Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Pedagogika specjalna


Elżbieta Drewniak-Wołosz, Lucyna Mikosza
AFA-SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego?

Książka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania materiału służącego do oceny sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy. Z pozycji praktyków, Autorki dzielą się również swoimi przemyśleniami na temat trudności związanych z diagnozowaniem i opisem afazji. W książce zostały poruszone problemy rzadko omawiane w literaturze logopedycznej. Zasadniczym celem książki jest ułatwienie logopedom - praktykom diagnozy i planowania terapii dzieci afatycznych.Maria Piszczek (pod red.)
Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopnu znacznym i umiarkowanym. Przewodnik dla nuczycieli

Autorzy podręcznika proponują sposoby realizacji zajęć przysposabiających do pracy uczniów głębiej upośledzonych umysłowo. Uwzględniając "wymiar personalistyczny", tylko w niewielkim stopniu uwzględniony w różnych programach kształcenia zawodowego, praca dla uczniów głęboko upośledzonych umysłowo powinna stanowić rzeczywistą wartość i być warunkiem uzyskania dobrej jakości życia.Dodaj swoją recenzję


Jacek Błeszyński, pod red.
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Dzięki podejmowaniu przez coraz większe grono specjalistów problemów komunikacji, mowy i języka, jak również praktycznego działania zmierzającego do wsparcia osób do niedawna określanych jako niekomunikujące/niekomunikatywne następuje zmiana w spojrzeniu na niepełnosprawność, która wcale nie musi oznaczać marginalizacji i depersonizacji. Prezentowany tom, poruszający zagadnienie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu wybitnych specjalistów, praktyków i teoretyków takich dziedzin, jak komunikacja interpersonalna, neuropsychologia, logopedia oraz komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC). Ważnym przesłaniem publikacji jest przekazanie skut


Małgorzata Starzomska
AnoreksjaTrudne pytania

Niniejsza publikacja przedstawia wiedzę naukową i kliniczną dla czytelnika szerszego niż środowisko profesjonalistów. Sposób prezentacji aktualnej wiedzy o anoreksji w tej monografii pozwala na dotarcie do: rodziców osób chorych, nauczycieli i wychowawców, wreszcie do osób doświadczających problemów z anoreksją. [...] Z recenzji naukowej prof.dr hab. Czesława Czabały Większość tekstu to próba odpowiedzi na pytania dotyczące natury, przebiegu i leczenia tych zaburzeń. Wśród pytań pojawiają się m.in. Czy anoreksja jest chorobą? Jak rozpoznać osobę z anoreksją w najbliższym otoczeniu? Czy anoreksja jest nałogiem? Czy przyczyną anoreksji jest kultura? Jaki jest "tajemniczy kod" osób z


Lucyna Bobkowicz-Lewartowska
Autyzm dziecięcy-zagadnienia diagnozy i terapii

Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. Wyniki tych badań mogą być zastosowane przez terapeutów w ich pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, a także w diagnozie i profilaktyce tej choroby. Książka adresowana do specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu, studentów oraz rodziców dzieci dotkniętych tą chorobą.


Uta Firth
Autyzm i zespół Aspergera

Czy zespół Aspergera jest samodzielną jednostką kliniczną, czy odmianą autyzmu? Cierpiący na niego ludzie przypominają osoby z autyzmem pod tym względem, że od wczesnego dzieciństwa występuje u nich ten sam rodzaj upośledzeń, wyróżniają się jednak o wiele większą elokwencją i lepszą adaptacją społeczną, a z powodu swych niezwykłych zainteresowań częściej uchodzą za ekscentryków niż za ludzi o zaburzonej osobowości. W niniejszej książce czołowi eksperci omawiają diagnostyczne kryteria zespołu Aspergera, ilustrując swe poglądy opisami przypadków. Uzupełnieniem badań klinicznych jest analiza twórczości literackiej osób z tym zespołem, stanowiąca punkt wyjścia do przedstawienia nowych propozycji


Małgorzata Młynarska
Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu

Autorka jest nie tylko badaczem, ale przede wszystkim czynną terapeutką. Książka stanowi podsumowanie jej "pełnych determinacji i zaangażowania" kilkunastoletnich badań nad autyzmem – podsumowaniem okresu, który sama nazywa "wspaniałą przygodą intelektualną i terapeutyczną". Autyzm jest chorobą, która stanowi ogromne nieszczęście dla dzieci nią dotkniętych i ich rodzin, a najwyższej miary wyzwanie dla terapeuty. Dzieje się tak – wyjaśnia autorka – dlatego, że małe dziecko jest w relacji z terapeutą "przeciwnikiem" ponad wiek i oczekiwania twardym. Twardym wobec siebie samego – bo nie zależy mu ani na poprawie własnej egzystencji, ani na p


Uta Frith
Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy

Najnowsza publikacja na temat autyzmu, opierająca się zarówno na badaniach psychologicznych, jak i neuropsychologicznych. Obala powszechny mit, że przyczyna autyzmu tkwi w braku miłości ze strony matki, w jej oschłości wobec dziecka. Autorka wskazuje właściwe metody postępowania z dzieckiem dotkniętym autyzmem, a także przestrzega przed nieodpowiednimi, które są wciąż stosowane. W interesujący sposób przedstawiono tu również przypadki znane z historii, a obecnie zdiagnozowane jako autystyczne (autyzm został uznany za zaburzenia dopiero w latach 40. XX w.).Książka dla osób zawodowo zajmujących się problemami ludzi dotkniętych autyzmem, jak również dla rodziców i rodzin, które na co dzień prze


Halina Mierzejewska, Paulina Atys
Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich

Tekst Badania Przesiewowego do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich został przygotowany dla pedagogów specjalnych, pedagogów ogólnych, psychologów i pracowników socjalnych jako niezbędna pomoc umożliwiająca wstępną selekcję dzieci pod kątem stanu ich rozwoju mowy. Dla każdego wieku jest przewidziany odpowiednio dostosowany zestaw prób, stanowiący jedną z trzech części tekstu. Części te są zbudowane według tej samej reguły, różnią się zadaniami odpowiadającymi poziomowi zdolności do komunikacji słownej u dziecka 2-, 4- i 6-letniego. Na schemat każdej części składają się - poza analogicznie skonstruowanym wywiadem z opiekunami badanego dziecka - próby sprawdzające:


Anna Sobolewska
Cela. Odpowiedź na zespół Downa

"Napisałam tę książkę, żeby zrozumieć swoje własne przeżycia i doświadczenia innych rodziców dzieci z zespołem Downa. Myślę, że ta próba zrozumienia, wniknięcia w istotę niepełnosprawności umysłowej jest nam, rodzicom, potrzebna, żeby lepiej pomagać naszym dzieciom i żyć razem szczęśliwie mimo zespołu Downa".


Ewa Góralczyk
Choroba dziecka w twoim życiuO dzieciach ciężko i przewlekle chorych i ich rodzicach

Opis Prezentowana książeczka jest o chorym dziecku i jego rodzicach, o rozpaczy, nadziei i walce. Życie chorego dziecka nie składa się wyłącznie z przeżywania choroby, cierpienia, leczenia, zabiegów i pobytów w szpitalu. Pozostaje szeroka sfera aktywności dostępnej pomimo licznych ograniczeń. Dziecko poznaje, uczy się, bawi, ma swoje zainteresowania, marzenia, dążenia i przyjaźnie, może i ma prawo rozwijać się. Praca ta powinna przyczynić się do lepszego rozumienia i poznania małego pacjenta oraz całej złożoności jego sytuacji, i może być "drogowskazem" ułatwiającym leczenie nie tylko ciała, ale i duszy chorego dziecka. Opracowanie niniejsze powstało w ramach "Programu dla dzieci przewlekl


Jarosław Bąbka, pod red.
Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia

W książce omówione zostały tematy: dzieciństwo osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne w okresie młodości i wczesnej dorosłości, średnia i późna dorosłość osób niepełnosprawnych.


Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk
Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom 2Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prezentowana książka to drugi tom pozycji "Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną". Może ona stanowić kontynuację rozważań nad wieloaspektową problematyką niepełnosprawności intelektualnej i złożoną sytuacją osób nią dotkniętych. Strukturę tomu stanowią trzy części, w których zaproponowano opracowania prezentujące problemy społecznego i zawodowego funkcjonowania a także wspomagania, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorzy mają nadzieję, że treść książki przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat trudności, ograniczeń, a także możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych zakresach funkcjonowania w dzi


Grażyna Kowalczyk (pod red.)
Czy musimy się bać? Rozważania o zachowaniach agresywnych osób z niepełnosprawnością intelektualną

"Czy musimy się bać" - kolejna książka z serii "Rozważania o..." - zawiera teksty skoncentrowane na zrozumieniu przyczyn agresywnego zachowania się uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Jest to próba odpowiedzi na pytania, czy osoba głębiej upośledzona umysłowo jest zdolna do wewnętrznej kontroli swoich zachowań, czy też musi być pod stałą kontrolą.


Karaskova Vlasta
Ćwiczymy w domu. Ja i moje niepełnosprawne dziecko

Publikacja ta powinna stanowić inspirację dla rodziców, dziadków, rodzeństwa i innych krewnych, przed którymi życie postawiło swoiste wyzwanie – wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością umysłową. Nie od dziś wiadomo, ze aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na stan zdrowia ćwiczącego.


Maria Piszczek
Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieckaWybrane zagadnienia

"Dlaczego jednak, pomimo istnienia tylu stosunkowo dobrze opracowanych metod diagnozy i terapii, praca niektórych nauczycieli jest mało efektywna? ... Jedną z nich jest zła konstrukcja programu zajęć, podczas tworzenia którego zapomniano o tym, że warunkiem opanowania przez dziecko kolejnych umiejętności jest nabycie przez nie umiejętności rozwojowo wcześniejszych... Inne również częste przyczyny braku postępów i narastających problemów wychowawczych, to nieuwzględnianie w programie zajęć konieczności wypracowania skutecznego sposobu porozumiewania się z dzieckiem i nieliczenie się z jego emocjonalnością..."/ze Wstępu Autorki/


Krystyna D. Rzedzicka, Anna Kobylańska
Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej

Prezentowana publikacja stanowi podsumowanie konferencji naukowej "Dorosłość - Niepełnosprawność - Czas współczesny", która została zorganizowana w marcu 2003 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Problemy poruszane w książce oscylują wokół trzech płaszczyzn rozważań: refleksji nad kategoriami dorosłość, dorastanie (z, do i w towarzystwie niepełnosprawności); czasu współczesnego dorosłego człowieka z niepełnosprawnością - jego sytuacji życiowej, aspiracji, jakości i stylu życia, edukacji, pracy i czasu wolego, twórczości, aktywności obywatelskiej oraz szans i możliwości spełnienia; perspektyw badań i kierunków w myśleniu o dorosłości (dorastaniu człowieka z niepełnosprawnością). Dołączona do książDotyk i komunikacja - płyta DVD. Instruktaż do programu Christophera Knilla

Na płycie przedstawiono fragmenty masażu wykorzystującego hinduską metodę Shantala. Dzięki temu masażowi, dziecko "doświadcza" różnych części własnego ciała. Elementy masażu mogą być stosowane w trakcie realizacji programu Ch.Knilla "Dotyk i komunikacja".


Christopher Knill
Dotyk i komunikacja. Kaseta audioInstruktaż do programu Ch. Knilla

Do programu "Dotyk i Komunikacja" przygotowano materiał muzyczny. Na kasecie nagrano utwory specjalnie skomponowane przez muzyków - terapeutów. Stanowią one oprawę muzyczną dla masażu i aktywności podczas sesji.Dostępne są także: podręcznik oraz kaseta wideo ilustrująca sposób wykonania programu "Dotyk i Komunikacja".


Christopher Knill
Dotyk i komunikacja. Kaseta video

Program "Dotyk i Komunikacja" stanowi udaną próbę wykorzystania osiągnięć psychologii rozwojowej do pracy z tymi wszystkimi, którzy niezależnie od wieku i przyczyny zaburzeń nie nawiązują kontaktu z najbliższym otoczeniem. Zawiera wskazówki pozwalające zaplanować i przeprowadzić sesję kontaktu, a także ocenić jej efekty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Na kasecie zostały przedstawione fragmenty masażu wykorzystującego hinduską metodę Shantali. Masując ciało dziecka pozwalamy mu doświadczać różnych jego części. Elementy tego masażu mogą być stosowane w trakce realizacji programu Ch. Knilla "Dotyk i komunikacja".Film stanowi uzupełnienie do podręcznika Ch. Knill "Doty


Christopher Knill
Dotyk i komunikacja. Płyta CD

Do programu "Dotyk i Komunikacja" przygotowano materiał muzyczny. Na płycie nagrano utwory specjalnie skomponowane przez muzyków - terapeutów. Stanowią one oprawę muzyczną dla masażu i aktywności podczas sesji.


