowska, Andrzej Giryński
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną - uwalnianie od schematów i uprzedzeń

"Prezentowana w opracowaniu tematyka mieści się w preferowanym aktualnie nurcie rozważań teoretycznych i analiz empirycznych dotyczących konieczności tworzenia osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do godnej egzystencji z podkreśleniem ich podmiotowości. Adresatami opracowania są grupy społeczne zainteresowane wspieraniem procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz stwarzaniem warunków do zaspokajana przez nie różnorodnych potrzeb, w tym i seksualnej."(ze wstępu)


Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka
Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej

"Książka napisana jest z myślą o nauczycielach wczesnej edukacji, studentach tego kierunku i pracownikach uniwersyteckich przygotowujących nauczycieli do przyszłej pracy. Może stanowić jeden z podstawowych podręczników do pedagogiki wczesnoszkolnej i metodyk z nią związanych.Praca ma charakter krytyczny i jest szczegółową analizą podstawowych obszarów kształcenia na poziomie początkowym. Stanowi bezpośrednie odniesienie do praktyki szkolnej, zawierające liczne zaczerpnięte z niej przykłady. Sprzyja to poszerzeniu zrozumienia wykładanych w książce kwestii. Równoległe nawiązania do teorii psychologicznych, nieustannie odnoszone do przebiegu lekcji, zapewniają dobre osadzenie myślenia nauc


Robert Myśliński
Siedem supełkówBajki, które pomagają wychowywać

Kiedyś, gdy mama chciała, aby dziecko pamiętało o czymś ważnym wiązała mu na chusteczce supełek. Siedem historii - po jednej na każdy dzień tygodnia jest takim właśnie supełkiem. Każda z nich porusza temat wart zapamiętania zarówno przez dziecko, jak i przez rodziców. Wychowując dzieci, należy pamiętać, aby samemu postępować zgodnie z przekazywanymi zasadami. Te opowieści pomogą rodzicom spojrzeć na świat oczami dziecka, zrozumieć jego emocje i marzenia.


Teresa Ewa Olearczyk
Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny

Autorka w swojej książce prezentuje stan zjawisk sieroctwa i osamotnienia oraz ich uwarunkowania i konsekwencje. Dokonuje również interpretacji sytuacji rodzinnych, prowadzących do sieroctwa i osamotnienia, zapoznaje czytelnika z rodzajami sieroctwa i zagrożeń tym problemem. Dużą wartością tej książki są konkretne wskazania profilaktyczne -indywidualne i instytucjonalne - obejmujące m.in. Kościół i system szkolny.Książka ma dużą aktualność społeczną i wagę praktyczną, a także znaczenie poznawcze w dziedzinie pedagogiki. Adresowana jest do pedagogów, katechetów, rodziców - wszystkich, którym zależy na dobru współczesnej rodziny.


Grażyna Krasowicz-Kupis
Skala inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-R w praktyce psychologicznej

Wprowadza w teoretyczne podstawy skali, charakteryzuje podtesty skali słownej i skali bezsłownej.Przedstawia zasady badania skalą WISC-R, jak również w sposób szczegółowy omawia zasady psychometrycznej i klinicznej interpretacji wynikówOmawia zastosowanie kliniczne skal Wechslera w diagnozie trudności w uczeniu się oraz w badaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym, z zaburzeniami mowy i języka, z uszkodzonym słuchem, z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania oraz w diagnozie neuropsychologicznej, a także w badaniu dzieci specjalnie uzdolnionychOmawia praktyczne aspekty badania skalą WISC-R, wykorzystując obserwacje i badania własne autorek


Jean Laplanche, J.-B. Pontalis
Słownik psychoanalizy

Słownik dostarcza rzetelnej i dogłębnej wiedzy zarówno czytelnikowi poszukującemu definicji pojęć, jak i specjaliście dążącemu do całościowego, krytycznego ogarnięcia dzieła Freuda. Obejmuje klasyczną terminologię psychoanalityczną, obszerny komentarz autorów do tych pojęć w ujęciu historycznym oraz podstawowe terminy z innych, późniejszych szkół psychoanalitycznych.Cennym walorem słownika jest obszerna bibliografia oraz indeks terminów psychoanalitycznych w trzech językach: niemieckim, angielskim i francuskim.Polecamy go głównie studentom psychologii, a także innym osobom uprawiającym psychoanalizę praktycznie i naukowo.Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny

Prezentuje zagadnienia z zakresu socjologii, z uwzględnieniem dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia społeczna, antropologia kulturowa i społeczna, polityka społeczna, filozofia, politologia.Przewodnik zawiera ponad 350 obszernych, napisanych przystępnym językiem i uporządkowanych alfabetycznie haseł, omawiających:pojęcia i terminygłówne kierunki i dyscypliny socjologicznekoncepcje i teorie socjologiczneruchy społecznedoktryny społeczno-polityczne.W Przewodniku znajdują się ponadto biogramy najważniejszych przedstawicieli socjologii.Przewodnik może spełniać nie tylko funkcje informacyjne, też być użytecznym repetytorium dla osób przygotowujących się do egzaminów na studia oraz dla stud


Shirley Lane-Smith
Spokojne dzieciaki Podstawowe i alternatywne terapie rozwijające pozytywne zachowanie u dzieci spokojne dzieciaki

Spokojne dzieciaki to mądra i inspirująca lektura dla rodziców. Stanowi rodzaj poradnika, który pomoże zidentyfikować pewne problemy, z którymi muszą się zmierzyć Twoje dzieci. Dostarczy wskazówek, jak pomagać małym dzieciom i nastolatkom w rozwijaniu poczucia własnej wartości oraz metod, dzięki którym rozwiną one zdolności organizacyjne i umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Książka zawiera również praktyczne porady jak np. pomóc dziecku uporać się ze stresem, który wywołują testy, sprawdziany i egzaminy. Shirley Lane-Smith dzieli sie swoim bogatym życiowym doświadczeniem, które nabyła wychowując troje dzieci. Aby wzbogacić rodzicielskie umiejętności, stosuje mnóstwo terapii alterna


Vittorio Luigi Castellazzi
Sposób na szczęście

Szczęście! Kto go nie pragnie? Kto do niego nie dąży? Kto z jego braku z czasem nie staje się zgorzkniały? Czym ono jest? Od wieków spierają się o jego definicję filozofowie. Od dawna też psychologowie wskazują na jego jakże pozytywną i nie do przecenienia rolę w rozwoju osobowym i wspólnotowym. Można odnieść wrażenie, że jest to jedyna rzecz, której tak naprawdę ludzie współcześnie namiętnie poszukują. Ale czy spełniają się ich sny o szczęściu? Niekoniecznie! Często towarzyszy owym poszukiwaniom rozczarowanie. W książce Castellazzi próbuje rzucić nieco światła na to, że szczęścia przybiera różne oblicza - niestety, także maski - ale pośród nich każdy znajduje to swoje.


Pamela J. Cooper
Sprawne porozumiewanie się114 scenariuszy z mówienia i słuchania

Spis treści:WstępCharakterystyka ćwiczeńBibliografiaMówienieSłuchaniePodstawy porozumiewania sięStosunki międzyludzkie Do góry


Małgorzata Mnich
Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Rozwój sprawności językowej umożliwia i warunkuje wszechstronny rozwój osobowości każdego człowieka. Osiągnięcie tej sprawności ułatwia życie, współżycie i współpracę z innymi ludźmi, daje możliwość kształcenia i zdobywania wiedzy. Książka jest wnikliwą analizą stanu sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie pisania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemowej, na którą składają się elementy leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe oraz organizacja tekstu pisanego. Analiza uwzględnia założenia lingwistyki edukacyjnej oraz dynamiczną normę rozwojową, a nie jak dotychczas – statystyczną normę słownikową. Odbiorcami publikacji będą nauczyciele nauczania


Iwona Wagner
Stałość czy zmienność autorytetówPedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie

W książce zaprezentowano główne aspekty przemian społecznych, gospodarczych i politycznych oraz ich skutki, także w postaci zmiany lub degradacji dotychczasowych autorytetów. Współczesne wychowanie i nowe programy edukacyjne powinny uwzględniać szereg negatywnych zjawisk społecznych sprzyjających dezintegracji rodziny, zanikaniu ogólnoludzkich wartości i norm moralnych. Szczególną rolę mają osoby znaczące, obdarzone autorytetem, posiadające kompetencje i cieszące się społecznym uznaniem. Autorka stara się przybliżyć wyniki badań empirycznych trzech grup społecznych (dorosłych mieszkańców, przedstawicieli elit, studentów) dobranych celowo, aby ukazać mechanizmy i procesy wpływające na postrze


praca zbiorowa
Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice

Po ponad dwudziestu latach od pierwszego wydania mamy przyjemność przekazać do rąk Czytelników nową wersję książki Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Od wielu lat publikacja ta jest dla psychologów i pedagogów drogowskazem przy podejmowaniu wszelkich działań diagnostycznych.Standardy powinny stać się lekturą obowiązkową nie tylko dla studentów psychologii, pedagogiki czy socjologii, ale także dla wszystkich specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, dla wszystkich tych, dla których test jest narzędziem, a uzyskane dzięki niemu wyniki stanowią podstawę (czasem jedyną!) podejmowania decyzji dotyczących losów poszczególnych osób czy grup.Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice

Po ponad dwudziestu latach od pierwszego wydania mamy przyjemność przekazać do rąk Czytelników nową wersję książki Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Od wielu lat publikacja ta jest dla psychologów i pedagogów drogowskazem przy podejmowaniu wszelkich działań diagnostycznych."Standardy powinny stać się lekturą obowiązkową nie tylko dla studentów psychologii, pedagogiki czy socjologii, ale także dla wszystkich specjalistów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, dla wszystkich tych, dla których test jest narzędziem, a uzyskane dzięki niemu wyniki stanowią podstawę (czasem jedyną!) podejmowania decyzji dotyczących losów poszczególnych osób czy grup" - z r


Scott Paris, Linda Ayres
Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem

Ta poświęcona dydaktyce publikacja lansuje model nauczyciela jako "refleksyjnego praktyka", koncentrującego się na umiejętności wyciągania wniosków ze swoich doświadczeń edukacyjnych i na tej podstawie modyfikującego metody czy techniki kształcenia, wyrabiając jednocześnie podobne postawy u uczniów w procesie uczenia. Efektywnej analizie doświadczeń nauczyciela służą liczne przykłady, projekty pomysłowo i atrakcyjnie powiązane z elementami teorii psychologicznych. Książka polecana szczególnie wychowawcom nauczania początkowego.


Myron Dembo
Stosowana psychologia wychowawcza

Ten akademicki podręcznik z zakresu psychologii nauczania, prezentujący zastosowanie wiedzy psychologicznej w procesie dydaktycznym, jest adresowany do nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do tego zawodu.Problematyka, którą zajmuje się autorka, to między innymi: role nauczyciela i ucznia w procesie kształcenia, proces uczenia się i zdobywania motywacji w najważniejszych ujęciach teoretycznych, przebieg nauczania i wychowania w szkole, rozwój jednostki, różnice indywidualne a decyzje pedagogiczne, pomiar i ocena osiągnięć szkolnych.Wielowątkowe treści, bogate dane z zakresu psychologii ogólnej, wychowawczej, społecznej i klinicznej zostały przedstawione w ciekawej oprawie dydaktycz


Baker Roger
Strach i paniczny lęk. Mity a rzeczywistość

Książka pomoże Czytelnikowi w zrozumieniu deprymujących uczuć lęku, strachu czy paniki. Powinna być podstawową lekturą zarówno dla osób doświadczających paraliżujących ataków tych uczuć, jak i dla ich rodzin oraz przyjaciół.


