Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Produkty
Menu

Zarządzanie oświatą


Jolanta Gruchlik, Anna ?ukaszewska
ABC hospitacji. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieliZeszyty oświatowe. Zeszyt 2

Proponujemy Państwu skrót wybranych i naszym zdaniem najważniejszych informacji o hospitacji. Propozycje kierujemy do nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych. Mimo, że hospitacja towarzyszy od zawsze pracy szkoły, to jednak wciąż wzbudza wątpliwości i rodzi zapytania. W przewodniku zwracamy uwagę na nowy rodzaj hospitacji, czyli hospitację diagnozującą. Nadal są nauczyciele, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o wprowadzeniu tej formy hospitacji diagnozującej osiągnięcia i umiejętności uczniów. Zachęcamy, zatem do hospitacji diagnozującej ukazując jej procedurę krok po kroku. Ważne jest dobre zrozumienie problematyki hospitacji, zaplanowanie i organizacjBożena Kubiczek
Autonomia szkoły. Poradnik dyrektora

Jednym z głównych założeń wprowadzanej reformy oświaty jest zwiększenie autonomii szkoły. Czym jest autonomia szkoły, dlaczego i jak ją tworzyć, czy jest ograniczona czy też nieograniczona, jakie trudności napotkamy w trudnym procesie przechodzenia od centralnego zarządzania oświatą do jej samorządności, jak korzystać z autonomii szkoły, jakie jest miejsce szkoły wśród innych instytucji środowiska lokalnego - to najważniejsze problemy przedstawione w książce. Jest to swego rodzaju poradnik dla dyrektorów szkół, odpowiedzialnych za ich zarządzanie, dla nauczycieli, którzy powinni aktywnie współuczestniczyć we wszystkich fazach zarządzania szkołą, a także dla członków rad szkół i pracowników s


praca zbiorowa
Biblioteczka WDN (segragator + 4 zeszyty)

Cykl "Biblioteczka WDN" dostarczy informacji, wskazówek i przykładów prowadzenia wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli: organizatorom WDN (liderom) doradcom procesu zmian w szkole (moderatorom) edukatorom dyrektorom szkół nauczycielom W pakiecie zanjdują się następujące zeszyty: Grupa sterująca z procesie WDN Metody pracy z radą pedagogiczną Jak zostać doradcą WDN Formy i modele WDN W oddzielnej sprzedaży mogą Państwo zakupić: Jak wspólnie diagnozować sytuację szkołyWDN w Przedszkolu


Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek
Budowanie programu wychowawczego szkoły

Poradnik dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Autorki rozpoczynają od wyjaśnienia, czym jest integralne wychowanie, by następnie przejść do praktycznych wskazówek: jak układać program wychowawczy.


Irena Dzierzgowska
Dyrektor szkołyWspinaczka po stopniach awansu - część V

Piąta część serii "Wspinaczka po stopniach awansu". W tym poradniku znaleźć można konkretne wskazówki, jak stworzyć dobrą atmosferę awansującym nauczycielom i wykorzystać ją do rozwoju szkoły. Autorka namawia, by traktować szkołę jako organizację uczącą się i instytucję proinnowacyjną, której dyrektor też musi myśleć o własnym rozwoju.


Tadeusz Komorowski
Dyrektor szkoły - pracodawca, menedżer, pracownikPoradnik prawnoorganizacyjny

Książka określa podstawy prawne działalności dyrektora jako pracodawcy, omawia szczegółowo nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły, ich czas pracy i wynagrodzenia oraz uprawnienia emerytalne i rentowe. Książka przedstawia również nadzór i kontrolę nad pracodawcą, a także bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole. Książka ukazuje również dyrektora jako menedżera, prezentując elementy menedżerskiego zarządzania placówką oświatową, i jako pracownika, mającego swego pracodawcę, związanego szeregiem ograniczeń i powinności. W aneksie zawarto liczne przykłady dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.