Christopher Knill
Dotyk i Komunikacja. Podręcznik

OpisProgram "Dotyk i Komunikacja" stanowi udaną próbę wykorzystania osiągnięć psychologii rozwojowej do pracy z tymi wszystkimi, którzy niezależnie od wieku i przyczyny zaburzeń nie nawiązują kontaktu z najbliższym otoczeniem. "Są dalecy, ale nadal wrażliwi na nasze komunikaty, podatni na zranienie i odrzucenie. Bronią swoich granic, ale czekają ... na nas". W książce znajdujemy wskazówki pozwalające zaplanować i przeprowadzić sesję kontaktu, a także ocenić jej efekty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy mają ograniczoną zdolność ekspresji i trudności w nawiązaniu kontaktu, są pasywni albo reagują wrogo na otaczający świat. Program przeznaczony jest przede wszystkim d


Krystyna Pankowska
Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności

Jest to pierwsza książka na temat dramy w edukacji, terapii i życiu osób niepełnosprawnych. Pedagodzy mają świadomość, że drama jako forma edukacji przez doświadczenie stanowi swoisty trening życia, przygotowuje ucznia do późniejszego, dorosłego życia w społeczeństwie. W bogatej już polskiej literaturze na temat dramy wskazuje się na takie jej walory, jak możliwość kształcenia wyobraźni, empatii, postawy twórczej czy - bardziej ogólnie - rozwijania całej osobowości jednostki. Podkreśla się również walory i możliwości kognitywne dramy, w kontekście wiedzy przedmiotowej, dotyczącej poszczególnych dziedzin nauki. Stąd też, nawet w tytułach książek, pojawia się ta właśnie przedmiotowo--metodyczn


Alida Gersie, Nancy King
Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli, terapeutów, psychologów, osób zajmującyh się edukacją i terapią grupową. Podstawą ich pracy są mity i opowieści z całego świata, zgrupowane wokół siedmiu tematów odzwierciedlających wszelkie formy ludzkiego doświadczenia.Podzielona została na trzy części. W pierwszej omówiono charakter i naturę opowieści, druga zawiera teksty mitów i konspekty zajęć, w trzeciej zamieszczono uwagi i rady dla osób prowadzących zajęcia.Odpowiedni dobór materiałów oraz umiejętnie przeprowadzone ćwiczenia otworzą uczestnikom dostęp do nie odkrytych zasobów własnej kreatywności, wyobraźni, ekspresji i nowych źródeł energii. Skrócony spis treści:WstępCZĘŚĆ 1Rozdz


Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga
Dzieci niewidome i słabowidząceseria One są wśród nas

Praca "Dzieci niewidome i słabowidzące" ukazała się w serii "One są wśród nas".Seria przygotowywana jest przez specjalistów współpracujących z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i ma za zadanie przybliżyć nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania szkolnego dziecka z zaburzeniami w rozwoju i wskazać kierunki i sposoby rozwiązywania tych problemów. One są wśród nas - to dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, dysleksją, niedosłuchem, porażeniem mózgowym i wieloma innymi problemami w rozwoju. Doświadczenia wielu krajów, a także nasze, polskie doświadczenia szkolnictwa integracyjnego wskazują, że dzieci z zaburzeniami w rozwoju i tzw. specjalnymi potr


Ewa Pęczkowska, Urszula Gałka
Dzieci z autyzmemSeria One są wśród nas

Oddajemy do rąk Państwa kolejną książeczkę z serii "One są wśród nas" o dzieciach z autyzmem. Ma ona pomóc zrozumieć nauczycielom, rodzicom i rówieśnikom sylwetkę dziecka z tą niepełnosprawnością, jego funkcjonowanie i potrzeby.Edukacja dzieci z autyzmem budzi ciągle wiele emocji. Jak im pomóc, jak zorganizować środowisko szkolne, jakiego wsparcia udzielić i gdzie szukać pomocy - o tym piszą Autorki.


Jaquelyn McCandless
Dzieci z głodującymi mózgami. Przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu

Pierwsza książka dla lekarzy i rodziców, pokazująca, jak wielki wpływ ma dieta na funkcjonowanie dzieci z autyzmem!Dzieci z głodującymi mózgami to książka uznana za biblię przez tysiące rodzin z autystycznym dzieckiem na całym świecie. To przekaz nadziei pośród światowej epidemii autyzmu. To pierwsza książka napisana przez doświadczonego klinicystę, krok po kroku prowadząca rodziców i lekarzy przez zawiłości terapii, opartej na założeniu, że choroby spektrum autyzmu to złożone choroby biomedyczne, wynikające ze znacznego niedożywienia mózgu. Podatność genetyczna, uaktywniona przez czynniki "spustowe", takie jak pestycydy i ciężkie metale zawarte w szczepionkach, może prowadzić u wi


Małgorzata Kościelska, Dariusz Radomski
Dzieci z porażeniem mózgowymseria One są wśród nas

W pracy zamieszczono odpowiedzi na pytania: Jakie są wczesne objawy i postacie mózgowego porażenia dziecięcego (MPD); W czym może pomóc leczenie?; Na czym polega rehabilitacja?; Specyfika rozwoju dzieci z MPD; Niektóre problemy rodziców; Edukacja dzieci z porażeniem mózgowym; Zespoły działające na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym."One są wśród nas" - to dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, dysleksją, niedosłuchem, porażeniem mózgowym i wieloma innymi problemami w rozwoju. ONE SĄ WŚRÓD NAS to seria niewielkich objętościowo książek o dzieciach z różnymi rodzajami trudności i zaburzeń w rozwoju. Na końcu każdej książki czytelnik znajdzie adresy instytucji udzielających pomocy. Do tej pory uka


Joanna Kobosko, Joanna Kosmalowa
Dzieci z uszkodzonym słuchemseria One są wśród nas

Wydanie II, rozszerzone i zmienioneW prezentowanej książce Autorki w sposób bardzo komunikatywny mówią o problemach dzieci z uszkodzonym słuchem również z ich punktu widzenia. Omawiają m. in. medyczne aspekty uszkodzenia słuchu, podejmują temat wyboru szkoły dla dziecka dotkniętego wadą słuchu oraz jego trudności w relacjach ze słyszącymi rówieśnikami.


praca zbiorowa
Dzieci z zaburzeniami (pakiet książek)

W skład pakietu wchodzą:Dzieci z zaburzeniami łączonymiDzieci z zaburzeniami integracji sensorycznejDzieci z zaburzeniami łączonymi - "Od 18 lat Kutscher diagnozuje często współwystępujące schorzenia neuropsychiatryczne takie jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autystycznego, trudności w nauce czy depresję dwubiegunową. Jego przystępnie i zrozumiale napisany poradnik opisuje ogólne zasady diagnozowania i terapii tych zaburzeń u dzieci; kolejne rozdziały książki dotyczą różnych schorzeń i przybliżają czytelnikom przyczyny i objawy zaburzeń, ich wzajemny wpływ na siebie oraz sposoby leczenia'.Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej -Ta książka zapewnia czytelnikowi wiele praktycznych


Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson
Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Książka "Zaburzenia integracji sensorycznej" zapewnia czytelnikowi wiele praktycznych i skutecznych porad oraz strategii działania dotyczących pomocy dzieciom dotkniętym dysfunkcją sensoryczną. Skupiając się na wczesnej interwencji, pokazuje, że dzieci, u których zdiagnozowano to schorzenie, mogą osiągnąć swój pełny potencjał w domu, szkole i społeczności.Autorki opisują i analizują objawy, przyczyny, dodatkowe czynniki oraz zachowania związane z zaburzeniami integracji sensorycznej, zwłaszcza w ramach autyzmu, ADHD i zaburzeń dwubiegunowych, skupiając się m.in. na pomocnych ćwiczeniach, tajnikach diagnozy oraz modyfikacji programów edukacyjnych.Ta zrozumiała i przystępna książka to niezastą


Alicja Maurer, Iwona Bołtuć
Dzieci z zespołem Williamsa. Diagnoza i terapia

Celem tej książki jest omówienie objawów zachowania się i specyfiki potrzeb edukacyjnych dzieci z zespołem Williamsa i dziecięcą hiperkalcinemią. W opracowaniu przedstawione zostały sylwetki psychologiczne trzech chłopców i jednej dziewczynki oraz wskazania do postępowania wychowawczego dla rodziców i nauczycieli. Pozycja adresowana jest głównie do nauczycieli szkół specjalnych, lekarzy pediatrów, studentów pedagogiki, psychologii i medycyny, rodziców dzieci o zaburzeniach rozwoju oraz osób towarzyszących tym dzieciom w rozwoju.


Mirosława Partyka
Dzieci zdolneseria One są wśród nas

Wśród nas są dzieci z wybitnymi uzdolnieniami, które stanowią poważne wyzwanie dla nauczycieli. Doświadczenia wielu krajów, a także nasze, polskie doświadczenia szkolnictwa integracyjnego wskazują, że dzieci z zaburzeniami w rozwoju oraz dzieci zdolne są dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie te dzieci nie muszą uczyć się w odrębnych szkołach i być izolowane, ale na pewno wymagają specjalnego wsparcia.W pracy podjęto próbę określenia: Które dzieci zaliczamy do grupy zdolnych?; Jak pomóc dziecku zdolnemu?; Gdzie szukać wsparcia?W Aneksie zamieszczono wybrane placówki działające na rzecz dzieci i młodzieży zdolnej oraz wybrane publikacje na ten temat.


Aleksandra Maciarz, Dorota Drała
Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera

Osnowę treści tej książki stanowią relacje matki dziecka dotkniętego zespołem Aspergera. Książka ta ma przybliżyć nauczycielom, rodzicom i wychowawcom kliniczny obraz choroby. Jak można pomóc dziecku autystycznemu - oto podstawowe pytanie na które ta pozycja stara się odpowiedzieć. W pierwszej części przedstawiono istotę i swoiste symptomy zespołu Aspergera jako jednej z postaci autyzmu, w drugiej - relacje matki chłopca dotkniętego ta chorobą, jego przeżycia i zachowania. Zgrupowano je w ramach poszczególnych symptomów opisanych i zinterpretowanych w świetle wiedzy o autyzmie.W aneksie książki zamieszczono tłumaczenie Australijskiej Skali Syndromu Aspergera, która może być wykorzystana we w


Magdalena Grodzka
Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty

Unikalny i poruszający zapis przeżyć terapeuty, dziecka autystycznego i jego rodziny. Książka, choć nie jest pozycją naukową, posiada olbrzymią wartość poprzez bogactwo obserwacji, dotyczących funkcjonowania dziecka w procesie zmian rozwojowych. Autentyczność dziennika sprawia, że czytelnik może zdobyć się na odwagę konfrontacji własnych przeżyć pierwszego kontaktu z dzieckiem zaburzonym z doświadczeniami autorki książki. Drugie wydanie książki zostało wzbogacone aktualnymi informacjami i wskazówkami dla rodziców dzieci autystycznych."Przeczytałam tę książkę po raz kolejny w życiu i muszę stwierdzić, że ciągle czyta się ją doskonale: zaciekawia, porusza, angażuje. Jest autentyczna i bar


pod red. E. M. Minczakiewicz
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole

Opis Niniejszy tom poświęcony jest problemom edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży w jakimś zakresie i stopniu niepełnosprawnych w kontekście wychowania rodziny i szkoły, a pośrednio także środowiska rówieśniczego. Zawiera on teksty referatów o uszczegółowionej problematyce dziecka niepełnosprawnego (i nie tylko) wygłoszonych 14-15 listopada 2000 roku w Gliwicach podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Dziecko w kręgu wychowania". Adresatami tej pozycji są rodzice dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, nauczyciele i wychowawcy, środowisko naukowe kierunków pedagogicznych oraz studenci. Do góry


Elżbieta M. Minczakiewicz, (red.)
Dziecko niepełnosprawne. Rozwój i wychowanie

Niniejsze opracowanie w całości poświęcone jest problemom edukacji i rewalidacji dzieci imłodzieży w określonym zakresie i stopniu niepełnosprawnych, w kontekście wychowania rodziny i szkoły, a pośrednio także wpływu środowiska rówieśniczego. Treści prezentowanego opracowania zostały ujęte w czterech częściach: "Niepełnosprawność i wychowanie do integracji w świetle wyzwań współczesności" (nieskuteczność wychowania w szkole, kary w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, wychowanie do integracji, dostęp do edukacji niepełnosprawnych, samoocena w sferze fizyczno-ruchowej i intelektualnej dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym); "Rodzina w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego w okresie przemian


Aleksandra Maciarz
Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie

"Książkę polecam tym osobom, które opiekują się dziećmi chorymi i uczestniczą w procesie ich rehabilitacji, szczególnie pedagogom specjalnym, pielęgniarkom oraz studentom przygotowującym się do pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi. (...)Pragnę odbiorców treści przekonać o tym, że tylko holistyczne podejście do dziecka chorego, włączające rodziców w proces jego rehabilitacji, może zminimalizować negatywne skutki choroby w jego życiu i rozwoju. Chciałabym również zainspirować czytelników do różnorodnego wspierania chorych dzieci i rodziców, by lepiej radzili sobie z trudnościami spowodowanymi chorobą."(ze wstępu)Spis treści: Wstęp 1. Psychospołeczna koncepcja choroby u dzieci


Monika Aly
Dziecko specjalnej troski. Pierwszy rok życiaWcześniak, opóźniony w rozwoju, upośledzony - czy po prostu inny? Poradnik dla rodziców i terapeutów

"Czy to normalne, że moje dziecko tak dużo śpi; że nie ujawnia, kiedy jest głodne; że nie patrzy na mnie?" - pytają zatroskane matki. Czy jest powód do zmartwień, gdy noworodek nie otwiera oczu lub otwiera je rzadko, zbyt wolno lub ospale ssie, często wymiotuje? Co się dzieje, kiedy maleństwo sprawia wrażenie wiotkiego, napiętego lub rozkojarzonego?Książka ta adresowana jest do rodziców i członków rodzin "dzieci specjalnej troski". Ma ona pomóc im znaleźć odpowiedzi na pierwsze pojawiające się pytania, ułatwić zorientowanie się w sytuacji, kiedy przychodzą z noworodkiem do domu i mimo uspokajających słów usłyszanych od lekarzy, wciąż mają uczucie, że "coś" jest nie tak. W wypadku, gdy lekar


Hanna Olechnowicz
Dziecko własnym terapeutą

Książka przedstawia oryginalną, interdyscyplinarną koncepcję terapii z dziećmi, odwołując się do rozmaitych dziedzin wiedzy: antropologii, ekologii, psychoanalizy, psycholingwistyki oraz neuropsychologii. Nowe wydanie zawiera zaktualizowaną bibliografię i literaturę polecaną przez autorkę. Publikacja dla terapeutów, wychowawców, rodziców i opiekunów dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, społecznego i umysłowego.


pod red. Stanisławy Michilewicz
Dziecko z trudnościami w rozwoju

W książce poruszane są m. in. zagadnienia autyzmu wczesnodziecięcego, nadpobudliwości psychoruchowej, współwystępowania Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją, występowania trudności w uczeniu się matematyki, edukacji i pomocy rodzinie dzieci z wadą słuchu, zagadnienia terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Adresatami mogą być specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi mającymi trudności w rozwoju, rodzice, studenci oraz wykładowcy kierunku pedagogika specjalna.