Richard K. James, Burl E. Gilliland
Strategie interwencji kryzysowej

Większość osób korzysta z poradnictwa psychologicznego lub psychoterapii z powodu jakiegoś kryzysu osobistego związanego na przykład ze śmiercią bliskiej osoby, nadużywaniem alkoholu, przemocą lub wypaleniem zawodowym. Kryzys pojawia się nagle i nieoczekiwanie, naruszając równowagę emocjonalno-fizyczną człowieka i mechanizmy radzenia sobie z trudnościami. Brak pomocy i wsparcia w takiej chwili może doprowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, behawioralnych i poznawczych. Potrzebna jest natychmiastowa interwencja, która pomoże rozwiązać problem i uchroni przed destrukcją emocjonalną. Interwencja kryzysowa nie jest terapią - to pierwsza pomoc psychologiczna, która poprzedza terapię.Publika


Roman Zawadzki
Stres - sztuka życia

Książka dla starszej i dorosłej uczącej się młodzieży. Prezentuje wiedzę o zjawisku stresu i wynikających z niej możliwościach poznawania siebie. Treści są wypośrodkowane między tym, co "naukowe" a tym, co "popularne"; podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest pomoc w wypracowaniu własnych "technik" radzenia sobie ze stresem; zawierające odwołania do przykładów z literatury (mitologii, historii, filmu). Tematy szczegółowe: źródła, objawy i skutki (negatywne i pozytywne) stresu; zróżnicowanie odmian stresu, wyodrębnienie oddziaływań niejako naturalnych i wymuszonych; ukazanie stresu w zestawieniu z innymi czynnikami wpływającymi na zachowanie; uwarunkowania


Izabela Renata Galicka-Płachta
Stres w szkoleJak potwora uczynić przyjacielem

Niniejsza książka przedstawia skuteczne metody neutralizacji stresu i uczy, jak przekształcać go w twórczą i pozytywną siłę. Podpowiada jak zmienić swoje nastawienie, aby stres przestał "zżerać" i zaczął pracować na naszą korzyść. Książka adresowana jest przede wszystkim do młodzieży. Powinni ją jednak przeczytać rodzice i nauczyciele, aby lepiej zrozumieć swoich podopiecznych.


Ellen Key
Stulecie dziecka

Już ponad 100 lat minęło od pierwszego wydania tej książki. 100 lat doświadczeń, poszukiwań, eksperymentów. Czy przez ten czas życie zmieniło się na tyle, że nowy i lepszy stał się człowiek? Na początku XX w. mówiono, że będzie to stulecie dziecka. Czy tak się stało rzeczywiście? Czy na początku XXI w. nie zaczynamy wszystkiego od nowa? Może więc, zanim zaczniemy zachwycać się nowymi teoriami dotyczącymi życia i praw dziecka, metod wychowania i kształcenia, sięgnijmy do tej pozycji i zobaczmy, jak to dawniej bywało.


Gary D.Fenstermacher, Jonas F.Soltis
Style nauczania

Książka traktuje o roli zawodowej nauczyciela - o typach osobowości pedagogicznej nauczyciela i filozofiach pedagogicznych. Autorzy charakteryzują trzy style nauczania: kierowniczy (menedżerski), terapeutyczny (wspierający) i wyzwalający. Analiza owych ideologii, połączona z krytyką, wsparta przykładami z praktyki, pozwala zrozumieć różne podejścia dydaktyczne, prowadzi do określenia własnej koncepcji, do świadomego wyboru stylu kształcenia lub dopracowania się zasad realizacji zadań dydaktycznych.


Monika ?ukasiewicz
Sukces w szkole

Poznaj techniki pamięciowe, które pomogą ci:W ciągu kilku minut zapamiętać łańcuch kilkunastu informacji. Już po półgodzinnym treningu podwoić szybkość czytania. Skrócić każdą powtórkę do paru minut dzięki wykorzystaniu map umysłowych. Skutecznie przygotować się do każdego sprawdzianu, egzaminu i klasówki. Poznaj sekrety geniuszy. Naucz się wykorzystywać dobrodziejstwa stanu Alfa.


Christina Buchner
Sukces w szkole jest możliwy.

Każde dziecko może osiągnąć sukces w szkole, zwłaszcza jeśli pomogą mu w tym rodzice i nauczyciele. To dzięki ich poświęceniu i zaangażowaniu mały uczeń powinien się przekonać, w pierwszych latach swej edukacji szkolnej, że nauka może sprawiać wiele przyjemności. Książka zawiera liczne wskazówki i porady doświadczonego pedagoga i dyrektora szkoły podstawowej, pokazujące, jak wspierać dziecko w nauce i pomóc mu mieć dobre osiągnięcia w szkole.


Zbyszek Brześkiewicz
Super umysł

Według badań amerykańskich naukowców wykorzystujemy jedynie 5% możliwości naszego mózgu. We współczesnym świecie, osiągając sukcesy, wielu z nas musi uruchamiać swoje rezerwy. Dzięki tej książce nauczysz się wykorzystywać wszystkie zdolności Twojego umysłu. Pozycja ta jest inspiracją do odkrycia nowych obszarów własnych możliwości, do oceny dotychczasowego myślenia o samym sobie i uświadomienia potencjału swoich zdolności umysłowych.


Maria C. Gilbert, Kenneth Evans
Superwizja w psychoterapii

Autorzy książki jako pierwsi spróbowali dogłębnie zbadać możliwości wykorzystania podejścia zintegrowanego w superwizji, gdzie wzajemnie oddziałują na siebie intersubiektywna relacja między psychoterapeutą a klientem, i intersubiektywna relacja między psychoterapeutą a superwizorem. Gilbert i Evans dostarczają również bardzo praktycznych wskazówek w takich dziedzinach rozwoju zawodowego, jak: ocena, etyka i jednakowe szanse. Praca okaże się nieoceniona nie tylko dla superwizorów psychoterapii, lecz także dla psychoterapeutów, konsultantów psychologicznych oraz dla osób, które prowadzą w tej dziedzinie szkolenia.Poza jasno wyszczególnionymi przypadkami, podane w książce przykłady superwizji z


Verena Kast
Syndrom opuszczonego gniazda

Przejmujący smutek i bezsilna złość, czułość i nadzieja na przyszłość, zawód i zrozumienie nieodłączne bliskiemu związkowi – w procesie odchodzenia dzieci z domu mieszają się różne: tak pozytywne, jak i negatywne uczucia. Dla rodziców i ich dorastających pociech głównym zadaniem jest w tym okresie nauczenie się wzajemnego opuszczania, aby odnaleźć się w nowej sytuacji, zbudować nowe relacje w rodzinie, a przede wszystkim, by stworzyć na nowo własną tożsamość, warunkującą i akceptującą te zmiany. Verena Kast, znana psychoterapeutka specjalizująca się w psychologii głębi, przedstawia fazy i szanse tego nieuchronnego procesu. Pokazuje, w jaki sposób ów przełom może być owocnie wykorzystan


Forward Susan, Frazier Donna
Szantaż emocjonalny. Jak się obronić przed manipulacją i wykorzystaniem

Jeśli ważni w twoim życiu ludzie: nieustannie grożą, że cię opuszczą, jeśli nie zrobisz tego, czego chcą;zawsze chcą więcej, niezależnie od tego, ile im dajesz;mówią ci, że będą zaniedbywać obowiązki, zrobią sobie krzywdę lub popadną w depresję, jeśli nie spełnisz ich żądań;zazwyczaj nie liczą się z twoimi uczuciami i pragnieniami;wiele ci obiecują, ale spełnienie tych obietnic uzależniają od twojego zachowania;akceptują cię, kiedy im ulegasz, a odrzucają, kiedy nie chcesz ulec......oznacza to, że jesteś emocjonalnie szantażowany. Zapewniamy cię jednak, że lektura tej ksiażki ułatwi ci wprowadzenie w życie wielu zmian, które poprawią twoją sytuację i samopoczucie.


Peter Pauling
Szczęśliwe dzieci - czyli udane wychowanie

Autor - ojciec rodziny i wykwalifikowany pedagog - wyjaśnia codzienne problemy wychowawcze. Na często zadawane przez rodziców, wychowawców i nauczycieli pytania nie odpowiada gotowymi receptami, lecz omawia w interesujący sposób założenia i cele rozsądnego wychowania.


Ken Ernst
Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić

Książka dla nauczyciela praktyka, wywodząca się z nurtu psychologii zwanego analizą transakcyjną. Chodzi o rozpatrywanie psychicznych problemów człowieka – tu: nauczyciela i ucznia – na tle jego kontaktów z innymi ludźmi. Autor analizuje gry ("zagrywki"), które pojawiają się w każdej klasie szkolnej, np. "Błaznowanie". Przedstawia na przykładach różne formy gry, motywy jej podejmowania, ukazuje spodziewane korzyści, ale także ryzyko dla grającego, zwraca uwagę na sposoby wciągania w grę i możliwości wyjścia z gry (ważne dla nauczyciela!). Główne części tematyczne to: Gry podejmowane w celu wywołania kłopotów i zamieszania. Gry podejmowane, by poniżyć drugą oso


Iwona Fechner-Sędzicka
Szkolny system wspierania zdolności. Jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia?

Książka "Szkolny system wspierania zdolności" jest ciekawą propozycją dla nauczycieli zainteresowanych zagadnieniem zdolności uczniów. Książka traktuje to zagadnienie zarówno w ujęciu teoretycznym jak i konkretnych rozwiązań metodycznych. Podkreślić należy niezwykle cenne podejście do zdolności dzieci przez pryzmat wszechstronnego rozwoju, który umożliwia każdemu odkrycie własnego potencjału. Bardzo ważnym momentem jest decydowanie dziecka o swoich działaniach, poczucie sprawstwa a w rezultacie świadomość własnych zainteresowań czy zdolności.Autorka prezentuje Szkolny System Wspierania Zdolności, którego skuteczność zależy również od tworzenia koalicji osób zaangażowanych w pomoc dzieciom: r


Vera F. Birkenbihl
Szkoła bez stresu!

Informacje zawarte w tej książce są wynikiem długoletnich doświadczeń, zdobytych podczas seminariów seminariów USA i w Europie.Książka polecana:RodzicomNauczycielomNauka tylko wtedy jest sucha, nudna, stresująca czy trudna, gdy nie uwzględnia się w niej sposobu, w jaki pracuje mózg (co, niestety, bardzo często ma miejsce w szkołach). Problem ten można jednak rozwiązać, o ile jako rodzice będziecie wiedzieli, co jest jego przyczyną!


Ewa Puchała, Joanna Sokołowska
Szkoła dla rodziców i wychowawców - część 2

Warsztaty umiejętności wychowawczych w oparciu o książkę Adele Faber, Elaine Mazlish: Rodzeństwo bez rywalizacji. Materiały pomocnicze tylko dla realizatorów zajęć (psychologów i pedagogów), którzy uczestniczyli w kursach przygotowawczych (dotyczących zarówno I jak i II części "Szkoły dla rodziców i wychowawców") i wyrazili chęć kontynuowania zajęć.


Joanna Sakowska
Szkoła dla rodziców i wychowawców. Część 1

Książka została opracowana w oparciu o koncepcję Thomasa Gordona: "Wychowanie bez porażek" i pozycję autorstwa Adele Faber i Elaine Mazlish z cyklu: "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" i stanowi punkt wyjścia do zajęć warsztatowych na ten temat. Jest odpowiedzią na potrzeby i pytania praktyków - psychologów i pedagogów prowadzących warsztaty w wielu miejscowościach w Polsce. Stanowi kompendium wiedzy na temat rodziny i wychowania. Opiera się zarówno na wiedzy teoretycznej, jak i na doświadczenich własnych autorki.


John Dewey
Szkoła i dziecko

Czytając dzisiaj książkę Deweya "Szkoła i dziecko", której pierwsza wersja ukazała się w Nowym Jorku w 1900 roku, odnosi się wrażenie, że poglądy wówczas zaprezentowane są ciągle świeże i aktualne. Według Deweya szkoła to przede wszystkim dziecko, a nauczyciel jest po to, by mu pomagać. Wychowywać, według niego, to wprawiać w ruch te wszystkie siły wewnętrzne, które stanowią osobowość każdego dziecka. Rolą nauczyciela jest odwoływać się do zdolności wrodzonych, aby je budzić i umiejętnie nimi kierować.


Walter Feinberg, Jonas F.Soltis
Szkoła i społeczeństwo

Autorzy przystępnie analizują następujące kwestie: kształcenie szkolne jako socjalizacja i postęp, równość szans oświatowych, reforma oświatowa, edukacja wyrównawcza, program ukryty szkoły. Odwołują się przy tym do praktyki, omawiając konkretne przypadki. Książka, adresowana do nauczycieli i autorów reformy szkolnictwa, pozwala zrozumieć uwarunkowania kształtujące pracę szkoły i nauczyciela.