Irena Dzierzgowska
Dyrektor w zreformowanej szkole

Reforma edukacji wzmocniła rolę dyrektorów szkół. Postawiła też przed nimi ambitne wymagania. Dyrektor musi być specjalistą organizacji i zarządzania, musi znać zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, umieć negocjować i wprowadzać zmiany, musi sprawnie planować swój czas i tworzyć dalekosiężne plany szkoły.Kształtowaniu tych i innych umiejętności służyć może publikacja "Dyrektor w zreformowanej szkole". Jest to poradnik przeznaczony dla osób prowadzących szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, ale służący także pomocą w samokształceniu dyrektorów. Są w nim zamieszczone dwadzieścia dwie lekcje, wraz ze scenariuszami, opisami zajęć i materiałami. A wszystko pop


Wojciech Starzyński
Faktyczna obecność. Jak powołać i prowadzić radę rodziców

Poradnik ma na celu przybliżenie podstawowych wiadomości o uprawnieniach i obowiązkach rady rodziców, ułatwienie przejścia przez wszystkie etapy jej powołania oraz wskazanie na najważniejsze elementy jej działalności.


Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska
Hospitacja od A do Z. Praktyczne rozwiązania

Niniejsze opracowanie jest podpowiedzią dla kadry kierowniczej, jak uregulować proces hospitacji, aby nie był on przypadkowym działaniem i służył doskonaleniu pracy kadry kierowniczej i nauczycieli każdej szkoły/placówki oświatowej.


Małgorzata Bojarska, Mariusz Parys
Jak konstruować program wychowawczy szkoły

Autorzy zaprezentowali dziesięć etapów budowania programu wychowawczego szkoły. Poradnik zamykają przykładowe plany prac wychowawców klasowych oraz katalog powinności wychowawcy klasowego. Powyższą propozycję można wykorzystać w szkołach różnego typu, ponieważ ma charakter uniwersalny."Każda szkoła musi ułożyć własny i niepowtarzalny program wychowawczy zgodny z problemami środowiska, w którym funkcjonuje. Jednakże w sytuacji, gdy rada pedagogiczna nie ma własnego pomysłu, nasze opracowanie może okazać się pomocne" – piszą autorzy.


Elaine K. McEwan
Jak sobie radzić z nauczycielami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci?

Oparty na wszechstronnych badaniach przewodnik dla zwierzchników pracujących z nauczycielami, których moglibyśmy określić jako … trudnych. Autorka podaje praktyczne rady, jak sobie poradzić z tym niebagatelnym dla dyrektorów szkół problemem. Książka jest także świetnym uzupełnieniem psychologicznych aspektów nadzoru pedagogicznego.


praca zbiorowa
Jak wspólnie diagnozować sytuację szkołybiblioteczka WDN

Cykl "Biblioteczka WDN" dostarczy informacji, wskazówek i przykładów prowadzenia wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli: organizatorom WDN (liderom) doradcom procesu zmian w szkole (moderatorom) edukatorom dyrektorom szkół nauczycielom


praca zbiorowa
Klocki autonomiczne - program szkolny, szkoła ponadgimnazjalna, kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Program organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych:uwzględnia całość Podstawy programowej kształcenia ogólnego (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym) oraz treść rozporządzeń dotyczących oceniania i egzaminowania, pomaga w tworzeniu szkolnego zestawu programów. Zawiera:szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki, propozycję ramowych planów nauczania dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników, zasady oceniania wewnątrzszkolnego, propozycję podziału pomiędzy nauczycieli obowiązków związanych z realizacją ścieżek edukacyjnych.


Justyna Strykowska, Józef Pielachowski
Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej

Książka podzielona jest na trzy części - pierwsza: "Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy" przedstawia temat od strony pedagogicznej, druga: Uczeń i jego środowisko społeczno-wychowawcze" porusza omawiane zagadnienia od strony psychologicznej, trzecia: "Organizacyjne i kierownicze kompetencje nauczyciela" ma charakter prakseologiczny. Ze wstępu: "Książka jest zaadresowana przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół. Jej główną intencją jest służenie pomocą w tworzeniu współczesnej szkoły, a więc szkoły nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej dla wszystkich jej podmiotów. (...) Intencją autorów jest również, aby książka stała się inspira


Królikowska Elżbieta
Kontrola w szkole. Jak nie dać się zaskoczyć?