Urszula Oszwa
Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców

Celem opracowania jest przybliżenie nauczycielom problematyki zaburzeń rozwoju i zachowania, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, aby potrafili pomóc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obecnym w ich klasie szkolnej, oraz aby umieli postępować z dzieckiem stosownie do jego możliwości i ograniczeń, a także wiedzieli, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Książka ma jednocześnie charakter podręcznika i poradnika ze wskazówkami i zaleceniami do pracy terapeutycznej dla osób niezajmujących się terapią zaburzeń rozwojowych w sposób profesjonalny, a mających z nimi kontakt na co dzień z powodu wykonywanego zawodu. Publikacja jest adresowana do nauczycieli kształcenia zint


Beata Cytowska, Barbara Winczura (red. naukowa)
Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne

Prezentowana publikacja zawiera przegląd metod, technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie dysfunkcyjności rozwoju dziecka w różnych obszarach życia, będąc jednocześnie wprowadzeniem w problematykę oddziaływań terapeutycznych w różnego typu nieprawidłowościach. Przedstawione propozycje nie są gotowymi receptami na rozwiązanie wszystkich problemów dzieci z zaburzeniami w rozwoju, jednak mogą być inspiracją dla planowania i realizowania działań wspomagających prawidłowy rozwój. Autorzy książki żywią nadzieję, że publikacja zainspiruje Czytelników do nowych poszukiwań, udzieli odpowiedzi na pytania, rozwiąże choćby małe dylematy diagnostyczne i terapeutyczne, a tym samym pokaże, jak dot


Krystyna Rożnowska
Dziecko z zespołem DownaJaka to musi być miłość

Poradnik jest napisany z myślą o tych rodzicach, którzy szukają wsparcia w pierwszym okresie po narodzinach dziecka z zespołem Downa, ale również dla rodziców dzieci starszych. Rodzice znajdą w nim omówienie najważniejszych problemów, z którymi spotykają się na co dzień, oraz rady, jak zaplanować życie z dzieckiem z zespołem Downa i jak zaakceptować jego odmienność. Autorka, opierając się na wiedzy naukowych autorytetów i na doświadczeniu rodziców, przedstawia z taktem problemy trudne i wstydliwe, m.in. seksualności tych dzieci.


Maria Piszczek
Dziecko, którego rozwój emocjonalno-poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia. Diagnoza, zasady terapii ocena efektów zajęć

Zrozumienie rozwojowego sensu sposobu funkcjonowania ucznia możliwe jest tylko wówczas, jeśli spojrzymy na nie w kontekście wszystkich przemian, które dokonują się na danym etapie jego życia.Postawa rozumiejąca zakłada nie tylko zdolność do empatii, ale również umiejętność właściwego rozpoznania poziomu rozwoju ucznia. Wiedzę o tym, jak funkcjonują jego zmysły, umysł i ciało i jak - dzięki temu - może on włączać różne aspekty rzeczywistości do własnej aktywności. Między innymi tym zagadnieniom została poświęcona pierwsza część pracy. Przedstawione w niej normy rozwojowe są orientacyjne, ale możemy je wykorzystać zarówno podczas badania i obserwacji małych dzieci do 12 miesiąca życia, jak i t


Jerzy Rottermund, Zenon Gajdzica (red. nauk.)
Edukacja-socjalizacja-autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej

W książce zostały opisane wzajemne zależności edukacji, socjalizacji i autonomii osób niepełnosprawnych w różnych płaszczyznach, a mianowicie: w kontekście niezgodnie kreowanych w dzisiejszych czasach oczekiwań społecznych względem dorastającego pokolenia, w aspekcie intensywnie jak nigdy dotąd zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i gospodarczej Polski, czy wreszcie w związku z rozwojem nauki.Układ pracy ukazuje perspektywę postrzegania kwestii niepełnosprawności od kształtowania autonomii, poprzez socjalizację do edukacji. Wyszczególnienie tych części nie oznacza izolacji poszczególnych treści od innych. Ma ono na celu ułatwienie czytelnikowi sprawniejsze korzystanie z ksi


Renata Naprawa, Alicja Tanajewska
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, gimnazjum

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów uczniów niepełnosprawnych, ale mogą z niej korzystać także rodzice tych dzieci.Jest to opracowanie mające na celu ułatwić pracę pedagoga przez wskazanie mu treści kształcenia i przewidywanych osiągnięć dziecka w kolejnych klasach.Najważniejsze cechy publikacji to:Przejrzystość i czytelność: materiał jest ujęty w tabele, treści kształcenia powtarzają się w każdej klasie odpowiednio poszerzone o kolejne, oczekiwane umiejętności dziecka. Tabele łatwo zestawiać, porównywać i do nich wracać.Pomoce do pracy:


Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, klasy 1-3

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne powstały z myślą o nauczycielach uczących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach pracujących na co dzień z wyżej wymienioną grupą uczniów, a także o osobach z najbliższego otoczenia dziecka – rodzicach, rodzeństwie.Proponowane przez nas programy umożliwiają wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwalają na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania dzieci. Układ treści kształcenia, obszarów ma charakter spiralny.


Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, klasy 4-6

Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów uczniów niepełnosprawnych, ale mogą z niej korzystać także rodzice tych dzieci.Jest to opracowanie mające na celu ułatwić pracę pedagoga przez wskazanie mu treści kształcenia i przewidywanych osiągnięć dziecka w kolejnych klasach. Najważniejsze cechy publikacji to:Przejrzystość i czytelność: materiał jest ujęty w tabele, treści kształcenia powtarzają się w każdej klasie odpowiednio poszerzone o kolejne, oczekiwane umiejętności dziecka. Tabele łatwo zestawiać, porównywać i do nich wracać.Pomoce do pracy: publikacja zawiera wykaz najważniejszych i najskuteczniejszych metod pracy z dziećmi wraz z ich krótką charakterystyką i wyborem bibliog


Johannes Halbig, Reinhard Wehnert
Inni a jednak tacy sami. Zabawy z niepełnosprawnymi

Czy istnieją zabawy dla ludzi niepełnosprawnych? Czym powinny się one różnić od zwykłych zabaw?Dzięki tej książce jaśniejsze staną się zasady rządzące światem osób niepełnosprawnych, szczególnie te związane z ich zachowaniem podczas zabawy. Przedstawione w pierwszej części najistotniejsze zagadnienia teoretyczne przełożone zostały na praktykę w części drugiej, w której zaprezentowano przykładowe inscenizacje zrealizowane z różnymi grupami ludzi upośledzonych (na pierwszym planie znajdują się tu ludzie z tak zwanym upośledzeniem umysłowym). Proponowane zabawy opatrzone są dokładnymi wskazówkami, które pomagają je dostosować do wymagań ludzi mających różnorakie ograniczenia. Wszystkie zgromadz


Gavin Fairbairn (pod red.), Susan Fairbairn (pod red.)
Integracja dzieci o specjalnych potrzebachWybrane zagadnienia etyczne

Praca zbiorowa, poświęcona problemom integracji dzieci o specjalnych potrzebach w Wielkiej Brytanii. Dotyczy m.in. następujących zagadnień: Integracja problemem etycznym; Integracja a równość społeczna; Prawo do życia - prawem do edukacji; Równe szanse a integracja - z perspektywy szkoły powszechnej; Integrowanie nierówności: uprzedzenia, władza i potrzeby specjalne; Jak budować szczęśliwą przyszłość osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną; Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły; Integracja, wartości i społeczeństwo.


Małgorzata Kupisiewicz
Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu

Autorka omawia przyczyny małej efektywności edukacji matematycznej dzieci z wadą słuchu. Do najważniejszych przyczyn zalicza rozbieżność między rzeczywistym zakresem kompetencji intelektualnych dzieci a wymaganiami im stawianymi i sposobami ich kształcenia. Stwierdza, że początkiem działań naprawczych jest trafna diagnoza dziecięcych kompetencji potrzebnych do uczenia się matematyki, dlatego rdzeń książki stanowią metody diagnozowania, opracowane w formie scenariuszy.


Carol Gray, Abbie Leigh
Ja i mój świat. Historyjki społeczne

W ciągu ostatnich dziesięciu lat podejście Carol Gray do uczenia dzieci ze spekrtum zaburzeń autystycznych umiejętności współżycia społecznego i umiejętności samoobsługi poprzez opowiadanie im historyjek społecznych, utrwaliło się jako niezwykle skuteczne. Historyjki zawarte w niniejszej książce mają formę króciutkich opowieści, które prowadzą dziecko krok po kroku do opanowania podstawowych czynności, takich jak mycie zębów, kąpiel, przyzwyczajanie się do nowego ubrania. Pomagają również dzieciom zrozumieć różne doświadczenia, takie jak pójście do szkoły, zakupy, wizyta u lekarza. Historyjki zostały stworzone z myślą o dzieciach w wieku od lat dwóch do sześciu, ale książka jest pożytecznym


Geldard David, Geldard Kathryn
Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymiPodręcznik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych

W książce omówiono charakterystykę, zalety i ograniczenia pracy z grupą. Autorzy pokusili się też o omówienie prawidłowego rozwoju moralnego, emocjonalnego, psychoseksualnego, społecznego, poznawczego oraz rozwoju zdolności motorycznych dziecka. Wiele uwagi poświęcili takim problemom, jak przemoc w rodzinie, ADHD, zaniżona samoocena.Główną zaletą książki są przykłady (kilkadziesiąt propozycji) programów, scenariusze poszczególnych sesji, propozycje ćwiczeń, zabaw i gier, zamieszczone w "Dodatku" na końcu książki.


Jacek Kielin
Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego

Wielu specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo uważa, że w prowadzeniu skutecznej terapii dzieci kluczową rolę odgrywają ich rodzice. Tymczasem autor tej książki zauważa, że współpraca ta w zasadzie rzadko kończy się sukcesem. Jacek Kielin uważa, że współpraca z rodzicami jako podstawa relacji pomiędzy specjalistą pracującym z dzieckiem a jego rodzicem się nie sprawdza i często może nawet szkodzić wszystkim zaangażowanym w to osobom. Rodzice nie będą nigdy dla terapeutów równorzędnymi partnerami w procesie terapii ich dzieci, gdyż mimo wielkich chęci, gorącego serca i miłości, jaką darzą swoją pociechę, nie mają przecież zawodowego przygotowania, specjalistycznej wiedzy


Sławomira Sadowska
Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Problematyka jakości życia stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy różnych dyscyplin. Niestety, jakość życia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie pozostaje poza zainteresowaniami naukowców. Publikacja zapełnia tę lukę. Jakość życia traktowana jest tutaj jako kategoria doświadczeniowa i łączy się z refleksyjną oceną życia. Osobiste przeżycia i refleksje nad tym, co odczuwamy i jakimi jesteśmy ludźmi, są istotne dla każdego człowieka.Autorka przeprowadziła badania wśród 820 uczniów ze 147 zespołów klasowych (33 klas specjalnych, 99 klas integracyjnych i 15 klas ogólnodostępnych). Badaniami objęto również grupę rodziców i nauczycieli. Jakość życia ucznia w szkole, według


pod red. E. Syrek
Jakość życia w chorobieSpołeczno - pedagogiczne studium indywidualnych przypadków

Celem prezentowanej książki jest próba charakterystyki jakości życia osób w sytuacji choroby, charakterystyka subiektywnego samopoczucia, relacji z najbliższym otoczeniem, a także sposobu funkcjonowania niektórych instytucji. Problematyka tego opracowania powinna zainteresować pedagogów społecznych, studentów pedagogiki różnych specjalności, a ponadto pracowników socjalnych, pielęgniarki środowiskowe i inne grupy społeczne zainteresowane profesjonalną pomocą społeczną.


Maria Flanczewska - Wolny
Jakość życia w niepełnosprawności - mity a rzeczywistość

Prezentowana publikacja jest pracą zbiorową, w której można wyodrębnić trzy główne grupy tematyczne: jakość życia a niepełnosprawność, problemy poszerzania granic autonomii życiowej niepełnosprawnych oraz wymiary jakości życia w towarzyszeniu niepełnosprawności. Książka zawiera zarówno teksty poświęcone teoretycznym aspektom rozumienia pojęcia jakości życia, jak i propozycje i możliwości poszerzania obszarów niezależnego życia w różnych jego dziedzinach. Publikacja kierowana jest zarówno do przedstawicieli środowisk akademickich zajmujących się kształceniem pedagogów specjalnych i pedagogów w ogóle. Powinna zainteresować podmioty pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych – placówki edu


Hanna Olechnowicz
Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku. Praca terapeutyczna z małymi dziećmi

Prezentacja uniwersalnych czynników rozwojowych występujących w różnych cywilizacjach i kulturach - to punkt wyjścia tej książki. Autorka dowodzi, że ich naruszenie może spowodować poważne zaburzenia rozwojowe. Przedstawia zagrożenia wynikające z nadmiernego cywilizowania i technicyzowania współczesnego świata, których konsekwencją jest pozbawianie dziecka naturalnych czynników rozwojowych i związanej z nimi możliwości autoterapii.