Pierre Wolff
Sztuka dobrego wyboru

Jeśli chcemy zwiększyć swe szanse na podejmowanie trafnych decyzji i na dokonywanie wyborów w sposób wolny, musimy nauczyć się "rozeznawania", czyli sztuki dobrego wyboru. Rozeznawanie jest procesem decydowania się na wybór, który odpowiada obiektywnej rzeczywistości, jest możliwie nieskrępowany przez nasze wewnętrzne kompulsje oraz jest dostrojony do systemu naszych przekonań i zasad wiary (a jeśli nie posiadamy żadnych przekonań religijnych, do naszego systemu wartości).Treść niniejszej książki jest interpretacją metody rozeznawania, która zrodziła się w XVI wieku za sprawą Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. To on podjął systematyczną refleksję i wskazał, że rozeznawanie nie jes


Elena Guarrella, Giorgio M. Sofia
Sztuka mówienia nieporadnik

Nie rodzimy się z umiejętnością mówienia nie, uczymy się tego przez całe życie. Niby takie proste, a jednak ile razy stanąłeś przed problemem jak odmówić, powiedzieć nie? Autorzy niniejszej książki - poradnika pragną wprowadzić nas w sztukę mówienia nie, sztukę stawiania granic i ich przekraczania, uczą jak mówić nie bez lęku i jednocześnie nie niszcząc siebie lub drugiego człowieka.


Krzysztof Kruszewski (pod red.)
Sztuka nauczania. Czynności nauczycielaPodręcznik akademicki

Podręcznik:omawia zagadnienia nauczania i uczenia się uwzględniając reorganizację systemu oświaty w Polsce oraz postęp w badaniach pedagogicznych,prezentuje praktyczne scenariusze różnych sytuacji dydaktycznych,podaje przykłady ciekawych metod nauczania i gier dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych,przybliża problemy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,koresponduje z nowoczesnymi podręcznikami wydanymi w Europie i na świecie. Podręcznik przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków nauczycielskich oraz studentów pedagogiki. Niezwykle pomocny nauczycielom w ich codziennej praktyce.


Krzysztof Konarzewski (pod red.)
Sztuka nauczania. SzkołaPodręcznik akademicki

Podręcznik:przedstawia najważniejsze przemiany zachodzące w instytucji szkolnej od czasów antycznych do początku naszego stulecia,omawia istotne zmiany w oświacie po 1989 roku,pomaga pojąć historyczny, społeczny i psychologiczny sens działalności zawodowej nauczyciela,przybliża rolę nauczyciela i związane z nią trudności,pokazuje przykłady, w jaki sposób poznać i zrozumieć ucznia oraz jego „świat",przygotowuje do racjonalnego wyboru programów nauczania, a także zachęca do tworzenia programów autorskich. Podręcznik przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków nauczycielskich oraz studentów pedagogiki. Niezwykle pomocny nauczycielom w ich codziennej praktyce.


Klaus W. Vopel
Sztuka opowiadania, sztuka słuchania

Opowiadania są doskonałym tworzywem do pracy z grupami w szkole i poza nią; stanowią również instrument pomocny w rozmaitych terapiach i treningach. Opowiadania przemawiają do naszej podświadomości. Dzięki nim łatwiej się uczymy, ponieważ budzą zainteresowanie obrazami i symbolami. „Sztuka opowiadania, sztuka słuchania” oferuje różnorodny materiał ćwiczeń dla wszystkich, którzy chcieliby płynnie pisać i żywo opowiadać. Zamieszczone tutaj eksperymenty pomagają uczestnikom w rozwijaniu fantazji i kreatywności. Wzmacniają one zdolność komunikowania się oraz przyczyniają się do rozpoznawania ograniczających uprzedzeń, które są przeszkodą w intensywnych kontaktach tak ze sobą, jak i z


Klaus W. Schneider
Sztuka pozytywnego myślenia

Czy można zaprogramować swój sukces?Czy negatywne myślenie może spowodować śmierć?Czy jesteśmy w stanie wygrać z "życiowym pechem"?Czy charakter myśli może zmienić nasze życie?Autor nie chce nam sugerować, że na każde z tych pytań zawsze trzeba odpowiedzieć twierdząco. Chce nas jednak przekonać, że myślowy optymizm pomaga osiągać cele, które pesymista, czarnowidz czy "pechowiec" z własnej woli z góry uznaje za niemożliwe do osiągnięcia.Klaus W. Schneider jako lekarz medycyny i psycholog zarazem ukazuje związki miedzy charakterem myśli, pozytywnych lub negatywnych, a stanem fizycznym i psychologicznym człowieka, a w konsekwencji sprawnością i skutecznością jego działania. Dodaj swoją recenzję


Maud Winkler, Anka Commichau
Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji

Książka ta jest adresowana do tych, którzy chcą uczyć z pasją. Dwie doświadczone specjalistki prezentują, jak budować kontakt z audytorium, jak prezentować to, co masz do powiedzenia i jak optymalizować efekty uczenia. Teorii towarzyszą przykłady z życia i sugestie wynikające z refleksji nad praktyką w świetle osiągnięć i odkryć psychologii komunikacji.Maud Winkler (ur. 1968 r.), psycholog, specjalista w psychoterapii i poradnictwie systemowym. Wykładowca na uniwersytecie w Hamburgu na wydziale psychologii. Działa jako trener komunikacji i doradca. Superwizor w rozmaitych formach kształcenia w zakresie psychologii komunikacji. Jej zainteresowania to szkolenie kadr kierowniczych, rozwój zespo


Friedemann Schulz von Thun
Sztuka rozmawiania. Część I - Analiza zaburzeń

Książka, którą masz przed sobą, jest dla Ciebie. Mówi o tym, z czym spotykasz się setki razy każdego dnia, co być może jest dla Ciebie przyczyną radości, ale też zgryzot. Czyli o tym, co dzieje się między Tobą a Twoim rozmówcą (kolegą z pracy, żoną, mężem, dzieckiem, teściową, przełożonym, przyjacielem, pacjentem, interesantem, uczniem, policjantem), kiedy zaczynacie ze sobą rozmawiać, dlaczego udaje się wam porozumienie, ewentualnie dlaczego dochodzi do nieporozumień. Proponuje też drogowskazy, jak podnosić jakość naszych codziennych kontaktów, jak szukać wyjść w trudnych sytuacjach, jak bardziej zrozumiale i klarownie się wyrażać, jak bardziej świadomie i fachowo unikać potknięć i porażek


Friedemann Schulz von Thun
Sztuka rozmawiania. Część II - Rozwój osobowy

Książka poświęcona komunikacji międzyosobowej. Autor przedstawia osiem różnych stylów komunikacji. Analizuje je teoretycznie, wskazując wyraźnie (poprzez przykłady z życia wzięte) na ich praktyczne zastosowanie w celu uniknięcia nieporozumień związanych z kontaktami międzyludzkimi i naprawie wzajemnego porozumienia. Celem jest ukazanie warunków i elementów życia psychicznego człowieka. Książka stanowi kompetentne, psychologiczne bardzo dobrze udokumentowane źródło teorii w praktyce.


Friedemann Schulz von Thun
Sztuka rozmawiania. Część III - Dialog wewnętrzny

Część trzecia poświęcona jest dialogowi wewnętrznemu, który ma uzdolnić osobę do działania na "własną miarę”. W jej określeniu każdy skazany jest na samodzielne poszukiwania. Autor podpowiada jedynie niektóre metody i proponuje specjalne ćwiczenia psychologiczne. Książka z pewnością pomoże w poszukiwaniu lepszych sposobów rozmawiania z innymi i z sobą samym.


Friedemann Schulz von Thun
Sztuka rozmawiania. Część IV - W porozumieniu z sobą i innymi - komunikacja i kompetencje społeczne

Rozmawiać, słuchać, działać - tak można streścić czwartą część książki Sztuka Rozmawiania. Harmonizujące ze sobą teksty wprowadzają najpierw w poszczególne etapy kształtowania się koncepcji psychologii komunikacji Autora, czyniąc ją poprzez to bardziej zrozumiałą przekonywającą. Wyrosłe z konkretnych spotkań i wydarzeń prezentowane tu szkice dotykają wymiaru komunikacji tak ważnych i różnorodnych zjawisk jak odwaga cywilna, komputeryzacja, wizualizacja czy też... głoszenie kazań.


Rudolf Steiner
Sztuka wychowania. Metodyka i dydaktyka

Jest to cykl wykładów wygłoszonych przez Steinera w Oxfordzie. Poświęcone są one pedagogice waldorfskiej. Steiner rozpoczyna od przedstawienia duchowego podłoża wychowania. Przedstawiając trzy pierwsze siedmioletnie okresy życia w rozwoju człowieka, wskazuje, jak w każdym z tych okresów dziecko oczekuje od swoich nauczycieli i wychowawców innego sposobu prowadzenia lekcji...


Friedemann Schulz von Thun, Christoph Thomann
Sztuka wyjaśniania. Poradnik dla prowadzących trudne rozmowy

W jaki sposób winien postępować doradca, moderator lub terapeuta jeśli osoby sobie bliskie np. w małżeństwie, czy w rodzinie, lub też pracujące ze sobą, przykładowo w firmie, w sposób ewidentny, znajdują się w sytuacji patowej, jeśli chodzi o komunikację między nimi, a ich wzajemne relacje narażone są na rozpad.Niniejszy poradnik w sposób fachowy podejmuje problem zaburzeń mogących wystąpić w relacjach międzyosobowych, wprowadza w umiejętność ich rozpoznawania i diagnozowania a także wspólnego ich przezwyciężania. Poradnik proponuje praktyczne rady z punktu widzenia psychologii komunikacji, ubogacone licznymi pomocnymi przykładami.


Johannes Ruppel, Roswitha Stratmann
Sztuka zarządzaniaPsychologia komunikacji dla szefów i liderów

Autorzy przedstawiają różne oblicza sztuki prowadzenia rozmów w zespołach pracowniczych. Koncentrują się na sposobach polepszenia samopoznania szefa i mocnych stron podwładnych. Jakość kontaktów międzyosobowych w dużej mierze zależy od umiejętności rozmowy ujawniania siebie. Zarówno szef jak i pracownicy mogą podnosić efektywność pracy, nie gubiąc przy tym tzw. człowieczeństwa w warunkach pracy i wydajności. Rozwiązywanie konfliktów i problemów, zdaniem autorów, dokonuje się na drodze rozpoznania swych możliwości, docenienia wartości własnej oraz jasności w formułowaniu swych autentycznych myśli i odczuć i ich ujawnianiu. Czytelnik przekona się, że struktura szef-podwładny może być "z ludzką


Christine Kgerl
Świadomość i opanowanie. Wzmacnianie osobowości dziecka

Jedne dzieci są niesforne i ruchliwe, inne delikatne i subtelne. Każdy temperament jest wartościowy i przyniesie dobro, jeżeli tylko poznamy jego siłę i potencjał. Nic nie powinno się robić wbrew osobowości, dlatego szczególnym zadaniem opiekunów jest wspieranie dzieci w odkrywaniu ich talentów. Świadomość i opanowanie polegają na zrównoważonym uwzględnianiu indywidualnych cech charakteru, faz rozwoju, warunków społecznych i rodzinnych. Autorka, doświadczony pedagog, daje wiele cennych i praktycznych porad, przytacza przykłady z codzienności, podpowiada, co zrobić, by dorastanie młodego człowieka przebiegało spójnie i harmonijnie. Ten poradnik podpowie Państwu, jak twórczo pokierować rozwoje


Joanna Zawodniak
Teaching Children English with Reliance on the Lexically Driven Syllabus

The book is devoted to the elaboration and evaluative examination of the present author’s lexically driven syllabus design addressed to the oparational children aged 8 and 9. its aim was to ensure the young learners a stress-free, semantically organised flow from the right, non-verbal, imaginative hemisphere to its left, verbal, logical counterpart. The syllabus design became subject to the empirical research drawing on formal experiment and differential case study. Formal experiment findings pointed to the experimental groups vocabulary knowledge as significaly exceeding the knowledge displayed by the control groups. Case study findings pointed on syllabus design as being better suite


Wiesława Limont, pod red.
Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych

Książka jest zbiorem artykułów, które zostały przygotowane na II Ogólnopolską Konferencję Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych. Publikacja podzielona jest na dwie części. W części pierwszej znajdują się artykuły dotyczące teoretycznego aspektu zagadnień kształcenia zdolności i twórczości. W drugiej części zostały umieszczone artykuły nauczycieli realizujących autorskie programy w pracy z uczniami szczególnie zdolnymi. Zwiększone zainteresowanie metodami i strategiami kształcenia uczniów szczególnie zdolnych na świecie, w krajach UE, w tym także w Polsce, wskazuje na konieczność prowadzenia badań w tym zakresie, jak również wypracowanie koncepcji edukacji jednostek szcze


Gerald Corey
Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii

Przegląd współczesnych modeli terapeutycznychPsychoterapia wielokulturowa i jej implikacjeCele terapii, relacje i techniki terapeutyczneObszary zastosowań różnych koncepcji terapeutycznychTerapia feministycznaOgraniczenia metod terapeutycznych


Rosemary Perry
Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem

Autorka na podstawie wieloletniego doświadczenia pedagogicznego (nauczycielka - doradca metodyczny - wykładowca uniwersytecki) pokazuje, na czym polega praca w "laboratorium relacji międzyludzkich", jak nazywa edukację małych dzieci. Umiejętność nawiązania kontaktu z dzieckiem, z jego rodzicami, z nauczycielami uważa za tak ważną, jak umiejętność organizacji i prezentacji treści nauczania. Kolejne rozdziały są poświęcone następującym aspektom działania nauczyciela-wychowawcy: jak rozumieć dziecko, czym jest i od czego zależy program dydaktyczno-wychowawczy, jak kształtować środowisko wychowawcze, jak tworzyć i rozwijać własny program pedagogiczny. Wiele tu odniesień do praktyki - o


Barry J. Wadsworth
Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka

Książka ta przybliża koncepcje wielkiego psychologa i epistemologa J. Piageta. Autor w sposób ciekawy i klarowny syntezuje i przekazuje naukę badacza, zachęcając czytelnika do analizy i refleksji. Pokazuje również możliwości zastosowania teorii Piageta w edukacji, wychodziąc z założenia, że ułatwią one nauczycielom rozumienie dzieci i odkrycie w nich motywacji do nauki, formułuje konkretne wskazówki dydaktyczne. Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, psychologów, studentów kierunków pedagogicznych.