Autorka omawia ogólne zasady kontroli w szkole oraz przedstawia dokumentację całej placówki, między innymi regulaminy : pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nagród dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.


Bożena Muchacka przy współpracy Wiesławy Kogut
Kształcenie nauczycieli przyszłej szkoły

Książka zawiera dyskusję teoretyków na temat kształcenia nauczycieli przyszłej szkoły, opartą zarówno na wiedzy naukowej, światowych i europejskich raportach edukacyjnych, pracach prognostycznych ośrodków studiów nad przyszłością świata, a także własnych przemyśleniach i doświadczeniach w zakresie kształcenia nauczycieli.Dyskusja przebiega na trzech płaszczyznach. Pierwsza dotyczy rozważań o charakterze strategicznym (m.in. funkcje nauczyciela w kontekście reformy systemu edukacji w Polsce, edukacja nauczycieli przyszłej szkoły, model treści kształcenia nauczycieli zgodnie z założeniami personalizmu – społeczne relacje „być” i „mieć”, modele doświadczeń liderów


Kazimierz Mazur
Marketing usług edukacyjnych

W książce zaprezentowano sposoby oddziaływania na rynek usług edukacyjnych za pomocą metod marketingowych. Analizie poddano usługę edukacyjną świadczoną w różnego typu placówkach oświatowych na różnych szczeblach kształcenia. Celem pracy jest zapoznanie czytelnika z istotą marketingu i ustalenia jego miejsca w podejmowanych działaniach gospodarczych, a także - przybliżenie problemów związanych z funkcjonowaniem rynku usług edukacyjnych na tle innych rynków. Przedstawiono również działania dotyczące zbytu wytworzonego produktu - reklamę, bezpośredni kontakt świadczeniodawcy i odbiorcy. Podkreślano rolę badań marketingowych, które powinny być podstawą podejmowania każdej decyzji marketingowej.


Amir Jan Fazlagić
Marketingowe zarządzanie szkołą

Książka przedstawia koncepcję zarządzania, która łączy tradycyjne wartości i zasady administrowania szkołą z innowacyjnym podejściem do zagadnień zarządzania personelem, jakości usług oraz marketingu. Marketingowe zarządzanie szkołą jest propozycją dla dyrektorów szkół jak kierować szkołą, by zainteresować uczniów i ich rodziców. Autor, w atrakcyjny i praktyczny sposób, prezentuje pomysły na rozwiązanie takich problemów, jak: malejący nabór uczniów, brak entuzjazmu ze strony nauczycieli, małe zaangażowanie rodziców w życie szkoły czy kłopoty finansowe.


Bożena Frąckiewicz, Jolanta Kołodziejska
Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, placówki oświatowej. Praktyczne rozwiązania (książka + CD)

Rolą nadzoru pedagogicznego jest tworzenie coraz lepszej szkoły/placówki, tej zapisanej w wizji i misji oraz zgodnie z oczekiwaniami uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz podatników. Proponujemy również harmonogram i program poprawy efektywności, który jest obowiązkowym dokumentem do opracowania przez radę pedagogiczną i dyrektora - w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania. Książeczka wraz z płytą CD, na której znajdują się propozycje tabel do wykorzystania w planowaniu i realizacji nadzoru.