Grażyna Kowalczyk
Jestem. Rozważania o asertywności osób z niepełnosprawnością intelektualną

JESTEM to rozważania o charakterze profilaktycznym, dotyczące kształtowania asertywnych zachowań osób z upośledzeniem umysłowym, wskazujące na ich niezbywalne prawo do autonomii. Materiał adresowany jest do nauczycieli i terapeutów szkół oraz placówek specjalnych, a także szkół ogólnodostępnych i integracyjnych , w których zgodnie z wolą i decyzja rodziców, mogą uczyć się ich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.


Bogdan Szczepankowski, Dorota Koncewicz
Język migowy w terapii

W Polsce żyje ok. 50 tysięcy osób niesłyszących dla których podstawowym, a często jedynym środkiem porozumiewania się jest język migowy. Z tego powodu na całym świecie prowadzone są działania, które umożliwiłyby osobom niesłyszącym normalne funkcjonowanie społeczne. Jedną z form takiego działania jest kształcenie i zatrudnianie tłumaczy języka migowego w zakładach pracy, urzędach i placówkach użyteczności publicznej, policji i sądach, a także w placówkach służby zdrowia.W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia szybkość nawiązania kontaktu i porozumiewania ma niezwykle istotne znaczenie. Osoby udzielające doraźnej pomocy medycznej muszą mieć możliwość poznania podstaw języka migowego, od tego


Siegmund Prillwitz
Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących

Autor w sposób kompleksowy omawia problemy związane z edukacją i socjalizacją dzieci głuchych, przedstawia rozwój systemu komunikacyjnego i związany z nim rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci głuchych; wskazuje na relację między metodami porozumiewania się z niesłyszącymi dziećmi a efektami procesu dydaktyczno-wychowawczego w aspekcie stosowanych środków komunikacji.


Jacek Jarosław Błeszyński
Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych

Zgromadzony i opracowany w książce materiał powinien zainteresować nie tylko osoby, które pragną przysposobić dziecko lub już je przysposobiły, ale również kadrę ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, studentów i słuchaczy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki specjalnej oraz słuchaczy kursów wspierania rodziny. Książkę wyróżnia aktualność i wielodyscyplinarne podejście do problemu; jej walorem jest również przedstawienie szerokich badań na niespotykaną dotąd skalę. Zamiarem autora pozycji jest ukazanie zmiany społecznego podejścia i nastawiania do adopcji, a także ukazanie procesu usprawnienia działalności ośrodków adopcyjnych i sądów, które mogą uchronić wiele osieroconych dzieci przed


Lidia Klaro-Celej, Lidia Mossakowska
Komentarz do programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie założeń programu i sposobów ich stosowania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wyjaśnia, jakie były zamierzenia zespołu opracowującego program i na czym polegają nowe metody pracy zalecane w programie.


Małgorzata Czajkowska
Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo

Pomimo istniejących obecnie krytycznych sądów na temat internatu, jest on nadal instytucją najbardziej ze wszystkich uprawomocnioną do rozwijania procesów opieki i wychowania. Odnosi się to również do wychowania rewalidacyjnego. Podejmując próbę analizy funkcjonowania internatu oraz efektywności stosowanych w nim metod wychowania, przyjęto tezę, że istotnym warunkiem uzyskiwania sukcesów edukacyjno-wychowawczych, jest stosowanie odpowiednio dobranych metod wychowawczych polegających na kompensowaniu braków i deficytów rozwojowych wychowanków o obniżonej sprawności umysłowej.Podjęty w pracy temat analizowania tematyki związanej z funkcjami internatu i efektywnością działań w nim realizowanych


Katarzyna Plutecka
Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu

Głównym celem książki jest określenie modelowej charakterystyki najważniejszych predyspozycji surdopedagoga z wadą słuchu w percepcji i ocenie dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem oraz pedagogów podejmujących pracę edukacyjno-rehabilitacyjną na ich rzecz. W prezentowanym tomie opisano zagadnienia dotyczące terminologii odnoszącej się do dziecka z wadą słuchu . W publikacji znajdują się teoretyczne rozważania dotyczące osobowości nauczyciela w aspekcie deontologii, jego funkcji, zadań wychowawczych i kompetencji zawodowych. Autorka przedstawia także metodologiczne podstawy badań oraz badania empiryczne ewaluacji kompetencji zawodowych surdopedagogów z wadą słuchu w opiniach nauczycieli, a


Jolanta Rzeźnicka-Krupa
Komunikacja - edukacja - społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

W prezentowanej książce Autorka podejmuje kwestię konstruowania codziennego dyskursu przez dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w potocznych rozmowach, w których komunikują się z innymi ludźmi, tworzą i interpretują otaczającą je rzeczywistość, nadając jej określone znaczenia, przy czym zarówno ich dyskurs, jak one same są w różny sposób określane i definiowane.W książce zbadano aspekt pozytywnego aspektu dyskursu dziecięcego, starając się dociec czy i jak dzieci porozumiewają się z innymi w specjalnej instytucji edukacyjnej jaką jest przedszkole dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Celem pracy jest ukazanie na tle filozoficzno-socjologicznych ujęć procesów komunikacji opisu,


Aleksandra Maciarz
Mały leksykon pedagoga specjalnego

Leksykon adresowany jest do pedagogów specjalnych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną. Mogą z niego korzystać także studenci różnych specjalności pedagogicznych, którzy w toku studiów zdobywają wiedzę o tej kategorii dzieci i młodzieży. Terminy zamieszczone w leksykonie w zdecydowanej większości wiążą się z wybranymi chorobami, wadami organicznymi i zaburzeniami rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz ze spowodowaną nimi niepełnosprawnością. Część terminów dotyczy podstawowych rodzajów terapii stosowanych w rehabilitacji.Przedstawione w leksykonie terminy objaśniono w świetle wiedzy z nauk psychologicznych, medycznych i pedagogicznych. Niekt


Urszula Bartnikowska
Małżeństwa mieszane (osoba z uszkodzonym słuchem - osoba słysząca)

W prezentowanej publikacji Autorka przedstawia wyniki badań dotyczących nie tylko sposobów i efektów porozumiewania się w związkach, gdzie jedno z małżonków ma uszkodzony słuch, ale również próbuje odpowiedzieć na pytanie dotyczące motywów zawarcia małżeństwa z osobą „odmienną”, a także przedstawia sytuację dzieci w rodzinie stworzonej przez małżeństwo mieszane.


Dorota Smykowska
Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim

Publikacja ma głównie charakter praktyczny. Przygotowane materiały metodyczne obejmują propozycje pracy z uczniami w zakresie nauczania języka polskiego historii, geografii, a także scenariusze zajęć do wychowania do życia w rodzinie i przykłady zajęć bibliotecznych. Interesującą propozycją mogą być także scenariusze zajęć przedstawiające państwa Unii Europejskiej i jedno z wybranych państw unijnych – Hiszpanię. Scenariusze zajęć mają za zadanie ukazać także metody aktywizujące, które przez wprowadzenie efektu zaciekawienia, nowości, zabawy uatrakcyjniają zajęcia i przez to zwiększają zaangażowanie uczniów. Książka jest kierowana zarówno do nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają prac


Aneta Jegier
Mądrze się bawię, dobrze się uczę. Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły

Dzieci niepełnosprawne ruchowo są najczęściej pełnosprawne umysłowo, a więc nie w niepełnosprawności leży źródło ich problemów w szkole. A więc w czym? Problem polega w metodzie, jaką są one przygotowywane do nauki szkolnej. Ponieważ każde z nich ma inne potrzeby, stosuje się wiele terapii, jednak nie zawsze skutecznie. Aneta Jegier proponuje nie nową metodę, a kilka ćwiczeń, które powinny uzupełnić terapię i pozwolić na harmonijny rozwój dziecka. Zdaje się przy tym, że jej główną zasadą było "dla każdego coś dobrego", a więc prowadzone i opisywane przez siebie zajęcia i ćwiczenia dostosowywała ona do poziomu dziecka. To sprawia, że książka ma charakter otwarty, nie prezentuje szty


Jarosław Rola
Melancholia rodzinna. Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Praca jest poświęcona analizie psychologicznych uwarunkowań zaburzeń depresyjnych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.Podkreślając znaczenie środowiska rodzinnego, podjęto próbę analizy interakcji pomiędzy funkcjonowaniem rodziców a podatnością dziecka na psychopatologię.Metody komunikacji alternatywnej - płyta DVD

Płyta zawiera filmowy zapis zajęć z dziećmi upośledzonymi umysłowo, podczas których wykorzystywane były piktogramy. Zajęcia realizowali pracownicy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150 przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krakowie.


Danielle Bouvet
Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego

Książka wydana we Francji w serii "Czerwonej nitki", skupiającej najbardziej wartościowe publikacje. Największym jej walorem jest umiejętne powiązanie wiedzy o języku z praktycznymi doświadczeniami logopedy i nauczyciela pracującego z grupą szkolną dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Główną tezą książki jest przekonanie, że wychowanie dwujęzykowe (za pomocą znaków migowych i mowy ustnej) jest warunkiem dostępu głuchych do wszelkich form efektywnego porozumiewania się z otoczeniem.


praca zbiorowa
Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej

Prezentowana książka jest poświęcona problematyce kreowania własnej atrakcyjności interpersonalnej poprzez różnorodne zabiegi autoprezentacyjne. W literaturze poświęconej funkcjonowaniu psychospołecznemu rozmaicie są pojmowane źródła troski o pozytywny wizerunek społeczny jednostki; nikt jednak nie kwestionuje znaczących konsekwencji owej oceny dla jej samopoczucia i funkcjonowania. Świadomość społecznej oceny oraz pragnienie kontrolowania wrażenia, jakie wywołuje na innych, towarzyszą jednostce przez całe życie. Ich przejawem są zarówno zachowania autoprezentacyjne, jak i emocje oraz postawy jednostki wobec siebie i świata.


Małgorzata Młynarska
Mów, Piotrek! Rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa

Prezentowana publikacja jest zapisem siedmioletniej działalności pracy logopedy z dzieckiem z zespołem Downa. Poza ważnymi informacjami dotyczącymi teoretycznej podstawy działań zawiera też dwadzieścia scenariuszy sesji wraz z dokładnym opisem ich przebiegu. Praca została napisana z myślą o logopedach podejmujących samodzielną praktykę terapeutyczną, nauczycielach nauczania indywidualnego i rodzicach dzieci z zespołem Downa. Główny wątek stanowią opisy wybranych sesji terapeutycznych z pierwszych dwóch lat pracy i ogólny przebieg terapii oraz program terapeutyczny. Słowo podsumowujące zawiera komentarze do sesji, założenia teoretyczne oraz wnioski wynikające ze zdobytych przez Autorkę doświa


Ewa Mazanek
Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy psychologiczno-pedagogiczne

Książka przeznaczona dla nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych, lekarzy, rehabilitantów, logopedów, terapeutów dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, jak również dla ich rodziców oraz studentów kierunków pedagogika specjalna i psychologia.


Agnieszka Ewa Jarkowska
Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością + scenariusze zajęć

Książka jest filozoficzną refleksją nad muzyką jako środkiem wychowawczego oddziaływania wobec dzieci z różnymi rodzajami niepełnej sprawności. Jest ona napisana językiem przystępnym dla nieprofesjonalistów, co może stanowić o jej edukacyjnych walorach dla studentów pedagogiki, psychologii, muzykoterapii, pielęgniarstwa pediatrycznego, specjalizujących się w pediatrii i rehabilitacji oraz rodziców dzieci z problemami rozwoju.


Ewelina Jutrzyna
Niepełnosprawni w świecie muzyki

Niniejsza praca, oparta w znacznym stopniu na oglądzie światowej literatury specjalistycznej z zakresu muzykoterapii, psychologii, psychologii muzyki, pedagogiki specjalnej, terapeutyki i innych, należy do nowatorskich w dziedzinie muzykoterapii.


Franciszek Wojciechowski
Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie

Osoby niepełnosprawne: definicje, klasyfikacja, charakterystyka.Rodzina w przestrzeni życiowej osób niepełnosprawnych w okresie adolescencji.Oblicza niepełnosprawności w okresie adolescencji.Diagnoza systemu rodzinnego młodzieży z niepełnosprawnością.Analiza i ocena powinności rodziny wobec problemów medycznych i rehabilitacyjnych dorastających osób niepełnosprawnych.Uwarunkowania schematów poznawczych sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych w okresie dorastania.Funkcjonowanie adolescentów w przestrzeni społecznej i edukacyjnej.Próba syntezy badań i rekomendacje dla praktyki edukacyjnej.


Wodzisław Zeidler (pod red.)
Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne

„Niepełnosprawność – wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne” to książka skierowana przede wszystkim do studentów psychologii, pedagogiki i psychopedagogiki. Z pewnością zainteresuje również adeptów innych nauk. Powinni po nią sięgnąć także ci, którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi. Autorzy są głęboko przekonani, że opracowanie to może „wzbudzić zainteresowanie i ożywić wyobraźnię samych niepełnosprawnych, szczególnie zaś tych osób, które w sposób konstruktywny i twórczy wadzą się same ze sobą i poszukują właściwego sposobu na własne życie”.