Albert Bandura
Teoria społecznego uczenia się

Książka prezentuje jedną z podstawowych koncepcji psychologicznych, wykorzystywanych bardzo szeroko we wszystkich gałęziach tej dyscypliny. Podejście to łączy podstawy teorii uczenia z naciskiem na ludzkie interakcje z otoczeniem społecznym. Uwypukla złożone i dynamiczne powiązania między czynnikami indywidualnymi, zachowaniami a bodźcami środowiskowymi. Praca jest uznawana za kluczową dla poznawczych teorii osobowości. Ma ona również ważne znaczenie aplikacyjne, ucząc, jak lepiej wychowywać dzieci i pomagać im w nauce, dlatego też jest niezbędną pozycją nie tylko dla psychologów, ale i odpowiedzialnych rodziców i nauczycieli, dbających o rozwój społeczno-poznawczy swoich podopiecznych. Wska


Mieczysław ?obocki
Teoria wychowania w zarysie

Prezentowany podręcznik przedstawia wybrane zagadnienia współczesnej teorii wychowania. Należą do nich problemy dotyczące: teorii wychowania jako dyscypliny pedagogicznej; różnego rozumienia pojęcia "wychowanie"; wychowania w świetle kilku koncepcji psychologicznych i pedagogicznych; wartości jako podstawowego tworzywa wychowania; celów wychowania i różnych opinii na ich temat; psychospołecznych uwarunkowań skuteczności wychowania; indywidualnych i grupowych metod wychowania; technik oddziaływań wychowawczych; wybranych dziedzin wychowania; podstawowych środowisk wychowawczych. Książka adresowana jest szczególnie do studentów pedagogiki, odbywających studia zarówno licencjackie, ja


Marian Nowak
Teorie i koncepcje wychowania

Podręcznik do przedmiotu teoria wychowania dla studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich (studia magisterskie, zawodowe licencjackie, podyplomowe) oraz dla praktyków, nauczycieli, pedagogów i wychowawców, pracowników administracji oświatowej, dziennikarzy, ekonomistów, działaczy społeczno-politycznych.Autor przedstawił nowatorskie podejście do teorii wychowania, m.in.: relacje z innymi dyscyplinami pedagogicznymi i naukami humanistycznymi, tradycyjne i nowe obszary problemów dotyczących wychowania (teorie interakcyjne, kontekst europejski, wielokulturowość), metodologie badań, planowanie działalności wychowawczej; uwzględnił najnowsze standardy akademickiego kształcenia pedagogicznego


Yair Schiftan, Andrzej Stadnicki
Terapia akustyczno - wibracyjna Musica Medica w oddziaływaniach zdrowotnych i pedagogicznych

Pasja prof. dr. Y. Schiftana - którą jest muzyka i jej wpływ na organizm człowieka - stała się inspiracją do stworzenia metody oddziaływania akustyczno - wibracyjnego Musica Medica, która znalazła zastosowanie w medycynie, pedagogice ogólnej i specjalnej. Jest on twórcą aparatury przydatnej w oddziaływaniach terapeutyczno - pedagogicznych. Aparaty systemu Musica Medica - to elektroniczne urządzenia transmitujące nagrania muzyczne oraz przetwarzające je w drgania przekazywane do organizmu za pomocą dwóch przetworników bezpośrednio przykładanych do różnych części ciała


Gunthard Weber
Terapia systemowa Berta Hellingera

Bert Hellinger, urodzony w 1925 roku, studiował filozofię, teologię i pedagogikę. Pracował przez szesnaście lat jako członek katolickiego zakonu misyjnego wśród Zulusów w Afryce Południowej. Następnie został psychoanalitykiem, a poprzez doświadczenia dynamiki grupowej, terapii perwotnej, analizy relacji i różnych działań hipnoterapeutycznych doszedł do etapu utworzenia własnej metody — niezwykłej terapii sięgającej w przeszłość, ukazującej rodzinne ponadpokoleniowe uwikłania i problemy. Choć wiele z tego, co mówi Bert Hellinger, zdaje się dotyczyć przeszłości, to jego uczucia i intuicja skierowane są zawsze na rozwiązanie, które wyzwala i otwiera nowe możliwości. Lektura tej książki je


Berckham Barbara
Teraz trudno mnie zranić

Czy Wy również to znacie? Bezsenne noce z powodu nierzeczowej krytyki, bóle żołądka po emocjonalnym szantażu, kłębiące się w głowie myśli będące efektem zdenerwowania i trosk, albo inne szarpiące nasze nerwy sytuacje? Teraz już z tym koniec. Nowa książka autorki bestselerów B. Berckhan zawiera proste i niezwykle skuteczne techniki rozmowy, dzięki którym nie pozwolicie się zranić. Przy pomocy sześciu strategii będziecie mogli w suwerenny i pewny siebie sposób bronić się przed trudnymi ludźmi; bez problemów poradzicie sobie z „niszczycielami wieży”, unieszkodliwicie jad w „jaskini węży” oraz obronicie swoje terytorium przed niepożądaną inwazją.Wszyscy, którzy zbyt łatwo


Anne Anastasi, Susana Urbina
Testy psychologiczne

Testy używane głównie w psychologicznej diagnozie indywidualnej, znajdują coraz szersze zastosowania. Zaczyna się je na przykład na większą skalę w selekcji zawodowej. Książka ta uzupełnia dotychczasowy brak na rynku wydawniczym obszerniejszych publikacji z tej dziedziny. Publikacja ta łączy w sobie wysoki poziom naukowy i rzetelność z przystępnością sposobu prezentacji treści. Położono tu silny akcent na różnorodność badań testowych oraz zastosowanie poszczególnych ich typów.


Maria Sobolewska, Elżbieta Zwierzyńska
Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Przewodnik metodyczny

W przewodniku metodycznym autorki sporządziły informacje o narzędziach diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, które mogą być użyteczne w pracy psychologa i pedagoga. Narzędzia są tu rozumiane szeroko: chodzi o testy pomiaru zdolności i osiągnięć, inwentarze osobowości i zainteresowań, techniki projekcyjne, testy wiadomości. Zestaw narzędzi ma stanowić pomoc metodyczną dla praktyków.W rozszerzonym drugim wydaniu łącznie zaprezentowano 48 testów psychologicznych i 13 testów pedagogicznych.


Elżbieta Gaweł-Luty (pod red.), Jerzy Kojkoł (pod red.)
Tożsamość - reminiscencje

"Nasze mówienie o tożsamości jest obarczone bardzo często znamieniem europocentryczności. W tym kontekście – jak słusznie zauważa Z. Bauman – europejskość rozpatrywana jest w dwóch znaczeniach. Pierwsze z nich włącza nas do tej wspólnoty, powołując się na idee braterstwa. Ta ostatnia stanowi, że ktoś odmienny, a jednak "taki sam", oddzielony, ale przecież nierozłączny, niezależny, a zarazem włączony we wspólnotę kulturową, staje się nam bliski i tożsamy. Europejskość w drugim znaczeniu wyłącza jednostkę z szerszej wspólnoty, ponieważ określa tożsamość w kategoriach narodowych. (...) Niniejsza praca prezentuje spojrzenie uniwersalistyczne, w którym dominują takie za


Henryka Kwiatkowska
Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią

"Jest to kolejna dobrze napisana książka Henryki Kwiatkowskiej podejmująca badania nad tożsamością nauczycieli w okresie szybkich przemian współczesności, bogata w treści, problemy do przemyślenia, wprowadzająca w lektury do przeczytania. W wielu miejscach zachęcająca do dyskusji i badań, a przy tym napisana przystępnie i zwięźle".z recenzji wydawniczej prof. Z. Kwiecińskiego


Bill Rogers
Trudna klasaOpanować, wychować, nauczyć...

W jakimś momencie swojej kariery każdy nauczyciel napotyka trudną klasę. Kiedy to się stanie, zaczyna odliczać czas - do końca dnia, semestru, roku. Pomimo tego, że trudna klasa stanowi olbrzymie wyzwanie, nie musi zdominować naszego życia i przenikać przez wszystkie jego chwile. W książce Trudna klasa Bill Rogers podaje wiele praktycznych strategii, które można wprowadzić, by przezwyciężyć syndrom trudnej klasy.Poza konstruktywnymi pomysłami i strategiami radzenia sobie z trudną klasą, książka ta podkreśla normalność uczucia presji i stresu odczuwanego przez nauczycieli, którzy mają do czynienia z takimi klasami.


Otto Speck
Trudności wychowawcze. Być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych

Jedna z najważniejszych książek pedagogicznych ostatnich czasów. Traktuje o trudnej roli wychowawcy w czasach chaosu, ucząc go, jak zachować zarówno autonomię własną, jak i ucznia. "Autor prowokuje do pogłębionej refleksji i dyskusji nad moralnymi aspektami wychowania w czasie narastającej rezygnacji, pesymizmu i poczucia bezradności w toku oddziaływań pedagogicznych wielu wychowawców – rodziców, nauczycieli czy instytucjonalnych opiekunów dzieci i młodzieży. Niezależnie od zakresu i głębi procesów globalizacyjnych nie unikniemy zadawania pytań o kondycję ludzką, istotę człowieczeństwa w ponowoczesnym świecie i rolę oraz odpowiedzialność wychowania i wychowawców wobec społeczeństw


Jarosław Jagieła
Trudny uczeń w szkole

Poradnik jest próbą przekonania czytelnika, że powyższe stwierdzenia niekonieczne muszą być prawdziwe - wbrew pozorom, uczniowie trudni nie zdarzają się się wyłącznie jemu samemu lub nauczycielom słabym, czy niedoświadczonym. Wychowankowie sprawiający kłopoty swoim zachowaniem zdarzają się wszystkim nauczycielom, i to bez względu na posiadane przez nich kwalifikacje, staż pracy lub zaangażowanie. Jednak sposób, w jaki potrafimy radzić sobie z kłopotliwym uczniem, jest miarą profesjonalizmu w tym zawodzie. Mówiąc krótko - trudny uczeń jest wyzwaniem dla kompetencji nauczycielskich i wychowawczych.


Edward C. Wragg
Trzy wymiary programu

"Książka prezentuje trójwymiarowy model programu szkolnego. Pierwszy wymiar stanowi materiał nauczania. Drugi - tematyka międzyprzedmiotowa, która kształtuje rozwój intelektu i charakter uczniów. Trzeci - sposoby nauczania i uczenie się. Napisana niezwykle przystępnie, z myślą o nauczycielach i niespecjalistach uwikłanych w dyskusje o zadaniach współczesnej szkoły i w prace nad programami szkolnymi. Dostarcza potrzebnego do tego języka i pokazuje, jakie uwarunkowania brać pod uwagę. Stąd bierze się jej aktualność w warunkach polskiej reformy" (z recenzji tłumacza Krzysztofa Kruszewskiego).