Szubański Ryszard
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły

Prezentujemy nowe, uaktualnione wydanie popularnej wśród menedżerów oświaty książki o nadzorze pedagogicznym. W stosunku do poprzedniego wydania zostały tu zmienione rozdziały dotyczące prawnych podstaw sprawowania nadzoru pedagogicznego, czynności podejmowanych przez dyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego, ocenianiu uczniów oraz nauczycieli. Autor ma bardzo szerokie doświadczenie, przeszedł prawie wszystkie stopnie kariery szkolnej - od nauczyciela, poprzez dyrektora i wicekuratora. Obecnie zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kształcenia i Wychowania w MEN. Czerpiąc ze swego dorobku oraz opierając się na uznanych autorytetach i doświadczeniach zachodnich systemów edukacji,


Władysława Wisińska-Nalepa, Tadeusz Marczewski
Nadzór pedagogiczny w praktyce

Publikacja dostarcza gotowych narzędzi badawczych niezbędnych w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego Prezentuje wszystkie funkcje nadzoru pedagogicznego: mierzenie, wspomaganie, doskonalenie, kontrole Poradnik ma charakter otwarty i regularnie będzie wzbogacany o nowe przykłady praktycznych rozwiązań zgodnych z obowiązującym stanem prawnymTreści zawarte w opracowaniu uwzględniają elementy budowy systemu zapewnienia jakości:planowanie i organizowanie nadzoru pedagogicznego, w tym wewnętrznego mierzenia jakości pracy (przykłady planów wewnętrznego mierzenia) metodologia badawcza - metody, techniki i narzędzia diagnostyczne oraz sposoby realizacji wewnętrznego mierzenia jakości pracy, uwzględniaj


Irena Dzierzgowska
Nauczanie nauczycieli. Podręcznik dla edukatora

Opis Nowoczesny podręcznik zawierający płytę CD-ROM, a na niej ćwiczenia i gry komputerowe oraz gotowe materiały do prezentacji. Jest kompletem materiałów dla 160-godzinnego kursu dającego uprawnienia do zdobycia tytułu edukatora. W sposób prosty, bez zbędnych komplikacji, uczy trudnej sztuki uczenia dorosłych i jeszcze trudniejszej - nauczania nauczycieli. Prowadzącym kursy umożliwi perfekcyjną ich organizację i odciąży od przygotowywania materiałów. Dla uczstników będzie znakomitym podręcznikiem edukatora i przyszłego organizatora szkoleń. Adresowany głównie do posługujących się komputerem, ale dla nielicznych przeciwników tej techniki, też jest możliwy do wykorzystania w tradycyjnej pos


Franciszek Kabat
Ocena ryzyka zawodowego pracowników placówek oświatowych

Publikacja przedstawia podstawę oceny i elementy ryzyka, cele oceny, podstawy prawne oraz metody i etapy wykonywania tej oceny. Poza tym omówione są czynniki niebezpieczne występujące w środowisku pracy, wymagania dotyczące pomieszczeń, ich wyposażenia oraz stanowiska pracy.


praca zbiorowa
Ocenianie wewnątrzszkolne a egzaminy zewnętrzne. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli

Publikacja powstała w wyniku współpracy Centralnego Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli. Autorzy przedstawiają zagadnienia związane z ocenianiem wewnątrzszkolnym i ocenianiem zewnętrznym, organizacją sprawdzianów i egzaminów oraz z analizą wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Publikacja adresowana jest dla osób szkolących nauczycieli zainteresowanych standardami oceniania i egzaminowania.


Anna ?ukaszewska
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Mini poradnik dyrektoraZeszyty oświatowe. Zeszyt 1

Pierwszy numer zeszytu oświatowego pt. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Mini poradnik dyrektora" autorstwa Pani Anny ?ukaszewskiej to trafiony pomysł na odpowiedzi nurtujące niejednego dyrektora. Czytelnik znajdzie w poradniku najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego. Dla wielu dyrektorów nawet z wieloletnim stażem pracy jest to nowy temat z uwagi na coraz częstsze włączanie do szkół podstawowych oddziałów dzieci sześcioletnich. Od 1.09.2004r. dzieci sześcioletnie zostały objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, co w konsekwencji wymaga właściwej, zgodnej z przepisami oświatowymi organizacji oddziałów w szkołach podstawowych


Michael Fullan
Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą

Książka prezentuje sposoby skutecznego i odpowiedzialnego kierowania szkołą, wyposażając czytelnika w niezbędną wiedzę i umiejętności. Autor, jeden z najbardziej znanych na świecie teoretyków zmian oświatowych, pokazuje co zrobić, aby funkcje kierownicze w szkole były bardziej pasjonującymi i możliwymi do skutecznego sprawowania. Książka przeznaczona dla studentów pedagogiki, administracji i zarządzania, politologii. Niezbędna kadrze zarządzającej w oświacie.