Bogdan Szczepankowski
Niesłyszący - głusi - głuchoniemi. Wyrównywanie szans

Książka jest próbą kompleksowego spojrzenia na problem głuchoty jako zjawiska społecznego, traktowanego podmiotowo.W części pierwszej autor przedstawił podstawowe pojęcia, omówił: zjawiska związane z dźwiękami, słuchem i mową, głuchotę jako zjawisko medyczne i społeczne, komunikację interpersonalną niesłyszących. W części drugiej zajął się problemami wyrównywania szans, m.in.: polityką społeczną, diagnozowaniem, uczeniem, edukacją niesłyszących, wczesną rehabilitacją, rehabilitacją zawodową i społeczną, pomocami technicznymi, a także ruchami społecznymi niesłyszących. Zebrana wiedza, wykorzystująca współczesne światowe i polskie doświadczenia, powinna pomóc wszystkim tym, którzy podejmą trud


Sylwia Dobrzańska-Piętkowska
Nikt nie powiedział, że ładnie rysuję

Urocza książka, której Autorka w ciepły i komunikatywny sposób mówi o swojej pracy z dziećmi podczas zajęć plastycznych. W zajęciach uczestniczą dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami wespół ze zdrowymi. Książka pokazuje, jak twórczy nauczyciel – dzięki umiejętnemu podejściu do każdego dziecka, stworzeniu mu jak najlepszych warunków do pracy – potrafi wyzwolić w dziecku możliwości, których efekty często zaskakują nawet jego najbliższych. Zdaniem Autorki, „w czasie twórczych działań nierzadko znajdują ujście nagromadzone w dziecku emocje, które nie znalazły wcześniej wyrazu w dostępnych mu środkach porozumiewania się z otoczeniem”. Adresatami ks


Donna Williams
Nikt nigdzie - niezwykła autobiografia autystycznej dziewczyny

Donnie Williams jako dziecku przylepiono mnóstwo etykietek: głucha, dzika, zaburzona, głupia, szalona ... Żyła w swoim własnym świecie, nasz świat istniał dla niej tylko w tle i tylko czasem go odwiedzała. Była, według jej własnych słów, nikim nigdzie. Miotała się gwałtownie między tymi dwoma światami, walcząc o to, by do naszego świata się przyłączyć, a jednocześnie trzymać go na dystans. Oderwana od swego wewnętrznego ja, żyła niczym duch wewnątrz ciała, niczym mozaika bombardujących ją obrazów. Nietknięta przez ten pozornie niezrozumiały świat wokół niej, ale i od niego oderwana, żyła w czymś, co sama nazwała "światem pod szkłem".Po dwudziestu pięciu latach, w ciągu których była zarówno n


Małgorzata Balukiewicz, Adam Stankowski
O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji

Inspiracją do powstania książki było seminarium pt. „Formuła integracyjna w edukacji osób niepełnosprawnych”. Stało się ono okazją do spotkania teorii i praktyki integracyjnej oraz do wymiany doświadczeń naukowców i nauczycieli. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do nauczycieli i wychowawców szkół i ośrodków edukacyjnych, a także do rodziców i wszystkich osób, które mają mylne wrażenie, że o integracji powiedziało się już wszystko.W pracy wyodrębniono części, ukazujące teoretyczne podstawy integracji, jej stan wynikający z badań oraz obraz pracy pedagogów specjalnych. Autorzy starają się przekonać Czytelników, że prawdziwa integracja jest sztuką piękną i trudną, a osiąg


Hanna Rodak, Danuta Nawrocka
OD OBRAZKA DO S?OWA. Gry rozwijające mowę dziecka

Zestaw "Od obrazka do słowa" to pomoce do rozwijania mowy dziecka, zawierające bogaty materiał obrazkowy z grami językowymi, kombinacjami ćwiczeń językowych i etykietami z podpisami do poszczególnych obrazków (627 obrazków wraz z etykietami w języku polskim) oraz poradnik - całość zapakowana w pudełku.Stanowią doskonałe narzędzia dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się ułatwiające pracę z dzieckiem i kontrolę jego postępów.Materiał ten może być wykorzystywany jako pomoc diagnostyczna, a także jako podstawa do tworzenia indywidualnych programów rewalidacji pedagogiczno-logopedycznej dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się o różnej etiologii


Ulrich Steenberg
Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu

Maria Montessori, słynna lekarka i pedagog, oraz jej podstawowe refleksje na temat procesów rozwoju i wychowania dzieci to obecnie bardzo aktualny temat. Autor książki, współzałożyciel Centrum Montessori w Ulm, systematycznie przedstawia jej pedagogiczne idee, głównie w zakresie systemu wychowania przedszkolnego. Pokazując sposoby realizacji metody Montessori w przedszkolu, włącza w to dyskusję na tak ważne zagadnienia, jak kształcenie czy prewencja przemocy. Jest to interesujący poradnik, który zawiera przydatne w praktyce informacje oraz zachęca do tego, by na nowo przemyśleć istotę przedszkola.


Kristina Skjld Wennerstrm, Mari Brderman Smeds
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole

Dwóch doświadczonych pedagogów przedstawia w prezentowanej publikacji idee pedagogiki Montessori i ich funkcjonowanie w praktyce. W odpowiednio przygotowanym otoczeniu nauczyciele prowadzą swoją prace zgodnie z potrzebami dziecka. Dziecko jest zawsze w centrum, a nauczyciel stoi z boku, zawsze gotów do udzielania pomocy. Otoczenie dziecka jest zorganizowane w taki sposób, aby odpowiadało potrzebom dziecka w różnych fazach rozwoju. Książka jest adresowana zarówno do przyszłych i obecnych pedagogów, jak i do rodziców.


Danuta M. Piekut - Brodzka, Jadwiga Kuczyńska - Kwapisz (red.)
Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych

Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunku praca socjalna i pracowników socjalnych, zmuszonych czerpać z dorobku naukowego i doświadczeń pedagogiki specjalnej ze względu na wzrastającą liczbę osób z różnymi dysfunkcjami: narządu ruchu, wzroku, słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, niedostosowanych społecznie.


Wyczesany Janina
Pedagogika upośledzonych umysłowo. Wybrane zagadnienia (książka+CD)

Opracowanie niniejsze postało w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów pedagogiki specjalnej. Książka obejmuje trzy grupy zagadnień. W pierwszej znalazły się wstępne wiadomości dotyczące oligofrenopedagogiki jako nauki Pokazuje ona wzajemny związek między stopniem upośledzenia a planowaniem postępowania rewalidacyjnego. Druga część książki zawiera ogólne założenia organizacji szkolnictwa specjalnego dla upośledzonych umysłowo w Polsce i dotyczy głównie placówek w formie zorganizowanych zakładów opieki szkolnej i zdrowotnej. Część trzecia zawiera materiał dotyczący opieki nad dzieckiem upośledzonym umysłowo we Francji i w Belgii. W zakończeniu umieszczono wybrane przepisy regulujące działaln


Magdalena Grodzka-Gużkowska (pod red.)
Płacz bez łez. Listy rodziców dzieci autystycznych

Książka jest kopalnią wiedzy o autyzmie dziecięcym, i to z pierwszego źródła; o autyzmie piszą tu bowiem rodzice, czyli ci, którzy problem odczuwają najgłębiej. Jest to książka o przeżyciach rodziców, o trudnym współżyciu z dziećmi odgradzającymi się od świata i heroicznym trudzie przywracania tych dzieci do normalności.[...]Prof. dr hab.Małgorzata KościelskaKierownik Katedry Psychologii Klinicznej Wydział Psychologii Uniwersytetu WarszawskiegoKiedy usłyszałam, że Magda, która do niedawna zajmowała się dziećmi autystycznymi, włączyła się w akcję pomocy dla Sarajewa, pomyślałam sobie, że robi to, ponieważ wie, co to znaczy stan zamknięcia, i część swojego życia poświęciła temu, by z podobnego


MacKenzie K. Roy, Bernard Harold S.
Podstawy terapii grupowej

Praktyczny podręcznik o sztuce prowadzenia psychoterapii grupowej. Zawiera opis etapów pracy z grupą, doboru pacjentów, stadiów rozwoju interakcji grupowej oraz zmiennej roli terapeuty. Autorzy przedstawiają techniki radzenia sobie z oporem, przeniesieniem, prymitywnymi zachowaniami grupy i przeciwprzeniesieniem. W kolejnych rozdziałach znajdujemy różne rodzaje interwencji grupowych, z uwzględnieniem grup samopomocowych oraz innych, niekoniecznie psychoterapeutycznych, grup dla pacjentów z rozmaitymi problemami. Ten niezwykle użyteczny podręcznik polecamy profesjonalistom (terapeutom, psychiatrom, pracownikom socjalnym, lekarzom) oraz studentom psychologii i pedagogiki.Podręcznik otrzymał do


Anna Król
Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych

Autorka zawarła w książce własne doświadczenia w zakresie tworzenia programów zajęć integracyjnych. Czytelnik znajdzie w niej spójne i dostosowane do możliwości uczniów treści programowe oraz ciekawe i zróżnicowane metody i formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zasadniczą część książki stanowią przykłady ćwiczeń z zakresu programu klas 1-3 szkoły podstawowej.


Diana Seach , Michalle Lloyd . Miranda Preston
Pomóż dziecku z... Autyzmem

W niniejszej książce autorki wykorzystują zdobytą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie podczas pracy i obserwacji uczniów cierpiących na autyzm by przedstawić, na jakie wyzwania narażone są takie dzieci oraz ich szkolne otoczenie.A co najważniejsze, skupiają się nie tylko na opisach takich sytuacji, lecz również na praktycznych poradach dotyczących skutecznego zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów. Omówienie konkretnych przypadków dzieci autystycznych ukazuje codzienne problemy tych młodych ludzi, ich rodziców oraz nauczycieli, przy czym dostarcza różnorakich kontekstów, w których przedstawione zostało należyte postępowanie.


Jill McMinn
Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej

dy mówimy o zaburzeniach mowy oraz komunikacji językowej, musimy pamiętać, że problem dotyczy znacznej grupy dzieci w wieku szkolnym. Ta książka opisuje to, jak problemy z mową i komunikacją mogą negatywnie wpłynąć na naukę. Opisuje główne źródła trudności oraz sugeruje, jak sprawić, by program był dla tego typu uczniów bardziej przystępny.Omawiane są tu zagadnienia związane z czynnym i biernym zastosowaniem języka, wykorzystaniem języka w kontaktach międzyludzkich oraz koordynacją rozwojową, a także konkretne przedmioty szkolne, takie jak język polski, matematyka i inne nauki ścisłe i przyrodnicze. Książka zawiera zarówno teoretyczne informacje dotyczące tych problemów, jak i praktyczne pom


Lucyna Miosga
Pomóż mi być. Komunikacja i stymulacja rozwojowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową

Książka poświęcona jest pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez działanie na ich zmysły. Ukazuje ona szerokie spektrum możliwości nawiązywania kontaktu i komunikacji z osobami z głębokimi deficytami rozwojowymi. Wszystkie rozdziały zawarte w niniejszej pracy zostały napisane na podstawie doświadczeń własnych Autorki oraz specjalistów z zakresu nauczania, opieki i terapii osób niepełnosprawnych. Dodatkowym atutem książki jest możliwość wykorzystania treści w niej zawartych w pracy ze zdrowymi małymi dziećmi. Zagadnienia dotyczące masażu, luminoterapii, chromoterapii, aromaterapii są uniwersalne i stanowią uzupełniającą formę procesu dydaktyczno-wychowawczego.


Tomasz Smereka
Pomyśl, Piotrek! Rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa

Rzadko na polskim rynku wydawniczym zdarza się publikacja podobna do niniejszej, w całości poświęcona psychologicznej terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym i próbie nauczenia takich dzieci podstaw myślenia. Autor przedstawia pracę z dzieckiem z zespołem Downa. Terapeutyczna współpraca psychologa z Piotrem trwa od ośmiu lat, w książce opisane są dwa pierwsze lata wraz z przykładami wybranych zajęć terapeutycznych oraz ogólny opis dalszego przebiegu terapii.Przedstawionych jest dwadzieścia scenariuszy sesji. Opis każdej sesji opatrzony jest krótkim, rzeczowym komentarzem, dotyczącym działań psychologa, celów, jakie sobie stawia, a także opisem reakcji dziecka. Książkę kończy opis terapii i


Teresa Stefanowicz
Poradnik rozwoju dużej motoryki dziecka

Poradnik stanowi niezwykłą pomoc przy wykrywaniu i ocenie opóźnień, zaburzeń ruchowych dzieci, planowaniu rozwoju wybranych umiejętności dużej motoryki małych pacjentów oraz tworzeniu i rozwijaniu indywidualnego programu usprawniania. Książka zawiera niezbędne informacje służące do oceny aktualnego stanu dziecka, określenia jego potrzeb i układania IPU. Może okazać się niezwykle przydatna dla rodziców dzieci z różnego typu zaburzeniami ruchowymi, pracowników opieki środowiskowej oraz studentów i pracowników placówek rehabilitacyjnych mających kontakt z opóźnionymi rozwojowo dziećmi.Poranny krąg czyli stymulacja sensoryczna według pór roku - płyta DVD

Żywioły - ziemia, ogień, powietrze i woda pobudzają aktywność wszystkich dzieci, nawet tych najbardziej niepełnosprawnych. W autorskim programie, elementy pracy z żywiołami, przedstawiła Hedwig Abel. Na podstawie jej programu został opracowany materiał filmowy "Poranny krąg, czyli stymulacja sensoryczna według pór roku". Celem "Porannego kręgu" jest nie tylko stymulacja sensoryczna, ale przede wszystkim kształtowanie umiejętności nawiązywania komunikacji.