Renate Walthes
Tyflopedagogika

„Pracę R. Walthes uważam za wartościowe uzupełnienie polskiej literatury dotyczącej pracy z osobami niewidomymi lub z innymi zakłóceniami w funkcjonowaniu analizatora wzrokowego. Może ona stanowić wartościowy podręcznik akademicki. Jej wartość polega nie tylko na tym, że dostarcza nowych informacji. Ona zachęca, łagodnie i konsekwentnie przymusza, do skonfrontowania własnego sposobu myślenia z tym, który charakteryzuje pedagogikę europejską. Jest to zatem książka, która może być, zarówno źródłem wiedzy, jak i wyzwaniem do kontroli oraz rozbudowania własnej orientacji metodologicznej, a nawet światopoglądowej”.Z recenzji prof. Włodzisława Zeidlera


Bogusława Gołębniak
Uczenie metodą projektów

Publikacja pomocnicza dla nauczycieli, edukatorów, studentów i wykładowców kierunków pedagogicznych. Jej autorami są nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W przewodniku przedstawiono pracę metodą projektów w realizowaniu uczenia się całościowego, to znaczy ukierunkowanego na kształtowanie całej osobowości ucznia - na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny. Pokazano możliwość zastosowania i rozwijania proponowanej formy niezależnie od treści przedmiotowych, akcentując czynności projektowania nauczania, angażowanie wszystkich uczestników edukacji, a więc i nauczycieli, i uczniów. Proponowaną formę dydaktyczną obrazują przykłady projektów dla różnych


John R. Anderson
Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień

Autor tego podręcznika akademickiego jest zaliczany do grona najwybitniejszych specjalistów z dziedziny psychologii. Jego książkę wyróżniają integracyjność ujęcia tematu i konsekwencja prowadzonego wykładu, w którym czytelnik znajdzie między innymi: rys historyczny rozwoju dziedziny, opis funkcjonowania układu nerwowego, analizę procesu uczenia się wzbogaconą o dane laboratoryjne oraz wskazówki umożliwiające zastosowanie wyników badań. Szczególnie przydatne mogą być dla nauczyciela rozdziały poświęcone wykorzystywaniu psychologicznych prawidłowości uczenia się i zapamiętywania w kształceniu. Pozycję tę polecamy psychologom, nauczycielom oraz studentom kierunków pedagogicznych.


Teresa Bauman (red.naukowa)
Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie

Książka podejmuje problematykę uczenia się, traktowanego jako ważny składnik procesu kształcenia, sygnalizując jego dydaktyczne i społeczne konteksty. Autorzy przedstawiają różne uwarunkowania i obszary uczenia się szkolnego i pozaszkolnego oraz sygnalizują konieczność rozpatrywania uczenia się jako aktywności poznawczej podmiotu, odbywającej się w różnych miejscach, w różnym czasie i z różnym nasileniem. Celem książki jest przywrócenie uczeniu się należnemu mu miejsca w dydaktyce. Autorzy przedstawiają etyczne, polityczne, społeczne i dydaktyczne aspekty uczenia się, traktując je jako aktywność ważną dla rozwoju każdego człowieka, grup społecznych i całych społeczeństw.Książką powinni być z


Peter Forrestal, Jonathan Cook
Uczenie się w małych grupach w klasie

Książka jest poświęcona analizie konkretnych form organizacji pracy grupowej, przedstawia nowe, pomysłowe procedury nauczania. Autorzy skupiają się przede wszystkim na wymiarze praktycznym procesu dydaktycznego, w którym planowanie pracy uczniów, kontrola i ocena zespołów odgrywają istotną rolę. Przystępność i wnikliwość analiz to niewątpliwie atuty tej książki. Polecamy ja nauczycielom i studentom pedagogiki.


Renata Pijarowska, Anna Seweryńska
Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli

W prezentowanym przewodniku autorka omawia znaczenie postawy "dobrego dorosłego" w procesie wychowania i nauczania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Definiuje strukturę i mechanizmy funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej. Charakteryzuje zachowania dzieci wzrastających w takich rodzinach (strategie przetrwania - "role", konsekwencje zdrowotne, psychologiczne i społeczne) oraz objawy na poziomie zachowania (różnicowanie objawów w zależności od etapu rozwojowego). Przedstawia sposoby postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej (strategie: informująca, wspierająca, odsyłająca), radzi, do kogo zwrócić się o pomoc, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami. Opisuje relacje nauczyci


Salamon Jadwiga
Uczę się żyćPomoce dydaktyczne do zajęć

Ze wstępu      Oddajemy do rąk nauczycieli, wychowawców i uczniów zbiór esejów pod tytułem 'Uczę się żyć'. Przygotowana pozycja stanowi pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów w ich wspólnej drodze dialogu o wartościach, kulturze, naturze i miejscu konkretnej osoby w świecie. Autorka, wykorzystując myśl filozoficzną, etyczną, pedagogiczną i teologiczną zarówno starożytnych autorów, jak i wielkich twórców kultury i nauki z różnych okresów historii nowożytnej, prowadzi nauczyciela i ucznia ku poznaniu i zrozumieniu wartości egzystencjalnych, religijnych, moralnych. Nie pomija zagadnień, które pobudzają refleksję nad sensem i celem życia, nad możliwościami osobi


Bill Rogers
Uczniowie w szkole. Rzecz o zachowaniu

Książka Uczniowie w szkole. Rzecz o zachowaniu to praktyczny przewodnik skutecznego nauczania, panowania nad zachowaniem uczniów i koleżeńskiego wsparcia. Przedstawia związek między skutecznym nauczaniem z jednej strony, a kierowaniem zachowaniami uczniów, dyscypliną oraz wzajemnym wspieraniem się nauczycieli z drugiej. Omawia - między innymi - takie problemy, jak umiejętność radzenia sobie z wyzywającymi lub prowokacyjnymi uczniami, uczniami z problemami emocjonalnymi, kierowanie trudną klasą , panowanie nad gniewem. To książka napisana przez praktyka, który doskonale wie, jakim wyzwaniem jest praca nauczyciela. Polecamy ją wszystkim nauczycielom i dyrektorom szkół, niezależnie od staż


Richard I. Arends
Uczymy się nauczać

Wydanie zmienione pod względem merytorycznym. Zachowując cele, tematykę i sposób ujęcia, autor wprowadził nowe zagadnienia (alternatywne sposoby kontroli i oceny, samokierowane uczenie się, planowanie i prowadzenie badań, pamięć i funkcjonowanie mózgu, motywacja), poszerzył rozdział o edukacji wielokulturowej i nauczaniu w klasach integrujących. Uaktualnienie i wzbogacenie treści, a jednocześnie rezygnacja z części materiału zwiększają walory dydaktyczne podręcznika.


Silberman Mel
Uczymy się uczyć

Nauczanie nie polega tylko na słownym przekazie wiedzy i jej objaśnianiu, a pobieranie wiedzy nie ogranicza się do bezrefleksyjnego zapamiętywania informacji. Proces ten wymaga od ucznia i nauczyciela umysłowego zaangażowania i działania. Nie osiągniemy tego, stosując tradycyjne sposoby pracy w szkole.Książka ta prezentuje 101 metod aktywizujących nauczanie, dzieki którym kształcenie stanie się nie tylko owocne, ale również będzie satysfakcjonujące i przyjemne.


Robert Fisher
Uczymy, jak myśleć

"Każda lekcja jest lekcją myślenia" (G. Ryle) - to z pewnością trafne przesłanie tej książki. Autor, profesor uniwersytecki, wykorzystując własne doświadczenie dydaktyczne, przedstawia wiedzę oraz umiejętności przydatne nauczycielom w procesie rozwijania myślenia uczniów. Opisuje przejawy umiejętności myślenia, omawia programy jego rozwoju (nauczanie - jak myśleć), proponuje ćwiczenia i scenariusze zajęć, uzasadniając tezę o społecznych uwarunkowaniach rozwoju myślenia dzieci. Podkreśla konieczność takiego aktywizowania wiedzy zdobytej przez ucznia w szkole, aby mogła ona przydać się w codziennym życiu. Książka jest adresowana przede wszystkim do nauczycieli szkół podstawowych, może też zain


Robert Fisher
Uczymy, jak się uczyć

W 41 zadaniach autor zawarł przykłady różnorodnych form pracy dydaktycznej i wychowawczej dowodzących, że nauczyciel może w sposób atrakcyjny dla ucznia "nauczyć go, jak się uczyć". Służą temu takie metody, jak: planowanie, dyskusja, umiejętność stawiania pytań, zajęcia rozwijające myślenie twórcze, zwiększające samoocenę, praca w grupach. Książka niezwykle praktyczna i zarazem ciekawa, przeznaczona szczególnie dla nauczycieli szkół podstawowych.


Thomas J. Tyrrell
Udręki zakochania

Prosty i przystępny przewodnik, który oprowadza nas po najciemniejszych zakamarkach zakochania. Pomimo swojego skomplikowania, zakochanie jest jednym z najważniejszych i najpiękniejszych stanów ludzkiego umysłu i ducha.


Windy Dryden
Ujarzmić gniew

Czy gniew może być dobry? Windy Dryden, psychoterapeuta i autor wielu publikacji z zakresu poradnictwa, przekonuje, że tak. W tej niewielkiej książeczce czyni podział między gniewem zdrowym i niezdrowym. Stara się pokazać, w jaki sposób należy kontrolować ów zły gniew – droga ku temu wiedzie poprzez zrozumienie jego mechanizmów oraz przyczyn go wywołujących. Sztywne i niewłaściwe przekonania zwykle tworzą krąg, z którego trudno się wyrwać, który jest niebezpieczny, zaburza prawidłowy osąd i blokuje dobre zamiary.Dr Dryden udowadnia jednak, że nie jest to regułą. Można, a nawet należy dokonać zmian w swoim życiu i odkryć konstruktywne strategie ujawniania gniewu, pozwalające wyrazić to


Windy Dryden
Ujarzmić lęk

Boisz się. Lęk przychodzi do ciebie w najmniej spodziewanych momentach. Zaczynasz się wtedy pocić, masz kłopoty z oddychaniem, trzęsą ci się ręce, czujesz napięcie w całym ciele, cierpisz na bezsenność. Coraz trudniej ci radzić sobie z tym destrukcyjnym uczuciem, coraz niechętniej wychodzisz z domu. Jesteś przekonany, że nie ma dla ciebie żadnej skutecznej recepty. Ale... czy na pewno? Dr Windy Dryden, psychoterapeuta i autor licznych popularnych książek, podpowiada, jak ujarzmić lęk. Jego przewodnik radzenia sobie z tym problemem pomoże ci zrozumieć przede wszystkim przyczyny twojego lęku, a także pokaże ci, jak rozpoznać i zmienić niewłaściwe przekonania i nawyki. Dzięki praktycznym wskazó


Wiktor Żłobicki
Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją

Problematyka poruszona w publikacji dotyczy ukrytego programu edukacji, czyli tego wszystkiego co zostaje przyswojone przez uczniów podczas nauki w szkole obok oficjalnego programu nauczania. W książce Autor wyjaśnia pojęcie ukrytego programu, dokonuje przeglądu dotychczasowych studiów nad tym problemem, podejmuje rozważania ma temat tego, jak rozwiązania architektoniczne mogą wpływać na efekty uczenia się, omawia treści podręczników szkolnych zawierających niespójno?ci i przekłamania. W książce poruszone są także problemy stereotypów i ukrytych przesłań w baśniach dla najmłodszych oraz zawarta jest analiza przemocy strukturalnej i symbolicznej w edukacji. Publikacja adresowana jest do naucz


Ewa Góralczyk
Umowa z klasą. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga

Jak wychowawca może sobie ułatwić porozumienie z klasą i zapewnić konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad. Jak na początku roku szkolnego zawrzeć umowę z uczniami, aby wyjaśnić wzajemne oczekiwania oraz wprowadzić system konsekwencji i nagród. Jak się przygotować do opracowania z uczniami dobrej umowy. Z jakich elementów powinna składać się dobra umowa. Jak korzystać z umowy w ciągu roku szkolnego, aby panować nad klasą, I na zakończenie: Scenariusze lekcji prowadzących do spisania dobrej umowy z klasą.


Anselm Grn, Ramona Robben
Ustalać granice- szanować granice

Anselm Grn i Ramona Robben jako doświadczeni kierownicy duchowi zauważyli, że aby nasze relacje z innymi ludźmi były udane, konieczne jest zachowanie równowagi między postawą otwartości a chronieniem siebie, między dystansem a poświęceniem. Niezbędny jest także szacunek wobec cudzej odmienności, ponieważ każdy człowiek w inny sposób ustanawia swoje granice i reaguje na zranienia. Szanowanie, a nawet pokochanie naszych granic, a także granic innych ludzi jest wręcz kluczem do udanego życia, kluczem do szczęścia. Najważniejsze jest życie świadome, odnalezienie korzeni we własnym wnętrzu i w świecie wartości. Kto nie potrafi powiedzieć „nie”, kto chce za wszelką cenę spełniać wszys


Małgorzata Święcicka
Uwaga, samokontrola, emocje. Psychologiczna analiza zachowań dzieci z zaburzeniami uwagi

Książka jest dobrze przemyślaną próbą wykorzystania wiedzy z psychologii poznawczej i nauki o układzie nerwowym do rozwiązywania problemów psychologii klinicznej. Zadanie, jakie autorka postawiła przed sobą, jest bardzo ambitne i zasługujące na uznanie.