Józef Pielachowski
Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole

W poradniku w sposób kompleksowy (z organizacyjnego i prawnego punktu widzenia) zaprezentowano zasady i procedury kierowania szkołą na tle systemu edukacyjnego w Polsce, ze szczególnym omówieniem procesów nadzoru pedagogicznego, zmodyfikowanego rozporządzeniem MEN z 15 grudnia 2006 r. Główne zagadnienia:organizacja i kierowanie w świetle prakseologii i teorii organizacji najważniejsze zmiany w systemie zarządzania oświatą od 1999 r. organizacja statutowa i programowa szkoły organy kierownicze szkoły funkcje organizacyjne i kierownicze dyrektora i każdego nauczyciela nadzór pedagogiczny w szkole i nad szkołą ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły decyzje administracyjne dyrektora szkoły z


A. Iwicka -Okońska, B. Walenta
Poradnik dla dyrektora szkoły. Ścieżki międzyprzedmiotowe

W poradniku można znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak: co to są ścieżki międzyprzedmiotowe, jak je realizować i informacje na temat metody projektów w realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych oraz scenariusze lekcji i materiały pomocnicze do budowania szkolnych programów nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum.


Klaus W. Vopel
Poradnik dla prowadzących grupy

Istotne wskazówki dla prowadzących, które dotyczą ich zachowania w grupie oraz konstruktywnego przezwyciężania zaistniałych problemów. Atutem poradnika jest jasność wywodów i fachowa dokładność. Książka jest nieodzownym wprowadzeniem do zabaw interakcyjnych, które są jej praktycznym rozwinięciem.


Marzenna Owczarz (pod red.)
Poradnik edukatora

Publikacja dla: edukatorów, uczestników kursów przygotowujących do pracy edukatorskiej, osób zainteresowanych pracą edukacyjną z dorosłymi. Jeśli: szukasz inspiracji do podjęcia aktywności w tej dziedzinie; chcesz wiedzieć, jakim zasobem wiedzy i umiejętności powinien dysponować szkoleniowiec; jaka jest historia i prawne uwarunkowania rozwoju ruchu edukatorskiego sięgnij do nowej publikacji Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Zawarte są w niej propozycje praktycznych sposobów wypełniania zadań oraz radzenia sobie z problemami, z którymi w codziennej pracy spotyka się edukator.Autorzy poradnika, to akademiccy specjaliści w zakresie tematu oraz szkoleniowcy związani z CODN. Ich suges


Maciej Osuch, Lucyna Bojarska
Prawa człowieka w szkole. Niezbędnik dyrektora

Praktyczny niezbędnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, zawierający solidne podstawy prawne z zakresu praw człowieka, zaprezentowane z perspektywy dyrektora szkoły - reprezentanta władzy. Prezentuje wachlarz praw człowieka, który ma ochraniać nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Niezbędnik wyraźnie podkreśla tę sytuację, często nawiązując do specyfiki pracy w takich warunkach prawnych.W sposób bardzo przystępny, komunikatywnym językiem zostały tu opisane najistotniejsze akty prawne, zawierające zasady, na których opiera się polski system oświaty.Celem książki jest dotarcie do dyrektorów szkół z konkretną, niezafałszowaną, ani nie "legendarną" wiedzą na temat praw człowieka. Teor


Tadeusz Komorowski
Prawo w praktyce oświatowejwydanie 7 zaktualizowane

Książka omawia znowelizowane przepisy prawne dotyczące systemu oświatowego, szkoły i placówki oświatowej, nauczyciela i pracowników niepedagogicznych oraz urzędu Ministra Edukacji Narodowej. Przedstawia także status prawny kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół oraz zadania organów prowadzących szkoły. Zawiera również wykaz wybranych aktów prawnych i regulaminy wewnętrzne oraz wyjaśnienia niektórych kwestii zawartych w orzeczeniach. Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.