Maria Piszczek
Poranny krąg czyli stymulacja sensoryczna według pór roku. Kaseta video

Ziemia, ogień, powietrze i woda pobudzają aktywność wszystkich dzieci, nawet tych najbardziej niepełnosprawnych. Elementy pracy z żywiołami zostały przedstawione w programie autorskim Hedwig Abel, na podstawie którego został opracowany Poranny krąg, czyli stymulacja sensoryczna według pór roku realizowany w Przedszkolu Specjalnym "Orzeszek" w Poznaniu. Celem Porannego kręgu jest nie tylko stymulacja sensoryczna, ale przede wszystkim komunikacja. Na kasecie przedstawiono fragmenty Porannego kręgu zrealizowanego zimą.


Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Tom I

Główną ideą przyświecającą autorom tekstów zebranych w dwóch tomach prezentowanej monografii jest wnikliwe i wszechstronne rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych funkcjonujących w ponowoczesnym świecie.Główną ideą przyświecającą autorom tekstów zebranych w dwóch tomach prezentowanej monografii jest wnikliwe i wszechstronne rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych funkcjonujących w ponowoczesnym świecie.W tomie pierwszym opracowania zaprezentowano przegląd zagadnień dotyczących zarówno ogólnospołecznych, jak i jednostkowych potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. takich jak: potrzeba stymulacji rozwoju, rehabilitacji, edukacji, radości życia oraz własnej autonomii, akceptacji w rodzinie,


Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz (red. nauk.)
Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Tom II

Główną ideą przyświecającą autorom tekstów zebranych w dwóch tomach prezentowanej monografii jest wnikliwe i wszechstronne rozpoznanie potrzeb osób niepełnosprawnych funkcjonujących w ponowoczesnym świecie. Tom drugi składa się z czterech części, prezentujących różne nurty myślenia o potrzebach osób niepełnosprawnych, możliwościach i sposobach ich zaspokajania. Omówiono tutaj rolę pracy w życiu ludzi niepełnosprawnych, techniczne możliwości zaspokajania potrzeb osób nie w pełni sprawnych, wybrane aspekty rehabilitacji i integracji oraz psychospołeczne funkcjonowanie starzejących się osób niepełnosprawnych. Przedstawione opracowania ukazują różnorodność spojrzeń na omawianą problematykę i moż


Głodkowska Joanna
Poznanie ucznia szkoły specjalnejWrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych w stopniu lekkim

Autorka pokazuje nowe podejście do kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Polega ono na podejmowaniu maksymalnego wysiłku w celu wykorzystania w pełni możliwości tych dzieci. W takim podejściu powinno pomóc stosowanie opracowanej przez autorkę i zaprezentowanej w tej pracy techniki badawczej.


Urszula Grygier
Praca w klasie integracyjnej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas IV-VI i gimnazjum

Książka jest próbą przekazania doświadczeń wielu lat pracy w klasach integracyjnych, w których Autorka pracowała jako pedagog specjalny. Podane propozycje są zbiorem praktycznych wskazówek, które nauczyciele klas IV-VI oraz gimnazjum mogą zastosować w całości lub zmodyfikować, dostosowując do danej klasy i specyfiki placówki oświatowej. Szczególne miejsce zajmuje tematyka mówiąca o współpracy nauczycieli pracujących razem w klasie integracyjnej. Autorka proponuje sprawdzone rozwiązania w zakresie budowania podczas zajęć właściwego systemu podziału ról i aktywności między nauczycielem przedmiotu i nauczycielem wspomagającym. Pozycja ta jest próbą odpowiedzi na zgłaszane – podczas prowad


Jacek Kielin
Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych

NOWE WYDANIE Publikacja została pomyślana jako pomoc dla nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi upośledzonymi, ze złożoną niepełnosprawnością. Skale przedstawione w książce powstawały przez kilka lat. Okazały się niezwykle przydatne przy konstruowaniu programów pracy i śledzeniu postępów rozwojowych, jakie czynią dzieci wymagające szczególnej opieki.


Katarzyna Brożek, Mirosława Strutyńska
Program nauczania. SPS. Język polski w szkole specjalnej. Klasy 4-6Program dla dzieci uznanych za upośledzone w stopniu lekkim

Program dla dzieci uznanych za upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Na program składa się jego charakterystyka, cele edukacyjne i operacyjne oraz treści programowe: słuchanie, słowne zwracanie się do różnorakich odbiorców, czytanie, pisanie, nauka o języku, wykaz lektur, przewidywane osiągnięcia uczniów i formy ich sprawdzania.


Maria Walczowska-Dutka
Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Książka skierowana jest do nauczycieli, terapeutów, rodziców, katechetów i tych osób, które w jakikolwiek sposób kształtują życie osób niepełnosprawnych. Powstała ona z buntu przeciwko konserwatywnej postawie osób odpowiedzialnych za leczenie i edukację, a także marnowaniu potencjału wielu dzieci i spychaniu ich na margines życia społecznego tylko dlatego, że nie potrafią się komunikować. Z punktu widzenia źle pojętej przydatności społecznej są upośledzone. Praca ta jest również propozycją pomocy w tworzeniu programów terapeutycznych - zawiera wiele cennych pomysłów dla rodziców, którzy chcą zobaczyć inną przyszłość swojego niepełnosprawnego dziecka niż ta, jaka im się jawi spoza krat domu


Marczak Anna
Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu i szkole

Po wprowadzeniu, którego treścią są podstawy wiedzy o nadpobudliwości u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, publikacja zawiera autorskie scenariusze zajęć i ćwiczeń terapeutyczno-relaksacyjnych, wykorzystujących rozmaite techniki - np. Denisona i Sherborne. Proponowany program pokazuje nauczycielom, jak w praktyce organizować w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły zajęcia grupowe, w których uczestniczą dzieci nadpobudliwe.


Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna
Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju

Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz w przedszkolach integracyjnych, jak również w zajęciach terapeutycznych w klasach młodszych szkół podstawowych i specjalnych.Programy aktywności - płyta DVD. Instruktaż do programów M. i Ch. Knillów

Płyta zawiera materiał ilustrujący wykonanie Programów Aktywności (świadomość ciała, kontakt i komunikacja) opracowanych przez Marianne i Christophera Knillów.


Marianne Knill, Christopher Knill
Programy Aktywności. 2x płyta CD

"Programy Aktywności" dotyczą pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z ciężkimi zaburzeniami w rozwoju ruchowym, poznawczym i społecznym. Podręcznik "Programy Aktywności" oraz kaseta wideo wzbogacone są materiałem muzycznym. Instruktaż do 6 programów pracy z dzieckiem, na których zapisana jest specjalnie skomponowana muzyka, która powinna towarzyszyć wszystkim aktywnościom.


Marianne Knill, Christopher Knill
Programy Aktywności. Kaseta videoInstruktaż do programów M. i Ch. Knillów

Programy dotyczą pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z ciężkimi zaburzeniami w rozwoju ruchowym, poznawczym i społecznym.Film wideo "Programy Aktywności" stanowi uzupełnienie do podręcznika M. Knill i Ch. Knill: "Programy Aktywności. Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja.Dostępne są także: podręcznik oraz kaseta muzyczna do programu "Programy Aktywności. Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja"


Marianne Knill, Christopher Knill
Programy Aktywności. Kasety audio (3 szt.)Świadomość ciała, kontakt i komunikacja

"Programy Aktywności" dotyczą pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z ciężkimi zaburzeniami w rozwoju ruchowym, poznawczym i społecznym. Podręcznik "Programy Aktywności" oraz kaseta wideo wzbogacone są materiałem muzycznym. Instruktaż do 6 programów pracy z dzieckiem, na których zapisana jest specjalnie skomponowana muzyka, która powinna towarzyszyć wszystkim aktywnościom.


Marianne Knill, Christopher Knill
Programy Aktywności. Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja. PodręcznikŚwiadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja

Opis Zaprezentowane norweskie programy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych z ciężkimi zaburzeniami w rozwoju ruchowym, poznawczym i społecznym. W książce znajdujemy opis programów, wskazówki pozwalające zdiagnozować indywidualne potrzeby dziecka, a także zaplanować i ocenić efektywność wprowadzania poszczególnych programów (dołączono do niej specjalne karty obserwacji). Podręcznik zawiera cztery programy oraz program wprowadzający i specjalny program zaadoptowany dla potrzeb dzieci mało sprawnych fizycznie (SPH). Sposób wykonania poszczególnych aktywności dobrze ilustrują zamieszczone w podręczniku zdjęcia. Do góry


praca zbiorowa
Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część 2

Przewodnik adresowany jest do nauczycieli, ktorzy uczą dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zawarte propozycje mają być drogowskazem dla praktyków, a zarazem zachętą do zerwania ze skostnieniem i rutyną ciągle jescze obecną w praktyce. "Chcemy, by uwolnili się oni od nawyku planowania zajęć w sposób ujednolicony, określania jednolitej dla wszystkich tematyki, nie uwzględniającej cech charakterystycznych konkretnego srodowiska".Propozycja konstrukcji programu edukacji dotyczy wszystkich placówek, w których uczą się dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.Mimo konieczności dostosowania zasa


pod red. Stanisławy Michilewicz
Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych

Prezentowana książka zawiera zbiór artykułów dotyczących problemów zaburzeń rozwoju, zagrożeń i niepełnosprawności. Publikacja prezentuje niektóre metody usprawnienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), takie jak: metodę Kabata, Bobathów, Pet, Vojty, Domana, Weroniki Sherborne, Bon Depart, hipoterapię, muzykoterapię oraz podejmuje problematykę osób z wadą słuchu. W książce opisane zostało także zagadnienie społecznego problemu, jakim jest zjawisko spożycia alkoholu przez młodzież.Autorzy artykułów swoje założenia i pomysły wywodzą z podstaw teoretycznych. Można to uznać za walor pracy dający szansę szerszego spojrzenia na problem niepełnosprawności.Adresatami publikacji mogą być


Anna Strumińska (pod red.)
Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnieABC hipoterapii

Prezentowana książka - pierwsza z serii ABC HIPOTERAPII - poświęcona jest wpływowi jazdy konnej i kontaktu z koniem na psychikę oraz sprawność umysłową i fizyczną osób niepełnosprawnych intelektualnie. Książka przeznaczona jest dla lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów hipoterapii i jeździectwa oraz opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych.


Agnieszka Nowicka
Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej

W książce opisano zagadnienie psychospołecznej integracji dzieci przewlekle chorych w szkołach podstawowych. Na podstawie kompleksowej diagnozy tego zagadnienia można ustalić zakres istotnych zmian, które są niezbędne do poprawy sytuacji edukacyjnej tych dzieci oraz ich funkcjonowania w roli ucznia. Autorka ma nadzieję, że praca ta wzbogaci wiedzę pedagogów o społecznej integracji dzieci chorych i wyzwoli ich czynności, w celu poprawy tego procesu.


Gill Brearley
Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo

Książka przedstawia problemy osób niepełnosprawnych ruchowo, ograniczenia, które napotykają, a przede wszystkim model poczucia straty. Zawiera ona - przydatne w pracy psychoterapeuty - informacje, dyskusje, przykłady i techniki pracy. Dzięki współpracy z psychoterapeutą niektóre problemy mogą być rozwiązane, a inne znacznie złagodzone, dziecko może nauczyć się żyć ze skutkami swojej niepełnosprawności.


Agnieszka Żyta
Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Życie w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne intelektualnie wiąże się z dodatkowymi trudnościami dla wszystkich członków rodziny. W badaniach stosunków między rodzeństwem pełnosprawnym a niepełnosprawnym intelektualnie można zaobserwować dwa zasadnicze nurty. Pierwszy dotyczy wpływu rodzeństwa niepełnosprawnego na funkcjonowanie dzieci sprawnych, drugi – analizy relacji między rodzeństwem, widzianej ze strony dziecka upośledzonego lub sprawnego. Praca ma na celu uzupełnienie istniejącej wiedzy o sytuacji psychospołecznej rodzeństwa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz postawienie pewnych postulatów natury praktycznej, które mogłyby stanowić wskazówki do postęp


Ewa Pisula, Dorota Danielewicz
Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność dotyka nie tylko dziecko. Dotyka także i przede wszystkim rodzinę tego dziecka, rodziców i rodzeństwo, którzy muszą się przystosować do nowych warunków. To właśnie tym osobom poświęcono trzynaście artykułów. Książka jest podzielona na dwie części: pierwsza mówi o relacjach w rodzinach, w których jest osoba głucha, mająca autyzm lub zespół Downa, chora na schizofrenię. Znajdują się tu też artykuły poświęcone rodzeństwu osób niepełnosprawnych oraz krzywdzeniu osób z upośledzeniem. Część druga opisuje stosunki rodziny ze specjalistami. Opisywane są tu nie tylko metody (terapia behawioralna, skala Brazeltona), ale też opinie matek o współpracy ze specjalistami, możliwości tej w


Małgorzata Kościelska
Rodziny dzieci niepełnosprawnychseria One są wśród nas

ONE SĄ WŚRÓD NAS to seria niewielkich objętościowo książek o dzieciach z różnymi rodzajami trudności i zaburzeń w rozwoju. Na końcu każdej książki czytelnik znajdzie adresy instytucji udzielających pomocy. Do tej pory ukazało się osiem tytułów serii: Dzieci niewidome i słabo widzące, Dzieci z porażeniem mózgowym, Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Dzieci z uszkodzonym słuchem, Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, Dzieci z zespołem Downa, Dzieci zdolne, Rodziny dzieci niepełnosprawnych.Praca, z serii "One są wśród nas", poświęcona jest integracji społecznej oraz przedstawia wybrane problemy rodzin wychowujących dzieci nie w pełni sprawne. W Aneksie zamieszczono adresy wybranych Stowa