Gladeana McMahon
Uwierz w siebie

Nie masz pojęcia, jak kiepską opinię mam na swój temat – i jak bardzo na nią nie zasłużyłem (W. S. Gilbert)Pod tymi słowami podpisać by się mogła niejedna osoba, bowiem często sami dla siebie jesteśmy najsurowszymi sędziami. Nie doceniamy własnej inteligencji, możliwości i urody. Winą za wszelkie niepowodzenia obarczamy samych siebie. Nierzadko bywa tak, że gdy ktoś nas skrzywdzi, to wydaje nam się, że na to zasłużyliśmy, że nasza nieudolność jak piorunochron ściąga wszelkie zło świata. Co gorsza, taka negatywna opinia o nas samych udziela się naszemu otoczeniu – i tak błędne koło zamyka się, pozostawiając nas smutnych i zrezygnowanych.Niniejsza publikacja stanowi profesjonalną,


Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz
Vademecum pedagoga szkolnego

Przewodnik dla pedagogów szkolnych, oparty na doświadczeniach autorów w tej roli zawodowej.Refleksje i wnioski z pracy dotyczą następujących zagadnień: pedagog w świetle prawa oświatowego; usytuowanie pedagoga w szkole (funkcje, zadania); osobowość (sztuka bycia sobą); kierunki działania (rola w procesach wychowania – profilaktyka drugo- i trzeciorzędowa, reżyserowanie wydarzeń, współtworzenie planów i programów, odpowiedzialność za uczucia, pomoc materialna); współpraca z rodzicami, nauczycielami i psychologiem; najczęstsze problemy szkolne, rodzinne i osobiste ucznia; kiedy kierować do specjalisty; techniki diagnostyczne i badawcze; dokumentacja pracy; samodoskonalenie zawodowe.W ksi


Powers John
W poszukiwaniu wewnętrznego spokoju

Opis Dlaczego ze złością ranisz ludzi, których kochasz? Co można zrobić, kiedy zadawnione urazy i cierpienia nie pozwalają przebaczyć? I jak pogodzić "ciemną stronę" własnej osobowości z pociągającą, pełną akceptacji osobą, którą naprawdę chciałbyś być?W poszukiwaniu wewnętrznego spokoju podpowiada, jak dać sobie radę z tymi problemami poprzez sztukę rozmawiania z samym sobą. Twórczy proces wewnętrznego dialogu umożliwi Ci lepsze poznanie samego siebie. Będziesz mógł zmierzyć się z szalejącymi w Tobie namiętnościami i drzemiącymi emocjami, które są źródłem konfliktu między duszą a umysłem. Możesz słuchać i rozmawiać ze swoim gniewem, lękiem, troską, ze swymi nałogami i winą, nadzieją i odw


Mieczysław ?obocki
W trosce o wychowanie w szkole

Wychowanie w polskich szkołach pozostawia wiele do życzenia. Nawet nauczyciele z wykształceniem wyższym nie radzą sobie z nim najlepiej. Jedną z przyczyn jest brak należytego przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu, a zwłaszcza niemożność wykazania się przez nich rzetelną wiedzą o wychowaniu. Nawet, gdy ją posiadają, nie są skłonni do jej weryfikowania. Towarzyszy temu zazwyczaj poczucie bezradności w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Książka ma dopomóc nauczycielom zapoznać się z pewnym minimum wiedzy o wychowaniu, niezbędnej dla usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami. Treści książki mogą dopomóc w rozumieniu tego, jak wielkie znaczenie dla usprawnienia wychowania mogą mie


Klaus V.Wopel
Warsztaty - skuteczna forma nauki

Poradnik ten prezentuje szerokie spektrum wskazówek z zakresu psychologii nauki oraz wiele praktycznych pomysłów do wykorzystania w pracy nad przygotowaniem warsztatów. Aby każdy moderator mógł wyciągnąć z niego maksymalne korzyści, znajdzie tutaj cztery ważne elementy, które służą podnoszeniu jego kwalifikacji zawodowych oraz rozwojowi umiejętności dydaktycznych.Omówienie podstawowych zasad nowoczesnej teorii nauki opartej na psychologii głębi i dynamice grupowej, wzbogaconej dzięki badaniom "neuoro-sciences" o najnowsze rezultaty badań nad mózgiem;Cenne informacje dotyczące możliwości wprowadzenia dynamicznej nauki, zgrupowane pod hasłem "Dydaktyczne konsekwencje";Wprowadzenie do teorii "s


Stefan Kunowski
Wartości w procesie wychowania

Niniejsza publikacja w dział pedagogiki wnosi wiele ważnych treści. Jest cennym źródłem informacji i obszernej wiedzy dotyczącej problematyki introcepcji wartości, tak rzadko poruszanej w literaturze naukowej. Praca profesora Kunowskiego jest bardzo ważnym dziełem i rozpowszechnianie jej należy do powinności każdego pedagoga. Pozycja składa się z sześciu rozdziałów, z których pierwszy dotyczy współczesnych prądów pedagogicznych opisujących proces wychowania. Rozdział drugi porusza problematykę filozofii wartości wyjaśniającej proces wychowania (teoria wartości Maxa Schelera, inne systemy wartości, spór o istotę wartości i kultury, znaczenie wartości w pedagogice). Trzeci rozdział skoncentrow


red. Grażyna Kmita, Teresa Kaczmarek
Wczesna interwencja - miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną

Oddajemy do Państwa rąk drugi tom Zeszytów Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, poświęcony problematyce wczesnej interwencji, a w szczególności miejscu psychologa w opiece nad dzieckiem i jego rodziną.


Barbara Winczura, pod red.
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

W prezentowanej książce dokonano przeglądu propozycji oddziaływań na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub zaburzone w rozwoju. Obszary zagadnień dotyczą poszczególnych etapów postępowania w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci. Niektórzy autorzy poruszają zagadnienia inspirujące do planowania i realizowania działań wspomagających prawidłowy rozwój dziecka, inni z kolei pokazują propozycje technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie określonych dysfunkcji w rozwoju dziecka, a także dokonują przeglądu oddziaływań terapeutycznych na małe dzieci, u których już pojawiają się nieprawidłowości. Przedstawione zagadnienia mogą stanowić inspirację do pracy z


Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo
Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia

Książka przeznaczona jest dla terapeutów, logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkoli, rodziców i opiekunów dzieci zdrowych oraz dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Opisuje w sposób przystępny wszystkie sfery rozwojowe dzieci od pierwszego miesiąca do zakończenia szóstego roku życia (tj. motoryka, spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, mowa, zabawa, także rozwój społeczny). Podaje wiele przykładów ćwiczeń stymulujących dla każdego etapu rozwojowego. Dodatkowo posiada rozdział zawierający wskazówki dotyczące wczesnej nauki czytania. Autorki są terapeutkami z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy oraz z różnorodnymi zespołami chorobowymi. Dodaj s


Jirina Prekop
Wczuwanie się, czyli inteligencja serca

Inteligencja serca to interesujący "zbiór uprzytamniający" czytelnikom, jak dużo nieświadomych przewinień, wynikających ze stępionej wrażliwości na potrzeby innych popełniamy w codziennych kontaktach z drugim człowiekiem. Autorka wyraża przekonanie, że wczuwanie się jest sednem miłości. Jeśli chcemy przetrwać jako społeczeństwo, musimy na nowo ukształtować w sobie ową od zarania nam daną zdolność. Jirina Prekop ukazuje na licznych przykładach, w jak wielu dziedzinach życia napotykamy na brak zdolności wczuwania się w drugiego człowieka. Analizuje ona przyczyny, które to utrudniają, i wskazuje, jak można temu zaradzić.


Wiesław ?ukaszewski
Wielkie pytania psychologii

"Wielkie pytania psychologii" to książka, która zawiera najważniejsze pytania stawiane w psychologii naukowej i możliwie najbardziej aktualne odpowiedzi na nie. Z ogromnej liczby pytań stawianych w tej stosunkowo nowej nauce Autor wybrał kilkanaście bardzo ważnych. Większość ma długą historię. Starał się i pytania, i odpowiedzi zaprezentować w taki sposób, aby ukazać psychologię jako pole niezwykłych intelektualnych zmagań.


Urszula Sokal
Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych

Książka przedstawia więzi uczuciowe jako niezwykle istotny element życia rodzinnego, zarówno w rodzinach rozwiedzionych, jak i pełnych. Zwraca uwagę na szczególny okres rozwoju człowieka – okres relacji pomiędzy dorosłymi dziećmi i ich rodzicami.W książce przedstawione są informacje teoretyczne dotyczące problematyki rozwodów i więzi uczuciowych oraz wyniki badań własnych Autorki. Więź uczuciową analizowano w odniesieniu do myśli, uczuć, pragnień i postaw, jakie miały dorosłe córki i synowie w odniesieniu do swoich matek i ojców. Konsekwencje rozwodu wywierają istotne znaczenie dla wzajemnych relacji ojciec - córka, czy ojciec – syn, ale nie są jedynym czynnikiem, który te relacj


Mieczysław Plopa
Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań

Badanie systemów rodzinnych jest zadaniem bardzo złożonym. Bez względu na to, czy w procesie badawczym interesuje nas tylko konkretna jednostka, niezbędne jest osadzenie tych badań w kontekście szeroko rozumianego życia rodzinnego. Prezentowana publikacja ma pomóc badaczowi rodziny w poznawaniu niektórych aspektów jej funkcjonowania. Autor przedstawia nowe narzędzia badawcze, głównie pozwalające na ujmowanie problemów małżeństwa i rodziny z perspektywy małżonków.Publikacja składa się z sześciu części. W pierwszej omówiono teorie i metody badań nad rodziną, w drugiej, trzeciej i czwartej zaprezentowano kolejno Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2), Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej


Mary Jane Kehily
Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem

Praca zbiorowa, przedstawiająca starannie dobrany zbiór artykułów na temat współczesnych badań nad dzieciństwem, napisanych przez badaczy reprezentujących różne dziedziny naukowe i różne podejścia badawcze. Publikację podzielono na trzy części, stosownie do trzech dominujących obszarów, w których prowadzone są aktualne badania nad dzieciństwem (historyczny, socjokulturowy i politologiczny). Poprzedzone zostały obszernym wprowadzeniem, w którym J. M. Kehily wnikliwie omawia każdy z obszarów badawczych i zarysowuje tematykę poszczególnych artykułów. Książka może służyć jako cenny podręcznik studentom uczęszczającym zarówno na zajęcia o tematyce podejmującej zagadnienia dzieciństwa, jak i z zak


Mieczysław ?obocki
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

Prezentowana publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki. Ułatwi im ona przygotowanie prac dyplomowych i magisterskich. Stanowi też dobre wyjście do rozumienia i oceniania wartości poznawczej opracowań naukowo-badawczych, z którymi można się spotkać w literaturze pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Książka może stanowić też pomoc dla doktorantów i habilitantów, którzy piszą prace z zakresu pedagogiki, jak również dla wszystkich innych osób bliżej zainteresowanych metodologicznymi problemami badań pedagogicznych.


Teresa Jaworska, Roman Leppert
Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów

Jest to znakomity podręcznik akademicki adresowany do studentów pedagogiki, nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. Za kryterium wyboru tekstów posłużyło Autorom określenie pedagogiki jako wiedzy o edukacji. "Wprowadzenie do pedagogiki" pojmują oni jako wprowadzenie do poznawania problematyki edukacyjnej. Wśród Autorów tekstów są: Joanna Rutkowiak, Zbigniew Kwieciński, Zbyszko Melosik, Jan Tarnowski, Henry A. Giroux, Ryszard ?ukaszewicz, Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Wiesław ?ukaszewski, Roman Schulz, Mirosława Nowak, Zygmunt Bauman, Tomasz Szkudlarek, Teresa Hejnicka-Bezwińska.Wybór tekstów pomyślany został jako pomoc dydaktyczna w realizacji treści takich przedmiotów jak: wpr


Robert Sternberg
Wprowadzenie do psychologii

Wybitny amerykański psycholog dokonał wyboru podstawowych zagadnień psychologicznych i przedstawił je w syntetycznej, perfekcyjnej pod względem dydaktycznym formie. W książce Czytelnik znajdzie szczegółowy opis takich tematów, jak: historia psychologii, metody badawcze, proces uczenia się, inteligencja, osobowość, emocje, pamięć, psychopatologia, psychologia zdrowia. Podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów pedagogiki, psychologii, nauczycieli oraz młodzieży zainteresowanej psychologią.


Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki
Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela

W książce: - rozwiązania organizacyjne dotyczące kształcenia, opieki i promowania uczniów zdolnych m.in. zindywidualizowanie programów kształcenia, nagradzanie i promowanie oraz formy rywalizacji; - zagadnienia awansu zawodowego nauczycieli, w szczególności rola i zadania dyrektora szkoły, zasady odbywania stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego, przebieg postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz nadawanie stopni awansu zawodowego w drodze decyzji administracyjnych.


Halina Dmochowska
Współczesne modele kształcenia nauczycieli przedszkola

W książce skupiono się na aktualnych formach kształcenia nauczycieli przedszkola, jednak dla uwypuklenia problemu kształcenia nauczyciela w bardzo dużym uproszczeniu prześledzono jego wcześniejsze formy. Badania nauczycieli reprezentujących różne formy kształcenia oraz podnoszących poziom swojego wykształcenia (do studiów licencjackich bądź magisterskich) przeprowadzono w latach 1995 – 1999.Podręcznik podzielono na siedem rozdziałów, w których poruszono m.in. zagadnienia okresu dzieciństwa i jego znaczenia w rozwoju człowieka w poglądach filozofów i pedagogów, przyjrzano się współczesnemu przedszkolu będącemu elementem systemu edukacyjnego, przeanalizowano start zawodowy badanych naucz


Mirosława Nyczaj-Drąg, Michał Głażewski (red.)
Współprzestrzenie edukacjiSzkoła - Rodzina - Społeczeństwo - Kultura

Prezentowana publikacja składa się z kilkunastu artykułów, które podzielone zostały na trzy części tematyczne. Pierwsza część, zatytułowana „Współprzestrzeń szkolno-pedagogiczna” , opisuje zagadnienia kształcenia nauczycieli, konfliktu jako kompetencji rozwojowej człowieka, przeciwdziałania agresji dzieci i młodzieży w szkole oraz pedagogiki społecznej wobec wychowawczych kontekstów pracy socjalnej w środowiskach szkolnych.Druga część publikacji „Współprzestrzeń rodzinno-szkolna” porusza m.in. tematy współpracy rodziny i szkoły jako funkcji życia społecznego, współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, dial


Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska
Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, tom 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju

Dwuczęściowa publikacja „Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych” powstała dzięki spotkaniu wybitnych specjalistów: pedagogów, psychologów i nauczycieli zajmujących się problematyką zdolności. Tom I opracowania, zatytułowany „Zdolności i stymulowanie ich rozwoju”, podzielony został na trzy rozdziały zawierające teksty na temat zdolności, metod ich kształcenia oraz rozwoju. Rozdział pierwszy porusza problematykę teoretycznych i praktycznych problemów zdolności. W drugim rozdziale opisano temat rozwijania zdolności twórczych, a w trzecim – rozwój i kształcenie zdolności muzycznych. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona humanistów, ze szczególnym uwz


Wiesława Limont, Joanna Cieślikowska
Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, tom 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja

Dwuczęściowa publikacja „Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych powstała dzięki spotkaniu wybitnych specjalistów: pedagogów, psychologów i nauczycieli zajmujących się problematyką zdolności. Tom II zatytułowany „Uczeń – Nauczyciel – Edukacja” zawiera artykuły napisane przez autorówz kraju i zza granicy. Tom tworzy pięć rozdziałów. W książce Czytelnik może się zapoznać m.in. z psychologicznymi i neurobiologicznymi podstawami rozwoju zdolności, rolą nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym, programami edukacyjnymi dla dzieci zdolnych. Jeden z rozdziałów poświęcony jest Gimnazjum i Liceum Akademickiemu w Toruniu – jedynej tego typu szkole w Polsce –


Stanisław Jasionek
Wychować człowiekaOsoba ludzka. Prawa człowieka. Wychowanie moralne

Książka ks. Stanisława Jasionka Wychować człowieka składa się z trzech komplementarnych odsłon, tworzących jasną, dobrze skonstruowaną i opisaną całość, podejmującą najważniejsze problemy dla życia człowieka - jako jednostki i uczestnika życia społecznego. Autor dokonuje analizy prawdy, że sam kontakt z drugim człowiekiem, klimat wytworzony w tym kontakcie, kultura zachowania itp. podlegają moralnej ocenie, a więc są przedmiotem odpowiedzialności moralnej. Świadomość, że każdy człowiek jest wolny i jako taki jest podmiotem odpowiedzialnym za swoje działanie, pozwala wyjść do niego z życzliwą propozycją wychowawczą. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków pedagogicz


Alina Wróbel
Wychowanie a manipulacja

Prezentowana książka wpisuje się w refleksję nad teoretycznymi podstawami współczesnej pedagogiki. Autorka stara się udzielić odpowiedzi na pytania o istotę wychowania, jego związek z praktyką pedagogiczną oraz jego podstawy filozoficzne i teoretyczne uzasadnienia. Podstawowym celem było wskazanie takich działań funkcjonujących w rzeczywistości wychowawczej, które są przykładem manipulacji. Pierwsza część pracy to rozważania dotyczące istoty manipulacji. Kolejna część książki zawiera opisy wybranych obszarów funkcjonowania manipulacji w przestrzeni społecznej. Są to: manipulacja jako forma nacisku, interpretacja ukrytego programu jako formy manipulacji , opis koegzystencji manipulacji i prop


opracowanie: Maria Ryś
Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla młodzieży

Skrócony opis      Wprowadzenie nowego przedmiotu 'Wychowanie do życia w rodzinie' stało się okazją, aby nad problematyką dotyczącą miłości, małżeństwa i rodziny zastanowili się ponownie specjaliści. Wieloosobowy zespół specjalistów przygotował dla rodziców, wychowawców, nauczycieli młodzieży książkę zawierającą materiały pomocnicze, które ułatwią przeprowadzanie rozmów, lekcji, spotkań. Do góryDodaj swoją recenzję


pod red. K.Ostrowskiej, M.Ryś
Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców

Skrócony opis      Niniejsza publikacja jest rozszerzoną i zmodyfikowaną wersją książki pt. Przygotowanie do życia w rodzinie. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, wychowawców, rodziców (1997).Dostarcza ona informacji, które obejmują takie zagadnienia, jak:Dorastanie do małżeństwa (godność osobowa człowieka, osiąganie dojrzałości, rozwój i integracja płciowości, znaczenie miłości w rozwoju człowieka);Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej (przygotowanie do małżeństwa i rodziny, małżeństwo i rodzina w świetle prawa, wzajemne relacje małżonków);Rodzina jako zadanie (rodzina w wymiarze jednostkowym i społecznym, podstawowe funkcje rodziny, rodzina pierwszym środ


Wolfgang Brezinka
Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowychPodręcznik akademicki

Autor, jeden z najwybitniejszych współczesnych teoretyków nauki o wychowaniu, w książce ukazuje skomplikowaną sytuację, w jakiej znalazł się świat współczesny w związku z zachodzącymi przemianami kulturowymi. Zmianom towarzyszy dezorientacja w dziedzinie wartości, będąca wyzwaniem dla działalności wychowawczej. Co robić w tej sytuacji, aby zmniejszyć negatywne skutki procesów i wykorzystać ich szanse? Odpowiedzią na to pytanie jest obecna książka - realistyczny przewodnik po życiu, wychowaniu i polityce oświatowej. Autor wskazuje w niej na braki nauki o wychowaniu i opowiada się za rehabilitacją pedagogiki praktycznej, pomocnej rodzicom, nauczycielom i pozostałym wychowawcom.


Marta Myszkowska-Litwa
Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej

W wychowaniu intelektualnym zwraca się uwagę na osobowość umysłową człowieka. Ważne są takie cechy, jak: otwartość na wiedzę, dociekliwość naukowa, dążenie do prawdy, wytrwałość, ale jednocześnie zdolność selekcji wiedzy i krytyczne oceny napływających informacji. Autorka traktuje człowieka jako jedność psychofizyczną. Wyodrębnienie sfery intelektualnej (wychowania intelektualnego) ma charakter poznawczy i służy lepszemu uzmysłowieniu pedagogom - zarówno teoretykom, jak i praktykom - możliwości oraz potrzeb w zakresie wychowania intelektualnego, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności jego realizowania w szkole.Wykorzystanie wiedzy o wychowaniu intelektualnym w praktyce edukacyjnej może s


Mieczysław ?obocki
Wychowanie moralne w zarysie

W niniejszej publikacji autor pisze o różnych aspektach oddziaływania na sferę moralną chłopców i dziewcząt. W książce omówione zostały zagadnienia charakterystyki wychowania moralnego i jego uwarunkowania, rozwoju moralnego dzieci i młodzieży, wartości, autorytetu, nauczania religii, wychowania seksualnego w aspekcie wychowania moralnego, a także czynników dezorganizujących wychowanie moralne. Książka adresowana jest do nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz studentów pedagogiki, psychologii i kierunków nauczycielskich. Pozycja ta przydatna będzie także pracownikom naukowo-dydaktycznym zainteresowanym problematyką wychowawczą i zajmującym się nauczaniem teorii wychowania w szkołach wyższy


ks. Marek Dziewiecki
Wychowanie w dobie ponowoczesności

Niniejsza publikacja jest prezentacją podstaw odpowiedzialnego wychowania w kontekście dominującego obecnie nurtu kultury, zwanego ponowoczesnością. Wskazania zawarte w tej pracy są w znacznej mierze wynikiem spotkań autora z rodzicami, nauczycielami, profilaktykami uzależnień, a także ze studentami i młodzieżą. To właśnie te spotkania wychowawcze określają język i treści prezentowane w książce adresowanej do tych dorosłych, którzy pragną być kompetentnymi wychowawcami w dobie ponowoczesności. Również w tej epoce nie sposób pomagać wychowankom w osiągnięciu dojrzałości i życiowej satysfakcji inaczej niż poprzez kształtowanie w nich człowieka, który potrafi krytycznie myśleć, mądrze kochać i


Diane Tillman
Wychowanie w duchu wartości. Poszerzanie świata (8-14 lat)

Trzecia publikacja z zestawu (4 książki) przeznaczonego dla pedagogów (nauczycieli, wychowawców) chcących pracować z dziećmi i młodzieżą w duchu wartości moralnych i wyrabiania cech oraz sprawności umożliwiających uczestniczenie w życiu społecznym - realizowania programu opracowanego przez D. Tillman i współpracowników.POSZERZANIE ŚWIATA ukierunkowuje pracę nauczyciela (pedagoga, wychowawcy) z uczniami (wychowankami) w wieku 8-14 lat. Prezentuje serię lekcji (zajęć), na których poprzez stosowne zadania i ćwiczenia - skoncentrowane na tematach: pokój, szacunek, miłość, odpowiedzialność, szczęście, współpraca, uczciwość, skromność, tolerancja, prostota, wspólnota, wolność - dzieci przyswajają


Diane Tillman, Pilar Colomina
Wychowanie w duchu wartości. Przewodnik

Pierwsza publikacja z zestawu (4 książki) przeznaczonego dla pedagogów (nauczycieli, wychowawców) chcących pracować z dziećmi i młodzieżą w duchu wartości moralnych i wyrabiania cech oraz sprawności umożliwiających uczestniczenie w życiu społecznym - programu opracowanego przez D. Tillman (psycholog wychowawczy) i współpracowników, wspieranego przez UNESCO, wprowadzanego w wielu krajach świata. Program ten to przemyślany, pomysłowo skonstruowany projekt nauczania praktycznego, którego myślą przewodnią jest promowanie szacunku dla samego siebie, krytycznego myślenia, inteligencji emocjonalnej, kreatywności. Szczegółowe programy pracy edukacyjnej (metody, techniki, treści) są dostosowane do mo


Diane Tillman
Wychowanie w duchu wartości. Wchodzenie w dorosłość

Czwarta publikacja z zestawu (4 książki) przeznaczonego dla pedagogów (nauczycieli, wychowawców) chcących pracować z dziećmi i młodzieżą w duchu wartości moralnych i wyrabiania cech oraz sprawności umożliwiających uczestniczenie w życiu społecznym - realizowania programu opracowanego przez D. Tillman i współpracowników.WCHODZENIE W DOROS?OŚĆ ukierunkowuje pracę nauczyciela (pedagoga, wychowawcy) z młodzieżą w wieku powyżej 15 lat. Prezentuje serię lekcji (zajęć), na których poprzez stosowne zadania i ćwiczenia - skoncentrowane na tematach: pokój, szacunek, miłość, odpowiedzialność, szczęście, współpraca, uczciwość, skromność, tolerancja, prostota, wspólnota, wolność – młodzież przyswaj


Diane Tillman, Diana Hsu
Wychowanie w duchu wartości. Wchodzenie w świat (3-7 lat)

Druga publikacja z zestawu (4 książki) przeznaczonego dla pedagogów (nauczycieli, wychowawców) chcących pracować z dziećmi i młodzieżą w duchu wartości moralnych i wyrabiania cech oraz sprawności umożliwiających uczestniczenie w życiu społecznym - realizowania programu opracowanego przez D. Tillman i współpracowników.WCHODZENIE W ŚWIAT ukierunkowuje pracę nauczyciela (pedagoga, wychowawcy) z dziećmi w wieku 3-7 lat. Prezentuje serię lekcji (zajęć), na których poprzez stosowne zadania i ćwiczenia - skoncentrowane na tematach: pokój, szacunek, miłość, odpowiedzialność, szczęście, współpraca, uczciwość, skromność, tolerancja, prostota, wspólnota - następuje przyswajanie wiedzy, uczenie się wspó


Cezary Stypułkowski
Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym

Książka jest pionierskim opracowaniem metod oddziaływań wychowawczo-zdrowotnych w procesie nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych na wszystkich poziomach rozwoju wychowanków. Zbiór wiadomości bezpośrednio i pośrednio związanych ze zdrowiem ułatwi każdemu nauczycielowi propagowanie treści wychowawczo-zdrowotnych w ramach obligatoryjnych przedmiotów szkolnych.