praca zbiorowa
Program Nowa Szkoła. Integracja międzyprzedmiotowaMateriały szkoleniowe dla rad pedagogicznych

Spis treści: Wprowadzenie Wstęp CZĘŚĆ I. Część metodyczna Metodyka nauczania zintegrowanego Ujęcie holistyczne w edukacji CZĘŚĆ II. Scenariusze zajęć Tworzenie zespołów międzyprzedmiotowych Trudności we współpracy międzyprzedmiotowej Modele integrowania wiedzy Integracja międzyprzedmiotowa wokół umiejętności kluczowych Integracja międzyprzedmiotowa jako narzędzie pracy wychowawczej w społeczności szkolnej Rodzice i szkoła, czyli jak pozyskiwać sojuszników w programach integracji międzyprzedmiotowej Rola wychowawcy w planowaniu działań zintegrowanych z klasą Projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej Ścieżką międzyprzedmiotową po regionie Planowanie bloku edukacyjnego przez


Kołodziejczyk A, Królikowski J.
Program Nowa Szkoła. OcenianieMateriały szkoleniowe dla rad pedagogicznych

Spis treści: Wprowadzenie Wstęp Scenariusze zajęć W jakim celu oceniamy uczniów? Co rozumiemy przez ocenianie? Jakie mamy doświadczenia w ocenianiu? Ocenianie jako system wartości Sposoby gromadzenia informacji Opracowywanie tabel z kryteriami oceniania Narzędzia do samooceny ucznia Samoocena ucznia Refleksja nauczyciela nad praktyką oceniania Samoocena nauczyciela Procedura pracy nad szkolnym systemem oceniania Szkolny system oceniania Przykładowe procedury i aspekty pracy nad szkolnym systemem oceniania Przedmiotowy system oceniania Tworzenie systemu oceniania projektu Czemu służy ocenianie w szkole Ukryty program oceniania Emocje towarzyszące ocenianiu i ich konsekwencje Ocena, która


praca zbiorowa
Program Nowa Szkoła. ProjektowanieMateriały szkoleniowe dla rad pedagogicznych

Spis treści: Wprowadzenie Wstęp Scenariusze zajęć Jaka szkoła? - rzeczywistość, wizja Jaki jest kontekst społeczny edukacji? Jak rozwijać umiejętności kluczowe? Czym jest program szkoły? Dlaczego wyznaczanie celu jest konieczne? Co charakteryzuje cele? Co to są poziomy celów? Co to są zasoby szkoły? Czy wiesz, jakie zasoby tkwią w tobie? Jak realizować zadania szkoły? Na co zwrócić uwagę czytając Podstawę programową Jak wybierać programy nauczania? Jak budować własny program nauczania? Jak tworzyć materiały edukacyjne? Do góry


Knafel Krystyna, Żłobecki Edward
Program Nowa Szkoła. WDNMateriały szkoleniowe dla rad pedagogicznych

Spis treści: Wstęp Cele modułu Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli - teoria i praktyka Dlaczego proponujemy WDN? Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na rozwój szkoły Krótka geneza projektu wdrażania koncepcji WDN i ROS w województwie kieleckim Refleksje po doświadczeniach z WDN i ROS Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli Jak to robią inni Przykłady wdrażania wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i rozwoju organizacyjnego szkoły Scenariusze zajęć Proces zmiany w edukacji Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako koncepcja ukierunkowana na rozwój szkoły Doświadczenia z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli Role osób zaangażowanych w WDN Wizja nowe