Jacek Kielin
Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

Celem książki "Rozwój daje radość" jest omówienie różnych poziomów funkcjonowania dzieci głęboko upośledzonych oraz przedstawienie zasad postępowania z nimi. Autorzy, oprócz szczegółowego omówienia rozmaitych zajęć, m. in.: muzykoterapii, zajęć muzyczno-rytmicznych, stymulacji polisensorycznej, stymulacji wzroku i słuchu, chromatoterapii, pracy nad poczuciem schematu ciała, przedstawiają: podstawowe zasady postępowania dla nauczycieli i rodziców w pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo,propozycje prowadzenia dokumentacji dzieci wraz ze wzorami kart diagnostycznych, udział rodziny w edukacji dziecka. Książka jest podręcznikiem, który stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i ro


Zenon Gajdzica (pod red.)
Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - tom 3Konteksty edukacyjne i prawne

Wtreści kolejnego, trzeciego już tomu z serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” zostały wydzielone trzy zasadnicze części. Ich spoiwem jest problematyka edukacji i prawnych kontekstów społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.W pierwszej części zaprezentowano tematykę kształcenia uczniów niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich. Druga część zawiera próbę wielozakresowego spojrzenia na rodzimy system kształcenia specjalnego. Meritum ostatniej części książki stanowią zagadnienia prawne i etyczne. Są one rozpatrywane w trzech głównych nurtach: prawa dziecka do akceptacji i szacunku, wsparcia społecznego oraz realizacji zasad


Grażyna Dryżałowska
Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjnaModel kształcenia integracyjnego

Publikacja omawia liczne, ściśle powiązane ze sobą zagadnienia, takie jak: deprywacyjna rola uszkodzenia słuchu w rozwoju językowym dziecka, rozwój języka a rozwój psychospołeczny dziecka z uszkodzonym słuchem, rola języka w edukacji, integracja - nowa koncepcja kształcenia, a także model integracyjnego systemu kształcenia dzieci niesłyszących.Idea integracji edukacyjnej, polegająca na maksymalnym włączaniu dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy do zwykłych szkół i innych placówek oświatowych, umożliwiając im - w miarę możliwości - wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników, a także organizowanie różnorodnych form kształcenia integracyjnego stwarza dzieciom niesłyszącym szansę na lepszy ro


Ewa Maria Kulesza
Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego - diagnoza i wspomaganieStudia empiryczne

Książka ta skierowana jest do osób, które zajmują się zagadnieniami diagnozy i wspomagania rozwoju poznawczego dzieci z niepełnosprawnością umysłową i dzieci z opóźnieniami rozwojowymi w wieku przedszkolnym, a zwłaszcza adresowana jest do psychologów i nauczycieli przedszkoli specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz specjalistów z ośrodków wczesnej interwencji i placówek o charakterze wychowawczo-edukacyjno-rehabilitacyjnym.


Henryk Machel
Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polskiStudium penitencjarno-pedagogiczne

Książka jest głosem w toczącej się w ostatnich latach w Polsce dyskusji na temat poprawczej roli wykonywania kary pozbawienia wolności. Wiele mówi się o resocjalizacji penitencjarnej, niektórzy autorzy, zarówno teoretycy, jak i praktycy penitencjarni mają wątpliwość co do jej sensu, uważają, że jest to raczej idea, a nie realna możliwość. Autor książki jest zdania, że resocjalizacja jest potrzebna dla zmniejszenia recydywy przestępczej, ale musi oni zaistnieć rzeczywiście, a nie tylko w zapisach kodeksowych. W książce Autor starał się wskazać na rozwój i ciągłość polskiej myśli w zakresie resocjalizacji penitencjarnej. W publikacji przedstawiono oceny i przemyślenia, będące owocem wielu lat


Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Prezentowana publikacja stanowi pokłosie naukowej współpracy Autorki z wybitnymi przedstawicielami wielu znaczących ośrodków naukowych w kraju. Książka zawiera artykuły dotyczące złożonej sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych sferach życia – począwszy od sfery rodzinnej, poprzez edukacyjną i rehabilitacyjną, społeczną, zawodową, do kulturalnej oraz seksualnej. We wszystkich tych sferach dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną doświadczają licznych ograniczeń, ale równocześnie stwarza się warunki sprzyjające ich optymalnemu i satysfakcjonującemu uczestnictwu i realizacji siebie w tych sferach. Prezentowane opracowania ukazują przeobrażenia w


Ren Mller
Słyszę - ale nie wszystkoDziewczęta i chłopcy z uszkodzonym słuchem w szkołach masowych

Autor omawia problem integracji dzieci z wadą słuchu w szkołach masowych. Wykazuje, że czynniki ograniczające integrację szkolną nie tkwią w dziecku i nie wiążą się ze stopniem uszkodzenia słuchu, ale najczęściej zależą od środowiska rodzinnego i społecznego – od niewłaściwego podejścia do dziecka i jego problemów. Autor przedstawia wyniki swoich badań nad warunkami skutecznej integracji i ukazuje różne sposoby włączania dzieci w środowisko, w którym żyją.


Heike Baum
Spokojnie siedzieć? To nie dla mnie!

Co robić, kiedy dzieci nie mogą się na niczym skupić? Coraz więcej rodziców martwi się dzisiaj, że ich dzieci są niespokojne, wiecznie się wiercą i brak im koncentracji. Co się kryje za tymi nietypowymi zachowaniami? Zatroskani rodzice i wychowawcy znajdą w tej książce najważniejsze informacje na temat ADHD (czyli syndromu deficytu uwagi i nadpobudliwości), a proponowane w niej ćwiczenia i zabawy pomogą małym wiercipiętom być może znacznie skuteczniej niż środki medyczne.


Flicie Affolter
Spostrzeganie, rzeczywistość, język

Książka zawiera szczegółową metodykę pracy rehabilitacyjnej z osobami z różnymi rodzajami uszkodzeń organicznych mózgu, począwszy od głęboko upośledzonych do osób po urazach mózgu i wylewach. Na podstawie wieloletnich doświadczeń autorka przedstawia szczegółowe scenariusze zajęć rehabilitacyjnych oraz wskazówki, jak przygotowywać do takiej pracy rodziców i terapeutów. Odbiorcami publikacji mogą być rehabilitanci, terapeuci osób głębiej upośledzonych umysłowo, osób po urazach i wylewach, nauczyciele szkół specjalnych, studenci.


Andreas Frhlich
Stymulacja od podstaw. Jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych

Jest to pierwsza książka wydana w języku polskim na temat stymulacji osób głęboko upośledzonych umysłowo, dotkniętych jednocześnie sprzężonymi kalectwami. Autor przedstawia opracowaną przez siebie metodę pomocy dzieciom od noworodka do wieku dojrzałego. Podkreśla on ich prawo do rozwoju, a równocześnie pokazuje korzyści z interakcji między nimi a terapeutami czy opiekunami, wzbogacające obie strony. Książka jest szczególnie potrzebna w związku z wprowadzeniem obowiązku edukacji dzieci z głębokim upośledzeniem.


Maria Piszczek
Stymulacja sensoryczna - kaseta video

Największą liczbę doznań zmysłowych otrzymujemy z ciała. Są to: poczucie pozycji przestrzennej i związana z nim wiedza dotycząca tego, gdzie znajduje się tułów i poszczególne części ciała oraz co one robią. Oprócz wrażeń, pochodzących z odczuwania własnej pozycji w przestrzeni oraz ze stawów, mięśni i ścięgien, konieczne dla normalnego rozwoju mózgu są doznania płynące z pięciu pozostałych zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku i słuchu. Część dzieci głębiej upośledzonych umysłowo jest niezdolna do organizowania i "obróbki" odczuć dotykowych oraz do skoordynowania ich z doznaniami słuchowymi i wzrokowymi. Inne potrzebują większej ilości doznań zmysłowych niż ich "normalni"Stymulacja sensoryczna - płyta DVD

Na płycie zostały przedstawione fragmenty programu stymulacji sensorycznej, realizowanego z małymi dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością.


Grażyna Walczak
Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci

Książka jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 z zaburzeniami widzenia. Zawiera ona omówienie budowy i funkcjonowania narządu wzroku oraz najczęstszych schorzeń u dzieci, informacje pozwalające na określenie jakości widzenia dziecka i poznanie czynników pozwalających wykorzystać nawet mały procent wzroku. Kolejne rozdziały przedstawiają konkretne propozycje dotyczące ćwiczenia umiejętności widzenia. Oddzielnie omówiony jest problem właściwego żywienia dzieci z zaburzeniami wzroku.


Julia Moor
Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym

Książka Julii Moor, angielskiej psycholog i matki dziecka autystycznego, przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców i opiekunów zmagających się na co dzień z problemem wychowania maluchów, u których stwierdzono zaburzenia na tle autyzmu.W części wstępnej autorka omawia metody inicjowania i przeprowadzania zabaw, które pozwolą przyciągnąć uwagę dziecka, stwarzając okazję do kontaktów i komunikacji. W dalszych rozdziałach przedstawia szczegółowo różne rodzaje zabaw wraz z pomysłami, jak maksymalnie wykorzystać zawarty w nich potencjał edukacyjny i komunikacyjny. Niektóre zajęcia są przeznaczone dla dzieci bardzo zamkniętych w sobie, inne dla maluchów bardziej sprawnych i mówiących. Rodzic


Magdalena Loska
Świat otwarty dla niewidomych. Szanse i możliwości

Jest to książka o możliwościach człowieka, możliwościach niejednokrotnie ponad jego słabości, ponad załamania, rozterki, zwątpienie, ponad to wszystko, co widzący znają i potrafią, co dla nich jest zwyczajne, proste, łatwe i naturalne, bo... widzą. Autor - osoba niewidoma - na podstawie własnych przeżyć opisuje losy chłopca, który zmaga się ze swoją niepełnosprawnością. Podpowiada, jak można sobie radzić w sytuacjach - wydawałoby się bez wyjścia. Pokazuje szanse i możliwości, jakie mają osoby niepełnosprawne - niewidome lub niedowidzące. Ilustruje tekst rozmowami z niewidomymi, którzy mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami, lub z osobami, które pracują na rzecz niewidomych.


Sławomir Olszewski, pod red.
Świat pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność

Prezentowana monografia jest książką z dziedziny pedagogiki specjalnej. W bardzo szczegółowy sposób opisano w niej problematykę normalizacji świata kultury i środowiska życia osób niepełnosprawnych. Tematyka funkcjonowania osób niepełnosprawnych w kontekście kultury jest szczególnie ważna dla pedagogów specjalnych, ale także dla osób niepełnosprawnych, które nie powinny być pod tym względem dyskryminowane, czy marginalizowane.Książka może być praktycznym poradnikiem, w którym znajdziemy próbę odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób aktywizować ludzi niepełnosprawnych do różnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym przy pomocy ludzi do tego przygotowanych - terapeutów, czy animatorów kultury?


Barbara Stein
Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej

Szkoła Montessori coraz częściej jest prawdziwą alternatywą dla szkoły publicznej. Liczba zakładanych ostatnio tego typu szkół pokazuje jak wielkie jest zainteresowanie rodziców tą reformatorską pedagogiką. Dotychczas brakowało jednak całościowego opracowania na temat teorii działania szkół podstawowych Montessori. Barbara Stein wypełnia swoją książką tę właśnie lukę. Opisuje pedagogikę Marii Montessori w odniesieniu do szkół podstawowych i dzięki swoim wskazówkom pomaga rodzicom w dokonaniu wyboru właściwej szkoły dla ich dziecka. Książka ta zawiera wiele cennych informacji począwszy od kontaktów między dzieckiem a nauczycielami i rodzicami poprzez koncepcję swobodnej pracy aż po tematykę k


Ewa Pisula, (pod red.)
Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia

W zbiorze zaprezentowano przegląd zagadnień związanych z edukacją i terapią grupy dzieci dotkniętych autyzmem. W jego I części Ewa Pisula i Dorota Danielewicz przedstawiają pokrótce historię, a także charakterystykę trendów, jakie w tym obszarze występują. Ewa Pisula omawia też problemy związane z realizacją praw osób autystycznych w kontekście działań terapeutycznych i edukacyjnych.W części II znaleźć można prace poświęcone wybranym problemom dotyczącym terapii. Jacek Kozłowski pisze na temat metod behawioralnych, Małgorzata Sekułowicz o zastosowaniu wybranych metod usprawniających dzieci z autyzmem (w tym metody integracji sensorycznej, metody Marii Montessori, metody Knillów), Dorota Dani


Jacek J. Błeszyński, pod red.
Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem

Prezentowana publikacja jest jak do tej pory pierwszą i jedyną pozycją, w której przedstawione zostały wybrane metody terapii, w dostosowaniu do pracy z osobą przejawiającą głębokie deficyty rozwojowe. Praca nad dziećmi autystycznymi wymaga poszukiwania nowych dróg wspomagania ich rozwoju. Aby wyjść naprzeciw tym poszukiwaniom, Autorzy przedstawili własne doświadczenia, będące wynikiem wieloletniej praktyki zawodowej oraz zdobytej wiedzy. Każdy z Autorów, opisując prowadzoną przez siebie terapię, wychodzi od założeń terapeutycznych, następnie ukazuje możliwości wykorzystania metody w pracy z osobą z autyzmem.Dodatkowo przedstawione zostały badania nad efektywnością wykorzystania każdej z met


praca zbiorowa
Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa!

Książka zawiera opis projektu edukacyjnego dla rodzin dzieci w wieku szkolnym uczących się AAC w szkołach, ośrodkach, placówkach dziennego pobytu, w przychodniach lub ambulatoriach. Zamieszczono w niej scenariusze cyklu zajęć warsztatowych wraz z załącznikami – pomocami do porozumiewania się dla dzieci niemówiących. Przeznaczone są dla zespołów pracujących z niemówiącymi dziećmi.