Maria Czerepaniak - Walczak, Maria Dudzikowa
Wychowanie. Tom I. Pojęcia, procesy, konteksty

Nadrzędnym celem niniejszej serii jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Czym jest wychowanie? Dzięki czemu jest tym, czym jest, i czym różni się od innych działań mających na celu wprowadzanie zmian w drugim człowieku? Czy i jak jest możliwe dzisiaj? Ku jakiemu światu wychowywać? Poprzez jakie procesy, w jakich kontekstach, z jakim skutkiem? Kim jest i jak jest potencjalny wychowanek? Kim jest/może/powinien być wychowawca i ze względu na kogo/na co? Prezentowane studia i eseje wskazują na nowe kategorie i pola, które mogą i powinny stać się przedmiotem refleksji wychowawczej wykraczającej poza tradycyjny krąg nauk o wychowaniu. W esejach poruszane są również problemy, które już znajdują s


Wolfgang Brezinka
Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki

Książka wybitnego znawcy i klasyka pedagogiki praktycznej, prof. Wolfganga Brezinki, jest dziełem z dziedziny normatywnej filozofii wychowania. Autor przedstawia w niej linie przewodnie udanego wychowania. Składają się na nie: jasno sformułowane, realistyczne, ale i akceptowane społecznie cele wychowania, religijne lub światopoglądowe przekonania oraz - będąca ideałem osobowościowym - edukacja harmonijna.Ta, prezentująca trzeźwe podejście do pedagogiki praktycznej pozycja, której istotną podstawę stanowi pragmatyzm, osadzona jest silnie w kontekście typowych fenomenów współczesnej kultury. Nie pomija ona jednak przy tym "starych" a zarazem ciągle "nowych", trudnych zagadn


Iwona Kutrzyk-Jurków
Wychowywać, ale jak? Przewodnik dla nauczyciela - wychowawcy

Młodzi ludzie oczekują od wychowawcy nie tylko przekazywania im wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, w znalezieniu swego miejsca w grupie, w szkole, w domu i w życiu. Oczekują zrozumienia, empatii, cierpliwości oraz...czasu.Czego od wychowawcy oczekują rodzice?Rodzice z kolei zakładają, że szkoła - a przede wszystkim wychowawca - będzie ich wspierać w wychowaniu dziecka. Pomoże im lepiej zrozumieć, nauczy jak radzić sobie z jego problemami, udzieli praktycznych wskazówek, jak postępować w trudnych wychowawczo sytuacjach.Czego od wychowawcy oczekuje szkoła?Spełnienia wszystkich oczekiwań uczniów i rodziców, a ponadto nawiązania bliskiej współpracy w


Jadwiga Bińczycka, Barbara Smolińska-Theiss (red.nauk.)
Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie

Prezentowana publikacja jest odbiciem XX-wiecznej refleksji o dziecku, odbiciem dziecięcych losów w stuleciu deklaracji praw dziecka, solennych zapewnień o ich przestrzeganiu. XX wiek odbierany jest jako czas pogłębiania się wiedzy o dziecku, czas odkrywania tajemnic dzieciństwa, a jednocześnie wiek dziecka maltretowanego, wiek dzieci ofiar wojny, dzieci uchodźców i wygnańców, dzieci żołnierzy walczących w grupach rebelianckich, dzieci ulicy.Niniejsza publikacja, ukazująca się na początku XXI wieku, stanowi przegląd problemów ubiegłego stulecia i jest swoistym protokołem z kontroli, z którego wynikają wskazówki na przyszłość – co trzeba zmienić, co naprawić? Dotyczy ona wyzwań, z który


Katarzyna Krasoń, Beata Mazepa Domagała (pod red.)
Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja - samorealizacja - wsparcie

Każda inwestycja poczyniona w celu stymulowania skłonności do autentycznej wypowiedzi poprzez rozmaite drogi komunikacji stać się może propedeutyką otwartego i rzetelnego nastawienia do rzeczywistości i innych osób. Niniejszy tom zbiorowy stanowi próbę poszukiwania sposobów generowania twórczej ekspresji najmłodszych, przynosi też konstatacje dotyczące istoty kreatywności i dywergencyjnego potencjału kilku- i kilkunastolatków. Książka mieści w sobie szereg zróżnicowanych opracowań, jest niejako konglomeratem spojrzeń na twórczość i ekspresję dziecka.


Stephen Bowkett
Wyobraź sobie, że ...Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów

Skrócony opis     Zbiór stu ćwiczeń służących doskonaleniu nauczania, pomocnych w kształceniu kluczowych kompetencji uczniów. Nauczyciel otrzymuje gotowe narzędzie nauczania - do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów, na różnych poziomach nauczania. Każdy opis ćwiczenia zawiera również szczegółowe informacje dotyczące czasu, organizacji i wyposażenia klasy.  Skrócony spis treści:Wprowadzenie i rady praktycznePodstawowe technikiCzęść 1. Skojarzenia i sekwencjeCzęść 2. Pięcioma zmysłamiCzęść 3. Obserwacja i dedukcjaCzęść 4. Pytania, decyzje, rozwiązywanie problemówCzęść 5. Punkty widzenia i emocjeCzęść 6. Wiara w siebie i socjalizacjaCzęść 7. Snucie opowie


Lazarus Arnold
Wyobraźnia w psychoterapii

"To, co wyobrażone, łatwo staje się tym, co rzeczywiste" - taka jest myśl przewodnia książki, omawiającej techniki terapeutyczne oparte na wykorzystywaniu kreatywnej siły wyobraźni. Lazarus, znakomity terapeuta, dowodzi, iż wyobraźnia stanowi bardzo skuteczne narzędzie do pokonywania problemów natury psychicznej. Niewątpliwą zaletą książki są liczne przykłady, które ukazują sposoby rozwiązywania rozmaitych trudności, jak skrępowanie w codziennych relacjach z innymi, trema towarzysząca wystąpieniom publicznym, zawód miłosny, czyli takich, które pojawiają się w życiu każdego z nas, oraz poważnych zaburzeń psychicznych, jak: lęki, fobie, depresja czy uzależnienia


Inghard Langer, Reinhard Tausch
Wyrażać się zrozumiale

Tytuł książki nie pozostawia wątpliwości: im bardziej zrozumiale się wyrażamy, tym lepiej możemy się porozumiewać. Porozumienie z innymi dotyczy wszystkich obszarów naszego funkcjonowania. Niezrozumiały tekst w podręczniku, niezrozumiałe kazanie czy niezrozumiała instrukcja obsługi, niezrozumiały... - to koszmary, jakie mogą nas dopaść wszędzie. Ile razy ogarniała nas złość na to, że tak trudno zrozumieć tekst lub wypowiedź w sprawie, zdawałoby się, prostej.Czy można to zmienić? Autorzy, specjaliści od komunikacji międzyosobowej, przekonują, że tak. Jak tego dokonać? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w książce, która została napisana w sposób uporządkowany i przejrzysty.


Katarzyna Stemplewska- Żakowicz
Wywiad psychologiczny 1-3 (komplet)

Kontakt interpersonalny w wywiadzie diagnostycznym Technika prowadzenia wywiadu Tematyka wywiadu Obserwacja swobodna Analiza i interpretacja danych z wywiadu i obserwacji Wywiad dziennikarski a wywiad psychologiczny: porównanie Relacja diagnostyczna Specyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznym Spotkanie z osobą z innej kultury Dylematy etyczne i kontrowersje wokół pierwszego kontaktu klinicysty z pacjentem Instrumenty konwersacyjne. Rozróżnienia, klasyfikacje i badania Wywiad kliniczny z osobą chorującą na schizofrenię przed przyjęciem na oddział dzienny szpitala psychiatrycznego Wywiad z kobietą - ofiarą przemocy domowej Wywiad psychologiczny z ofiarą przemocy seksualnej Wywiad psychologi


Katarzyna Stemplewska- Żakowicz
Wywiad psychologiczny 1. Wywiad jako postępowanie badawcze

Kontakt interpersonalny w wywiadzie diagnostycznym. Technika prowadzenia wywiadu. Tematyka wywiadu. Obserwacja swobodna. Analiza i interpretacja danych z wywiadu i obserwacji


Katarzyna Stemplewska- Żakowicz
Wywiad psychologiczny 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem

Wywiad dziennikarski a wywiad psychologiczny: porównanieRelacja diagnostycznaSpecyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznymSpotkanie z osobą z innej kulturyDylematy etyczne i kontrowersje wokół pierwszego kontaktu klinicysty z pacjentemInstrumenty konwersacyjne. Rozróżnienia, klasyfikacje i badania


Katarzyna Stemplewska- Żakowicz
Wywiad psychologiczny 3. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych

Wywiad kliniczny z osobą chorującą na schizofrenię przed przyjęciem na oddziałdzienny szpitala psychiatrycznegoWywiad z kobietą - ofiarą przemocy domowejWywiad psychologiczny z ofiarą przemocy seksualnejWywiad psychologiczny na potrzeby wspierania rozwoju osobowościZastosowanie wywiadu w zarządzaniu zasobami ludzkimi


Robert B. Cialdini
Wywieranie wpływu na ludzi (płyta CD)

Książka, która czyta się sama. Zdobywasz wiedzę, oszczędzając czasprowadząc samochódlecąc samolotemjadąc na rowerzena spacerze, na plaży, w wannie ...Robert Cialdini w swej bestsellerowej pracy udziela jasnych i przekonujących odpowiedzi na pytania:Jak nakłonić drugiego człowieka do zmiany sposobu postępowania?Jak zachęcić do podjęcia lub zmiany decyzji?Jak dokonać tego, by zmiany takiej zapragnął?Jak obronić się przed wpływem innych na nasze decyzje?Jak uniknąć sytuacji, w których dopiero po czasie orientujemy się, że oto ktoś (znowu) naciągnął nas na coś, na co wcale nie mamy ochoty?Do tych rewelacyjnych odkryć prof. Cialdini doszedł nie tylko poprzez typową pracę badawczą, ale zatrudniają


Robert B. Cialdini
Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

Książka skierowana jest do osób, które zawodowo zajmują się wpływem na innych: do dziennikarzy, psychologów, kierowników i negocjatorów, specjalistów od reklamy i marketingu, prawników i ekonomistów, nauczycieli i wychowawców. Publikacja ta udziela odpowiedzi na pytania:- Jak nakłonić innego człowieka do zmiany sposobu postępowania? - Zachęcić do podjęcia lub zmiany decyzji? - Jak dokonać tego, by zmiany takiej zapragnął i na wiele innych.


Robert B. Cialdini
Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

Książka skierowana jest do osób, które zawodowo zajmują się wpływaniem na innych: do dziennikarzy i psychologów, kierowników i negocjatorów, specjalistów od reklamy i marketingu, prawników i ekonomistów, nauczycieli i wychowawców. Służyć może wiedzą i pomocą zarówno tym, którzy chcą wpływać na innych, jak i tym, którzy pragną się obronić przed niepożądanym wpływem. Jest to więc książka dla każdego z nas.