Jacek Królikowski
Przejrzysta szkoła. Poradnik nauczyciela

Adresatami poradnika "Przejrzysta Szkoła" są nauczyciele i dyrektorzy szkół, zdecydowani na wprowadzenie zasad przejrzystości do swoich szkół. Znajdą oni w książce wskazówki jak przygotować szkołę do zmian, jak planować działania oraz monitorować podjęte przedsięwzięcia.Przeciwdziałanie korupcji, czy też szerzej – działanie na rzecz przejrzystości w życiu społecznym, to dziś jedno z najważniejszych zagadnień debaty publicznej w naszym kraju. Panuje powszechna zgoda co do tego, że nie wystarcza samo istnienie demokratycznych procedur. Potrzebne jest jeszcze działanie zgodne z demokratycznymi wartościami i przestrzeganie zasad etyki, które z nich wynikają. Chodzi o to, aby ucze


Irena Dzierzgowska, Anna Rękawek
Rada Rodziców - sposoby skutecznego działania w szkole (książka + CD-ROM)

Książka pisana pod kątem potrzeb rodziców jest przewodnikiem po prawnych i społecznych zagadnieniach powoływania i odwoływania Rad Rodziców ich organizacji, kompetencji, miejsca w strukturze szkoły, prowadzenia dokumentacji, itp. Prezentuje procedury skutecznego działania, kontaktów z innymi organami szkoły, uczy umiejętności niezbędnych do współpracy ze szkołą, innymi rodzicami i uczniami. Zawiera m. in.: Przepisy prawne dotyczące rad rodziców.Wzorcowe regulaminy rad rodziców.Rejestr uchwał rad rodziców, wzorcowe uchwały, dokumentację rady rodziców.Książka wzbogacona jest o CD-ROM z przepisami, scenariuszami i procedurami.


Jarosław Kordziński
Regulaminy w szkole - jak je tworzyć, interpretować i jak z nich korzystać

Zmienione wydanie publikacji "Regulaminy w szkole – jak je tworzyć, interpretować i jak z nich korzystać" to zaktualizowane przepisy, rozporządzenia i uchwały związane z tworzeniem i uzupełnianiem regulaminów w pracy szkoły. Książka zawiera nie tylko przykładowe wzory regulaminów, lecz także informacje o kompetencjach organów, które w oparciu o te regulaminy pracują. Nowością jest także typowo poradnikowy rozdział, w którym autor pokazuje, jak krok po kroku stworzyć od podstaw dobry regulamin.


Bożena Fronckiewicz, Jolanta Kołodziejska
Rola dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli. Praktyczne rozwiązania

Niniejszy przewodnik podpowiada dyrektorom, jak przygotować się do awansu zawodowego nauczycieli w obszarach:zadań i obowiązków dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli,dokumentowania realizowanych przez nauczycieli zadań w okresie stażu,obowiązków dyrektora jako przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.


Józef Pielachowski
Standardowy nadzór pedagogiczny w praktyce

W książce zaprezentowano w ujęciu praktycznym funkcjonowanie jakościowego nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych. Na publikację składają się opracowania dyrektorów szkół i nauczycieli, absolwentów kursu kwalifikacyjnego przygotowującego do sprawowania nadzoru pedagogicznego, zorganizowanego w roku szkolnym 2004/2005 przez Kolegium Doskonalenia Nauczycieli Wydawnictwa eMPi2 w Poznaniu. W opracowaniach, które zostały dostosowane - co do celów i treści - do konkretnych standardów oceny jakości pracy szkoły, autorzy opisali procedury, narzędzia pomiaru i ewaluacji oraz raporty z wewnętrznego pomiaru jakości.Spis treści:> 1. Koncepcja pracy szkoły lub placówki1.1. Wewnątrzs


Józef Pielachowski
Sto pięćdziesiąt spraw szkoły. Miniencyklopedia prawnoorganizacyjna

"Sto pięćdziesiąt spraw szkoły" jest rozszerzonym wydaniem "Stu spraw szkoły". Miniencyklopedia zawiera 150 haseł o treści prawnej, organizacyjnej i prakseologicznej. Treść haseł koncentruje się na takich zagadnieniach, jak organizacja szkoły (jej statut), programy szkolne, system kierowania, programowanie i planowanie działań wraz z zasadami sprawności tych działań, kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczyciela, regulacje prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego. Miniencyklopedię wzbogacono o tak ważne obecnie hasła, jak agresja i dyscyplina w szkole, program wychowawczy szkoły, wizytacja czy zero tolerancji dla przemocy w szkole.