Teresa Chachulska, Zofia Pakuła
U źródeł rozwoju dziecka. O wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego

Książka jest przeznaczona dla rodziców i wychowawców najmłodszych dzieci specjalnej troski. Pokazuje, jak ważna jest sprawa przeżyć i postaw ich rodziców i jaki ma wpływ na skuteczność terapii. Autorzy omawiają potrzeby dzieci niepełnosprawnych i metody aktywizujące ich rozwój.


Violet Maas
Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej

Poszczególne zmysły człowieka różnią się między sobą, ale tworzą jeden układ narządów zmysłów. Integracja czynności zmysłowo-ruchowych rozpoczyna się już w pierwszych tygodniach życia. Zaburzenie rozwoju tej integracji na jednym z jej etapów może spowodować brak ich zgodnego i harmonijnego współdziałania, a co za tym idzie – problemy w codziennej egzystencji i osiąganiu sukcesów życiowych. Autorka książki wyjaśnia, jak powstają zaburzenia, jak je rozpoznawać i leczyć. Od wielu lat prowadzi ona w Polsce kursy Terapii Zajęciowej, która przeciwdziała konsekwencjom tych zaburzeń.


Anna Polak, Dorota Żiżka
Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Kasety audio

Kasety są uzupełnieniem poradnika tych samych autorek i o tym samym tytule. Zawierają repertuar muzyczny przeznaczony dla uczniów klas 1-4. Są na nich nagrane wszystkie piosenki zawarte w poradniku.


Anna Polak, Dorota Żiżka
Uczę metodą ośrodków pracy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Poradnik

Jest to szczegółowy poradnik dla nauczycieli nie tylko szkół specjalnych, ale i klas początkowych szkół masowych. Pokazuje, jak stosować w praktyce nauczanie zintegrowane w klasach początkowych. Zawiera konkretne przykłady rozkładu materiału, konspektów ośrodków pracy oraz wiele propozycji ćwiczeń, zabaw, krzyżówek, rebusów, a także wierszy i piosenek specjalnie dobranych do omawianych zagadnień. Pokazuje, jak łączyć zagadnienia poszczególnych przedmiotów: języka polskiego, matematyki, środowiska społeczno-przyrodniczego i muzyki.Poradnik uzupełniają dwie kasety audio o tym samym tytule, na których zostały nagrane wszystkie piosenki przedstawione w książce.


Hanna Żuraw
Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Jest to książka w swoim ujęciu oryginalna. Badaniem objęto osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i poddano analizie ich udział w różnych obszarach życia społecznego, starając się uchwycić charakterystyczny dla danej osoby sposób uczestniczenia w życiu społecznym.


Natalia Livi
W tej samej łodzi

Niniejsza książka odzwierciedla jednocześnie piękno i cierpienie osób upośledzonych umysłowo oraz ich rodzin. [...] Matka Teresa, opowiadając o ludziach, których zbierała z ulic Kalkuty, mówiła, że w pierwszym momencie budzili odrazę lub gniew. Jednak jeśli zbliżamy się do nich z uczuciem, wzbudzają współczucie, a następnie — podziw. Współczucie oznacza otoczenie troską osobę słabą i cierpiącą. To jeszcze można zrozumieć. Ale podziw? [...] Widok cierpiących i kruchych, a jednocześnie pięknych i prostych kobiet i mężczyzn może prawdziwie budzić zachwyt i podziw. To właśnie oni mogą czasami przerażać nasze społeczeństwo, które tak mocno zauroczone jest mitem wydajności. To właśnie oni, k


Jerzy Rottermund (pod red.)
Wielowymiarowość procesu rehabilitacji. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - tom 2

Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji.Obecnie poglądy na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wskazują na celowość i trafność w podejmowaniu przez nie same decyzji i branie odpowiedzialności za swoje postawy i rozwój. W książce znajdziemy m.in. rozważania na temat poczucia jakości życia niepełnosprawnych, pozytywnych postaw społecznych warunkujących skuteczną rehabilitację, problemu zapomnianych niepełnosprawnych pacjentów,


Magdaleny Grycman i Aliny Smyczek (red.)
Wiem, czego chcę!

Książka powstała na bazie doświadczeń polskich terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC). Poprzez historie kilkunastu uczniów, klientów, pacjentów niemówiących pokazuje różne etapy i sposoby pracy, rozmaite techniki, różne rozwiązania dostępne w naszym kraju. Nie jest przewodnikiem metodycznym, ma jednak sporą metodyczną wartość i pomaga zaplanować proces terapii zarówno wobec początkującego jak i zaawansowanego użytkownika AAC. Proponuje nowoczesne podejście do całej dziedziny uwzględniając wszystkie elementy budowania indywidualnego systemu komunikacji osoby niemówiącej. Ukazuje, jak wspieranie rozwoju komunikacji w oparciu o AAC może odbywać się w warunkac


Hanna Olechnowicz
Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje

Autorka zajmuje się problemem autyzmu od ponad 40 lat. Prezentowana książka jest podsumowaniem jej obserwacji i przemyśleń. Wczesny autyzm dziecięcy ciągle jest zagadką dla psychologów i psychiatrów.Dzieci z autyzmem nie przejawiają zewnętrznych cech upośledzenia umysłowego. Są upośledzone, ale inaczej niż dzieci z upośledzeniem umysłowym, nie autystyczne. Ich zachowania są niezrozumiałe i nieprzewidywalne. Nie wyciągają rąk do matki, nie bawią się zabawkami, nie są ciekawe otaczającego je świata. Są jakby nieobecne do chwili, kiedy wpadają w straszną panikę.Przyczyny autyzmu nadal nie są znane. Autorka próbuje rozwikłać wiele z tych zagadek, stawia tezy wynikające z analizy i przemyślenia z


Danuta Emiluta-Rozya
Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Oddajemy w ręce czytelników trzecie, uzupełnione wydanie książki, obecnej na rynku wydawniczym od 12 lat. Autorka jest logopedą praktykiem z ponad 25-letnim stażem pracy zawodowej; jest też nauczycielem akademickim kształcącym specjalistów zajmujących się usprawnianiem komunikacji językowej. W publikacji znajdą Państwo wskazówki dotyczące stymulacji rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym, u których rozwój mowy jest opóźniony, a także dzieci prawidłowo rozwijających się. Książka jest cenną pomocą nie tylko dla logopedów i pedagogów, ale także dla rodziców, którzy chcieliby spędzać czas ze swoimi dziećmi w sposób służący ich rozwojowi.


Małgorzata Skórczyńska
Współczesne tendencje we wczesnej interwencji u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnychPerspektywa edukacyjna

Książka zawiera przegląd współczesnych tendencji w teorii i praktyce wczesnej interwencji.W części teoretycznej omówiono między innymi środowiskowy kontekst rozwoju człowieka, współudział rodziny w tworzeniu i realizowaniu programów wczesnej interwencji, a także ważne aspekty życia rodziny z małym dzieckiem, a zwłaszcza kwestię powstawania we wczesnym okresie funkcjonowania rodziny uczuciowych relacji między dzieckiem a rodzicami, określanych jako przywiązanie. W części praktycznej przedstawiono wybrane sposoby wspomagania rozwoju dziecka, zwłaszcza stosunkowo proste i niewymagające specjalnych warunków do ich realizacji. Końcowa część książki zawiera doświadczenia wybranych krajów w zakresi


Jerzy Rottermund
Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Edukacja, rehabilitacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych są przedmiotem licznych dyskursów na gruncie medycyny, psychologii, socjologii, prawa, antropologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Rezultatem tego jest wzmocnienie troski o osoby będące w gorszej sytuacji rozwojowej, czy społecznej. Trudno jednak obecny stan uznać za zadowalający. Nadal w wielu obszarach działalności jest zbyt wiele zaniedbań.Jednym z ważnych celów zapoczątkowanej tym tomem serii, jest zapoznanie polskiego czytelnika z badaniami nad sytuacją osób niepełnosprawnych u naszych sąsiadów – Czechów i Słowaków. Porównanie to może być dla nas bardzo pouczające.Poruszana w książce tematyka dotyczy m.in. pracy r


Ewa Pisula, (pod red.)
Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem

Książka stanowi kontynuację zbioru Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia opublikowanego w 2003 roku w Wydawnictwie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.Praca składa się z czterech części. Pierwszą z nich poświęcono omówieniu efektów terapii dzieci z autyzmem. Czasy, w których sądzono, że osoby z tym zaburzeniem nie odnoszą żadnych korzyści z działań terapeutycznych, na szczęście dawno już minęły. Część druga zawiera prace, które łączy wspólne podejście do terapii, którym jest podejście behawioralne. Artykuły te dotyczą komunikacji oraz tzw. trudnych zachowań. Można w nich znaleźć informacje o metodach i technikach stosowanych przez terapeutów behawioralnych.W trzecim


Emilia ?ojek, Anna Bolewska (pod red.)
Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej

W ostatnich latach znacznie rozwinęły się badania nad istotą związku między mózgiem a procesami psychicznymi, czego konsekwencją są zmiany w podejściach diagnostycznych i terapeutycznych. Widoczny jest także postęp w dziedzinie rehabilitacji neuropsychologicznej. Wprowadza się nowe metody i narzędzia terapii, wykorzystujące najnowsze zdobycze elektroniki.Niniejsza książka ujmuje tę problematykę z wielu punktów widzenia. Omawiane są w niej problemy roli czynników psychospołecznych w rehabilitacji neuropsychologicznej, rehabilitacji osób z uszkodzeniami lewej i prawej półkuli mózgu, osób z zaburzeniami pamięci, z akalkulią, a także kwestia wykorzystania komputerów w rehabilitacji. Jest kilka g


Małgorzata Kościelska, (pod red.)
Wychowanie i nauczanie integracyjneNowe doświadczenia

Praca składa się z pięciu tematycznie wydzielonych zagadnień: I) Materiał ukazujący fundament, na którym opiera się nauczanie i wychowanie integracyjne. II) Dorobek nauczania i wychowania integracyjnego w innych krajach np. w systemach amerykańskim, holenderskim i włoskim. III i IV) Prace polskich autorów, realizujących edukację integracyjną na różnych poziomach i w różnych wymiarach (dzieci młodsze w przedszkolach oraz dzieci starsze w szkole i środowisku lokalnym). V) Przykłady lekcji i zajęć w szkolnym zespole integracyjnym. Aneks: status prawny placówek integracyjnych, lista liderów krajowych, przykłady ankiety dla rodziców.


Grochmal - Bach Krystyna
Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży

W książce poruszane są m. in. zagadnienia autyzmuwczesnodziecięcego, nadpobudliwości psychoruchowej, współwystępowania Zespołu Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u dzieci z dysleksją, występowania trudności w uczeniu się matematyki, edukacji i pomocy rodzinie dzieci z wadą słuchu, zagadnienia terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Adresatami mogą być specjaliści pracujący na co dzień z dziećmi mającymi trudności w rozwoju, rodzice, studenci oraz wykładowcy kierunku - pedagogika specjalna.


Joanna Głodkowska, Andrzej Giryński
Zabawa i nauka w kręgu baśni. Metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowowiek wczesnoszkolny

Metoda pracy pedagogicznej z dzieckiem lekko upośledzonym umysłowo, "dotykająca" źródeł psychicznego rozwoju dziecka. Podjęta w tej pracy tematyka jest nawiązaniem do wcześniejszych ustaleń empirycznych i jest kontynuacją postrzegania niepełnosprawności umysłowej w kręgu diagnozy, rehabilitacji oraz indywidualnych korzyści i kosztów rozwojowych dzieci z upośledzeniem umysłowym otoczonych specjalną opieką.


Schaefer Charles, Kaduson Heidi
Zabawa w psychoterapii

Autorzy, doświadczeni terapeuci, prezentują rozmaite sposoby pracy z pacjentem za pomocą zabawy... W każdym z ośmiu rozdziałów opisują odrębną grupę zabaw, podzielonych ze względu na formę i stosowane środki wyrazu. Znajdziemy tu opis technik wykorzystujących dziecięcą fantazję, zajęć opartych na opowiadaniu historyjek, malowaniu, lepieniu z gliny itp. W książce zawarte są nie tylko pomysły na zabawy terapeutyczne, ale i zalecenia dotyczące tego, z dziećmi w jakim wieku i z jakimi problemami należy te zabawy stosować, oraz konkretne wskazówki potrzebne do przeprowadzenia opisanej zabawy. Zaletą publikacji jest to, że całą prezentowaną w niej wiedzę praktyczną oparto na solidnych podstawach t


Ewa Kurczak - Wawrowska
Zabawy na co dzień. Poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową

Autorka pokazuje jak z przedmiotów codziennego użytku zrobić zabawki dla dziecka z niepełnosprawnością wzrokową i ruchową oraz jak zachęcać je do zabawy. Instruuje też, jak bawić się wykonanymi zabawkami aby spełniały one rolę terapeutyczno - rozwojową.


Popławska Joanna, Sierpińska Bożena
Zacznijmy razem. Dzieci specjalnej troski w szkole podstawowejPoradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych

Poradnik jest adresowany do nauczycieli szkół i klas integracyjnych. Zawiera propozycje rozwiązań edukacji integracyjnej na poziomie nauczania początkowego. Teoretyczne rozważania są następnie rozszerzone o konkretne rozwiązania metodyczne, np. uwagi dotyczące dostosowywania programu nauczania do potrzeb dzieci, metody terapeutyczne, problemy związane z oceną uczniów. Załączniki zawierają najnowsze dokumenty związane z integracją w szkole.


Reklamacopyright © e-targ.pl