Józef Pielachowski
Sto spraw szkoły. Miniencyklopedia prawnoorganizacyjna

Miniencyklopedia zawiera 100 haseł o treści organizacyjnej, prakseologicznej i prawnej. Koncentruje się na takich zagadnieniach jak: organizacja szkoły, programy szkolne, system kierowania, programowanie i planowanie działań nauczycielskich, kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczyciela, regulacje prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego.


Czesław Banach
Szkoła naszych oczekiwań i marzeń, potrzeb, projekcji i działań od A do Ż

Autor prezentuje około 200 cech i zadań "Szkoły naszych oczekiwań i marzeń, potrzeb, projekcji i działań - od A do Ż". Wskazuje na różne obszary jej powinności i praw oraz wizję szkoły jako organizacji uczącej się i doskonalącej, dobrze zorganizowanej i aprobowanej społecznie.


Jarosław Kordziński
Szkoła ze znakiem jakości

Jakie zadania dyrektora wynikają z przepisów prawa i co to oznacza w praktyce? Jak zbudować optymalny program rozwoju szkoły i jak ją wypromować w lokalnym środowisku? Jak motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i do rozwoju zawodowego? Jakie certyfikaty jakości może i powinna zdobyć szkoła i jakie korzyści wynikają z ich posiadania? Jak uniknąć najczęstszych wpadek w relacjach z organami nadzorującymi szkołę? Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź w publikacji "Szkoła ze znakiem jakości".


Anna Rękawek
Współpraca ze stowarzyszeniami - nowe możliwości rozwoju szkoły. Niezbędnik dyrektora

Niezbędnik oferuje czytelnikom wszystkie informacje potrzebne do:nawiązania i prowadzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi, dokumentując jej znaczenie dla rozwoju i wzbogacania oferty edukacyjnej szkoły oraz dla budowania społeczeństwa obywatelskiego;założenia szkolnego stowarzyszenia, z pokazaniem perspektyw, jakie otwiera to przed szkołą i środowiskiem lokalnym;aplikowania o krajowe i unijne fundusze na sfinansowanie szkolnych projektów.W książce zebrana i uporządkowana została wiedza na temat partnerstwa szkoły i organizacji pozarządowych - pokazuje możliwości działania, a ma też na celu zainspirowanie czytelników do poszukiwania własnych formuł współpracy. Jednym z głównych benef


Irena Dzierzgowska, Anna Rękawek
Wszystko o Radach Rodziców. Niezbędnik dyrektora (książka + CD-ROM)

Książka pisana pod kątem potrzeb dyrektora, zawiera praktyczne spojrzenie na zagadnienie funkcjonowania Rad Rodziców. Prezentuje przepisy prawa, wskazówki, procedury, metody, wspierające budowanie partnerskich relacji szkoły z rodzicami, poparte przykładami dobrej praktyki. Zawiera m. in: 1. Informacje na temat stanu współpracy szkoły z rodzicami w Polsce i w innych systemach edukacyjnych.2. Metody budowy partnerskich relacji szkoły i rodziców. 3. Przepisy prawne dotyczące rad rodziców, ich kompetencji, miejsca w strukturze.


Witek Stefan
Zarządzanie reformowaną szkołąWybrane problemy teoretyczno-praktyczne

Skrócony spis treści: Wstęp Misja i cele szkoły Strategia i reformowanie szkoły Dyrektor liderem zespołu nauczycielskiego Twórcza adaptacja i rozwój zawodowy nauczyciela Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły Ekonomiczne i administracyjne aspekty kierowania szkołą Kwalifikacje i funkcje organiczne dyrektora szkoły z wykształceniem nauczycielskim Kryteria, zasady, metody i techniki oceniania dyrektora szkoły Zakończenie Bibliografia Aneksy Do góry


Reklamacopyright © e-targ.pl